ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಆಗಸ್ಟ್ - 2021

ದಿನಾಂಕ:31-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 194/2021, 31.08.2021 ಕಲಂ 323-324-354-504-506-34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   72/2021 31.08.2021 ಕಲಂ 63 Copy Right Act-1957 ಜೊತೆಗೆ 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 93/2021 31.08.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 191/2021 31.08.2021 ಕಲಂ. 363, 114, ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ KIDNAP
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 124/2021 31.08.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 125/2021 31.08.2021 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 234/2021   ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ   THEFT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 235/2021 31.08.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 236/2021 31.08.2021 ಕಲಂ 324, 327, 341, 427, 149  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 57/2021 31.08.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ  MISSING
11  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 27/2021 31.08.2021 174(ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
12  ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 27/2021  31.08.2021 ಕಲಂ- 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:30-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 192/2021 30.08.2021 ಕಲಂ 279 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 196/2021 30.08.2021 ಕಲಂ 399.402 ಐಪಿಸಿ PREPARATION FOR DECOITY
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 232/2021 30.08.2021 ಕಲಂ 4&6 ಪೊಸ್ಕೋ ಆಕ್ಟ್, 376 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 9,10,11 ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹನಿಷೇದ ಕಾಯ್ದೆ    POCSO ACT
ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 193/2021 30.08.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 195/2021 30.08.2021 ಕಲಂ 279, 337  ಐಪಿಸಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 123/2021 30.08.2021 ಕಲಂ 323-324-354 (ಎ)-504-506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 231/2021 30.08.2021 ಕಲಂ 323,324,341,427,504 ಜೊ 34 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 233/2021 30.08.2021 ಕಲಂ. 323, 354(ಬಿ), 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2021 30.08.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ 56/2021 30.08.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 123/2021 30.08.2021 ಕಲಂ. 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 23/2021 30.08.2021 ಕಲಂ 174  ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.  UDR
13   ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 109/2021  30.08.2021 ಕಲಂ ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:29-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 185/2021  29/08/2021 ಕಲಂ  ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 186/2021  29/08/2021 ಕಲಂ 279,337 ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಮ್‍ವಿ ಕಾಯಿದೆ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 268/2021 29/08/2021 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 269/2021 29/08/2021 ಕಲಂ 279. 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 191/2021 29/08/2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 189/2021 29/08/2021 ಕಲಂ. 286 ಐಪಿಸಿ, ಜೊತೆ 9(ಬಿ) ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಆಕ್ಟ್-1884, ಜೊತೆ 4, 5, 6 ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ಲೋಸೀವ್  ಸಬ್ಸ್‍ಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್-1908 ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಆಕ್ಟ್
 7 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 230/2021 29/08/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 294/2021 29/08/2021 ಕಲಂ 323, 326, 504, 506, ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 122/2021 29/08/2021 ಕಲಂ 279.ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 190/2021 29/08/2021 ಕಲಂ-323.324.327.341. r/w 34  IPC  ASSAULT
11  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 191/2021 29/08/2021 ಕಲಂ-323.324.327.427. 506  IPC  ASSAULT
12  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 23/2021 29/08/2021 ಕಲಂ-174 CRPC UDR
13  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 26/2021 29/08/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
14  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 81/2021 29/08/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:28-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 72/2021, 28.08.2021 ಕಲಂ  279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 121/2021 28.08.2021 ಕಲಂ 120ಬಿ 465,468ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(ಅ),3(1)(ಉ),3(1)(ಖ),3(1)(S) Sc St ಆಕ್ಟ್ SC ST ACT
3 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 108/2021  28.08.2021 ಕಲಂ-120(ಃ), 114,302, ರೆ/ವಿ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ     MURDER
 4 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   71/2021 28.08.2021 ಕಲಂ 20(ಬಿ) (ii) (A) ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಆಕ್ಟ್ NDPS ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 194/2021 28.08.2021 ಕಲಂ 279, 337  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 183/2021  28.08.2021 ಕಲಂ  ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೇಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 184/2021  28.08.2021 ಕಲಂ  323,341,504,506(ಬಿ) ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 266/2021 28.08.2021 ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 267/2021 28.08.2021 ಕಲಂ-279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 188/2021 28.08.2021 ಕಲಂ. ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
11  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 292/2021 28.08.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAP
12  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 293/2021 28.08.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
13  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 229/2021 28.08.2021 ಕಲಂ 279, 337, ಐಪಿಸಿ   NON FATAL
14 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 115/2021 28.08.2021 ಕಲಂ-143, 323, 324, 504, 354(ಬಿ)ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
15 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 116/2021 28.08.2021 ಕಲಂ-279-337  ಐಪಿಸಿ     NON FATAL
16 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 189/2021 28.08.2021 ಕಲಂ-279, 337 IPಅ  NON FATAL
17 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 150/2021  28.08.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
18 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 15/2021 28.08.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
19 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 151/2021  28.08.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
20 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 107/2021  28.08.2021  ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:27-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 95/2021 27.08.2021 ಕಲಂ 399 402 ಐಪಿಸಿ                                                         PREPARATION FOR DACOITY
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 227/2021 27.08.2021 ಕಲಂ 279, 337, 304 ಎ ಐಪಿಸಿ   FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 265/2021 27.08.2021 ಕಲಂ-20(ಬಿ) ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್‍ಆಕ್ಟ್ NDPS ACT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 120/2021 27.08.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ   NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 291/2021 27.08.2021 ಕಲಂ 408, 420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ CHEATING
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 228/2021 27.08.2021 ಕಲಂ 15 (ಎ) ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್. EXCISE ACT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 55/2021 27.08.2021 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 122/2021 27.08.2021 ಕಲಂ. 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 114/2021 27.08.2021 ಕಲಂ-143,504, 506, 324, 354(ಬಿ)ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. UDR 25/2021 27.08.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.,ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
11  ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 149/2021  27.08.2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:26-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 225/2021 26/08/2021 ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ   FATAL
 2 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   70/2021 26/08/2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 189/2021, 26/08/2021 ಕಲಂ 323-355-504-506-34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 190/2021, 26/08/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 92/2021 26/08/2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAP
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 193/2021 26/08/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 187/2021 26/08/2021 ಕಲಂ. 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING CASE
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 287/2021 26/08/2021 ಕಲಂ 420.417.418.120(ಬಿ).465.468.506 ಐಪಿಸಿ CHEATING CASE
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 288/2021 26/08/2021 ಕಲಂ 3, 7  ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1995 ಜೊತೆಗೆ 285 ಐಪಿಸಿ ESSENTIAL COMADUTIES ACT
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 289/2021 26/08/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
11  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 225/2021 26/08/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ   ACCIDEMT
12  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 226/2021 26/08/2021 ಕಲಂ 323.324.504.506 ಜೊ 34 ಐಪಿಸಿ   ASSULT
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 22/2021 26/08/2021 ಕಲಂ 174  ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.  UDR
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 120/2021 26/08/2021 ಕಲಂ 279.337 ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್  ACCIDENT
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 121/2021 26/08/2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ K P ACT
16 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 188/2021, 26/08/2021 ಕಲಂ-504, 506, 427, 436, 498(ಂ), 307 IPC ಜೊತೆಗೆ 75 J.J ACT WOMEN HARRASMENT
17 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 148/2021 26/08/2021 ಕಲಂ. 436,427,ಐ.ಪಿ.ಸಿ. MISCHIEF BY FIRE

 

 

ದಿನಾಂಕ:25-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 71/2021 25.08.2021 ಕಲಂ  279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 91/2021 25.08.2021 ಕಲಂ  498(ಎ), 323, 504, 506, 494 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP ACT
3 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 119/2021 25.08.2021 ಕಲಂ 279,304ಎ,ಐಪಿಸಿ FATAL
4 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 222/2021 25.08.2021 ಕಲಂ 4 ಮತ್ತು 6 ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ POCSO ACT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  47/2021 25.08.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 181/2021 25.08.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 182/2021 25.08.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 25/2021 25.08.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ UDR
10  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 186/2021 25.08.2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 24/2021 25.08.2021 ಕಲಂ 174(ಸಿ) ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
12  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 118/2021 25.08.2021 ಕಲಂ 304ಎ,ಐಪಿಸಿ  
13  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 69/2021 25.08.2021 ಕಲಂ: 363 ಐ.ಪಿ.ಸಿ KIDNAP
14 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 112/2021 25.08.2021 ಕಲಂ-143, 341, 504, 506, ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
15 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 113/2021 25.08.2021 ಕಲಂ-143, 324, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ     ASSAULT
16 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 54/2021 25.08.2021 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ 63 ಕಾಫೀ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್   CHEATING
17 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 187/2021 25.08.2021 ಕಲಂ-20(B)(II)(b) NDPS ACT NDPS ACT
18 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 147/2021 25.08.2021 ಕಲಂ: 341,323,324,504,506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:24-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 192/2021 24.08.2021 ಕಲಂ 302 ಐಪಿಸಿ MURDER
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 262/2021 24.08.2021 ಕಲಂ ಎನ್,ಡಿ,ಪಿ,ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ 20 (ಬಿ)ಆಕ್ಟ್-1985 NDPS ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 263/2021 24.08.2021 ಕಲಂ- 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 264/2021 24.08.2021 ಕಲಂ- 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 185/2021 24.08.2021 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 117/2021 24.08.2021 ಕಲಂ 363,ಐಪಿಸಿ KIDNAPING
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 80/2021 24.08.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 119/2021 24.08.2021 ಕಲಂ. 279,  337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
9 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 101/2021 24.08.2021 ಕಲಂ. 341, 323, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 105/2021  24.08.2021 ಕಲಂ ಕಲಂ: 114, 448, 323, 324 34, ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 146/2021 24.08.2021 ಕಲಂ: 341, 323, 504, 506  ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
12 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 147/2021 24.08.2021 ಕಲಂ: 341,323,324,504,506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:23-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 188/2021 23-08-2021  ಕಲಂ 279-304(ಎ)ಐಪಿಸಿ FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 260/2021 23-08-2021  ಕಲಂ-399,402 ಐಪಿಸಿ Preparation for dacoity
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 47/2021 23-08-2021  ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಹೆ 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 70/2021 23-08-2021  ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 261/2021 23-08-2021  ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 116/2021 23-08-2021  ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 26/2021 23-08-2021  ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 286/2021 23-08-2021  ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 34/2021 23-08-2021  ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ. UDR
10  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 221/2021 23-08-2021  ಕಲಂ 323, 324, 327, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ. ASSUALT
11  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 24/2021 23-08-2021  ಕಲಂ 174(ಸಿ) ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
12  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 184/2021 23-08-2021  ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
13  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 116/2021 23-08-2021  ಕಲಂ. 323, 307, 504, ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ATTEMPT TO MURDER
14  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 117/2021 23-08-2021  ಕಲಂ. 143, 323, 324, 504,506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSUALT
15  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 118/2021 23-08-2021  ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ KP ACT
16  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 111/2021 23-08-2021  ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
17  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 94/2021 23-08-2021  ಕಲಂ 323, 341, 504, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSUALT
18  ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2021  23-08-2021  ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
19  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 22/2021, 23-08-2021  sec-174 (C) Crpc UDR
20  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 186/2021, 23-08-2021  ಕಲಂ-87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
21  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 145/2021 23-08-2021  ಕಲಂ. 323,324,504,506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSUALT

 

 

ದಿನಾಂಕ:22-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 115/2021 22/08/2021 ಕಲಂ 457,380, ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 220/2021 22/08/2021 ಕಲಂ 15(ಎ), 32(3) ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್ KE Act.
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 110/2021 22/08/2021 ಕಲಂ 12(1) (2) ಕರ್ನಾಟಕಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ2020 PRESERVATION OF CATTLE ACT
ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 100/2021 22/08/2021 ಕಲಂ, 341, 504, 324 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
5 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 93/2021 22/08/2021 ಕಲಂ 448, 323, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ                                                         ASSAULT
6 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 103/2021  22/08/2021 ಕಲಂ-341, 342, 504, 363, ಜೊತಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ KIDNAP
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 104/2021  22/08/2021 ಕಲಂ- 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್  GAMBLING
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ AiÀÄÄ.r.Dgï -15/2021  22/08/2021 ಕಲಂ-174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:21-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 114/2021  21/08/2021 ಕಲಂ-279,304.(ಎ)ಐ.ಪಿ.ಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್.  FATAL
ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 92/2021 21/08/2021 ಕಲಂ 454, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 180/2021 21/08/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ. THEFT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 45/2021 21/08/2021 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 45/2021 21/08/2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ),66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್. 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 283/2021 21/08/2021 ಕಲಂ. 279, 337ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 284/2021 21/08/2021 ಕಲಂ 447, 427, ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ.  
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 33/2021 21/08/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ. UDR
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 112/2021 21/08/2021 ಕಲಂ: 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
10  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 113/2021 21/08/2021 ಕಲಂ323,324,327,504,506,ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 79/2021 21/08/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 144/2021 21/08/2021 ಕಲಂ. 279,337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. NON FATAL
13  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 102/2021 21/08/2021 ಕಲಂ :457,380 ಐಪಿಸಿ  THEFT
14  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 53/2021 21/08/2021 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ  MISSING

 

 

 

ದಿನಾಂಕ:20-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 183/2021 20.08.2021 ಕಲಂ. 302 ಐಪಿಸಿ MURDER
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 190/2021 20.08.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 43/2021 20.08.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
4 ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 182/2021   ಕಲಂ. 354, 427, 504, 506 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
5 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 23/2021 20.08.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
6 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 111/2021 20.08.2021 ಕಲಂ279,337ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 282/2021 20.08.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2021  20.08.2021 ಕಲಂ 174(ಸಿ) ಸಿ,ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
9 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 20/2021 20.08.2021  ಕಲಂ -174 Crpc UDR
10 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 21/2021 20.08.2021 ಕಲಂ -174 Crpc UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:19-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 142/2021 19/08/2021 ಕಲಂ: 279,337,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 101/2021 19/08/2021 279, 337, 304(A) IPC FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 189/2021 19/08/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 90/2021 19/08/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 34/2021 19/08/2021 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 110/2021 19/08/2021 ಕಲಂ323,324,327,504,506, ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 181/2021 19/08/2021 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ K P ACT
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 185/2021 19/08/2021 ಕಲಂ-279, 337  IPC   NON FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 114/2021 19/08/2021 ಕಲಂ. 323, 355, 447, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
10  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 21/2021 19/08/2021 ಕಲಂ. 174 (ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.  UDR
11  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 52/2021 19/08/2021 ಕಲಂ 63 ಕಾಫಿ ರೈಟ್ ಆಖ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 420 ಐಪಿಸಿ  ಕಾಫಿ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್
12  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 99/2021  19/08/2021 Missing Person MISSING
13  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 100/2021 19/08/2021 ಕಲಂ 448, 427 ಐಪಿಸಿ TRESSPASS
14  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 68/2021 19/08/2021 ಕಲಂ:3.7 ಇ.ಸಿ ಆಕ್ಟ್   ಇ.ಸಿ ಆಕ್ಟ್  

 

 

ದಿನಾಂಕ:18-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 89/2021 18.08.2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 307,354(ಸಿ),504,506, 114 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್. D.P ACT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 186/2021 18.08.2021 ಕಲಂ:323-324-341-354-504-506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 187/2021 18.08.2021 ಕಲಂ:323, 327, 354,504  ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 25/2021 18.08.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ  UDR
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 178/2021 18.08.2021 ಕಲಂ  379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 180/2021 18.08.2021 ಕಲಂ. 504, 506 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ LIFE THREATNING
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. UDR 25/2021 18.08.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ  UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 279/2021 18.08.2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ.  NON –FATAL
 9 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 280/2021 18.08.2021 ಕಲಂ:143 447 323 324 327 504 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
 10 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 281/2021 18.08.2021 ಕಲಂ:415 416 417 418 419 420 467 468 ಐಪಿಸಿ CHEATING
 11 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 219/2021 18.08.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ. NON- FATAL
12 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 99/2021 18.08.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್.   GAMBLING
13 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 91/2021 18.08.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:17-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 185/2021 17-08-2021   ಕಲಂ 279-304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 176/2021 17-08-2021  ಕಲಂ  279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ 69/2021 17-08-2021 ಕಲಂ 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 277/2021 17-08-2021  ಕಲಂ: 457 380 ಐಪಿಸಿ HBT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 78/2021 17-08-2021  ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 68/2021 17-08-2021  ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 259/2021 17-08-2021  ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 187/2021 17-08-2021  ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 188/2021, 17-08-2021  ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MISSING
10  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 177/2021 17-08-2021  ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
11  ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 44/2021 17-08-2021  ಕಲಂ  ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
12 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 218/2021 17-08-2021  ಕಲಂ-341,354(ಬಿ),323,504,506, ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ  WOMENT HARRASMENT
13 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 109/2021 17-08-2021  ಕಲಂ 279, ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
14 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 278/2021 17-08-2021  ಕಲಂ 323-324-327-354 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ.  WOMENT HARRASMENT
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 113/2021  17-08-2021  ಕಲಂ 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
16 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 183/2021, 17-08-2021  ಕಲಂ-279, 337  IPC  ACCIDENT
18 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 184/2021, 17-08-2021  ಕಲಂ-457, 380 IPC   HOUSE THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:16-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 257/2021 16/08/2021 ಕಲಂ 363, 307 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 258/2021 16/08/2021 ಕಲಂ 376 ಐಪಿಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ
ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 98/2021 16/08/2021 ಕಲಂ,504 447 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 3 (1) (ಎಸ್) (ಎಫ್) ಎಸ್.ಸಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಯ್ದೆ 2014 SC/ST ACT
ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 141/2021 16/08/2021 ಕಲಂ: 3,5,6 3,5,6 EXPLOSIVE SUBSTANCES ACT 1908, 9(B) EXPLOSIVES ACT 1884 R/w 286,304 IPC EXPLOSIVES ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 173/2021 16/08/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 174/2021 16/08/2021 ಕಲಂ  ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 175/2021 16/08/2021 ಕಲಂ  87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್. K P ACT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 88/2021 16/08/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 180/2021 16/08/2021 ಕಲಂ: 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
10  ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 181/2021 16/08/2021 ಕಲಂ: 181/2021 ಕಲಂ 324-447-427-504-506 ಜೊತೆಗೆ 34   ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
11  ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 182/2021 16/08/2021 ಕಲಂ: 324-447-504 ಜೊತೆಗೆ 34  ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
12  ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 183/2021 16/08/2021 ಕಲಂ: 15 (ಎ) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್  K E ACT
13  ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 184/2021 16/08/2021 ಕಲಂ: 15 (ಎ) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್  K E ACT
14  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 274/2021 16/08/2021 ಕಲಂ 324, 427, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
15  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 276/2021 16/08/2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPING
16  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 217/2021 16/08/2021 ಕಲಂ 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
17  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 177/2021 16/08/2021 ಕಲಂ. ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
18  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 178/2021 16/08/2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
19  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 24/2021 16/08/2021 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
20  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 77/2021 16/08/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
21  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 109/2021 16/08/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
22  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 51/2021 16/08/2021 ಕಲಂ 160 ಐಪಿಸಿ. AFFRAY
23  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 112/2021  16/08/2021 ಕಲಂ 143,323,324,504,506,ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:15-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 185/2021  15.08.2021  ಕಲಂ. 376 ಐಪಿಸಿ 4, 6 The Protection of Children from Sexual offences Act-2012.  POCSO ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 186/2021, 15.08.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 172/2021   ಕಲಂ 341.504.324 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ  
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 67/2021 15.08.2021 ಕಲಂ: 454, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2021 15.08.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 108/2021 15.08.2021 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ.   THEFT
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 07/2021 15.08.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ.   UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:14-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   69/2021 14-08-2021 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ. ASSUALT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 178/2021 14-08-2021 ಕಲಂ: 323-324-504-506 ಜೊತೆಗೆ 34  ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSUALT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 179/2021 14-08-2021 ಕಲಂ: 279-337  ಐ.ಪಿ.ಸಿ ACCIDENT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 43/2021 14-08-2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ VEHICLE THEFT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ.42/2021 14-08-2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್,ಪಿ,ಸಿ UDR
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 257/2021 14-08-2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 176/2021 14-08-2021 ಕಲಂ. ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 273/2021 14-08-2021 ಕಲಂ. ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ  MISSING
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 110/2021  14-08-2021 ಕಲಂ 279,337  ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
10  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 111/2021  14-08-2021 ಕಲಂ 379  ಐಪಿಸಿ VEHICLE THEFT
11  ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 140/2021 14-08-2021 ಕಲಂ: 354,504,506 ಐಪಿಸಿ WOMEN ARRASMENT
 12 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 97/2021 14-08-2021 ಕಲಂ 306 ಐಪಿಸಿ SUCIDE
 13 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 98/2021 14-08-2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT

 

 

ದಿನಾಂಕ:13-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 107/2021 13/08/2021 ಕಲಂ279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 106/2021 13/08/2021 ಕಲಂ-279-304(ಎ0 ಐಪಿಸಿ FATAL
ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 139/2021 13/08/2021 ಕಲಂ: 307,34 ಐಪಿಸಿ ATTEMPT TO MURDER
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 177/2021 13/08/2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
 5 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 256/2021 13/08/2021 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 271/2021 13/08/2021 ಕಲಂ. 95 ಕೆ.ಎಲ್.ಆರ್ ಆಕ್ಟ್ & 447 ಐಪಿಸಿ ಕೆ.ಎಲ್.ಆರ್ ಆಕ್ಟ್
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 272/2021 13/08/2021 ಕಲಂ:287 337  ಐಪಿಸಿ NEGLIGENCE

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

216/2021

13/08/2021

ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಠಾಣೆ

09/2021

13/08/2021

ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ

UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:12-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 175/2021, 12.08.2021 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ROBBERY
2 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 176/2021 12.08.2021 ಕಲಂ: 324-504-506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3 ಕ್ಲಾಸ್ 1 (ಆರ್) ಮತ್ತು (ಎಸ್ ) ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ ಆಕ್ಟ್ 2015. ATROCITY
3 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 174/2021 12.08.2021 ಕಲಂ. 143, 147, 148, 323, 324, 353, 332, 504, 506,ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ OFFENCE  AGAINST  PUBLIC  SERVENT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 86/2021 12.08.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ  KIDNAPING
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   68/2021 12.08.2021 ಕಲಂ 323,324,354,504,506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 255/2021 12.08.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 181/2021 12.08.2021 ಕಲಂ 341, 427, 323, 324, 504 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 175/2021 12.08.2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 270/2021 12.08.2021 ಕಲಂ:143, 447, 427, 504, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ TRESPASS
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 76/2021 12.08.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 88/2021 12.08.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ  KIDNAPING
12 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 89/2021 12.08.2021 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
13 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 95/2021 12.08.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPING
14 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 96/2021 12.08.2021 ಕಲಂ279, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:11-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ತಾವರೆಕೆರೆ 269/2021 11.08.2021 ಕಲಂ:279 337 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 109/2021 11.08.2021 ಕಲಂ.498(ಎ), 324, 504, 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 3&4 . ಡಿ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್.  DP ACT
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 44/2021 11.08.2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ),66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್.  IT ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 253/2021 11.08.2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 254/2021 11.08.2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 171/2021 11.08.2021 ಕಲಂ 279, 337.ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಯು.ಡಿ ಆರ್ ನಂ 24/2021 11.08.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
ಕಗ್ಗಲಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 41/2021 11.08.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 267/2021 11.08.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING CASE
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 268/2021 11.08.2021 ಕಲಂ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING CASE
11  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 214/2021 11.08.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. ACCIDENT
12  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 215/2021 11.08.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ K.P ACT
13  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಯೂ.ಡಿ.ಆರ್. 25/2021  11.08.2021 ಕಲಂ..174.ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
14  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 171/2021 11.08.2021 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ K.P. ACT
15  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 72/2021 11.08.2021 1ಕಲಂ. 143, 447, 323, 324, 427, 504, 506 ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ HURT CASE
16 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 65/2021 11.08.2021 ಕಲಂ: 323, 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ  ASSUALT
17 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 66/2021 11.08.2021 ಕಲಂ: 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  THREAT
18 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 108/2021  11.08.2021 ಕಲಂ 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
19 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 87/2021 11.08.2021 ಕಲಂ 420, 468, 120(ಬಿ) ಐಪಿಸಿ CHEATING CASE
20 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 138/2021 11.08.2021 ಕಲಂ. ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING CASE

 

 

ದಿನಾಂಕ:10-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 85/2021 10/08/2021 ಕಲಂ 376 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4 ಮತ್ತು 6 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಂ 9 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ  ¥ÉÆÃPÉÆìà DPïÖ
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 266/2021 10/08/2021 ಕಲಂ 302 ಐಪಿಸಿ MURDER
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 180/2021 10/08/2021 ಕಲಂ 323, 307, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 167/2021 10/08/2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 168/2021 10/08/2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 169/2021 10/08/2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್. NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 174/2021 10/08/2021 ಕಲಂ 323-341-448-504-506-149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 211/2021 10/08/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 212/2021 10/08/2021 ಕಲಂ 324,504,506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
10  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 213/2021 10/08/2021 ಕಲಂ 120(ಬಿ)-416-418-420 ಐಪಿಸಿ.  CHEATING
11  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 104/2021 10/08/2021 ಕಲಂ-120(ಬಿ),420,406,504,506,34 ಐಪಿಸಿ CHEATING
12  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 105/2021 10/08/2021 ಕಲಂ-120(ಬಿ),420,463,464,465,468,470,471,504,506,34 ಐಪಿಸಿ CHEATING
13  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 86/2021 10/08/2021 ಕಲಂ ಹುಡುಗ ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ  MISSING
14  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. PAR 14-2021 10/08/2021 ಕಲಂ 110(ಇ)(ಜಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ  SECURITY ACT
15  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. PAR 15-2021 10/08/2021 ಕಲಂ 110(ಇ)(ಜಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ  SECURITY ACT
16  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. PAR 16-2021 10/08/2021 ಕಲಂ 110 (ಇ)(ಜಿ)ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ  SECURITY ACT
17  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 181/2021 10/08/2021 ಕಲಂ-323, 324, 504, 506, 354 R/W 34 IPC   ASSAULT
18  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 182/2021 10/08/2021 ಕಲಂ-323, 324, 504, 506 R/W 34 IPC   ASSAULT
19  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 75/2021 10/08/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ON FATAL
20  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 106/2021 10/08/2021 ಕಲಂ 504, 354(ಬಿ), 323, 324, 506, 34 ಐಪಿಸಿ.   ASSAULT
21  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 107/2021 10/08/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ.   NON FATAL
22  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 107/2021 10/08/2021 ಕಲಂ. 323, 324, 504 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.  ASSAULT

 

 

 

ದಿನಾಂಕ:09-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   67/2021 09.08.2021 ಕಲಂ 380, 454 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 84/2021 09.08.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು  ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ WOMAN & CHILD MISSING
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 67/2021 09.08.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 23/2021 09.08.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 252/2021 09.08.2021 ಕಲಂ-304,337,149 ಐಪಿಸಿ FATAL
6       ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 178/2021 09.08.2021 ಕಲಂ 417, 420, 421, 423, 463 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 179/2021 09.08.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 170/2021 09.08.2021 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 265/2021 09.08.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 104/2021 09.08.2021 ಕಲಂ. 457, 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.  THEFT
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 105/2021 09.08.2021 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್.  GAMBLING
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 106/2021 09.08.2021 ಕಲಂ. 143, 147, 148, 307, 427, 448, 504 ಜೊತೆಗೆ 149  ಐ.ಪಿ.ಸಿ.  ATTEMTO MURDER
13 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 94/2021  09.08.2021 ಕಲಂ-232, 324, 504, 506,  ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT

 

 

 

ದಿನಾಂಕ:08-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 83/2021 08/08/2021 ಕಲಂ  363, 376 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4 & 6 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ರೆ/ವಿ 9 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ POCSO ACT
2 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 245/2021 08/08/2021 ಕಲಂ 302  ಐಪಿಸಿ MURDER
3 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 246/2021 08/08/2021 ಕಲಂ 279 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 173/2021 08/08/2021 ಕಲಂ 323-324-504-506 ಐಪಿಸಿ ASSULAT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 247/2021 08/08/2021 ಕಲಂ ಗಂಡಸ್ಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. MISSING CASE
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 249/2021 08/08/2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 248/2021 08/08/2021 ಕಲಂ 380  ಐಪಿಸಿ HOUSE THEFT
8       ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 105/2021 08/08/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ.   THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:07-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 74/2021 07/08/2021 ಕಲಂ 279,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 136/2021 07/08/2021 ಕಲಂ: 3(1)(ಆರ್), 3(1)(ಎಸ್) ದಿ ಎಸ್‍ಸಿ/ಎಸ್‍ಟಿ (ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ) ಅಮೆಂಡ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2015 ಜೊತೆಗೆ 504,506,34 ಐಪಿಸಿ SC/ST ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 177/2021 07/08/2021 ಕಲಂ 279.337. ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 262/2021 07/08/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 263/2021 07/08/2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ. THEFT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 264/2021 07/08/2021 ಕಲಂ 447, 427 ಐಪಿಸಿ PRESS PASS
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 24/2021 07/08/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 103/2021 07/08/2021 ಕಲಂ 498ಎ, 504, 323, ಐಪಿಸಿ HARASSMENT
ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 14/2021 07/08/2021 ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
10 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 137/2021 07/08/2021 ಕಲಂ: 427,504,354,506,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 103/2021  07/08/2021 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ THEFT
12  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 179/2021 07/08/2021 ಕಲಂ-5(1) karnataka deseased epidemic act 2020   KARNATAKA DESEASED EPIDEMIC ACT
13  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 180/2021 07/08/2021 ಕಲಂ-87 kp act .   KP ACT

 

 

ದಿನಾಂಕ:06-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 208/2021 06.08.2021 ಕಲಂ 3(1)(ಸಿ)(ಆರ್)(ಎಸ್), 3(2)(ವಿಎ) ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಜೊ 323, 504, 506 ಐಪಿಸಿ. ATROCITY
2 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 103/2021 06.08.2021 ಕಲಂ 380 ಐಪಿಸಿ.   THEFT
3 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 104/2021 06.08.2021 ಕಲಂ 394 ಐಪಿಸಿ.   ROBBERY
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 82/2021 06.08.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, WOMAN MISSING
5        ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 176/2021 06.08.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 169/2021 06.08.2021 ಕಲಂ. 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 29/2021 06.08.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ  
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 209/2021 06.08.2021 ಕಲಂ 323, 324,504,506 ಜೊ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 210/2021 06.08.2021 ಕಲಂ 341, 323, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 22/2021 06.08.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 100/2021  06.08.2021 ಕಲಂ 323,324,325,355,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 101/2021  06.08.2021 ಕಲಂ 143,147,148,323,324,504,506  ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 102/2021  06.08.2021 ಕಲಂ. ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMAN MISSING
14 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 97/2021 06.08.2021 ಕಲಂ 143.504.506.323.341.114.149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
15 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   06.08.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ.   THEFT
16 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 135/2021 06.08.2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:05-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
01 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 172/2021, 05-08-2021  ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ROBBERY
02 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 93/2021  05-08-2021  ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿ.ಸಿ FATAL
03 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 66/2021 05-08-2021  ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
04 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 81/2021 05-08-2021  ಕಲಂ 498(ಎ), 506 ಐಪಿಸಿ WOMEN HARASSMENT
05  ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 244/2021 05-08-2021  ಕಲಂ 279, 337, 427 ಐಪಿಸಿ  ACCIDENT
06  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 168/2021 05-08-2021  ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
07  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 260/2021 05-08-2021  ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING CASE
08  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 207/2021 05-08-2021  ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING CASE
09         ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 177/2021, 05-08-2021  ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.  MISSING CASE

 

 

 ದಿನಾಂಕ:04-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 102/2021    ಕಲಂ-279.304(ಎ).ಐ.ಪಿ.ಸಿ. Fatal
ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 257/2021   ಕಲಂ:143, 147, 302 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ Murder
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 41/2021 04.08.2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ Theft
ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 171/2021 04.08.2021 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ Theft
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 166/2021 04.08.2021 ಕಲಂ 456,380 ಐಪಿಸಿ. HBT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 23/2021 04.08.2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 256/2021 04.08.2021 ಕಲಂ 457, 380, 511 ಐಪಿಸಿ HBT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 258/2021 04.08.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ Non Fatal
ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 259/2021 04.08.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
10 ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 204/2021 04.08.2021 ಕಲಂ 323, 324 504, 506, ಜೊತೆಗೆÉ 34 ಐಪಿಸಿ Assault
11  ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 205/2021 04.08.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. Women Missing
12  ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 206/2021 04.08.2021 ಕಲಂ 324,504,149 ಐಪಿಸಿ Assault
13  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 22/2021 04.08.2021 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
14     ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 20/2021 04.08.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 73/2021 04.08.2021 ಕಲಂ 279,337, ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ Non Fatal
16 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 172/2021 04.08.2021 ಕಲಂ-279, 337 IPಅ ಜೊತೆಗೆ 187 IMV ACT Non Fatal
17 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 173/2021 04.08.2021 ಕಲಂ-323, 324, 504 ಜೊತೆಗೆ 34 IPC  Assault
18 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 174/2021 04.08.2021 ಕಲಂ-ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.   Women Missing
19 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 175/2021 04.08.2021 ಕಲಂ-323, 324, 504, 506 IPC    Assault
20 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 176/2021 04.08.2021 ಕಲಂ-323, 353, 504, 506 IPC    Assault
21 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 19/2021 04.08.2021 SEC-174 Crpc UDR

 

 

 

ದಿನಾಂಕ:03-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   243/2021 03.08.2021 ಕಲಂ 454.380 ಐಪಿಸಿ THEFT
2 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   65/2021 03.08.2021 ಕಲಂ 323, 324 354, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
3 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   66/2021 03.08.2021 ಕಲಂ 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ LIFE THREATENING
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 170/2021 03.08.2021 ಕಲಂ: 279-337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 65/2021 03.08.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಅಕ್ಟ್. NON FATAL
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 40/2021 03.08.2021 ಕಲಂ-457.380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   238/2021 03.08.2021 ಕಲಂ 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   239/2021 03.08.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMAN MISSING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   240/2021 03.08.2021 ಕಲಂ 160 ಐಪಿಸಿ AFREY CASE
10  ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   241/2021 03.08.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11  ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   242/2021 03.08.2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
12  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 174/2021 03.08.2021 ಕಲಂ, 341.323.324.504.506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
13  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 175/2021 03.08.2021 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
14  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 165/2021 03.08.2021 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
15  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 166/2021 03.08.2021 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
16  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 167/2021 03.08.2021 ಕಲಂ. 323, 324 ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
17  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 101/2021 03.08.2021 ಕಲಂ:279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
18  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 255/2021 03.08.2021 ಕಲಂ 323, 341, 354, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
19  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 202/2021 03.08.2021 ಕಲಂ 143,147,148,307,324,354(ಬಿ), 379,448, ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
20 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 19/2021 03.08.2021 ಕಲಂ. 174 (ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.  UDR
21 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 171/2021 03.08.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL

 

 

 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ  ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ 64/2021 02/08/2021 ಕಲಂ 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 254/2021 02/08/2021 ಕಲಂ 279.304(ಎ) ಐಪಿಸಿ .ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್. FATAL
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   63/2021 02/08/2021 ಕಲಂ 380, 454, 457 ಐಪಿಸಿ HOUSE THEFT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   64/2021 02/08/2021 ಕಲಂ 323,324 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSUALT
ರಾಮನಗರ  ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 169/2021 02/08/2021 ಕಲಂ 504, 323, 324, 34  ಐಪಿಸಿ      ASSUALT
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 43/2021 02/08/2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ), (ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 237/2021 02/08/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 164/2021 02/08/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 165/2021 02/08/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
10  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 173/2021 02/08/2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ,ಪಿ, ಆಕ್ಟ್ K.P ACT
11  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 164/2021 02/08/2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 253/2021 02/08/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
13  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 201/2021 02/08/2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
14.    ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂಬರ್ 24/2021 02/08/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
15.    ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 169/2021 02/08/2021 ಕಲಂ-504, 324, 354, 506 IPಅ      ASSAULT ON WOMEN
16.    ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 170/2021 02/08/2021 ಕಲಂ-324 IPC      ASSUALT
17.    ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 134/2021 02/08/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣÉಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING CASE

 

 

 

ದಿನಾಂಕ:01-08-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 133/2021 01.08.2021 ಕಲಂ: 307 ಐಪಿಸಿ Attempt To Murder
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 236/2021 01.08.2021 ಕಲಂ-160 ಐಪಿಸಿ Affray
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 163/2021 01.08.2021 ಕಲಂ 324,448,427,506, 34 ಐಪಿಸಿ. Assault
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 172/2021 01.08.2021 ಕಲಂ 279. 337 ಐಪಿಸಿ Non fatal
ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 249/2021 01.08.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. Non fatal
ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 250/2021 01.08.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. Non fatal
ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 251/2021 01.08.2021 ಕಲಂ 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ K E Act
ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 252/2021 01.08.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. Non fatal
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 200/2021 01.08.2021 ಕಲಂ 457, 380, 511 ಐಪಿಸಿ Attempt to theft
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ 09/2021 01.08.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
11 ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 132/2021 01.08.2021 ಕಲಂ 504 323 354 506 34 ಐಪಿಸಿ Assault
12 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 92/2021  01.08.2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ Non fatal
13 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 102/2021 01.08.2021 ಕಲಂ-143,341,504.323.324.427,506,149 ಐಪಿಸಿ.   Assault

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-09-2021 11:17 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080