ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಡಿಸೆಂಬರ್-2020

ದಿನಾಂಕ:31-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 152/2020 31.12.2020 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
2 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 265/2020 31.12.2020 ಕಲಂ 86 ಕೆ.ಎಪ್.ಅಕ್ಟ್.ರೆ/ವಿ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 396/2020 31.12.2020 ಕಲಂ: 15 (ಎ) 32 (3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
4 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 303/2020 31.12.2020 ಕಲಂ: 306 ಐಪಿಸಿ SUICIDE
5 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2020 31.12.2020 U/S174 CRPC UDR
6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 435/2020 31.12.2020 ಕಲಂ 109, 323, 448, 504, 506, ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 436/2020 31.12.2020 ಕಲಂ 406, 409, 417, 418, 420, 506 ಐಪಿಸಿ CHEATING
8 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 274/2020 31.12.2020 ಕಲಂ. 337 ಐಪಿಸಿ. NEGLIGENT ACT
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 138/2020 31.12.2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 192/2020 31.12.2020 ಕಲಂ: 504,324,506,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 232/2020 31.12.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

ದಿನಾಂಕ:30-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 323/2020 30.12.2020 ಕಲಂ  397 ಐಪಿಸಿ ROBBERY
2 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 331/2020 30.12.2020 ಕಲಂ 279,  304 (ಎ)ಐಪಿಸಿ FATAL
3 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 434/2020 30.12.2020 ಕಲಂ 279,  304 (ಎ)ಐಪಿಸಿ FATAL
4 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 264/2020 30.12.2020 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
5 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 324/2020 30.12.2020 ಕಲಂ  341,323, 324, 504, 504, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 325/2020 30.12.2020 ಕಲಂ   279, 337,  ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
7 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 326/2020 30.12.2020 ಕಲಂ 354(ಬಿ), 504, 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
8 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 391/2020 30.12.2020 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
9 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 392/2020 30.12.2020 ಕಲಂ 143,147,504,323,324, ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 302/2020 30.12.2020 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MISSING
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 137/2020 30.12.2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 261/2020 30.12.2020 ಕಲಂ  323,448, 504 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO 29/2020 30.12.2020 ಕಲಂ  174(ಸಿ) ಸಿಆರ್.ಪಿಸಿ. UDR
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO  17/2020 30.12.2020 Pಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
15 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO  16/2020 30.12.2020 Pಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR

 

 ದಿನಾಂಕ:29-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 74/2020 23/12/2020 ಕಲಂ 307 ಐಪಿಸಿ Attempt To Murder
2 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 96/2020 23/12/2020 ಕಲಂ 376(2)(ಐ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4, 6 ಪೊಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 9 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ. POCSO Act
3 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 97/2020 23/12/2020 ಕಲಂ 376(2)(ಐ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4, 6 ಪೊಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 9 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ. POCSO Act
4 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 170/2020 23/12/2020 ಕಲಂ 66(ಸಿ), 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ I T ACT
5 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 393/2020 23/12/2020 ಕಲಂ 427-447-379-511-34 ಐಪಿಸಿ Assault
6 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 394/2020 23/12/2020 ಕಲಂ 323-324-504-506 ಐಪಿಸಿ Assault
7 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 395/2020 23/12/2020 ಕಲಂ 341-504-506-34 ಐಪಿಸಿ Assault
8 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 431/2020 23/12/2020 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ Assault
9 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 432/2020 23/12/2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
10 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 433/2020 23/12/2020 ಕಲಂ 279  337 ಐಪಿಸಿ. Non Fatal
11 ಮಾಗಡಿ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 273/2020 23/12/2020 ಕಲಂ. 323, 324, 354, 504, 506 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ. Assault
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 260/2020 23/12/2020 ಕಲಂ  279,337, ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ Non Fatal
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 07/2020 23/12/2020 UDR NO-07/2020 ಕಲಂ. 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
14 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 153/2020 23/12/2020 153/2020 ಕಲಂ- 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ K P Act
15 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 191/2020 23/12/2020 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 R/W 34 ಐಪಿಸಿ Assault
16 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 120/2020 23/12/2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ Theft

 

ದಿನಾಂಕ:28-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 182/2020 28.12.2020 ಕಲಂ-302 IPC MURDER
2 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 263/2020 28.12.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 390/2020 28.12.2020 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 391/2020 28.12.2020 ಕಲಂ: 279-323-324-327-341-504-506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
5 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 392/2020 28.12.2020 ಕಲಂ 324-448 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 321/2020 28.12.2020 ಕಲಂ  ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ, WOMEN MISSING
7 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 329/2020 28.12.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
8 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 330/2020 28.12.2020 ಕಲಂ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMEN MISSING
9 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 44/2020 28.12.2020 ಕಲಂ: 174 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ UDR
10 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 272/2020 28.12.2020 ಕಲಂ. 143, 341, 342, 323, 427, 504, 506, 149 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
11 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 152/2020 28.12.2020 ಕಲಂ- 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 115/2020 28.12.2020 ಕಲಂ: 406, 408, 409, 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
13 ಎಂ,ಕೆ,ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 172/2020 28.12.2020 ಕಲಂ 136 ಆರ್ ಪಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ RP ACT

 

ದಿನಾಂಕ:27-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 319/2020 27.12.2020 ಕಲಂ 279, 337, 304(ಎ), 427 ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 328/2020 27.12.2020 ಕಲಂ 279,337,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ. FATAL
3 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 320/2020 27.12.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
4 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 95/2020 27.12.2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
5 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 269/2020 27.12.2020 ಕಲಂ. 136 ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆ.  
6 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 270/2020. 27.12.2020 ಕಲಂ. 171(ಇ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 127 ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆ  
7 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 271/2020 27.12.2020 ಕಲಂ. 318 ಐಪಿಸಿ  
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 136/2020 27.12.2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
9 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 231/2020 27.12.2020 ಕಲಂ-504,323,324,34 IPC ASSAULT

 

 ದಿನಾಂಕ:26-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

 1

ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

151/2020

26.12.2020

279-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ

FATAL

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

261/2020

 

ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ 

THEFT 

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

327/2020

26.12.2020

ಕಲಂ 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ.

FATAL

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

135/2020

 

ಕಲಂ 279,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ

 

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ.

388/2020

26.12.2020

ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

262/2020

26.12.2020

ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ 

CHEATING

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

390/2020

26.12.2020

ಕಲಂ 279.337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ

NON FATAL

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

43/2020

26.12.2020

ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ

UDR

 

ದಿನಾಂಕ:25-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1.

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

94/2020

25.12.2020

ಕಲಂ 370, 370(ಂ), 366(ಂ), 344, 376(N) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 04,05(ಐ), 06, 17 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್

POCSO ACT

 

2.

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

389/2020

25.12.2020

ಕಲಂ 279.304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ.

FATAL

 

3.

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

326/2020

25.12.2020

ಕಲಂ 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ.

FATAL

 

4

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

133/2020

25.12.2020

ಕಲಂ 279,337,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್

FATAL

 

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

93/2020

25.12.2020

ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

WOMEN AND CHILD MISSING

ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

168/2020

25.12.2020

ಕಲಂ:- 66(ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್‍ಮತ್ತು 419, 420 ಐಪಿಸಿ

CHEATTING

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

300/2020

25.12.2020

ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

WOMEN MISSING

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ

28/2020

25.12.2020

ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. 

UDR

ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ

230/2020

25.12.2020

ಕಲಂ 435, 511, 34 ಐಪಿಸಿ

MISCHIEF BY FIRE

10 

ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

180/2020

25.12.2020

ಕಲಂ-457, 380 IPಅ

THEFT

11 

ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

181/2020

25.12.2020

ಕಲಂ-324, 327 ಜೊತೆಗೆ 34 IPC

VOLUNTARILY CAUSING HURT

12 

ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ

171/2020

25.12.2020

ಕಲಂ 341, 504, 506, 323, 324 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

13 

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

134/2020

25.12.2020

ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ  ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್

NON FATAL

 

ದಿನಾಂಕ:24-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

 1

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

388/2020

24.12.2020

ಕಲಂ 504.506.109.34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 (1). (ಆರ್).(ಎಸ್.) 3 (2) (ವಿ.ಎ) ಎಸ್.ಸಿ ಎಸ್.ಟಿ ಆಕ್ಟ್

SC/ST ACT

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

387/2020

24.12.2020

ಕಲಂ 143. 302. 201 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.

MURDER

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

260/2020

24.12.2020

ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ.ಅಕ್ಟ್ 

ACCIDENT

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

386/2020

24.12.2020

ಕಲಂ 323-324-327-34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

387/2020

24.12.2020

ಕಲಂ:  ಗಂಡಸ್ಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ

MISSING

ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

167/2020

24.12.2020

ಕಲಂ:- 66(ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್

IT ACT

ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

166/2020

24.12.2020

ಕಲಂ:- 66(ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್

IT ACT

ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

165/2020

24.12.2020

ಕಲಂ:- 66(ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್

IT ACT

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

90/2020

24.12.2020

ಕಲಂ  ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ

MISSING

10 

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

91/2020

24.12.2020

ಕಲಂ  ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

MISSING

11 

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

92/2020

24.12.2020

ಕಲಂ  ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. 

MISSING

12 

ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  

126/2020

24.12.2020

ಕಲಂ 323,324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

13 

ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  

127/2020

24.12.2020

ಕಲಂ 323, 307 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

14 

ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  

128/2020

24.12.2020

ಕಲಂ 323, 504, ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

15 

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,

318/2020

24.12.2020

ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್

ACCIDENT

16 

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

299/2020

24.12.2020

ಕಲಂ: 297, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್

ACCIDENT

17 

ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

UDR NO  35/2020

24.12.2020

ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ

UDR

18 

ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

430/2020

24.12.2020

ಕಲಂ 323, 341, 504, 506 447, 143, 147 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

19 

ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

267/2020

24.12.2020

ಕಲಂ.397 ಐಪಿಸಿ

THEFT

 

ದಿನಾಂಕ:23-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

 1

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

89/2020

23.12.2020

ಕಲಂ 498(ಎ). 323, 504 ಐಪಿಸ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ ಪಿ ಆಕ್ಟ್

DP ACT

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

258/2020

23.12.2020

ಕಲಂ 302 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ

MURDER

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

113/2020

23.12.2020

ಕಲಂ. 448,504,506 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಂ. 8,12 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ 2012

POSCO ACT

 4

ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

150/2020

23.12.2020

ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ.

384/2020

23.12.2020

ಕಲಂ: 323-324-448-427-354-504-506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ.

385/2020

23.12.2020

ಕಲಂ 323-324-504-506-34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

317/2020 

23.12.2020

ಕಲಂ  323, 341, 504,506, 34  ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

257/2020

23.12.2020

ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

259/2020

23.12.2020

ಕಲಂ 379 411 463 464 467 468 471 420 506 12 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ

THEFT

10 

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

325/2020

23.12.2020

ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ.

NON FATAL

11 

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

298/2020

23.12.2020

ಕಲಂ 27, 30 ಆಮ್ರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 338 ಐಪಿಸಿ

Arms Act

12 

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

259/2020

23.12.2020

ಕಲಂ. 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.

THEFT

13 

ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

151/2020,

23.12.2020

ಕಲಂ- ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ

MISSING

14 

ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

190/2020

23.12.2020

ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್

K P ACT

 

ದಿನಾಂಕ:22-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 255/2020 22.12.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
2 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 256/2020 22.12.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
3 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 315/2020 22.12.2020 ಕಲಂ 171(ಇ) ಐಪಿಸಿ ELECCTION CASE
4 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 316/2020 22.12.2020 ಕಲಂ 136 ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕಾಯ್ದೆ ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕಾಯ್ದೆ ಐಪಿಸಿ
5 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 297/2020 22.12.2020 ಕಲಂ: 341, 504, 506, 323 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 324/2020 22.12.2020 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್. NON FATAL
7 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 119/2020 22.12.2020 ಕಲಂ 341, 323, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 132/2020 22.12.2020 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
9 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 150/2020 22.12.2020 ಕಲಂ- 143.147.148.504.323.324.448.427.506  ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

ದಿನಾಂಕ:21-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 149/2020 21.12.2020 ಕಲಂ  279 337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
2 ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 314/2020 21.12.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
3 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 254/2020 21.12.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ Theft
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 384/2020 21.12.2020 ಕಲಂ 324.504.506.354.448 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ Assault
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 385/2020 21.12.2020 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
6 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 386/2020 21.12.2020 ಕಲಂ 323.324.504 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ Assault
7 ತಾವರೆಕೆ ಠಾಣೆ 429/2020 21.12.2020 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ. Non Fatal
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 131/2020 21.12.2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ, Non Fatal
9 ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ 228/2020 21.12.2020 ಕಲಂ 143, 147, 324, 327,114,504,506,149 ಐಪಿಸಿ Riot
10 ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ 229/2020 21.12.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ Theft
11 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ 118/2020 21.12.2020 ಕಲಂ 341, 323, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ Assault
12 ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 188/2020 21.12.2020 ಕಲಂ: 123,133 ಆರ್.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 171 (ಇ) ಐಪಿಸಿ Unlawful obstruction & bribery
13 ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 189/2020 21.12.2020 ಕಲಂ: 324,504,506 ಐಪಿಸಿ Assault

 

ದಿನಾಂಕ:20-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1

ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

186/2020

20.12.2020

ಕಲಂ: 279,304(ಎ),427 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್

FATAL

2

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

252/2020

20.12.2020

ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ

MISSINIG

3

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

253/2020

20.12.2020

ಕಲಂ 279 IPC

NON FATAL

4

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

323/2020

20.12.2020

ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ.

NON FATAL

5

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

130/2020

20.12.2020

ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್

NON FATAL

6

ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ಠಾಣೆ

226/2020

20.12.2020

ಕಲಂ 341, 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

7

ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

227/2020

20.12.2020

ಕಲಂ-341,504,506, 324,323 IPC       

ASSAULT

8

ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

19/2020

20.12.2020

174 CRPC

UDR

9

ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

187/2020

20.12.2020

ಕಲಂ: 341,323,504,506,34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

10

ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

179/2020

20.12.2020

ಕಲಂ-279, 337 ಐಪಿಸಿ 

NON FATAL

 

ದಿನಾಂಕ:19-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

 1

ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

46/2020

19.12.2020

ಕಲಂ- 279, 337,304 (ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ  ರೆ/ವಿ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್

FATAL

ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

266/2020

19.12.2020

ಕಲಂ. 454, 380 ಐಪಿಸಿ

H B T

ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

15/2020

19.12.2020

ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ

UDR

ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

265/2020

19.12.2020

ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

 5

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

42/2020

19.12.2020

ಕಲಂ: 174 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ 

UDR

ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

428/2020

19.12.2020

ಕಲಂ 465, 467, 468, 471, ರೆ/ವಿ 34ಐಪಿಸಿ

FORGERY

 7

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

321/2020

19.12.2020

ಕಲಂ 15(ಎ), 32(3) ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್

EXCISE CASE

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

322/2020

19.12.2020

ಕಲಂ 15(ಎ), 32 (3) ಕೆ. ಇ ಆಕ್ಟ್. 

EXCISE CASE

ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

225/2020

19.12.2020

ಕಲಂ-87 KP Act    

GAMBLING

10 

ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

20/2020

19.12.2020

ಕಲಂ-174 CRPC     

UDR

11 

ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

117/2020

19.12.2020

ಕಲಂ 341,324,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:18-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 313/2020 18.12.20 ಕಲಂ 454, 457, 380 ಐಪಿಸಿ Theft
2 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ 116/2020 18.12.20 ಕಲಂ 353, 427 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ Criminal force to deter public servant
3 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 382/2020 18.12.20 ಕಲಂ 419,420,465,468,470,471,323,324,504,506,34 ಐಪಿಸಿ Assault
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 383/2020 18.12.20 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ Theft
5 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 295/2020 18.12.20 ಕಲಂ-341-323-504-506. ರೆ/ವಿ 34 .ಐಪಿಸಿ Assault
6 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 296/2020 18.12.20 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ Woman missing
7 ತಾವರೆಕೆ ಠಾಣೆ 427/2020 18.12.20 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. Woman & Child missing
8 ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 316/2020 18.12.20 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
9 ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 317/2020 18.12.20 ಕಲಂ 15(ಎ) ಮತ್ತು 32(ಎ) ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್. KE Act
10 ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 318/2020 18.12.20 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ. Non Fatal
11 ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 319/2020 18.12.20 ಕಲಂ 15(ಎ), 32(3) ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್ KE Act
12 ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 320/2020 18.12.20 ಕಲಂ 15(ಎ) ಮತ್ತು 32(ಎ) ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್. KE Act
13 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 223/2020 18.12.20 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ Man missing
14 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 224/2020 18.12.20 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ Woman missing
15 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಠಾಣೆ 11/2020 18.12.20 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
16 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 148/2020, 18.12.20 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
17 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 149/2020 18.12.20 ಕಲಂ 87  ಕೆ.ಪಿ .ಆಕ್ಟ್ KP Act

 

ದಿನಾಂಕ:17-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 129/2020 17.12.2020 ಕಲಂ 279,337,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 381/2020 17.12.2020 ಕಲಂ: 15(ಎ)-32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 382/2020 17.12.2020 ಕಲಂ 32-34  ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 383/2020 17.12.2020 ಕಲಂ: 323, 341, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 381/2020 17.12.2020 ಕಲಂ 279 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
6 ಬಿಡದಿ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 311/2020 17.12.2020 ಕಲಂ 279, 337,  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
7 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 312/2020 17.12.2020 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
8 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 251/2020 17.12.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ, NON FATAL
9 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 264/2020 17.12.2020 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 426/2020 17.12.2020 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
11 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 34/2020 17.12.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
12 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 115/2020 17.12.2020 ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
13 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/2020 17.12.2020 ಕಲಂ- 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
14 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 170/2020 17.12.2020 ಕಲಂ 15 (ಎ), 32(3), ಕೆ.ಇ ಅಕ್ಟ್ KE ACT
15 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 185/2020 17.12.2020 ಕಲಂ: 4(ಬಿ) ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ಲೊಸಿವ್ ಆಕ್ಟ್ 1884 EXPLOSIVE ACT

 

ದಿನಾಂಕ:16-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 378/2020 16.12.2020 ಕಲಂ 302 ಐ.ಪಿ.ಸಿ MURDER
2 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 262/2020 16.12.2020 ಕಲಂ. 498(ಎ), 304(ಬಿ) ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ FATAL
3 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 125/2020 16.12.2020 ಕಲಂ 323,324,354,354(ಬಿ),504,506 ಐಪಿಸಿ MOLEATATION
4 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 148/2020 16.12.2020 ಕಲಂ  279  ಐಪಿಸಿ  ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಅಕ್ಟ್. NON FATAL
5 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 378/2020 16.12.2020 ಕಲಂ: 323-341-354-504-506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 87/2020 16.12.2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು  ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMEN MISSING
7 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 379/2020 16.12.2020 ಕಲಂ 504.427.448.324.506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
8 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 380/2020 16.12.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
9 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 52/2020 16.12.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
10 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 263/2020 16.12.2020 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 134(ಎ)&(ಬಿ), 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ MISSING
11 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 293/2020 16.12.2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 294/2020 16.12.2020 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
13 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 425/2020 16.12.2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆ ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆ WOMEN & CHILD MISSING
14 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 313/2020 16.12.2020 ಕಲಂ 415,418,425,493,494,496,498(ಎ) ಐಪಿಸಿ. DOMESTIC VIOLANCE
15 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 314/2020 16.12.2020 ಕಲಂ 143,447,323,504,506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
16 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 315/2020 16.12.2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
17 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 45/2020 16.12.2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
18 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 184/2020 16.12.2020 ಕಲಂ: 448,427,504,506,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
19 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 147/2020 16.12.2020 ಕಲಂ- 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ EXCISE CASE

 

ದಿನಾಂಕ:15-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 258/2020   ಕಲಂ. 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ Fatal
2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 128/2020   ಕಲಂ 279,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ Fatal
3 ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ 86/2020   ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು  ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ Woman & Children missing
4 ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 377/2020   ಕಲಂ: 447-379-504-506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ Tresspass
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 377/2020   ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. Man missing
6 ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 259/2020   ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
7 ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 260/2020   ಕಲಂ. 32, 34 ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ K.E.Act
8 ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 261/2020   ಕಲಂ. 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ K.E.Act
9 ತಾವರೆಕೆ ಠಾಣೆ 424/2020   ಕಲಂ 324, 341, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ Assault
    10 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಠಾಣೆ 169/2020   ಕಲಂ 15 (ಎ), 32(3), ಕೆ.ಇ ಅಕ್ಟ್ K.E.Act
11 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 222/2020   ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್ K.E.Act
12 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 183/2020   ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ Non Fatal
13 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 144/2020   ಕಲಂ-32, 34 ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ K.E.Act
14 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 145/2020   ಕಲಂ - 15(ಎ) ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ K.E.Act
15 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 146/2020   ಕಲಂ-15(ಎ) ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ K.E.Act

 

ದಿನಾಂಕ:14-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1. ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 309/2020 14.12.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT  
2 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 221/2020 14.12.2020 ಕಲಂ-279,304(A) 187 ಐ ಎಂ ವಿ FATAL  
3 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆ ರಾಮನಗರಜಿಲ್ಲೆ 163/2020 14.12.2020 ಕಲಂ 66(ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ I T ACT
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 375/2020 14.12.2020 ಕಲಂ   41 (ಡಿ) 102 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ CRPC
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 376/2020 14.12.2020 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
6 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 308/2020 14.12.2020 ಕಲಂ 96(ಬಿ) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ K P ACT
7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 421/2020 14.12.2020 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
8 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 422/2020 14.12.2020 ಮೊ.ನಂ.  ಕಲಂ 406-420-468 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ. CHEATING
9 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 311/2020 14.12.2020 ಕಲಂ 427,323,324,504,506,34 ಐಪಿಸಿ.sÀ ASSAULT
10 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 312/2020 14.12.2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ ಪಿ ಆಕ್ಟ್. KP ACT
11 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 290/2020 14.12.2020 ಕಲಂ341, 448, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
12 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 291/2020 14.12.2020 ಕಲಂ: 420,417,506(ಬಿ) ಐಪಿಸಿ CHEATING
13 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 292/2020 14.12.2020 ಕಲಂ: 420, 406, 506, 120(ಬಿ) ಐಪಿಸಿ CHEATING
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 257/2020 14.12.2020 ಕಲಂ 323, 324, 341, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 258/2020 14.12.2020 ಕಲಂ 323, 324, 341, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
16 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 218/2020 14.12.2020 ಕಲಂ 324, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
17 ಅಕ್ಕೂರು  ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 219/2020 14.12.2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ ಪಿ ಅಕ್ಟ್ KP ACT
18 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 220/2020 14.12.2020 ಕಲಂ-279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL

 

ದಿನಾಂಕ:13-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 250/2020 13.12.2020 ಕಲಂ 420 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 418/2020 13.12.2020 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
3 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 123/2020 13.12.2020 ಕಲಂ 279,337,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
4 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 124/2020 13.12.2020 ಕಲಂ 279,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
5 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 249/2020 13.12.2020 ಕಲಂ 269, 270, 277, 278, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 374/2020 13.12.2020 ಕಲಂ 15(ಎ),32(3) ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
7 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 84/2020 13.12.2020 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆ MISSING
8 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 376/2020 13.12.2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಐಪಿಸಿ GAMBLING
9 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 254/2020 13.12.2020 ಕಲಂ. 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
10 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 255/2020 13.12.2020 ಕಲಂ. 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
11 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 256/2020 13.12.2020 ಕಲಂ. 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
12 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 257/2020 13.12.2020 ಕಲಂ. 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
13 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 50/2020 13.12.2020 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
14 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 419/2020. 13.12.2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆ MISSING
15 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 289/2020 13.12.2020 ಕಲಂ: 379 ಐ,ಪಿ,ಸಿ THEFT
16 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 112/2020 13.12.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
17 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 256/2020 13.12.2020 ಕಲಂ  87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
18 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 217/2020 13.12.2020 ಕಲಂ-279,337 187 ಐಎಂವಿ ACCIDENT
19 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 125/2020 13.12.2020 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
20 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 126/2020 13.12.2020 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
21 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 127/2020 13.12.2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
22 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 178/2020 13.12.2020 ಕಲಂ-87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING

 

ದಿನಾಂಕ:12-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 248/2020 12/12/2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ CHEATING
2 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 44/2020 12/12/2020 ಕಲಂ- 279, 304 (ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ FATAL
3 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 162/2020 12/12/2020 ಕಲಂ 66 (ಸಿ), 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ IT ACT.
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 373/2020 12/12/2020 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
5 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 287/2020 12/12/2020 ಕಲಂ: 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ ಅಕ್ಟ್ KE ACT.
6 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 250/2020 12/12/2020 ಕಲಂ. 32, 34 ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ KE ACT.
7 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 251/2020 12/12/2020 ಕಲಂ. 32, 34 ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ KE ACT.
8 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 252/2020 12/12/2020 ಕಲಂ. 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ KE ACT.
9 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 253/2020 12/12/2020 ಕಲಂ. 341, 323, 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 310/2020 12/12/2020 ಕಲಂ 279,337, ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 255/2020 12/12/2020 ಕಲಂ. 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 122/2020 12/12/2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
13 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 168/2020 12/12/2020 ಕಲಂ 143, 341, 504,323, 324, ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
14 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 177/2020 12/12/2020 ಕಲಂ-457, 380  IPC THEFT

 

ದಿನಾಂಕ:11-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 143/2020 11.12.2020 ಕಲಂ-380, 454, 457 IPC THEFT
2 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 372/2020 11.12.2020 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
3 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 309/2020 11.12.2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
4 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 254/2020 11.12.2020 ಕಲಂ. 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT
5 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 16/2020 11.12.2020 ಕಲಂ 174 CRPC UDR
6 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 181/2020 11.12.2020 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
7 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  182/2020 11.12.2020 ಕಲಂ: 341,504,324,506,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

ದಿನಾಂಕ:10-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 253/2020 10.12.2020 ಕಲಂ  380 ಐಪಿಸಿ THEFT
2 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 176/2020 10.12.2020 ಕಲಂ-457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 371/2020 10.12.2020 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 372/2020 10.12.2020 ಕಲಂ 323-324-504-506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
5 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 373/2020 10.12.2020 ಕಲಂ 379  ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
6 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 249/2020 10.12.2020 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NO FATAL
7 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 49/2020 10.12.2020 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
8 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 371/2020 10.12.2020 ಕಲಂ 427,436 ಐಪಿಸಿ MISCHIEF CAUSING DAMAGE
9 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 180/2020 10.12.2020 ಕಲಂ: 457,380 ಐಪಿಸಿ THEFT
10 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 179/220 10.12.2020 ಕಲಂ 447, 427, 341, 323-324-504-506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
11 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 216/2020 10.12.2020 ಕಲಂ: 87 ಕೆ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
12 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 174/2020 10.12.2020 SEC-32, 34 K E ACT KE ACT
13 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 175/2020 10.12.2020 SEC-32, 34 K E ACT KE ACT

 

ದಿನಾಂಕ:09-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 248/2020 09.12.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ Theft
2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 414/2020 09.12.2020 ಕಲಂ 323, 341, 504, 392, ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ Robbery
3 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 146/2020 09.12.2020 ಕಲಂ  279 337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
4 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 147/2020 09.12.2020 ಕಲಂ  279 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ Non Fatal
5 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 160/2020 09.12.2020 ಕಲಂ:- 66(ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ Cheating IT Act
6 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 246/2020 09.12.2020 ಕಲಂ 417.420.464.465.468.471.323.324.341.504.506[ಬಿ] ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ Assault
7 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 247/2020 09.12.2020 ಕಲಂ 457.380.511 ಐಪಿಸಿ. Theft
8 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 247/2020 09.12.2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ KP Act
9 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 415/2020 09.12.2020 ಕಲಂ 309 ಐಪಿಸಿ Attempt to Suicide
10 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 308/2020. 09.12.2020 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ ಎಂ ವಿ ಆಕ್ಟ್, Non Fatal
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 252/2020 09.12.2020 ಕಲಂ 188, 269 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. Violation Case

 

ದಿನಾಂಕ:08-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 369/2020   ಕಲಂ 279-337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
2 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 370/2020   ಕಲಂ 324-354-504 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
3 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 72/2020   ಕಲಂ 14 (ಎ) ಬಾಲ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಕಾಯ್ದೆ 1986 ADOLESENCE
4 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 73/2020   ಕಲಂ 323.324.504.506 R/W 34 IPC ASSAULT
5 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 145/2020   ಕಲಂ  279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
6 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 370/2020   ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
7 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 286/2020   ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
8 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 307/2020   ಕಲಂ 323,353,504,34 ASSAULT
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 251/2020   ಕಲಂ 279-337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಆಕ್ಟ್. NON FATAL
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 121/2020   ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 215/2020   ಕಲಂ-379,ಐಪಿಸಿ. THEFT
12 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 173/2020,   ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:07-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ, 304/2020 07.12.2020 ಕಲಂ 379, ಐಪಿಸಿ THEFT
2 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 159/2020 07.12.2020 ಕಲಂ 66 (ಸಿ), 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ IT ACT
3 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 245/2020 07.12.2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMEN MISSING
4 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 04/2020 07.12.2020 ಕಲಂ: 110 (ಇ) ಮತ್ತು (ಜಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. SECURITY CASE
5 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 05/2020 07.12.2020 ಕಲಂ: 110 (ಇ) ಮತ್ತು (ಜಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. SECURITY CASE
6 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 06/2020 07.12.2020 ಕಲಂ: 110 (ಇ) ಮತ್ತು (ಜಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. SECURITY CASE
7 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2020 07.12.2020 ಕಲಂ 110 (ಇ) ಮತ್ತು (ಜಿ) ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ SECURITY CASE
8 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2020 07.12.2020 ಕಲಂ 110 (ಇ) ಮತ್ತು (ಜಿ) ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ SECURITY CASE
9 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2020 07.12.2020 ಕಲಂ 110 (ಇ) ಮತ್ತು (ಜಿ) ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ SECURITY CASE
10 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2020 07.12.2020 ಕಲಂ 110 (ಇ) ಮತ್ತು (ಜಿ) ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ SECURITY CASE
11 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2020 07.12.2020 ಕಲಂ 110 (ಇ) ಮತ್ತು (ಜಿ) ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ SECURITY CASE
12 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 245/2020 07.12.2020 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
13 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 167/2020 07.12.2020 ಕಲಂ.504. 324, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
14 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 43-2020 07.12.2020 ಕಲಂ 279,337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 114/2020 07.12.2020 ಕಲಂ: 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
16 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 214/2020 07.12.2020 32, 34 KE ACT KE ACT
17 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2020 07.12.2020 ಕಲಂ- 110 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ SECURITY CASE
18 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 246/2020 07.12.2020 U/S   32, 34KE ACT KE ACT

 

ದಿನಾಂಕ:06-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 306/2020 06.12.2020 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ ಎಂ ವಿ ಆಕ್ಟ್ Fatal
2 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ 123/20 06.12.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ Theft
3 ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 303/2020 06.12.2020 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
4 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 244/2020, 06.12.2020 ಕಲಂ 143,144,147, 323, 324, 307, 354, 504, 427 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ Riot
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 358/2020 06.12.2020 ಕಲಂ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ Woman missing
6 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 285/2020 06.12.2020 ಕಲಂ 15(ಎ) 33(ಎ) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ K E Act
7 ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 244/2020 06.12.2020 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
8 ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 413/2020 06.12.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
9. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 250/2020 06.12.2020 ಕಲಂ. 324, 327, 114, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. Assault
10. ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 172/2020 06.12.2020 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ Man missing

 

ದಿನಾಂಕ:05-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 305/2020 05.12.2020 ಕಲಂ 279 FATAL
2 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 213/2020 05.12.2020 ಕಲಂ FATAL
3 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 171/2020, 05.12.2020 SEC-279, 304(A) IPC r/w 187 IMV ACT FATAL
4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 368/2020 05.12.2020 ಕಲಂ 279-337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
5 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 83/2020 05.12.2020 ಕಲಂ 323, 504, 114, 149 L¦¹ eÉÆvÉUÉ The Muslim Women(Protection Of Rights On Marrige Act-2019) ಕಲಂ 4 PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIGE ACT
6 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 300/2020 05.12.2020 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ K E ACT
7 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 301/2020 05.12.2020 ಕಲಂ  32, 34  ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ K E ACT
8 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 144/2020 05.12.2020 ಕಲಂ  279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
9 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 368/2020 05.12.2020 ಕಲಂ 32,34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್. K E ACT
10 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 241/2020 05.12.2020 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ K P ACT
11 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 242/2020 05.12.2020 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 243/2020 05.12.2020 ಕಲಂ. 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ K E ACT
13 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 284/2020 05.12.2020 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
14 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 411/2020 05.12.2020 ಕಲಂ 9,10,11 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ-200 CHILD MARRIAGE
15 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 412/2020 05.12.2020 ಕಲಂ 120ಬಿ, 192, 196, 209, 341, 420, 423, 427, 441, 464 ಐಪಿಸಿ. CHEATING

 

 ದಿನಾಂಕ:04-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 239/2020 04.12.2020 ಕಲಂ. 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 283/2020 04.12.2020 ಕಲಂ..323 ರೆ/ವಿ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 12 ಪೊಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್. 2012 POCSO ACT
3 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 120/2020 04.12.2020 ಕಲಂ 279,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 367/2020 04.12.2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್. NON FATAL
5 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 82/2020 04.12.2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMEN MISSING
6 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 304/2020 04.12.2020 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
7 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 240/2020 04.12.2020 ಕಲಂ. 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 249/2020 04.12.2020 ಕಲಂ.279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್. NON FATAL
9 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 176/2020 04.12.2020 ಕಲಂ: 32,34 ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ KE ACT
10 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 177/2020 04.12.2020 ಕಲಂ: 32,34 ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ KE ACT
11 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 178/2020 04.12.2020 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
12 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 166/2020 04.12.2020 ಕಲಂ 143, 504, 506, 323, 324, 354 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
13. ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. PAR 38/2020 TO 55/2020 04.12.2020 ಕಲಂ 110 (ಇ) & (ಜಿ)  ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE

 

ದಿನಾಂಕ:03-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 238/2020 03.12.2020 ಕಲಂ. 454, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
2 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 81/2020 03.12.2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
3 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 54/2020 03.12.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
4 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 282/2020 03.12.2020 ಕಲಂ: 420,506,423,323,120(ಬಿ) ರೆ/ವಿ 34  ಐಪಿಸಿ CHEATING
5 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 410/2020 03.12.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
6 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 303/2020 03.12.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 248/2020 03.12.2020 ಕಲಂ 279-337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. NON FATAL
8 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 212/2020 03.12.2020 ಕಲಂ-279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
9 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 173/2020 03.12.2020 ಕಲಂ: 32,34 ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ K E ACT
10 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 174/2020 03.12.2020 ಕಲಂ: 32,34 ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ K E ACT
11. ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 175/2020 03.12.2020 ಕಲಂ: 32,34 ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ K E ACT

 

ದಿನಾಂಕ:02-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 243/2020 02.12.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
2 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 297/2020 02.12.2020 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
3 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 112/2020 02.12.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
4 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 119/2020 02.12.2020 ಕಲಂ 279,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
5 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 242/2020 02.12.2020 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
6 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 296/2020 02.12.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
7 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 298/2020 02.12.2020 ಕಲಂ 427, 447 ಐಪಿಸಿ TRESPASS
8 ರಾಮನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 141/2020 02.12.2020 ಕಲಂ  279 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
9 ರಾಮನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 142/2020 02.12.2020 ಕಲಂ  279 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
10 ರಾಮನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 143/2020 02.12.2020 ಕಲಂ  279 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಅಕ್ಟ್. ACCIDENT
11 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 365/2020 02.12.2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
12 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 366/2020 02.12.2020 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
13 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 366/2020 02.12.2020 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
14 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 31/2020 02.12.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
15 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 32/2020 02.12.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
16 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 33/2020 02.12.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
17 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 281/2020 02.12.2020 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
18 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2020 02.12.2020 ಕಲಂ. 174(ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
19 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 247/2020 02.12.2020 ಕಲಂ 324, 504 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
20 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 32/2020 02.12.2020 ಕಲಂ 110(ಜಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE
21 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 33/2020 02.12.2020 ಕಲಂ 110(ಜಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE
22 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 171/2020 02.12.2020 ಕಲಂ: 9,39,51,52 WLP Act 1972 R/w 3,25 Arms Act Arms Act
23 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 172/2020 02.10.2020 ಕಲಂ279.337.  ಐ,ಪಿ,ಸಿ   ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ,ಎಮ್, ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
24 ಅಕ್ಕೂರು  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 211/2020 02.12.2020 ಕಲಂ 279, 337 IPC ACCIDENT

 

ದಿನಾಂಕ:01-12-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 241/2020 01.12.2020 ಕಲಂ 448,506,506(ಬಿ),504 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ CRIMINAL INTIMIDATION
2 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 53/2020 01.12.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
3 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 51/2020 01.12.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
4 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 280/2020 01.12.2020 ಕಲಂ  363. ಐ.ಪಿ.ಸಿ KIDNAPPING
5 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 302/2020 01.12.2020 ಕಲಂ 498(ಎ), 306, 34 ಐಪಿಸಿ DOWARY ARRASMENT/SUICIDE
6 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 28/2020 01.12.2020 ಕಲಂ 110(ಜಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 29/2020 01.12.2020 ಕಲಂ 110(ಜಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 30/2020 01.12.2020 ಕಲಂ 110(ಜಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 31/2020 01.12.2020 ಕಲಂ 110(ಜಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 246/2020 01.12.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಆಕ್ಟ್. NON FATAL
11 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2020 01.12.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
12 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ. 170/2020 01.12.2020 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MAN MISSING
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 113/2020 01.12.2020 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-01-2021 11:07 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080