ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಫೆಬ್ರವರಿ-2021

ದಿನಾಂಕ:28-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 65/2021 28.02.2021 ಕಲಂ 306 ಐಪಿಸಿ   SUICIDE
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2021 28.02.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 57/2021 28.02.2021 ಕಲಂ 323,324,326,,354,120(ಬಿ),447,448,506,506(ಬಿ) ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 08/2021 28.02.2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
5 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 21/2021 28.02.2021 ಕಲಂ.363 ಐಪಿಸಿ.   KIDNAPPING
6 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 40/2021 28.02.2021 ಕಲಂ- ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MAN MISSING
7 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 41/2021 28.02.2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 19/2021 28.02.2021 ಕಲಂ-363 IPC KIDNAPPING
9        ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 16/2021 28.02.2021 ಕಲಂ 324, 427, 504 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:27-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   16/2021 27.02.2021 ಕಲಂ 380,457 ಐಪಿಸಿ theft
2 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   38/2021 27.02.2021 ಕಲಂ: 279, 304ಎ ಐಪಿಸಿ fatal
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 22/2021 27.02.2021 ಕಲಂ 9 ಮತ್ತು 11 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ CHILD MARRIAGGE  ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 48/2021 27.02.2021 ಕಲಂ 324.504.506 ಐಪಿಸಿ    ASSAULT
ಮಾಗಡಿಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 41/2021 27.02.2021 ಕಲಂ: 15(ಎ), 32(3) ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 39/2021 27.02.2021 ಕಲಂ: 143, 447, 341, 323, 354, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2021 27.02.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 54/2021 27.02.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. NON- FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 55/2021 27.02.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. NON- FATAL
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 56/2021 27.02.2021 ಕಲಂ 447, 427 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ. TRESSPASS
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2021 27.02.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 14/2021 27.02.2021 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MAN & WOMAN MISSING
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/2021 27.02.2021 ಕಲಂ 324,354(ಎ),504,506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
14 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 39/2021 27.02.2021 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
15 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2021 27.02.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:26-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 47/2020 26.02.2021 ಕಲಂ 384, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ EXTORTION
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 51/2021 26.02.2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 52/2021 26.02.2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ K P ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 34/2021  26.02.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 07/2021  26.02.2021 ಕಲಂ:  174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 50/2021 26.02.2021 ಕಲಂ 143,147,447,324 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 51/2021 26.02.2021 ಕಲಂ 420,417,406,506,384 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 52/2021 26.02.2021 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ.    NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 53/2021 26.02.2021 ಕಲಂ 15(ಎ) ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ K E ACT
10  ಮಾಗಡಿಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 40/2021 26.02.2021 379 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:25-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 39/2021 25.02.2020 ಕಲಂ. 279, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ FATAL
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2021 25.02.2020 ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ IT ACT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2021 25.02.2020 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ CHEEATING
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 49/2021 25.02.2020 ಕಲಂ: 323-341-355-504-506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 50/2021 25.02.2020 ಕಲಂ: 323-504-506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 46/2021 25.02.2020 ಕಲಂ 66(ಸಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ರೆ/ವಿ 420 ಐಪಿಸಿ  CHEEATING
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 27/2021 25.02.2020 ಕಲಂ  279-337  ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 185 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್. NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  49/2021 25.02.2020 ಕಲಂ 447 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 192(ಎ) ಕೆ.ಎಲ್.ಆರ್ ಅಕ್ಟ್ CRIMINAL TRESPASS
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  48/2021 25.02.2020 ಕಲಂ 447,427,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ CRIMINAL TRESPASS
10  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 06/2021  25.02.2020 ಕಲಂ:  174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
11.    ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 01/2021 25.02.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
12.    ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 07/2021 25.02.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
13.    ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 37/2021 25.02.2020 ಕಲಂ-32, 34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
14.    ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 38/2021 25.02.2020 ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMEN MISSING
15.    ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2021  25.02.2020 ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:24-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 64/2021 24/02/2021 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್  FATAL
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 21/2021 24/02/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 26/2021 24/02/2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್. NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 44/2021 24/02/2021 ಕಲಂ 306 ಐಪಿಸಿ ABETMENT OF SUICIDE
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 45/2021 24/02/2021 ಕಲಂ 498ಎ.ಐಪಿಸಿ  DOWRY HARASSMENT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 56/2021 24/02/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2021 24/02/2021 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 47/2021 24/02/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ. ಆಕ್ಟ್.    NON FATAL
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2021 24/02/2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
10 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 36/2021 24/02/2021 ಕಲಂ. 143, 147, 148, 323, 324, 327, 354(ಬಿ), 447, 504, 506, ಜೊತೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ MOLESTATION
11  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 37/2021 24/02/2021 ಕಲಂ.143, 147, 148, 323, 324, 447, 504, 506, ಜೊತೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
12  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 38/2021 24/02/2021 ಕಲಂ.323, 504, 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ CRIMINAL INTIMIDATION
13  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 21/2021 24/02/2021 ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರ. MISSING
14  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 36/2021 24/02/2021 ಕಲಂ-447.427.506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ CRIMINAL INTIMIDATION
15  ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08/2021  24/02/2021 ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
16  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2021 24/02/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:23-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   15/2021 23.02.2021 ಕಲಂ 3, 6(ಎ),7 ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ E. C ACT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 47/2021 23.02.2021 ಕಲಂ: 323, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 48/2021 23.02.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 61/2021 23.02.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMAN MISSING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 62/2021 23.02.2021 ಕಲಂ 324 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 32/2021  23.02.2021 ಕಲಂ 447,427,506,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 33/2021  23.02.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MAN MISSING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 15/2021 23.02.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 43/2021 23.02.2021 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MAN MISSING
10  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 37/2021  23.02.2021 ಕಲಂ:  279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಠಾಣೆ 20/2021 23.02.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MAN MISSING
12    ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ 20/2021 23.02.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
13    ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/2021 23.02.2021 ಕಲಂ-380 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:22-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/2021 22.02.2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 323,  504, 506,  ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 & 4 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP ACT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 19/2021 22.02.2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 504, 506, 354(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್. DP ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, 59/2021 22.02.2021 ಕಲಂ 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್    FATAL
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2021  22.02.2021 ಕಲಂ 279 337 304(ಎ).ಐಪಿಸಿ FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 53/2021 22.02.2021 ಕಲಂ 279-337-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 37/2021 22.02.2021 ಕಲಂ: 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 20/2021 22.02.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMEN MISSING
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   14/2021 22.02.2021 ಕಲಂ 323, 324, 341, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 25/2021 22.02.2021 ಕಲಂ  279  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10  ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, 60/2021 22.02.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ    NON FATAL
11  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 31/2021  22.02.2021 ಕಲಂ 8, 20(ಬಿ) ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್. NDPS ACCT
12  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 46/2021 22.02.2021 ಕಲಂ 143,323,354,504,506. ರೆ/ವಿ 149  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
13  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ 36/2021 22.02.2021 ಕಲಂ: 420 ಐಪಿಸಿ CHEEATING
14  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 54/2021 22.02.2021 ಕಲಂ 324, 504 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
15  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 55/2021 22.02.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
16 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2021 22.02.2021 ಕಲಂ: 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
17 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2021 22.02.2021 ಕಲಂ-279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
18    ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2021 22.02.2021 ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMEN MISSING

 

ದಿನಾಂಕ:21-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 41/2021 21.02.2021 ಕಲಂ 302 ಐಪಿಸಿ Murder
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ 13/2021 21.02.2021 ಕಲಂ 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ Assault
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 30/2021  21.02.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. Man missing
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 14/2021 21.02.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ  UDR
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 05/2021 21.02.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
6.        ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ 19/2021 21.02.2021 ಕಲಂ-279 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
7.        ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ 22/2021 21.02.2021 ಕಲಂ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ Girl missing

 

 

ದಿನಾಂಕ:20-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 36/2021 20.02.2021 ಕಲಂ: 302,34 ಐಪಿಸಿ MURDER
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ  09/2021 20.02.2021 ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66 (ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ IT ACT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2021 20.02.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  58/2021 20.02.2021 ಕಲಂ  ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMAN MISSING
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  34/2021 20.02.2021 ಕಲಂ: 498(ಎ) ಐಪಿಸಿ DOMESTICC VIOLANCE
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  32/2021 20.02.2021 ಕಲಂ.279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NO FATAL
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  33/2021 20.02.2021 ಕಲಂ. ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾ¼ WOMAN MISSING
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  34/2021 20.02.2021 ಕಲಂ.379ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 52/2021 20.02.2021 ಕಲಂ 323,427,448,506,504,149, ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 26/2021 20.02.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿರೆ/ವಿ 187 ಐಎಮ್ ವಿ ಆಕ್ಟ್. NON FATAL
11 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 20/2021 20.02.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPING
12 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 21/2021 20.02.2021 ಕಲಂ 323, 324 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
13 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2021 20.02.2021 ಕಲಂ: 307,34 ಐಪಿಸಿ ATTEMPT TO MURDER

 

 

ದಿನಾಂಕ:19-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 31/2021 19.02.2021 ಕಲಂ 279-304(ಎ).ಐಪಿಸಿ FATAL
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 51/2021 19.02.2021 ಕಲಂ 457. 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 45/2021 19.02.2021 ಕಲಂ 286, ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 9(ಸಿ) ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಆಕ್ಟ್,&4,5,6,ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್,1968. EXPLOSIVE ACT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 24/2021 19.02.2021 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 13/2021 19.02.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ  174 CRPC
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  32/2021  19.02.2021 ಕಲಂ:  341, 504, 506, 509, 354 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  33/2021 19.02.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ  NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 44/2021 19.02.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ GIRL MISSING
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 31/2021 19.02.2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 04/2021 19.02.2021 ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ     174 CRPC
11 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 16/2021 19.02.2021 ಕಲಂ- 279, 337 IPC   R/w 187 IMV Act NON FATAL
12 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 32/2021 19.02.2021 ಕಲಂ-417, 418, 420, 465, 467, 468, 471, ಜೊತೆಗೆ 120(B) IPC ASSAULT
13 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 33/2021, 19.02.2021 ಕಲಂ-323, 504 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
14   ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 7/2021  19.02.2021 ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:18-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 57/2021 18.02.2021 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ   Chain  Snaching
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 50/2021 18.02.2021 ಕಲಂ 392 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ Chain  Snaching
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   12/2021 18.02.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2021 18.02.2021 ಕಲಂ 15(ಎ),32(3) ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2021 18.02.2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
6 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 30/2021 18.02.2021 ಕಲಂ-114, 323, 498(A), 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSUALT
7 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 31/2021 18.02.2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 33/2021 18.02.2021 ಕಲಂ: 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
9 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 34/2021 18.02.2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ K P ACT

 

ದಿನಾಂಕ:17-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/2021 17.02.2021 ಕಲಂ-392 ಐಪಿಸಿ ROBBERY
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 46/2021 17.02.2021 ಕಲಂ: 363 ಐಪಿಸಿ MISSING
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO 06/2021 17.02.2021 CRPC-174 UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 42/2021 17.02.2021 ಕಲಂ 437 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 9(ಬಿ) (1) (ಬಿ) ಎಕ್ಸ್ಲೋಸಿವ್ ಆಕ್ಟ್ EXPLOSIVE ACT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 47/2021 17.02.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 48/2021 17.02.2021

ಕಲಂ. 205, 417, 420, 447, 465,

467, 468, 470, 504, 506, 149

ಐಪಿಸಿ.

CHEATING
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 49/2021 17.02.2021 ಕಲಂ. 323, 149, 354, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 30/2021 17.02.2021 ಕಲಂ. 363 ಐ.ಪಿ.ಸಿ Kidnapping and Abduction
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 07/2021 17.02.2021 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
10 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 30/2021  17.02.2021 ಕಲಂ:306 ಐಪಿಸಿ ABETMENT OF SUICIDE
11  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 29/2021 17.02.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MISSING
12  ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 32/2021 17.02.2021 ಕಲಂ-279,337 ಐ,ಪಿ,ಸಿ NON FATAL

 

ದಿನಾಂಕ:16-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 46/2021 16.02.2021 ಕಲಂ  279-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 28/2021 16.02.2021 ಕಲಂ: 457-380 ಐಪಿಸಿ HBT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 39/2021 16.02.2021 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ. ಆಕ್ಟ್  FATAL
ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 29/2021 16.02.2021 ಕಲಂ-448, 506, 376(2) IPC r/w 6 Posco ACT POSCO ACT
ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 31/2021 16.02.2021 ಕಲ: 498(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3,4 ಡಿ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ D P ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 40/2021 16.02.2021 ಕಲಂ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. WOMEN MISSING
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 29/2021 16.02.2021 ಕಲಂ. 279 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
8 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 18/2021 16.02.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
9 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 06/2021  16.02.2021 ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL

 

 

 ದಿನಾಂಕ:15-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 44/2021 15.02.2021 ಕಲಂ 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2021 15.02.2021 ಕಲಂ: 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2021 15.02.2021 ಕಲಂ-109 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ SECURITY CASE
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 23/2021 15.02.2021 ಕಲಂ  279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 28/2021 15.02.2021 ಕಲಂ. 415, 417, 420, 427, 441, 447, 464, 468, 120 (ಬಿ), 34ಐ.ಪಿ.ಸಿ CHEATING
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 43/2021 15.02.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMEN MISSING
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 45/2021 15.02.2021 ಕಲಂ 447, 427  ಐಪಿಸಿ. TRESPASS
8 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2021 15.02.2021 ಕಲಂ-279, 337 IPC  R/W 187 IMV Act NON FATAL
9 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 39/2021 15.02.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ. ಆಕ್ಟ್  NON FATAL
10       ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 40/2021 15.02.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ.   NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:14-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 54/2021   ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ   THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ. 28/2021  14.02.2021 ಕಲಂ 143,147,448,504,506 ಜೊತೆಗೆ 149  ಐಪಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 3 ಕ್ಲಾಸ್ (1)(ಆರ್), 3(1),(ಎಸ್) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಆಕ್ಟ್-2015 SC/ST ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 39/2021 14.02.2021 ಕಲಂ 457 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2021 14.02.2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 323,  504, 506, 114 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 & 4 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP ACT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 45/2021 14.02.2021 ಕಲಂ 379.380  ಐಪಿಸಿ THEFT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 22/2021 14.02.2021 ಕಲಂ  279 -337 ಐಪಿಸಿ NON  FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 28/2021 14.02.2021 ಕಲಂ 323,354,504,506,34 ಐಪಿಸಿ. ASSULT
ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 19/2021 14.02.2021 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 28/2021,  14.02.2021 ಕಲಂ-324 ಐಪಿಸಿ ASSULT
10 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2021 14.02.2021 ಕಲಂ-279, 337 IPc NON  FATAL
11  ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 30/2021   ಕಲಂ: 279,337 ಐಪಿಸಿ NON  FATAL

 

ದಿನಾಂಕ:13-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 11/2021 13.02.2021 ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ 174 CRPC
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 26/2021  13.02.2021 ಕಲಂ: 419, 420, 406, 465,  468 ,  471  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 27/2021 13.02.2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMAN MISSING
4 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 26/2021  13.02.2021 ಕಲಂ-379, 457, 380 ಐಪಿಸಿ HBT
5 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 27/2021 13.02.2021 ಕಲಂ-457, 380 ಐಪಿಸಿ HBT

 

 

ದಿನಾಂಕ:12-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 21/2021 12.02.2020 279-337-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 38/2021 12.02.2020 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ CHAIN SNACHING
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 25/2021 12.02.2020 ಕಲಂ.457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2021 12.02.2020 ಕಲಂ.394  ಐಪಿಸಿ CHAIN SNACHING
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 41/2021 12.02.2020 ಕಲಂ. 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ. FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 51/2021 12.02.2020 ಕಲಂ:379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 52/2021 12.02.2020 ಕಲಂ 324 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 53/2021 12.02.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 26/2021  12.02.2020 ಕಲಂ 379  ಐಪಿಸಿ. THEFT
10  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 27/2021  12.02.2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
11  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 27/2021 12.02.2020 ಕಲಂ.506, 509 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆ  12, 18 ಪೋಸ್ಕೋ ಆಕ್ಟ್-2012 POCSO ACT
12  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 41/2021 12.02.2020 279,337 ಐಪಿಸಿ. ಜೊತೆ 187 ಐಎಂ ವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2021   ಕಲಂ: 324 504 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
14 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 25/2021 12.02.2020 ಕಲಂ.323,324,447,379,504,506,ಡಿತಿ 34 IPC ASSAULT

 

ದಿನಾಂಕ:11-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 50/2021 11.02.2021 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ   FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 37/2021 11.02.2021 ಕಲಂ. 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 44/2021    11.02.2021 ಕಲಂ 323.324.504.506.114 ಜೋತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ Assault
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 08/2020 11.02.2021 ಕಲಂ 66 (ಸಿ) (ಡಿ)ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ I T Act
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 23/2021, 11.02.2021 ಕಲಂ: 363 ಐಪಿಸಿ Kidnapping And Abduction
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 24/2021, 11.02.2021 ಕಲಂ: 143, 147, 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ Assualt
7 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 40/2021 11.02.2021 ಕಲಂ. 279 ಐಪಿಸಿ. Non Fatal
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 24/2021 11.02.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
9 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 17/2021 11.02.2021 ಕಲಂ-143,147,148,341,324,506 149 ಐಪಿಸಿ Assualt

 

ದಿನಾಂಕ:10-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

 1

ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

279/21

10/02/2021

304(ಎ) ಐಪಿಸಿ

FATAL

ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

20/2021

10/02/2021

ಕಲಂ  279 -337 ಐಪಿಸಿ ಜೊ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್

NON FATAL

ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ

48/2021

10/02/2021

ಕಲಂ 324, 504,  ಜೊತೆಗೆ   34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ

49/2021

10/02/2021

ಕಲಂ 279, 337,  ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ

36/2021

10/02/2021

ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ.

WOMAN MISSING

ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ

32/2021

10/02/2021

ಕಲಂ 447,323,506 ಐಪಿಸಿ. 

ASSAULT

ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ

33/2021

10/02/2021

ಕಲಂ 341,323 ಐಪಿಸಿ. 

ASSAULT

ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ

34/2021

10/02/2021

ಕಲಂ 370 ಐಪಿಸಿ

HUMAN TRAFFICKING

ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ

35/2021  

10/02/2021

ಕಲಂ . 15(ಎ) ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ 

K E ACT

10 

ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ

36/2021  

10/02/2021

ಕಲಂ . ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ

MAN MISSING

11 

ಕುದೂರು ಠಾಣೆ

38/2021

10/02/2021

ಕಲಂ  279,337, ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

12 

ಕುದೂರು ಠಾಣೆ

39/2021

10/02/2021

ಕಲಂ  323,324,504ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

13

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

23/2021

10/02/2021

ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

14

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

19/2021

10/02/2021

ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ  

WOMAN MISSING

15

ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ

15/2021

10/02/2021

ಕಲಂ-323,324,354,504.506 34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

16

ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ

16/2021

10/02/2021

ಕಲಂ-341,323,324,504.506 34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

17

ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ

06/2021

10/02/2021

ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ

174 CRPC

18

ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ

04/2021

10/02/2021

SEC-174 Crpc

174 CRPC

19

ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ

28/2021

10/02/2021

ಕಲಂ: 323,324,504,506,34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

20

ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ

29/2021

10/02/2021

ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ

MAN MISSING

21    

ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ

04/2021

10/02/2021

ಕಲಂ: 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ

174 CRPC

 

 

ದಿನಾಂಕ:09-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 21/2021 09.02.2021 ಕಲಂ 279,337,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   11/2021 09.02.2021 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 19/2021 09.02.2021 ಕಲಂ  279 -337 ಐಪಿಸಿ ಜೊ 177 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 41/2021 09.02.2021 ಕಲಂ: 323, 354, 355, 504 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSULT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 42/2021 09.02.2021 ಕಲಂ 341-323-324-504-506 ಐಪಿಸಿ ASSULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 47/2021 09.02.2021 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MAN MISSING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2021 09.02.2021 ಕಲಂ 379 THEFT
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 22/2021 09.02.2021 ಕಲಂ: 323, 324, 504 ಐಪಿಸಿ ASSULT
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ UDR 04/2021 09.02.2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 22/2021 09.02.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/2021 09.02.2021  ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್  GAMBLING
12 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 14/2021 09.02.2021 ಕಲಂ  504, 354, 327, 114  ಐಪಿಸಿ ASSULT
13 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2021 09.02.2021 ಕಲಂ- 143, 147, 504, 323, R/W  149 IP ASSULT
14 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2021 09.02.2021 ಕಲಂ- 143, 147, 447, 504, 323, 324, 427  R/w  149 IPC ASSULT
15 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2021 09.02.2021 ಕಲಂ-,323,307, 380  R/W  34 IPc ATTEMPT MURDER
16 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2021 09.02.2021 ಮೊ.ಸಂ ಕಲಂ: 504,354,417 ಐಪಿ ASSULT
17 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 27/2021 09.02.2021 ಕಲಂ: 323,324,506,34 ಐಪಿಸಿ ASSULT

 

 ದಿನಾಂಕ:08-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 25/2021 08.02.2021 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ  Fatal
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 37/2021 08.02.2021 ಕಲಂ. 279, 304(ಎ)  ಐಪಿಸಿ. Fatal
ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 25/2021 08.02.2021 ಕಲಂ: 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ Fatal
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 18/2021 08.02.2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 40/2021 08.02.2021 ಕಲಂ 323-324-342-504-506-34 ಐಪಿಸಿ Assault
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 45/2021 08.02.2021 ಕಲಂ 279. 337 ಐಪಿಸಿ.  Non Fatal
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 46/2021 08.02.2021 ಕಲಂ 307, 323, 354, 504, 506 ಐಪಿಸಿ Attempt to murder
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 09/2021 08.02.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 10/2021 08.02.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 30/2021 08.02.2021 ಕಲಂ 420 34 ಐಪಿಸಿ Cheating
11  ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 31/2021 08.02.2021 ಕಲಂ. 363 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.    Kidnaping
12 

ಕುದೂರು ಠಾಣೆ

34/2021

08.02.2021

ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ.

Kidnaping

13 

ಕುದೂರು ಠಾಣೆ

35/2021

08.02.2021

ಕಲಂ  279,337, 323, 149 ಐಪಿಸಿ

Assault

14 

ಕುದೂರು ಠಾಣೆ

36/2021

08.02.2021

ಕಲಂ 323, 324, 354(ಬಿ), 448, ಜೊ 34 ಐಪಿಸಿ.

Assault

15 

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ

17/2021

08.02.2021

ಕಲಂ. 363 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.   

Kidnaping

 

ದಿನಾಂಕ:07-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 33/2021 07.02.2021 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ. FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 42/2021 07.02.2021 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ   FATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ 02/2021 07.02.2021 279-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 24/2021 07.02.2021 ಕಲಂ: 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 16/2021 07.02.2021 ಕಲಂ 279,33, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08/2021 07.02.2021 ಕಲಂ 15(ಎ),32(3) ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್ K E ACT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ 10/2021 07.02.2021 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 38/2021 07.02.2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 43/2021 07.02.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ  WOMEN MISSING
10 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 42/2021 07.02.2021 ಕಲಂ 87  ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ K P ACT
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 20/2021 07.02.2021 ಕಲಂ 279, ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 05/2021  07.02.2021 ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
13 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ 18/2021 07.02.2021 ಕಲಂ-87 ಕೆ.ಪಿಆಕ್ಟ್ K P ACT
14 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2021 07.02.2021 ಕಲಂ-279,337,427 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
15 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 22/2021 07.02.2021 ಕಲಂ-323, 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
16 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 23/2021 07.02.2021 ಕಲಂ-324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
17 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 24/2021 07.02.2021 ಕಲಂ-323, 324, 332, 353, 504 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
18   ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 21/2021 07.02.2021 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ K P ACT

 

ದಿನಾಂಕ:06-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2021 06/02/2021 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 22/2021 06/02/2021 ಕಲಂ: 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 23/2021 06/02/2021 ಕಲಂ 279 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 36/2021 06/02/2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 37/2021 06/02/2021 ಕಲಂ, 279.337  ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 40/2021  06/02/2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ CHILD AND WOMAN MISSING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 41/2021  06/02/2021 ಕಲಂ 279, 337   ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 23/2021  06/02/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 24/2021  06/02/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
10  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 24/2021 06/02/2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMAN MISSING
 11 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 25/2021 06/02/2021 ಕಲಂ: 270 ಐಪಿಸಿ  
12  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 32/2021 06/02/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ.ಜೊ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
13  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2021 06/02/2021 ಕಲಂ: 457,380  ಐಪಿಸಿ THEFT
14  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 16/2021 06/02/2021 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
15  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2021 06/02/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR

 

ದಿನಾಂಕ:05-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2021 05.02.2021 ಕಲಂ 498(ಎ) 323, 504 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP Act
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2021 05.02.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. Woman missing
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/2021 05.02.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. Woman missing
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2021 05.02.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 20/2021  05.02.2021 ಕಲಂ 287,337 ಐಪಿಸಿ. Hurt
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 21/2021  05.02.2021 ಕಲಂ 323,354,504,506  ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ. Assault
7 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 22/2021  05.02.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. Woman missing
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 20/2021 05.02.2021 ಕಲಂ. ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ Woman missing
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2021 05.02.2021 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ 13/2021 05.02.2021 ಕಲಂ 143.323.324.341.504,506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ Assualt
11 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ 14/2021 05.02.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ Woman missing
12 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ 15/2021 05.02.2021 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ Assualt
13 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2021 05.02.2021 ಕಲಂ-87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ KP Act
14 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2021 05.02.2021 ಕಲಂ-279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ Non Fatal
15 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 21/2021 05.02.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. Woman missing

 

ದಿನಾಂಕ:04-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 29/2021 04/02/2021 ಕಲಂ 394 ಐಪಿಸಿ ¸ÀÄ°UÉ 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08/2021 04/02/2021 ಕಲಂ 399,402 ಐ.ಪಿ.ಸಿ zÀgÉÆÃqÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 15/2021 04/02/2021 ಕಲಂ. 380 ಐಪಿಸಿ  THEFT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 35/2021 04/02/2021 ಕಲಂ: 324 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 75, 82 ಜೆಜೆ ಆಕ್ಟ್ ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 34/2021 04/02/2021 ಕಲಂ, 279.337  ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/2021 04/02/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 19/2021 04/02/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 12/2021 04/02/2021 ಕಲಂ 143.323.327.114,504,506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 19/2021  04/02/2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವು 187 ಐಎಂವಿ NON FATAL
10  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 20/2021 04/02/2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 11/2021 04/02/2021 ಕಲಂ 143.504.323.324.506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

ದಿನಾಂಕ:03-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಅಕ್ಕೂರು  ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆ 12/2021 03/02/2021 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಖ್ಟ್ FATAL
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ 21/2021 03/02/2021 ಕಲಂ-457, 380  ಐಪಿಸಿ H.B.T
ರಾಮನಗರ  ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಠಾಣೆ 34/2021 03/02/2021 ಕಲಂ: 323, 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ  ಸಂಚಾರ  ಠಾಣೆ 17/2021 03/02/2021 ಕಲಂ  279 -337 ಐಪಿಸಿ NON  FATAL
ಬಿಡದಿ  ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ 39/2021 03/02/2021 ಕಲಂ 504, 507  ಐಪಿಸಿ INTIMIDATION
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ  ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ 33/2021 03/02/2021 ಕಲಂ, 279.337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON  FATAL
7 ಕುದೂರು  ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ 31/2021 03/02/2021 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ. H.B.T
 8 ಕುಂಬಳಗೂಡು  ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ. 23/2021 03/02/2021 ಕಲಂ: 279 337 ಐಪಿಸಿ NON  FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ 14/2021 03/02/2021 ಕಲಂ 323,324,363,500,504,ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  ಐಪಿಸಿ    ASSULT
10  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2021 03/02/2021 ಕಲಂ 341, 323, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSULT
11  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ 12/2021 03/02/2021 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ H.B.T
12  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2021 03/02/2021 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ H.B.T
13  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ  ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ 07/2021 03/02/2021 ಕಲಂ-279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON  FATAL

 

ದಿನಾಂಕ:02-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 38/2021 02.02.2021 ಕಲಂ 279. 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ.  Fatal
ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಠಾಣೆ 18/2021 02.02.2021 ಕಲಂ. 302,34 ಐಪಿಸಿ  ಮತ್ತು 3(2) (5) SC/ST Amendment Act 2015 Murder & SC/ST Act
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಠಾಣೆ 06/2021 02.02.2021 ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ IT Act
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಠಾಣೆ 07/2021 02.02.2021 ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ IT Act
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 19/2021  02.02.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ. Non Fatal
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 19/2021 02.02.2021 ಕಲಂ. 323, 324, 504 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ Assualt
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 29/2021 02.02.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. Woman missing
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 30/2021 02.02.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 17/2021 02.02.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ 10/2021 02.02.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ. Theft
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 13/2021 02.02.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ Non Fatal
12 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಠಾಣೆ 17/2021 02.02.2021 ಕಲಂ. 143 149 323 427 447 504 506 ಐಪಿಸಿ   Assualt
13 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 06/2021 02.02.2021 ಕಲಂ-504,323,354,506,ರೆ/ವಿ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ Assualt
14 ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 18/2021   02.02.2021 1860(u/s) 279,337 IPC Non Fatal
15 ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 03/2021 02.02.2021 U/s 174 CRPC UDR

 

ದಿನಾಂಕ:01-02-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2021 01/02/2021 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 36/2021 01/02/2021 ಕಲಂ 366(ಎ), 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 9 & 11 Child Marriage Act & 12 of Pocso Act POCSO Act.
ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2021 01/02/2021 ಕಲಂ 498 (ಎ), 506, 34 .ಪಿ.ಸಿಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP Act.
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 32/2021 01/02/2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON  FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 37/2021  01/02/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON  FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 32/2021 01/02/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/2021 01/02/2021 ಕಲಂ 153(ಎ),295,295(ಎ) ಐಪಿಸಿ  
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2021 01/02/2021 ಕಲಂ. 114, 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/2021 01/02/2021 ಕಲಂ. 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
10  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 20/2021 01/02/2021 ಕಲಂ: 279 ಐಪಿಸಿ NON  FATAL
11  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 21/2021 01/02/2021 ಕಲಂ: 457 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
12  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 22/2021 01/02/2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON  FATAL
13  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 27/2021 01/02/2021 ಕಲಂ 323,324,354(ಬಿ),504,506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
14  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2021 01/02/2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ KP ACT
15  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2021 01/02/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
 16 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 19/2021 01/02/2021 ಕಲಂ-323, 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
17  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 20/2021 01/02/2021 ಕಲಂ-279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 Imv act NON  FATAL
18  ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 16/2021 01/02/2021 ಕಲಂ. 279 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್   NON  FATAL
19  ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2021 01/02/2021 ಕಲಂ: 307 ಐಪಿಸಿ ATTEMPT MURDER

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-03-2021 04:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080