ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜೂನ್ 2021

ದಿನಾಂಕ:30-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 59/2021 30/06/2021 ಕಲಂ  279-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 134/2021 30/06/2021 ಕಲಂ 15 (ಎ) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ K E ACT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 135/2021 30/06/2021 ಕಲಂ 15 (ಎ) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ K E ACT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ   55/2021 30/06/2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ್ದಾನೆ. MISSING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆ 196/2021 30/06/2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 135/2021 30/06/2021 ಕಲಂ 09,10 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇದ ಕಾಯ್ದೆ. PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE ACT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೋಲೀಸ್  ಠಾಣೆ 219/2021 30/06/2021 ಕಲಂ 324 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ 220/2021 30/06/2021 ಕಲಂ: 417, 420, 506, 352 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 170/2021 30/06/2021 ಕಲಂ 41 ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ ಮತ್ತು 379 ಐಪಿಸಿ   SECURITY CASES
10  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ 171/2021 30/06/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ   NON FATAL
11  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 172/2021 30/06/2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ   KIDNAP
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 15/2021 30/06/2021 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
13  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 41/2021 30/06/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
14 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 78/2021  30/06/2021 ಕಲಂ 306 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ABETMENT OF SUICIDE
15  ಸಾತನೂರು  ಪೊಲಿಸ್  ಠಾಣೆ 116/2021 30/06/2021 ಕಲಂ  ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:29-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 133/2021 29/06/2021 304(ಎ), 429 ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 84/2021 29/06/2021 ಕಲಂ-302 ಐಪಿಸಿ. MURDER
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 134/2021 29/06/2021 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 169/2021 29/06/2021 324, 504 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 137/2021 29/06/2021 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ 87 PÉ.¦ DPïÖ
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 18/2021 29/06/2021 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ 07/2021 29/06/2021 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 79/2021   29/06/2021  ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
9 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ 141/2021 29/06/2021 96 KP ACT                          96 KP ACT                           
10 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ 142/2021 29/06/2021 504, 323, 324, 354, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ                             ASSAULT
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. .53/2021 29/06/2021 379 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:28-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 149/2021 28.06.2021 ಕಲಂ 376[ಜಿ] 506 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 4 & 6 ಪೋಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ POCSO ACT
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 40/2021 28.06.2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ), 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್‍ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   53/2021 28.06.2021 ಕಲಂ 424 ಐಪಿಸಿ 42 ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ FRAUDULENT REMOVAL
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   54/2021 28.06.2021 ಕಲಂ 323, 324, 504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT CASE
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 132/2021 28.06.2021 ಕಲಂ:143-148-323-324-504-506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ  ASSAULT CASE
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 148/2021 28.06.2021 ಕಲಂ 143.323.324.504.506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT CASE
 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 136/2021 28.06.2021 ಕಲಂ. 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT CASE
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 168/2021 28.06.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ   NON  FATAL
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 62/2021 28.06.2021 ಕಲಂ 279, 337  ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 63/2021 28.06.2021 ಕಲಂ 279, 337  ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
11 ಕನಕಪುರ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 69/2021 28.06.2021 ಕಲಂ 341, 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ  ABUSE
12   ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 77/2021  28.06.2021 ಕಲಂ ಕಲಂ: 427, 447 ಐ.ಪಿ.ಸಿ TRESSPASS

 

 

ದಿನಾಂಕ:27-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 132/2021 27/06/2021 ಕಲಂ 279,337,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 130/2021 27/06/2021 ಕಲಂ: 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 131/2021 27/06/2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 51(ಬಿ) The Disaster Management Act KP ACT
 4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 133/2021 27/06/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 167/2021 27/06/2021 ಕಲಂ 15(ಎ), 32(3) ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್   KE ACT
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 76/2021  27/06/2021 ಕಲಂ ಕಲಂ: 15(ಎ), 32(3), ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT

 

 

ದಿನಾಂಕ:26-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 193/2021 26/06/2021 ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ Women missing
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 194/2021 26/06/2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ Theft
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 134/2021 26/06/2021 ಕಲಂ. 504, 506 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ, Assault
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 135/2021 26/06/2021 ಕಲಂ. 427, 504 ಐಪಿಸಿ, Assault
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 160/2021 26/06/2021 ಕಲಂ , 354(ಬಿ), 323,324, 504, 506 34 ಐಪಿಸಿ Assault
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 161/2021 26/06/2021 ಕಲ 15(ಎ) 32(3) ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್ K E Act
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 162/2021 26/06/2021 ಕಲ 15(ಎ) 32(3) ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್ K E Act
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 163/2021 26/06/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 164/2021 26/06/2021 ಕಲ 279 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
10  ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 165/2020 26/06/2021 ಕಲಂ 324, 354 ಬಿ, 506, 34 ಐಪಿಸಿ Assault
11  ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 166/2020 26/06/2021 ಕಲಂ 323, 324, 354 ಬಿ, 504, 506, 149 ಐಪಿಸಿ Assault
12.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 77/2021  26/06/2021 ಕಲಂ. ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ Man missing
13.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 78/2021  26/06/2021 ಕಲಂ. ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ Women missing
14.    ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ 19/2021 26/06/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್.ಪಿಸಿ UDR
15.    ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 115/2021 26/06/2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ Theft

 

 

ದಿನಾಂಕ:25-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 75/2021  25.06.2021 ಕಲಂ-302, 201  ಐ.ಪಿ.ಸಿ MURDER
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 58/2021 25.06.2021 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ NON  FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 127/2021 25.06.2021 ಕಲಂ: 323, 324, 448, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT CASE
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 128/2021 25.06.2021 ಕಲಂ: 323, 354, 325, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT CASE
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 129/2021 25.06.2021 ಕಲಂ: 143, 341, 324, 354, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT CASE
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 192/2021 25.06.2021 ಕಲಂ-32,34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE CASE
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 131/2021 25.06.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ. THEFT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 218/2020 25.06.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 159/2021 25.06.2021 ಕಲಂ 323,324,427,354(ಬಿ), 504,506, ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT CASE
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 60/2021 25.06.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 61/2021 25.06.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
12 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 140/2021 25.06.2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
13 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 114/2021 25.06.2021 ಕಲಂ 447, 427, 341, 504, 323, 506 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT CASE

 

 

ದಿನಾಂಕ:24-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 146/2021 24/06/2021 ಕಲಂ, 454.380 ಐಪಿಸಿ H.B.T
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 132/2021 24/06/2021 ಕಲಂ. 376(2)(ಐ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4, 6 ಪೋಸ್ಕೋ ಆಕ್ಟ್ POSCO ACT
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 74/2021  24/06/2021 ಕಲಂ 498(ಎ) ರೆ/ವಿ 34 IPC ಜೊತೆಗೆ 3 & 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP ACT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 22/2021 24/06/2021 ಕಲಂ-ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ -174 UDR
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 57/2021 24/06/2021 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 130/2021 24/06/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 191/2021 24/06/2021 ಕಲಂ-279, 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 91/2021 24/06/2021 ಕಲಂ: 447, 465. 420. 506 ರೆ/ವಿ 149   ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 139/2021 24/06/2021 ಕಲಂ:- 4, 8, 9, 11 KARNATAKA PREVENTION OF COW SLAUGHTER & CATTALE PREVENTION ACT 1964. ಕಲಂ. 11 (1)(A) PREVENTION OF CRUELTY TO   ANIMALS ACT 1960                                          COW SLAUGHTER & CATTALE PREVENTION ACT
10  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 82/2021 24/06/2021 ಕಲಂ 143,148,448, 324,114, 506 ಜೊತೆಗೆ 149  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 83/2021 24/06/2021 ಕಲಂ 143,324,427, 355, 504,506 ಜೊತೆಗೆ 149  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
12  ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 113/2021 24/06/2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:23-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 68/2021 23/06/2021 ಕಲಂ  376(2)(ಐ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4 ಮತ್ತು 6 ಪೊಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್.   POCSO ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 188/2021 23/06/2021 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 189/2021 23/06/2021 15(ಎ),32(3) ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 216/2021 23/06/2021 ಕಲಂ 143, 323, 447, 341, 504, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 217/2021 23/06/2021 337, 338, 287 ಐಪಿಸಿ   NON FATAL
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 20/2021 23/06/2021 : 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 131/2021 23/06/2021 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005 ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ
8 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 112/2021 23/06/2021 ಕಲಂ: 3,7 ಇ.ಸಿ.ಆಕ್ಟ್ 1955 ಇ.ಸಿ.ಆಕ್ಟ್
9 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 73/2021, 23/06/2021 ಕಲಂ- 279 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ NON FATAL
10 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀ ಸ್‍ಠಾಣೆ 81/2021, 23/06/2021 ಕಲಂ- 279 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:22-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 125/2021 22.06.2021 ಕಲಂ; 279-337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 126/2021 22.06.2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 51 (ಬಿ) ಡಿಎಂಎ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING WITH NDMA  ACT
3 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 128/2021 22.06.2021 ಕಲಂ 341.323.324.504.506. ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT CASE
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 129/2021 22.06.2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMAN MISSING
5 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 128/2021 22.06.2021 ಕಲಂ: 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005 NDMA ACT
6 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 129/2021 22.06.2021 ಕಲಂ: 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005 NDMA ACT
7 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 130/2021 22.06.2021 ಕಲಂ. 5(4) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ. EPIDEMIC ACT
8 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 158/2021 22.06.2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ WOMAN & CHILDERN MISSING
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 14/2021  22.06.2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
10 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 111/2021 22.06.2021 ಕಲಂ: 143, 147, 148, 323, 354, 504, 506 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:21-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 215/2021 21/06/2021 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ H.B.T
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 138/2021 21/06/2021 ಕಲಂ-392 ಐಪಿಸಿ    CHAIN SNACHING
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 67/2021 21/06/2021 ಕಲಂ : ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ  MISSING
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   52/2021 21/06/2021 ಕಲಂ 323,324,354 ,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 214/2021 21/06/2021 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 156/2021 21/06/2021 ಕಲಂ 307, 448,504,506 ಐಪಿಸಿ ATTEMPT TO MURDER
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 157/2021 21/06/2021 ಕಲಂ 323-324-307-504-506-34 ಐಪಿಸಿ  ATTEMPT TO MURDER
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 76/2021 21/06/2021 ಕಲಂ. 307 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ATTEMPT TO MURDER
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 80/2021 21/06/2021 ಕಲಂ 323,504,506,114 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ ಯುಡಿಆರ್ 06/2021 21/06/2021 ಕಲಂ-174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
11  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 136/2021 21/06/2021 ಕಲಂ-ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ   MISSING
12  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 137/2021 21/06/2021 ಕಲಂ-ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ   MISSING
13  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 109/2021 21/06/2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
14  ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 110/2021 21/06/2021 ಕಲಂ: 143,147,436,427,504,323,506,114,149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:20-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 155/2021 20/06/2021 ಕಲಂ 279,304(ಎ),ಐಪಿಸಿ  ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 124/2021 20/06/2021 ಕಲಂ 323-324-504-506-34 ಐಪಿಸಿ ಆಕ್ಟ್ ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 211/2021 20/06/2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  212/2021 20/06/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ   NON FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12-2021 20/06/2021 ಯುಡಿಆರ್ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 213 /2021 20/06/2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ ರೆ/ವಿ 05 ಕೆ.ಇ.ಡಿ. ಆಕ್ಟ್ VIOLATION CASE
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 40/2021 20/06/2021 ಕಲಂ 435 ಐಪಿಸಿ ARSON
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 71/2021  20/06/2021 ಕಲಂ-87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ K P ACT
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 135/2021 20/06/2021 ಕಲಂ-323, 534, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
10  ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 108/2021 20/06/2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
11  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 72/2021 20/06/2021 ಕಲಂ- 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12  ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 82/2021 20/06/2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 271 ಐ.ಪಿ.ಸಿ  KP ACT

 

 

ದಿನಾಂಕ:19-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 79/2021 19.06.2021 ಕಲಂ 279 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 39/2021 19.06.2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ),66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ  IT ACT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 122/2021 19.06.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ   ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 123/2021 19.06.2021 ಕಲಂ 324-504-506-34   ಆಕ್ಟ್ ASSAULT
ಬಿಡದಿ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 186/2021 19.06.2021 ಕಲಂ 51(ಬಿ) ಆiಚಿsಣeಡಿ ಒಚಿಟಿಚಿgemeಟಿಣ ಂಛಿಣ NDMA ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 127/2021 19.06.2021 ಕಲಂ 379 ಐ ಪಿ ಸಿ THEFT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 127/2021 19.06.2021 ಕಲಂ. 341, 427, 447, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 210/2021 19.06.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್  NON FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 154/2021 19.06.2021 ಕಲಂ 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
10 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 78/2021 19.06.2021 ಕಲಂ 498(ಎ)506,34 ಐಪಿಸಿ DOMESTIC VIOLANCE
11 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 68/2021 19.06.2021 ಕಲಂ 32(3), 15 (ಎ) ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್   EXCISE CASE
12 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತgಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 134/2021 19.06.2021 ಕಲಂ-87 KP ACT ಜೊತೆಗೆ 5(1) Karnataka Epidemic ACT-2020 GAMBLING WITH EPIDEMIC ACT
13 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 70/2021 19.06.2021 ಕಲಂ- 429, 379 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 135 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ELECTRICITY ACT
14 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 107/2021 19.06.2021 ಕಲಂ  379 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:18-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 209/2021   ಕಲಂ 302 ಐಪಿಸಿ MURDER
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 66/2021   ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMAN MISSING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 144/2021   ಕಲಂ 427.504.506 ಐಪಿಸಿ MISCHIEF CAUSING DAMAGE
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 34/2021   ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ  UDR
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 126/2021   ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MAN MISSING
6.        ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 106/2021   ಕಲಂ: 436,427,34 ಐಪಿಸಿ MISCHIEF BY FIRE
7.        ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 69/2021    ಕಲಂ279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:17-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 19-2021   279,304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 121/2021 17/06/21 324-504-506-34 ಐಪಿಸಿ ಆಕ್ಟ್ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 51/2021 17/06/21 323, 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 185/2021   324 ಐಪಿಸಿ      ASSAULT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 90/2021 17/06/21 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 49/2021 17/06/21 269 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 5 (1) The Karnataka Epidemic Diseases Act 2020 The Karnataka Epidemic Diseases Act 2020
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 50/2021 17/06/21 269 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 5 (1) The Karnataka Epidemic Diseases Act 2020 The Karnataka Epidemic Diseases Act 2020
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 51/2021 17/06/21 269 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 5 (1) The Karnataka Epidemic Diseases Act 2020 The Karnataka Epidemic Diseases Act 2020
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 52/2021 17/06/21 379 THEFT
10  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 05/2021 17/06/21 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
11  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 67/2021 17/06/21 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
12  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2021 17/06/21 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:16-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   50/2021 16.06.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ Theft
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 56/2021 16.06.2021 ಕಲಂ  279 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 125/2021 16.06.2021 ಕಲಂ 51(ಬಿ) ಡಿ.ಎಂ.ಎ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್. NDMA ActWith Gambling
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 126/2021 16.06.2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್ Non Fatal
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 208/2021 16.06.2021 ಕಲಂ 420 ಜೊತೆಗೆ 34  ಐಪಿಸಿ.  Cheating
6 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 48/2021 16.06.2021 ಕಲಂ: 269 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 5 (1) The Karnataka Epidemic Diseases Act 2020 Epidemic act
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 08/2021 16.06.2021 ಕಲಂ 174 CRPC UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:15-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 58/2021 15.06.2021 ಕಲಂ 279,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 124/2021 15.06.2021 ಕಲಂ 323,324,341,506,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 63/2021 15.06.2021 ಕಲಂ 324, 504, 354, 355 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT TO WOMAN
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 89/2021 15.06.2021 ಕಲಂ: 279 ಐಪಿಸಿ    NON FATAL
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 19/2021 15.06.2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 152/2021 15.06.2021 ಕಲಂ379,457,380ಐಪಿಸಿ THEFT
7.        ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಠಾಣೆ 47/2021 15.06.2021 ಕಲಂ: 420 ಐಪಿಸಿ  CHEATING
8.        ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 59/2021 15.06.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
9.        ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 81/2021 15.06.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 271 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. KP ACT
10.    ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 133/2021 15.06.2021 ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ  WOMAN MISSING
11.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 75/2021 15.06.2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಆಕ್ಟ್. NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:14-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 119/2021, 14/06/2021 392 ಐಪಿಸಿ CHAIN SNACHING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 123/2021 14/06/2021 376,312,109,420,506,34, ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(ಡ್ಯ್ಲೂ),3(1)(ವಿ.ಎ)   ಎಸ್.ಸಿ ಎಸ್.ಟಿ ಆಕ್ಟ್ RAPEWITH SC/ST ACT
3 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 80/2021 14/06/2021 392 ಐಪಿಸಿ CHAIN SNACHING
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 118/2021, 14/06/2021 279-337 ಐಪಿಸಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 120/2021, 14/06/2021 143-147-323-341-448-354-504-506-34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 184/2021   32,34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 5(1) Epidemic Disease Act  ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು Epidemic Disease Act
7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 206/2021 14/06/2021 341, 504, 506 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
8 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 150/2021 14/06/2021 51(ಬಿ) ಡಿ ಎಂ ಆಕ್ಟ್ VILOATION ACT
9 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 151/2021 14/06/2021 51(ಬಿ) ಡಿ ಎಂ ಆಕ್ಟ್ VILOATION ACT
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ 74/2021 14/06/2021 323, 341, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
11 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 77/2021 14/06/2021 504, 354(ಬಿ) 323, 324, 447 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:13-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 55/2021 13/06/2021 ಕಲಂ  279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 149/21 13/06/2021 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 205/2021 13/06/2021 ಕಲಂ 79, 80 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ ರೆ/ವಿ 05 ಕೆ.ಇ.ಡಿ. ಆಕ್ VIOLATION CASE
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 46/2021 13/06/2021 ಕಲಂ: 269 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 5 (1) The Karnataka Epidemic Diseases Act 2020 VIOLATION CASE
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 57/2021 13/06/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 76/2021 13/06/2021 ಕಲಂ-420,403,406,465,467,471,477ಎ ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 66/2021 13/06/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ  MISSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:12-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 148/2021 12.06.2021 ಕಲಂ 279-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2. ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 177/2021 12.06.2021 ಕಲಂ 15(ಎ),32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 51(ಬಿ) THE DISASTER MANAGEMENT ACT KE ACT & VIOLATION CASE
3. ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 17/2021 12.06.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
4. ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 18/2021 12.06.2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
5. ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 147/2021 12.06.2021 ಕಲಂ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. GIRL MISSING
6. ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 125/2021 12.06.2021 ಕಲಂ. 323, 354(ಬಿ), 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT WITH WOMAN
7. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 73/2021 12.06.2021 ಕಲಂ. 323, 341, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
8. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 68/2021 12.06.2021 ಕಲಂ- 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:11-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 54/2021   279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 62/2021,   376(2)(ಎನ್), 323 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4, 5(ಎಲ್), 6 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ POCSO ACT
3 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 104/2021   ಕಲಂ: 302,201 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3(2)(5) ದಿ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ (ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ) ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2015 MURDER
 4 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 143/2021   323.324.354. ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 38/2021   66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ & 420 ಐಪಿಸಿ  IT ACT
6 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 88/2021   379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 203/2021   87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ 87 KP ACT
8 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 204/2021   447, 504, 506 ಐಪಿಸಿ. TRESPASS
9 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 145/2021   306,34 ಐಪಿಸಿ ABETMENT OF SUICIDE
10 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 146/2021   323,324,354,504,506,149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 67/2021   379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
12 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ  105/2021   ಕಲಂ 323, 354, 504, 506 34 ಐಪಿಸಿ           ASSAULT
13 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 75/2021   ಕಲಂ- 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ    NON   FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:10-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 103/2021 10.06.2021 ಕಲಂ: 323,324,504,506,448,34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3(2)(5) ದಿ ಎಸ್‍ಸಿ/ಎಸ್‍ಟಿ (ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ) ಅಮೆಂಡ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2015 ATROCITY CASE
2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 200/2021 10.06.2021 ಕಲಂ: 302 ಐಪಿಸಿ MURDER
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 122/2021 10.06.2021 ಕಲಂ 51(ಬಿ),ಡಿ.ಎಂ.ಎ ಆಕ್ಟ್, ಜೊತೆಗೆ 87 ಕೆ,ಪಿ ಆಕ್ಟ್ NDMA ACT WITH  GAMBLING
 4 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 87/2021 10.06.2021 ಕಲಂ: 323, 324, 327 504 ರೆ/ವಿ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT CASE
5 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 201/2021 10.06.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್, GAMBLING
6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 202/2021 10.06.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್, GAMBLING
7 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 132/2021 10.06.2021 ಕಲಂ: 32, 34 K.E ACT R/W 5(1) Karnataka Epidemic act EXCISE CASE WITH  EPIDEMIC ACT
8 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 102/2021 10.06.2021 ಕಲಂ: 447,324,323,355,504,506,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT CASE

 

 

ದಿನಾಂಕ:09-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 73/2021 09.06.2021 ಕಲಂ- 279,337,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 37/2021 09.06.2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ),66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ  CHEATING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 181/2021 09.06.2021 ಕಲಂ 323, 504 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 182/2021 09.06.2021 ಕಲಂ 323, 504 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  199/2021 09.06.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್, KP ACT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 124/2021 09.06.2021 ಕಲಂ. 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005 VIOLATION CASE
7.        ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2021 09.06.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
8.        ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 45/2021 09.06.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
9.        ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 74/2021 09.06.2021 ಕಲಂ- 324,504, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10.    ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 18/2021 09.06.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ  UDR
11.    ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 101/2021 09.06.2021 ಕಲಂ  427, 324, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
12.    ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 129/2021 09.06.2021 ಕಲಂ-32, 34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 5(1) Karnataka Epidemic act KE ACT AND VIOLATION CASE
13.    ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 130/2021 09.06.2021 ಕಲಂ-32, 34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 5(1) Karnataka Epidemic act KE ACT AND VIOLATION CASE
14.    ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 131/2021 09.06.2021 ಕಲಂ-32, 34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 5(1) Karnataka Epidemic act KE ACT AND VIOLATION CASE
15.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2021 09.06.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:08-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1.        ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 16/2021,   174 CRPC UDR
2.        ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 17/2021   174 CRPC UDR
3.        ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ 79/2021   ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. Missing

 

 

ದಿನಾಂಕ:07-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
01 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 66/2021 07.06.2021 ಕಲಂ- 279 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
02 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  117/2021 07.06.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
03  ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  UDR12/2021 07.06.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಅರ್‍ಪಿಸಿ UDR
04  ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  53/2021 07.06.2021 ಕಲಂ  279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
05  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 142/2021 07.06.2021 ಕಲಂ 324.504.506.511 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
06 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 123/2021 07.06.2021 ಕಲಂ. 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
07 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 197/2021 07.06.2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಅಕ್ಟ್ GAMBLING
08 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 198/2021 07.06.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ.   FATAL
09 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 128/2021 07.06.2021 ಕಲಂ- 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
10 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 65/2021 07.06.2021 ಕಲಂ- 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
11 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 100/2021 07.06.2021 ಕಲಂ-34, 323, 324 , ಐಪಿಸಿ ASSAULT CASE

 

 

ದಿನಾಂಕ:06-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 195/2021 06.06.2021 ಕಲಂ 279, 337, 304 (ಎ)ಐಪಿಸಿ FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 179/2021 06.06.2021 ಕಲಂ 324, 498(ಎ), 114, 504, 506 ಐಪಿಸಿ      HARASSMENT OF  THE WOMAN
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 121/2021 06.06.2021 ಕಲಂ 32.34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 196/2021 06.06.2021 ಕಲಂ 324, 307, 504, 506, 427 ಐಪಿಸಿ ATTEMPT TO MURDER
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2021 06.06.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
6.        ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 99/2021 06.06.2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 5(1), 5(4) the Karnataka Epidemic Diseases Act 2020 KP ACT &VIOLATION CASE
7.        ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 72/2021 06.06.2021 ಕಲಂ. ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ WOMAN AND CHILD MISSING
8.        ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 69/2021 06.06.2021 ಕಲಂ 447, 323,324, 504, 506, ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
9.        ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 70/2021 06.06.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
10.    ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 71/2021 06.06.2021 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್  KE ACT
11.    ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 72/2021 06.06.2021 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್  KE ACT
12.    ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 64/2021 06.06.2021 ಕಲಂ- 5(1), ಕರ್ನಾಟಕ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸಿಸ್  ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಲಂ-77 ಜುವೇನಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ VIOLATION CASE & PÀ®A-77 dĪÉäAiÀįï d¹Ö¸ï DPïÖ 

 

 

ದಿನಾಂಕ:05-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ 39/2021 05/06/2021 ಕಲಂ 457.380 ಐಪಿಸಿ HBT
2 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 116/2021 05/06/2021 279-337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ  NON FATAL
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 36/2021 05/06/2021 66(ಸಿ),66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ  IT ACT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 144/2021 05/06/2021 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 86/2021 05/06/2021 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
6 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 76/2021 05/06/2021 ಕಲಂ, 143.323.324.504.506.354.327 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ                     ASSAULT
7 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 77/2021 05/06/2021 143,323,327,504,506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
8 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 65/2021 05/06/2021 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
9 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 62/2021 05/06/2021 ಕಲಂ- 279, 427  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 63/2021 05/06/2021 323, 354, 355, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11    ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2021 05/06/2021 174 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:04-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 36/2021 04.06.2021 ಕಲಂ 284, 304(ii) ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 5,6,7 ಮತ್ತು 8 The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 ಹಾಗೂ 3 ಕ್ಲಾಸ್ (1)(ಜೆ) ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ 2015 The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, And ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ 2015
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ   47/2021 04.06.2021 ಕಲಂ 143, 147, 188, 269, 270, 290, 323, 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ RIOTING
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ   48/2021 04.06.2021 ಕಲಂ 143, 147, 188, 269, 270, 290, 323, 324, 354, 427, 448, 504, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ RIOTING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 120/2021 04.06.2021 ಕಲಂ 457.380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 178/2021 04.06.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ  THEFT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 194/2021 04.06.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ. KIDNAPPING
7 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 12/2021 04.06.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
8 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 98/2021 04.06.2021 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
9       ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 75/2021 04.06.2021 ಕಲಂ, 379. ಐಪಿಸಿ.   THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:03-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  35/2021 03.06.2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ),66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ  IT ACT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  59/2021 03.06.2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 307 ಐಪಿಸಿ ATTEMPTO MURDER
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  60/2021 03.06.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 9 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ  KIDNAPING CASE
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  114/2021 03.06.2021 ಕಲಂ: 323, 341, 427, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT CASE
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  115/2021 03.06.2021 ಕಲಂ: 323, 324, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT CASE
6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 191/2021 03.06.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ  MAN MISSING
7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 192/2021 03.06.2021 ಕಲಂ 5 of THE KARNATAKA EPIDEMIC DISEASES ACT, 2020. EPIDEMIC ACT
8 ಎಂ.ಕೆ. ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 73/2021 03.06.2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMAN  MISSING
9 ಎಂ.ಕೆ. ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 74/2021 03.06.2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. NON FATAL
10 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 61/2021  03.06.2021 ಕಲಂ: 87 ಏ.P ಂಛಿಣ  ಮತ್ತು 5(1)  Karnatak Epidemic Deseases Act-2020 GAMBLING WITH EPIDEMIC ACT
11 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 97/2021 03.06.2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. WOMEN MISSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:02-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 58/2021   376(2)(I) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4, 6 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ POCSO  ACT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 113/2021, 02/06/2021 188-269 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗೂ 5 (1) Karnataka Epidemic Diseases Act-2020 Karnataka Epidemic Diseases Act-2020
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 119/2021 02/06/2021 323,324,427,504,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 141/2021 02/06/2021 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 32/2021 02/06/2021 174 C R P C UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 190/2021 02/06/2021 ಕಲಂ: 448 ಐಪಿಸಿ HOUSE TRES PASS
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 85/2021 02/06/2021 323, 498ಎ 504 ಐ.ಪಿ.ಸಿ HARASSMENT
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ . 71/2021 02/06/2021 279-337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. NON FATAL
9 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 126/2021 02/06/2021 143.147.148.323.324.506.149 ASSAULT
10 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ 127/2021 02/06/2021 143.147.504.323.324.148.427.506.149 IPಅ ASSAULT
11 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 68/2021 02/06/2021 ಕಲಂ 324, 323, 506, 427, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
12 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 59/2021  02/06/2021 324, 323, 506, 504, ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
13 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 60/2021  02/06/2021 324, 323, 506, ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
14 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2021 02/06/2021 174 C R P C UDR
15 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 96/2021 02/06/2021 447,427 ಐಪಿಸಿ CRIMINAL TRESPASS
16    ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 72/2021 02/06/2021 306 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ABETMENT  OF  SUICIDE

 

ದಿನಾಂಕ:01-06-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 125/2021 01.06.2021 ಕಲಂ: 353 ಐಪಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ 87 ಏKP Act R/W 5(1) Karnataka Epidemic Diseased act 2020  ASSAULT TO PUBLIC SERVENT, KP ACT & VIOLTAION CASE
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 51/2021 01.06.2021 ಕಲಂ  279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 52/2021 01.06.2021 ಕಲಂ  279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 177/2021 01.06.2021 ಕಲಂ THE DISASTER MANAGEMENT ACT, 2005 (U/s-51(b)) VIOLTAION CASE
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 117/2021 01.06.2021 ಕಲಂ 51 (ಬಿ) ಡಿ.ಎಂ.ಎ ಆಕ್ಟ್. 2005 VIOLTAION CASE
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 118/2021 01.06.2021 ಕಲಂ 51 (ಬಿ) ಡಿ.ಎಂ.ಎ ಆಕ್ಟ್. 2005 VIOLTAION CASE
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 140/2021 01.06.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ  THEFT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 122/2021 01.06.2021 ಕಲಂ. 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005 VIOLTAION CASE
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 189/2020 01.06.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 84/2021 01.06.2021 ಕಲಂ: 447, 323, 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 43/2021 01.06.2021 ಕಲಂ: 5 (1) THE DISASTER MANAGEMENT ACT, 2005 (U/s-51(b)) VIOLTAION CASE
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 44/2021 01.06.2021 ಕಲಂ: 5 (1) THE DISASTER MANAGEMENT ACT, 2005 (U/s-51(b)) VIOLTAION CASE
13 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 67/2021 01.06.2021 ಕಲಂ- 324, 504 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
14 ಎಂ.ಕೆ ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2021 01.06.2021 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ   UDR
15 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 123/2021 01.06.2021 ಕಲಂ-379 IPಅ THEFT
16 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 124/2021 01.06.2021 ಕಲಂ-324.504.506 R/w 34 IPC ASSAULT
17 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 70/2021 01.06.2021 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 5(1) ಕರ್ನಾಕಟ ಎಪಿಡಿಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ KP ACT & VIOLTAION CASE

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-07-2021 04:43 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080