ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಡಿಸೆಂಬರ್-2021

ದಿನಾಂಕ:31-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ 123/2021 31-12-2021 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 279/2021 31-12-2021 ಕಲಂ 380,457 ಐಪಿಸಿ HBT
3 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 383/2021 31-12-2021 ಕಲಂ 302, 201 ಐಪಿಸಿ. MURDER  
4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 294/2021 31-12-2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
5 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 295/2021 31-12-2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
6 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 302/2021 31-12-2021 ಕಲಂ 292, 295, 499, 506, 507, 509 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ-1860 ಮತ್ತು 66(ಬಿ), 66(ಸಿ), 66(ಇ), 67 ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್-2000. IT ACT
7 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA-42/2021 31-12-2021 ಕಲಂ-174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
8       ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ AiÀÄÄ,r,Dgï £ÀA§gï 34/2021 31-12-2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ  UDR
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 200/2021 31-12-2021 ಕಲಂ. 15(ಎ) 32(3) ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್. K.E ACT
10 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 174/2021 31-12-2021 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
11 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 175/2021 31-12-2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ    ACCIDENT
12 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 166/2021  31-12-2021 ಕಲಂ 457, 380, 511 ಐಪಿಸಿ.  HBT AT NIGHT
13 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 167/2021  31-12-2021 ಕಲಂ 457, 380,  ಐಪಿಸಿ.  HBT AT NIGHT
14 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 168/2021  31-12-2021 ಕಲಂ 457, 380,  ಐಪಿಸಿ.  HBT AT NIGHT
15 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 231/2021 31-12-2021 ಕಲಂ: 341,504,323,506,34 ಐಪಿಸಿ HURT

 

 

ದಿನಾಂಕ:30-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 BIDADI PS 406/2021 30.12.2021 ಕಲಂ 498 ಎ, 323 324 504 506 376(ಬಿ) ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ 376(B), D P ACT,
CPT TRAFFIC PS 120/2021 30.12.2021 ಕಲಂ 279,337,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL ACCIDENT
KKPURA TOWN PS 147/2021 30.12.2021 ಕಲಂ- 498(ಎ), 341, 504, 506, 114, 307, 149 ಐಪಿಸಿ D P ACT
RMN TRAFFIC PS 122/2021   30.12.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
HAROHALLI PS 278/2021 30.12.2021 ಕಲಂ 457,380 ಐ ಪಿ ಸಿ  THEFT
TAVAREKERE PS 382/2021  30.12.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
KUDUR PS 362/2021 30.12.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
KUDUR PS 363/2021 30.12.2021 ಕಲಂ 279, 323, 427, 506, 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
CPT TOWN PS UDR NO-14/2021 30.12.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
10  CPT EAST PS 82/2021 30.12.2021 Child Labour (Prohibition & Regulation) Amendment Act 2016 U/S 14 (1)(a),3(A) Child Labour
11  CPT RURAL PS 199/2021 30.12.2021 ಕಲಂ. 15(ಎ) 32(3) ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್. KE ACT
12  CPT RURAL PS UDR NO-33/2021 30.12.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
13  AKKUR PS 172/2021 30.12.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
14  AKKUR PS 173/2021 30.12.2021 ಕಲಂ 323, 324, 114, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
 15 KKPURA RURAL PS UDR NO-36/2021 30.12.2021 ಕಲಂ 174 Crpc UDR
16  SATNUR PS 229/2021 30.12.2021 ಕಲಂ.323.324.448.504.506.ಜೊತೆ 34 ,ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
17  SATNUR PS 230/2021 30.12.2021 ಕಲಂ.279 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ACCIDENT

 

 

ದಿನಾಂಕ:29-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 361/2021 29.12.2021 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ROBBERY
2 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 137/2021 29.12.2021 ಕಲಂ 504, 506,341, he  SC/ST 9( Prevention  of atraocities)Amentment Act 2015 u/s-3(1) SC/ST ACT  
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 405/2021 29.12.2021  ಕಲಂ 420ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 276/2021 29.12.2021  ಕಲಂ 354,448,504,506,149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 277/2021 29.12.2021  ಕಲಂ 143, 147, 148, 354, 506(ಬಿ),  ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 174/2021 29.12.2021  ಕಲಂ 406-420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ   CHEATING
7        ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 90/2021 29.12.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 199/2021 29.12.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ   MISSING
9 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 138/2021 29.12.2021 ಕಲಂ 504,324,34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
10 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 171/2021 29.12.2021 ಕಲಂ-279,337 ಐಪಿಸಿ  NON  FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:28-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ 121/2021 28.12.2021 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 402/2021 28.12.2021 ಕಲಂ 392ಐಪಿಸಿ ROBBERY
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 275/2021 28.12.2021 ಕಲಂ 143,324,504,506,149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3(1) (ಆರ್)(ಎಸ್) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಅಮೆಂಡ್ ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2015 SC, ST ACT
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 259/2021 28.12.2021 ಕಲಂ: 302, 34 ಐಪಿಸಿ. MURDER
ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 293/2021, 28.12.2021 ಕಲಂ 87 K P ACT K P ACT
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 403/2021 28.12.2021 ಕಲಂ 279 337ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 404/2021 28.12.2021 ಕಲಂ 324 ರೆ/ವಿ 34ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 274/2021 28.12.2021 ಕಲಂ 279,337  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 260/2021 28.12.2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಐಪಿಸಿ. WOMAN MISSING
10  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 44/2021 28.12.2021 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
11  ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 380/2021 28.12.2021 ಕಲಂ-420, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
12  ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 381/2021 28.12.2021 ಕಲಂ- ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ WOMAN MISSING
13       ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 197/2021 28.12.2021 ಕಲಂ 454.457.380 ಐಪಿಸಿ  HBT
14   ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಠಾಣೆ 136/2021 28.12.2021 ಕಲಂ 279.337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
15 ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ 12/2021 28.12.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
16 ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ 168/2021 28.12.2021 ಕಲಂ 324, 504, 506, 114  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
17 ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ 169/2021 28.12.2021 ಕಲಂ 498(ಎ),504, 506, 34  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
18 ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ 170/2021 28.12.2021 ಕಲಂ 323, 324,504, 506, 34  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
19    ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 228/2021 28.12.2021 ಕಲಂ. 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL

 

ದಿನಾಂಕ:27-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 119/2021 27.12.2021 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ  177 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
2 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 150/2021 27.12.2021 ಕಲಂ 498(ಎ),494,323,324,307,504,506 ರೆ/ವಿ 34  ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ  3 ಮತ್ತು 4  ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP ACT. 
3 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 89/2021 27.12.2021 ಕಲಂ: 457,380 ಐಪಿಸಿ THEFT
 4 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 120/2021  27.12.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 400/2021 27.12.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 401/2021 27.12.2021 ಕಲಂ 160 ಐಪಿಸಿ AFREY CASE
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 298/2021 27.12.2021 ಕಲಂ, 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್  NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 299/2021 27.12.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 300/2021 27.12.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
10 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  174/2021 27.12.2021 ಕಲಂ 114,341,324,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 360/2021 27.12.2021 ಕಲಂ 279 ,337 ಐಪಿಸಿ     NON FATAL
12 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 146/2021 27.12.2021 ಕಲಂ- 435 ಐಪಿಸಿ MISCHIEF BY FIRE
13 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. UDR 44/2021 27.12.2021 ಕಲಂ 174 ಐಪಿಸಿ UDR
14 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 253/2021 27.12.2021 ಕಲಂ: 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING

 

ದಿನಾಂಕ:26-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 398/2021 26/12/2021 ಕಲಂ: 457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 399/2021 26/12/2021 ಕಲಂ 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 252/2021 26/12/2021 ಕಲಂ-376, 506 IPಅ ಜೊತೆಗೆ 4, 6, 8, 12 POSCO ACT POSCO ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 396/2021 26/12/2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 397/2021 26/12/2021 ಕಲಂ: 143,147,148,149,307,323,504,506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 292/2021 26/12/2021 ಕಲಂ 323. 324.341.504. ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 64/2021 26/12/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 167/2021 26/12/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 145/2021 26/12/2021 ಕಲಂ-143, 147, 307, 504, 506, 427, 114 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 165/2021  26/12/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.  MISSING
11  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 119/2021 26/12/2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ  NON FATAL
12  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 88/2021 26/12/2021 ಕಲಂ: 547,380 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

ದಿನಾಂಕ:25-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 291/2021 25.12.21 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ HBT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ 119/2021 25.12.21 Under Section 4,5,12(1) THE KARNATAKA PREVENTION OF SLAUGHTER AND PRESERVATION OF CATTLE ACT-2020 11(1) (a)Prevention of cruelty animals Act1960, 177-192 (a) IMV Act, 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56 Transportation of Animal Act 1978, 428-429 IPC PRESERVATION OF CATTLE ACT
ಐಜೂರು ಠಾಣೆ 88/2021 25.12.21 ಕಲಂ 15(ಎ) 32 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ K.E. Act
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಠಾಣೆ 80/2021 25.12.21 ಕಲಂ 66(ಸಿ), 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್& 420 ಐಪಿಸಿ.  IT Act
ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 289/2021 25.12.21 ಕಲಂ  323, 324, 504, 506, 341 ಐಪಿಸಿ Assualt
ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 290/2021 25.12.21 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ Theft
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 394/2021 25.12.21 ಕಲಂ 143,323, 504ಖ/W 149 ಐಪಿಸಿ Assualt
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 395/2021 25.12.21 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ Theft
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 273/2021 25.12.21 ಕಲಂ 427, 447, 506 ಐಪಿಸಿ Trespass
10  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 297/2021 25.12.21 ಕಲಂ 143, 147, 148, 323, 326, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ Riot
11  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 173/2021  25.12.21 ಕಲಂ-379ಐ.ಪಿ.ಸಿ Theft
12  ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 359/2021 25.12.21 ಕಲಂ 20(ಬಿ) ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಆಕ್ಟ್ NDPS Act
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 118/2021 25.12.21 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ  Non Fatal
14 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಠಾಣೆ 135/2021 25.12.21 ಕಲಂ 504,341,323 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ Assault
15 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 36/2021  25.12.21 ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ Non Fatal
16 ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 227/2021 25.12.21 ಕಲಂ: 143,147,148,447,354,324,504,506,149 ಐಪಿಸಿ Riot

 

 

ದಿನಾಂಕ:24-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 118/2021 24.12.2021 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 288/2021 23.12.2021 ಕಲಂ: 323,324,447, 504,506,149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3(1)(ಆರ್), 3(1)(ಎಸ್) ದಿ ಎಸ್‍ಸಿ/ಎಸ್‍ಟಿ (ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ) ಅಮೆಂಡ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2015 SC ST ACT
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 392/2021 24.12.2021 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ  THEFT
ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ 165/2021 24.12.2021 ಕಲಂ307, 302 ಐಪಿಸಿ MURDER
ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ 166/2021 24.12.2021 ಕಲಂ 447, 427, 504, 506  ಐಪಿಸಿ 3(1)(ಆರ್), 3(1)(ಎಸ್) ಎಸ್.ಸಿ &ಎಸ್‍ಟಿಆಕ್ಟ್ SC ST ACT
ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 226/2021 24.12.2021 ಕಲಂ: 447,354,323,324,504,506,149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3(1)(ಆರ್), 3(1)(ಎಸ್) ದಿ ಎಸ್‍ಸಿ/ಎಸ್‍ಟಿ (ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ) ಅಮೆಂಡ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2015 SC ST ACT
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 393/2021 24.12.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ  THEFT
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 355/2021 24.12.2021 ಕಲಂ 341,324,354(ಎ),504,506, ಜೊತೆಗೆ 34  ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 356/2021 24.12.2021 ಕಲಂ 353,504,34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 195/2021 24.12.2021 ಕಲಂ 143.323.341.504.506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 251/2021 24.12.2021 ಕಲಂ-323, 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
12 ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 225/2021 24.12.2021 ಕಲಂ.323.324.354.504.506.ಜೊತೆ 34 ,ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT

 

ದಿನಾಂಕ:23-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 296/2021 23/12/2021 ಕಲಂ 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 ಕ್ಲಾಸ್ (1)(ಜಿ), 3 ಕ್ಲಾಸ್ (1)(ಎಸ್) ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. (ಪಿ.ಎ.) ಅಮೆಂಡ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್-2015. SC/ST ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 387/2021 23/12/2021 ಕಲಂ-ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ   MISSING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 386/2021 23/12/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 388/2021 23/12/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ    NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 389/2021 23/12/2021 ಕಲಂ 279,337ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 390/2021 23/12/2021 ಕಲಂ 341 504 506 ಐಪಿಸಿ    ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 379/2021 23/12/2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 102, 41(1)(ಡಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ THEFT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 43/2021 23/12/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆ ರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 353/2021 23/12/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
10  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 354/2021 23/12/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಐಪಿಸಿ. MISSING
11  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 223/2021 23/12/2021 ಕಲಂ.323,448,427,504,506  ಜೊತೆಗೆ 34. ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
12  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 224/2021 23/12/2021 ಕಲಂ.32, 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
13  ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2021  23/12/2021 ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
14  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 194/2021 23/12/2021 ಕಲಂ 323.324.504.506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
15  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.          144/2021 23/12/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
16  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 162/2021  23/12/2021 ಕಲಂ- 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
17  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 163/2021  23/12/2021 ಕಲಂ- 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
18  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 164/2021  23/12/2021 ಕಲಂ- 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:22-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 285/2021 22.12.21 ಕಲಂ 279-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ Fatal
ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 286/2021 22.12.21 ಕಲಂ 353.332.504 ಐಪಿಸಿ Criminal force to public servant
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 384/2021 22.12.21 ಕಲಂ-354,504,506, ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(ಆರ್)(ಎಸ್), 2(5)(ಎ) ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಆಕ್ಟ್  AtrocitySC/ST Act
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 385/2021 22.12.21 ಕಲಂ-498(ಎ), 420,406,323,324,504,506,149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್. DP Act
ಐಜೂರು ಠಾಣೆ 87/ 2021 22.12.21 ಕಲಂ 417,418,420 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ Cheating
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 272/2021 22.12.21 ಕಲಂ 279, 337 ಐ ಪಿ ಸಿ  Non Fatal
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 294/2021, 22.12.21 ಕಲಂ 447, 504, 506  ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ Trespass
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 295/2021 22.12.21 ಕಲಂ, 279.337  ಐಪಿಸಿ Non Fatal
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 172/2021 22.12.21 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ Theft
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 53/2021 22.12.21 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ. UDR
11  ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 41/2021  22.12.21 ಕಲಂ 174ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
12  ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 42/2021 22.12.21 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 116/2021 22.12.21 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ  Non Fatal
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 117/2021 22.12.21 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ  Non Fatal
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಠಾಣೆ 86/2021 22.12.21 ಕಲಂ: 191,197,406,413,420,424,34 ಐಪಿಸಿ Cheating
16 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 193/2021 22.12.21 ಕಲಂ. 363 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.  Kidnaping
17    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 32/2021 22.12.21 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:21-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ 117/2021 21.12.2021 ಕಲಂ 424 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 42 ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ PRISON ACT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 86/2021 21.12.2021 ಕಲಂ 406.420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ 149/2021 21.12.2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 324, 504, 506, 307  ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 383/2021 21.12.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMAN MISSING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 292/2021 21.12.2021 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ 66(ಸಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ I T ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 293/2021 21.12.2021 ಕಲಂ 465, 468, 420, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ FORGERY
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 39/2021 21.12.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 170/2021 21.12.2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 171/2021 21.12.2021 ಕಲಂ 363 ಐ.ಪಿ.ಸಿ   BOY MISSING
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 378/2021 21.12.2021 ಕಲಂ: 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
11  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 253/2021 21.12.2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
12.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 115/2021 21.12.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ  NON FATAL
13.    ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ 162/2021 21.12.2021 ಕಲಂ279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
14.    ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ 163/2021 21.12.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
15.    ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ 164/2021 21.12.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ K P ACT
16.    ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 35/2021 21.12.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
17 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 40/2021 20.12.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:20-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 291/2021 20/12/2021 ಕಲಂ 447, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 63/2021 20/12/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 381/2021 20/12/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 382/2021 20/12/2021 ಕಲಂ 143, 148, 447, 379, 504, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2021 20/12/2021 ಕಲಂ- ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ-107 SECURITY CASE
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 351/2021 20/12/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 40/2021 20/12/2021 ಕಲಂ 174(ಸಿ) ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 377/2021 20/12/2021 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ MISSINFG
ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 222/2021 20/12/2021 ಕಲಂ: 354,504,506,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 161/2021 20/12/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ  THEFT
11  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 250/2021 20/12/2021 ಕಲಂ-279, 337 IPC    NON FATAL
12  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 142/2021 20/12/2021 ಕಲಂ 427 ಐ.ಪಿ.ಸಿ MISCHCHIEF CAUSING DAMAGE
13  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 143/2021 20/12/2021 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THRFT
14  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 114/2021 20/12/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL

 

ದಿನಾಂಕ:19-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 350/2021 19/12/2021 ಕಲಂ 279,337,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 161/2021 19/12/2021 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಉ್ಫಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   116/2021 19/12/2021 ಕಲಂ 424 ಐಪಿಸಿ 42 ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ PRISON ACT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 148/2021 19/12/2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
ಬಿಕ್ಪಿದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 380/2021 19/12/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 271/2021 19/12/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
7 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 169/2021 19/12/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
8 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 376/2021 19/12/2021 ಕಲಂ: 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
9 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ UDR 27/2021 19/12/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
10 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 221/2021 19/12/2021 ಕಲಂ: 307 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 160/2021 19/12/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:18-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ   115/2021 18.12.2021 ಕಲಂ 20(ಬಿ) ii(ಬಿ)ಎನ್.ಡಿ.ಪಿಎಸ್ ಆಕ್ಟ್  NDPS ACT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 84/ 2021 18.12.2021 ಕಲಂ 15(ಎ),32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 85/ 2021 18.12.2021 ಕಲಂ 15(ಎ),32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 16/2021 18.12.2021 ಕಲಂ 109 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ SECURITY CASE
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 78/2021 18.12.2021 ಕಲಂ 20(ಬಿ) (ii)(A) NDPS Act NDPS ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 290/2021 18.12.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 270/2021 18.12.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
8.        ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 375/2021 18.12.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 4, 5 12 ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರತಿಭಂಧಕ & ಸಂರಕ್ಷಣ ಆದೇಶ 2020 THEFT
9.        ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 31/2021 18.12.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ  UDR
10.    ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ. 141/2021 18.12.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:17-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 249/2021 17/12/2021 ಕಲಂ-498A, 323, 504, 506 R/W 34 IPC ಜೊತೆಗೆ 3 &  4 DP ACT   DP ACT
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 160/2021 17/12/2021 ಕಲಂ 354(ಬಿ), 376, 511, 506 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 (1), 3(1) (w) sc-st (pa) Amendment Act 2015 SC-ST ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 289/2021 17/12/2021 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾದ್ದಾನೆ. MISSING
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 117/2021 17/12/2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 379/2021 17/12/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 269/21 17/12/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 167/2021 17/12/2021 ಕಲಂ27(ಬಿ) ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಆಕ್ಟ್ 1985 NDPS ACT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 168/2021 17/12/2021 ಕಲಂ27(ಬಿ) ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಆಕ್ಟ್ 1985 NDPS ACT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 372/2021 17/12/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆ MISSING
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 373/2021 17/12/2021 ಕಲಂ: 337 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 192/2021 17/12/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.  MISSING
12  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 159/2021 17/12/2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ  THEFT
13  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 85/2021 17/12/2021 ಕಲಂ: 323, 504, 506, 149 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
14  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 220/2021 17/12/2021 ಕಲಂ.323.324.504.506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:16-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ 114/2021 16.12.21 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ  Fatal
ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 370/2021 16.12.21 ಕಲಂ 498(ಎ), 506, 34 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 3 & 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP Act
ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ 158/2021 16.12.21 ಕಲಂ 25 ಆಮ್ರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1959 Arms Act
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 116/2021   16.12.21 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 378/2021 16.12.21 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ Woman missing
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 268/2021 16.12.21 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. Woman missing
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 287/2021 16.12.21 ಕಲಂ 41(ಡಿ), 102 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ರೆ/ವಿ 379 ಐಪಿಸಿ Theft
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 288/2021, 16.12.21 ಕಲಂ 498(ಎ) ಐಪಿಸಿ Harrassment
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 252/2021 16.12.21 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ. Non Fatal
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 371/2021 16.12.21 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ Riot
11  ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 349/2021 16.12.21 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
12        ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ 140/2021 16.12.21 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ Theft
13   ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 248/2021 16.12.21 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ Kidnaping

 

 

ದಿನಾಂಕ:15-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 146/2021, 15.12.2021 ಕಲಂ 146/2021 ಕಲಂ ಕಲಂ 376(2)(ಎಫ್)(ಎನ್), 506, 354(ಸಿ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4, 5(ಎನ್), 6 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ POSCO ACT
ಸಾತನುರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 219/2021 15.12.2021 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ CHAIN SNATCHING
3 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ    113/2021 15.12.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 284/2021 15.12.2021 ಕಲಂ  15(ಎ),  ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್  
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 267/2021 15.12.2021 ಕಲಂ 323,354,498(ಎ) ,ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ ಪಿ ಸಿ HARASSMENT 
6 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 284/2021 15.12.2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ I T ACT
7 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 285/2021 15.12.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
8 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 286/2021, 15.12.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
9 ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 250/2021 15.12.2021 ಕಲಂ: 41(ಡಿ), 102 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆ 379 ಐಪಿಸಿ. THEFT
10 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 348/2021 15.12.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 19/2021 15.12.2021 ಕಲಂ. 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ. UDR
12 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 157/2021 15.12.2021 ಕಲಂ498(ಎ), 306 ಐಪಿಸಿ HARASSMENT 
13 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 43/2021 15.12.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
14 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 247/2021 15.12.2021 ಕಲಂ-9, 10, 11 Prohibition Of Child  Marraige ACT-2006 CHILD  MARRAIGE ACT
15 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 34/2021  15.12.2021 ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
16 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2021 15.12.2021 ಕಲಂ- 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
17 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 159/2021 15.12.2021 ಕಲಂ: ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING

 

ದಿನಾಂಕ:14-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ 115/2021 14/12/2021 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 368/2021 14/12/2021 ಕಲಂ- 279 304(A) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 77/2021 14/12/2021 ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 375/2021 14/12/2021 ಕಲಂ  ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾ¼ MISSING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 376/2021 14/12/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 377/2021 14/12/2021 ಕಲಂ 324, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 264/2021 14/12/2021 ಕಲಂ 379 ಐ ಪಿ ಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 265/2021 14/12/2021 ಕಲಂ 120(ಬಿ),447,503,339,341,506, ಜೊತಗೆ 34 ಐ ಪಿ ಸಿ ASSAULT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 266/2021 14/12/2021 ಕಲಂ 143,147,148,323,324,447,504,506, ಜೊತಗೆ 149 ಐ ಪಿ ಸಿ ASSAULT
10  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 283/2021 14/12/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
11  ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 145/2021 14/12/2021 ಕಲಂ 498(ಎ),323, 504, 494, 307, 114 ಐಪಿಸಿ  HARASSMENT
12  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 369/2021 14/12/2021 ಕಲಂ: 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
13  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 191/2021 14/12/2021 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
14  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 154/2021 14/12/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ  187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
15  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 155/2021 14/12/2021 ಕಲಂ 506, 323, 324 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
16  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 156/2021 14/12/2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ K P ACT
17  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 113/2021 14/12/2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL

 

ದಿನಾಂಕ:13-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 144/2021 13.12.21 ಕಲಂ 376(2)(ಎಫ್)(ಐ)(ಎನ್), 506 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4, 5(ಎನ್), 6 ಪೊಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್. Rape & Pocso Act
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಠಾಣೆ 76/2021 13.12.21 ಕಲಂ: 67(ಎ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 354(ಎ) & (ಡಿ) ಐಪಿಸಿ IT Act
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ 112/2021 13.12.21 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ Man missing
ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 281/2021, 13.12.21 ಕಲಂ 323-324-327-341-504-506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ Assault
ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 282/2021, 13.12.21 ಕಲಂ 323-324-504-506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ Assault
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 263/2021 13.12.21 ಕಲಂ 379 ಐ ಪಿ ಸಿ Theft
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 52/2021 13.12.21 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 280/2021, 13.12.21 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ Theft
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 281/2021, 13.12.21 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ Man missing
10  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 282/2021 13.12.21 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ Theft
11  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 40/2021 13.12.21 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
12  ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 367/2021 13.12.21 ಕಲಂ: 363 ಐಪಿಸಿ Kidnaping
13.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 112/2021 13.12.21 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
14.    ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 246/2021, 13.12.21 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.    Man missing

 

 

ದಿನಾಂಕ:12-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 373/2021 12.12.2021 ಕಲಂ 279, 304(ಎ)ಐಪಿಸಿ FATAL
ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 218/2021 12.12.2021 ಕಲಂ: 448,324,504,506,34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3(1)(ಆರ್), 3(1)(ಎಸ್) ದಿ ಎಸ್‍ಸಿ/ಎಸ್‍ಟಿ (ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ) ಅಮೆಂಡ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2015 SC/ST  ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 262/2021 12.12.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON  FATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 114/2021 12.12.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON  FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 279/2021 12.12.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
6.        ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 166/2021 12.12.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.   WOMAN AND CHILD MISSING
7.        ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 39/2021 12.12.2021 ಕಲಂ 174 (ಸಿ) ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
8.        ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 190/2021 12.12.2021 ಕಲಂ 323.354(ಬಿ),504.506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
9.        ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 245/2021, 12.12.2021 ಕಲಂ-323, 324, 504, 506 R/W 34 IPC   ASSAULT

 

ದಿನಾಂಕ:11-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   111/2021 11-12-2021 ಕಲಂ The SC & ST (Prevestion of  Atrocities) Amendment Act 2015 u/s u/s 3(1)(ಡಿ)(s); ರೆ/ವಿ 323, 448, 504, 506 IPC SC-ST
2 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 261/2021 11-12-2021 ಕಲಂ 363, 376, 109, 506 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4 & 6, 18 ಪೊಕ್ಸೋ 2012 ಕಾಯ್ದೆ POCSO
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 371/2021 11-12-2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MSSING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 372/2021 11-12-2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA-51/2021 11-12-2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  165/2021 11-12-2021 ಕಲಂ-126(ಬಿ) ಆರ್.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್-1951 ಜೊತೆಗೆ ಕಲಂ-188 ಐಪಿಸಿ   ELECTION ACT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 38/2021 11-12-2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 81/2021 11-12-2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 152/2021 11-12-2021 ಕಲಂ 324,504,506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 153/2021 11-12-2021 ಕಲಂ 341, 323,504,506  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 244/2021 11-12-2021 ಕಲಂ-323, 324, 354, 504, 506 IPC   ASSAULT
12  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 216/2021 11-12-2021 ಕಲಂ.379. ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT
13  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 217/2021 11-12-2021 ಕಲಂ. 341, 323, 448 ,427, 504, 506 149 ,ಐ.ಪಿ.ಸಿ. WOMEN HARASMENT
 14 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 157/2021 11-12-2021 ಕಲಂ-4(ಬಿ) ಎಕ್ಸಪ್ಲೋಸಿವ್ ಆಕ್ಟ್-1884 Explosive Act 

 

 

ದಿನಾಂಕ:10-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾ ಠಾಣೆ 280/2021 10.12.21 ಕಲಂ 302 ಐಪಿಸಿ Murder
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 277/2021 10.12.21 ಕಲಂ 376, 506 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4, 5(ಎಲ್) & 6 The Protection of Children from sexual offences Act-2012 Rape
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾ ಠಾಣೆ 279/2021, 10.12.21 ಕಲಂ 323-354-504-506-34 ಐಪಿಸಿ Assault
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 369/2021 10.12.21 ಕಲಂ 143 324 427 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ Riot
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 370/2021 10.12.21 ಕಲಂ 418, 408, 420, 464, 468, 378, 381 ಐಪಿಸಿ Cheating
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 62/2021, 10.12.21 ಕಲಂ 174(ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 164/2021 10.12.21 ಕಲಂ 498 (ಎ)- 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ   Woman Harrasment
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 347/2021 10.12.21 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. Non Fatal
7.        ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ 18/2021 10.12.21 ಕಲಂ. 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ. UDR
8.        ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಠಾಣೆ 134/2021 10.12.21 ಕಲಂ 143,147, 504,506,324,323,149 ಐಪಿಸಿ. Riot
9.        ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 155/2021 10.12.21 ಕಲಂ 457, 380, 511 ಐಪಿಸಿ Theft
10.    ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 156/2021 10.12.21 ಕಲಂ  128, 131, 132, 132(ಎ) ಆರ್.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ RP Act

 

ದಿನಾಂಕ:09-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 154/2021 09.12.2021 ಕಲಂ- 302 ಐಪಿಸಿ MURDER
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 277/2021 09.12.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 278/2021 09.12.2021 ಕಲಂ 457-380 ಐಪಿಸಿ HBT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 259/2021 09.12.2021 ಕಲಂ 506, 34, 504, 323, 32 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-50/2021 09.12.2021 ಕಲಂ 174(ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ   UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 276/2021 09.12.2021 ಕಲಂ 278.284. ಐಪಿಸಿ 278.284 ಐಪಿಸಿ
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 344/2021 09.12.2021 ಕಲಂ 15(ಎ), 32(3) ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್ K.E ACT
ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 214/2021 09.12.2021 ಕಲಂ. ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 215/2021 09.12.2021 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:08-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 RMN RURAL PS 275/2021 08.12.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
RMN RURAL PS 276/2021 08.12.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
BIDADI PS 367/2021 08.12.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
HAROHALLI PS 258/2021  08.12.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐ ಪಿ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್  ACCIDENT
TAVAREKERE PS 365/2021 08.12.2021 ಕಲಂ 287, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
KUDUR PS 343/2021 08.12.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MISSING
CPT RURAL PS 189/2021 08.12.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ  ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
CPT RURAL PS 30/2021 08.12.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ  UDR
MK DODDI PS 133/2021 08.12.2021 ಕಲಂ 435,436 ಐಪಿಸಿ. 435,436  ಐಪಿಸಿ.
10  KK PURA  TOWN PS 42/2021 08.12.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
11  KK PURA  RURAL PS 242/2021 08.12.2021 ಕಲಂ-457, 380 ಐಪಿಸಿ HBT
12  SATHNUR  PS 213/2021 08.12.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:07-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
01  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 364/2021 07.12.2021 ಕಲಂ 302-201 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ MURDER
02 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 139/2021 07.12.2021 ಕಲಂ 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
03 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 212/2021 07.12.2021 ಕಲಂ: 307,34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3,25 ಆಮ್ರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ATTEMPT TO MURDER
 04 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 143/2021 07.12.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAP
05  ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 112/2021 07.12.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON  FATAL
06  ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 113/2021 07.12.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON  FATAL
07  ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 273/2021, 07.12.2021 ಕಲಂ 379-511 THEFT
08  ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 274/2021, 07.12.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ NON  FATAL
09  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 257/2021  07.12.2021 ಕಲಂ 379  ಐ.ಪಿ.ಸಿ  THEFT
10  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 275/2021, 07.12.2021  ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
11  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 247/2021 07.12.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
12  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 37/2021 07.12.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
13  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2021 07.12.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 80/2021 07.12.2021 ಕಲಂ 143,147,148,323,324,504,307 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ. ATTEMPT TO MURDER
15 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  41/2021 07.12.2021 ಕಲಂ 174(ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
 16 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 152/2021 07.12.2021 , ಕಲಂ- 279 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATL
 17 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 153/2021 07.12.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

ದಿನಾಂಕ:06-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 246/2021 06.12.2021 ಕಲಂ: 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ. FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 342/2021 06.12.2021 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) IPಅ FATAL
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 151/2021 06.12.2021 ಕಲಂ 3cl(1) (g),  SC/ST Amendment Act 2015 And u/s 6 Proction of civil right Act 1955 SC-ST
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 75/2021 06.12.2021 ಕಲಂ 66 (ಸಿ), 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 110/2021 06.12.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 111/2021 06.12.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 256/2021  06.12.2021 ಕಲಂ 379  ಐ ಪಿ ಸಿ  THEFT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 273/2021 06.12.2021 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 274/2021 06.12.2021 ಕಲಂ 447, 427 ಐಪಿಸಿ TREEPASS
10  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 188/2021 06.12.2021 ಕಲಂ 323.341.504.506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11  ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 132/2021 06.12.2021 ಕಲಂ 97 ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ. ಮತ್ತು 12 (1) (2) ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಆದ್ಯಾದೇಶ-2020 COW SOUGHTER
12  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 151/2021 06.12.2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
13  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 136/2021 06.12.2021 ಕಲಂ-457, 380 ಐಪಿಸಿ HBT
14  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 137/2021 06.12.2021 ಕಲಂ-498 (ಎ), 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ WOMEN HARRASMENT
15  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 138/2021 06.12.2021 ಕಲಂ-323, 504, 506, 34  ಐಪಿಸಿ HURT CASE

 

 

ದಿನಾಂಕ:05-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  142/2021 05.12.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 271/2021, 05.12.2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ NON  FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 272/2021, 05.12.2021 ಕಲಂ  379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 271/2021, 05.12.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAP
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 272/2021, 05.12.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 341/2021 05.12.2021 ಕಲಂ 279, 337, ಐಪಿಸಿ NON  FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 111/2021 05.12.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 131/2021 05.12.2021 ಕಲಂ 379,511 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 33/2021, 05.12.2021 ಕಲಂ-174 CRPC UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:04-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 KUDUR PS 339/2021 04.12.2021 ಕಲಂ : 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL ACCIDENT
CEN  PS 73/2021 04.12.2021 ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
CEN  PS 74/2021 04.12.2021 ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
RMN RURAL PS 270/2021 04.12.2021 ಕಲಂ  324.504.506.34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
BIDADI PS 365/2021 04.12.2021 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
BIDADI PS 366/2021 04.12.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ 25(1ಬಿ)ಬಿ, 4) ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 149 ಐಪಿಸಿ Gambling
7 HAROHALLI PS 254/2021 04.12.2021 ಕಲಂ 363 ಐ.ಪಿ.ಸಿ KIDNAP
HAROHALLI PS UDR  49/2021 04.12.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
 9 KAGGALIPURA PS 269/2021 04.12.2021 ಕಲಂ 324, 504, ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10  KAGGALIPURA PS 270/2021 04.12.2021 ಕಲಂ 323, 354, 504, 506, 448, 427 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11  KUMBALAGODU PS UDR 37/2021 04.12.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
12  KUMBALAGODU PS UDR 38/2021 04.12.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
13  KUMBALAGODU PS 163/2021 04.12.2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
14  MAGADI PS 245/2021 04.12.2021 ಕಲಂ: 323, 324, 427, 504, 506 ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
16 KUDUR PS 340/2021 04.12.2021 ಕಲಂ 324 ಜೊ 34 IPC ASSAULT
17  KK PURA  RURAL PS 241/2021 04.12.2021 ಕಲಂ- ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.      MISSING
18  KODIHALLI PS 150/2021 04.12.2021 ಕಲಂ. 504, 323, 324, 354, 506, 114, 326 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT

 

ದಿನಾಂಕ:03-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 338/2021 03/12/2021 ಕಲಂ 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 79/2021 03/12/2021 ಕಲಂ 143, 323, 504, 506, 149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಕ್ಲಾಸ್ (1) (ಆರ್) 3 ಕ್ಲಾಸ್ (1)(ಎಸ್) ಎಸ್‍ಸಿ ಎಸ್‍ಟಿ ಆಕ್ಟ್  SC-ST ACT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 110/2021 03/12/2021 ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 135/2021 03/12/2021 ಕಲಂ- 143, 341, 327, 324, 504, 506, 149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 03 ಕ್ಲಾಸ್ 01 (ಆರ್) (ಎಸ್) The SC & ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act 2015 SC-ST ACT
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 240/2021, 03/12/2021 ಕಲಂ-498 A 506 IPc ಜೊತೆಗೆ 3 & 4 DP ACT.      D P ACT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 268/2021, 03/12/2021 ಕಲಂ 4-5-12 Karnataka Prevention of cow slanghter and cattel Act 2020 and 177-192(a) IMV Act Prevention of cow slanghter
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 269/2021, 03/12/2021 ಕಲಂ 448-506-354-323  ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ WOMEN HARASSMENT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 268/2021 03/12/2021 ಕಲಂ 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSULT CASE
9.        ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 244/2021 03/12/2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING CASE
10.    ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 149/2021, 03/12/2021 ಕಲಂ. 323, 324, 504 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  HURT CASE

 

ದಿನಾಂಕ:02-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 109/2021 02.12.2021 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್. FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 48/2021 02.12.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ  UDR
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 363/2021 02.12.2021 ಕಲಂ 324, 504, 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 364/2021 02.12.2021 ಕಲಂ 323 504 ರೆ/ವಿ 34ಐಪಿಸಿ ASSAULT
5        ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 162/2021 02.12.2021 ಕಲಂ: 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
6.        ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 36/2021 02.12.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ   UDR
7.        ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 337/2021 02.12.2021 ಕಲಂ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ 1986 14(ಎ). CHILD LABOUR ACT
8.        ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 36/2021 02.12.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
9.        ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 78/2021 02.12.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ. KIDNAPPING
10.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 187/2021 02.12.2021 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON  FATAL
11.    ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 211/2021 02.12.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:01-12-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 336/2021 01.12.2021 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್. FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 362/2021 01.12.2021 ಕಲಂ 279337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 361/2021 01.12.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMEN MISSING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 266/2021 01.12.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMEN MISSING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 267/2021 01.12.2021 ಕಲಂ 324, 504, ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6.        ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  363/2021 01.12.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ. THEFT
7.        ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 161/2021 01.12.2021 ಕಲಂ.ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MAN MISSING
8.        ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 335/2021 01.12.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
9.        ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 147/2021  01.12.2021 ಕಲಂ- 323,324,504,506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-01-2022 11:19 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080