ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜನವರಿ -2021

ದಿನಾಂಕ:31-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 17/2021 31.01.2021 ಕಲಂ 143, 323, 354, 448, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ.  ಜೊತೆಗೆ 3 ಕ್ಲಾಸ್ 1 (ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್)     ಎಸ್.ಸಿ ಎಸ್.ಟಿ ಆಕ್ಟ್-2015 ATROCITY CASE
2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 09/2021 31.01.2021 ಕಲಂ. 498(ಎ) 504,506 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ. ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ DOWRY CASE
3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 29/2021 31.01.2021 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MAN MISSING
4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 30/2021 31.01.2021 ಕಲಂ 324-504-506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
5 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 31/2021 31.01.2021 ಕಲಂ: 323,324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/2021 31.01.2021 ಕಲಂ. 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ EXCISE CASE
7 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 16/2021 31.01.2021 ಕಲಂ. 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
8 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/2021 31.01.2021 ಕಲಂ: 341 324 504 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
9 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 19/2021 31.01.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
10 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  UDR 03/2021 31.01.2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
11 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2021 31.01.2021 ಕಲಂ:279, ಐ,ಪಿ,.ಸಿ  NON FATAL
12 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2021 31.01.2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
13 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2021 31.01.2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
14 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/2021 31.01.2021 ಕಲಂ. 279 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್   NON FATAL

 

ದಿನಾಂಕ:30-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 16/2021 30.01.2021 ಕಲಂ  279 -337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 15/2021 30.01.2021 ಕಲಂ 96(ಬಿ) ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್. KP Act
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 16/2021 30.01.2021 ಕಲಂ 32,34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್. KE Act
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 26/2021 30.01.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ Woman missing
5 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 15/2021 30.01.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
6 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 16/2021 30.01.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ Non Fatal
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 11/2021 30.01.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ  Non Fatal
8 ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ 11/2021 30.01.2021 ಕಲಂ-279,337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal

 

ದಿನಾಂಕ:29-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2021 29.01.2020 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 9 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ 12 ಪೊಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ POCSO ACCT
2 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 26/2021 29.01.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 27/2021 29.01.2020 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 28/2021 29.01.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
5 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2021 29.01.2020 ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ IT ACT
6 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2021 29.01.2020 ಕಲಂ 15 (ಎ) ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
7 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2021 29.01.2020 ಕಲಂ. 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
8 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2021 29.01.2020 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
9 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2021 29.01.2020 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
10 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2021 29.01.2020 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
11 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 27/2021 29.01.2020 ಕಲಂ 304 ಐಪಿಸಿ Causing death by negligence.
12 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 25/2021 29.01.2020 ಕಲಂ "ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ" MISSING
13 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 26/2021 29.01.2020 ಕಲಂ "ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ" MISSING
14 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 28/2021 29.01.2020 ಕಲಂ 447, 427, 114 ಐಪಿಸಿ. TRESPASS

 

ದಿನಾಂಕ:28-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 23/2021 28.01.2021 ಕಲಂ 454, 380 ಐಪಿಸಿ. THEFT
2 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2021 28.01.2021 ಕಲಂ.420, 379 .ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ. THEFT
3 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2021 28.01.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMAN MISSING
4 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 33/2021 28.01.2021 ಕಲಂ  279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2021 28.01.2021 ಕಲಂ 96 (ಬಿ) ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ SUSPICIOUS IN NIGHT
6 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2021 28.01.2021 ಕಲಂ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. GIRL MISSING
7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 22/2021 28.01.2021 ಕಲಂ "ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆ" WOMAN MISSING
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 10/2021 28.01.2021 ಕಲಂ 436 ಐಪಿಸಿ MISCHIEF BY FIRE
9 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2021 28.01.2021 ಕಲಂ 504, 324, 323, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

ದಿನಾಂಕ:27-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1

ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

15/2021

27.01.2021

ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ

Non Fatal

2

ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ

08/2021

27.01.2021

ಕಲಂ 15 (ಎ) ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್

KE Act

3

ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ

24/2021

27.01.2021

ಕಲಂ 323-324-504-506-149 ಐಪಿಸಿ

Assualt

4

ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ

25/2021

27.01.2021

ಕಲಂ 323-448-504-506 ಜೊತೆಗೆ 149  ಐಪಿಸಿ

Assualt

5

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ

31/2021

27.01.2021

ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ

Theft

6

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ

17/2021

27.01.2021

ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ

Non Fatal

7

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ

02/2021

27.01.2021

ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ

UDR

8

ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ

20/2021

27.01.2021

ಕಲಂ 171(ಸಿ) ಐಪಿಸಿ.

interfere with the free exercise of any electoral right commits the offence

9

ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ

21/2021

27.01.2021

ಕಲಂ 447 427 323 504 506 34 ಐಪಿಸಿ.

Assualt

10

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ

08/2021

27.01.2021

ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 63 ಆಫ್ ಕಾಫಿ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1957

Cheating

11

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

14/2021

27.01.2021

ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ

Non Fatal

12

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ

02/2021

27.01.2021

ಕಲಂ 174 (ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.

UDR

 

ದಿನಾಂಕ:26-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

30/2021

26.01.2020

ಕಲಂ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ.

MISSING

2

ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

14/2021

26.01.2020

ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

3

ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

19/2021

26.01.2020

ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್.

NON FATAL

4

ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

03/2021

26.01.2020

ಕಲಂ-174 ಸಿಆರ್.ಪಿ.ಸಿ

UDR

5

ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

18/2021

26.01.2020

SEC-279, 337 IPC r/w 187 IMV ACT

NON FATAL

 

ದಿನಾಂಕ:25-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

 

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

29/2021

25.01.2021

ಕಲಂ 454.380 ಐಪಿಸಿ

THEFT

2

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

07/2021

25.01.2021

ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ

ROBBERY

3

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

07/2021

25.01.2021

ಕಲಂ 454, 457,380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ

THEFT

4

ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

02/2021

25.01.2021

ಕಲಂ- 279, 304 (ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ

FATAL

5

ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

15/2021

25.01.2021

ಕಲ: 498(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3,4 ಡಿ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್

D P ACT

6

ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

07/2021

25.01.2021

ಕಲಂ 353, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

7

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

27/2021

25.01.2021

ಕಲಂ 279 337  ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

8

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

28/2021

25.01.2021

ಕಲಂ 279 337  ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

9

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

UDR 08/2021

25.01.2021

ಕಲಂ 174  ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ

UDR

10

ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

10/2021

25.01.2021

ಕಲಂ. 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್

EXCISE

11

ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

11/2021

25.01.2021

ಕಲಂ. 323, 324, 341, 504, 506 ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

12

ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

18/2021

25.01.2021

ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ.

NON FATAL

13

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

06/2021

25.01.2021

ಕಲಂ: 379  ಐಪಿಸಿ

 

14

ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

10/2021

25.01.2021

ಕಲಂ 87 ಕೆ ಪಿ ಆಕ್ಟ್

GAMBLING

15

ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

09/2021

25.01.2021

ಕಲಂ 323, 324, 506, 504 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

16

ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

UDR 03/2021

25.01.2021

ಕಲಂ 174  ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ

UDR

17

ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

05/2021

25.01.2021

ಕಲಂ-279, 337, ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್

NON FATAL

 

ದಿನಾಂಕ:24-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

 

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1.

ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

17/2020

24.01.2021

ಕಲಂ 279, 337, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ

FATAL

2

ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ

08/2021

24.01.2021

ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ

CHAIN SNACHING

3

ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

07/2021

24.01.2021

ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

MISSING

4

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

12/2021

24.01.2021

ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

5

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

25/2021

24.01.2021

ಕಲಂ 268,269 271 ಐಪಿಸಿ

PUBLIC NUISANCE

6

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

26/2021

24.01.2021

ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ.ಅಕ್ಟ್

 NON FATAL

7

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

27/2021

24.01.2021

ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

8

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

28/2021

24.01.2021

ಕಲಂ 160 ಐಪಿಸಿ

PUNISHMENT FOR COMMITTING AFFRAY.

9

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

29/2021

24.01.2021

ಕಲಂ 143, 447, 448, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

10

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

30/2021

24.01.2021

ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

11

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

31/2021

24.01.2021

ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

12

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

03/2021

24.01.2021

ಕಲಂ 174 ಅಡಿಠಿಛಿ

UDR

13

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

15/2021

24.01.2021

ಕಲಂ-279 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

14

ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ

07/2021

24.01.2021

ಕಲಂ-504,324,506,34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

15

ಅಕ್ಕೂರು  ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ

09/2021

 

ಕಲಂ 143, 504, 323, 324.149 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

 

ದಿನಾಂಕ:23-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1

ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

UDR NO 01/2021

23/01/2021

ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ

UDR

2

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ.

23/2021

23/01/2021

ಕಲಂ: 323-427-504-506 ಐಪಿಸಿ

Assault

3

ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

12/2021

23/01/2021

ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎ.ವಿ ಆಕ್ಟ್.

Non Fatal

4

ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

13/2021

23/01/2021

ಕಲಂ  279-ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎ.ವಿ ಆಕ್ಟ್

Non Fatal

5

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

25/2021

23/01/2021

ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Man Missing

6

ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

09/2021

23/01/2021

ಕಲಂ. 324, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ

Assault

7

ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

16/2021

23/01/2021

ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ.

Woman Missing

8

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

14/2021

23/01/2021

ಮೊ.ಸಂ. ಕಲಂ: 143, 447, 323, 427, 504, 342, 506, 384, 149 ಐಪಿಸಿ

Assault

9

ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

10/2021

23/01/2021

ಮೊ.ನಂ.10/2021 ಕಲಂ.448.324.323.354.504.506.ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ.

Assault

10

ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

11/2021

23/01/2021

ಕಲಂ. 3&4 Explosive Substance Act-1908 ಜೊತೆಗೆ 338,286 ಐಪಿಸಿ

Explosive Substance Act-1908

11

ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

04/2021

23/01/2021

ಕಲಂ-341, 354, 504, ಐಪಿಸಿ

Assault

12

ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

UDR NO 02/2021

23/01/2021

ಕಲಂ: 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ

UDR

 

ದಿನಾಂಕ:22-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

23/2021

22.01.2021

ಕಲಂ 302 ಐಪಿಸಿ

MURDER

2

ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

04/2021

22.01.2021

ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್

IT ACT

3

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ.

21/2021

22.01.2021

ಕಲಂ: 324-427-504-506 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

4

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ.

22/2021

22.01.2021

ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್

GAMBLING

5

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

24/2021

22.01.2021

ಕಲಂ 420,448,468,471,506 ಮತ್ತು 120[ಬಿ] ಐಪಿಸಿ

CHEATING

6

ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

15/2021

22.01.2021

ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ.

THEFT

7

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

22/2021

22.01.2021

ಕಲಂ, 279.337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ

NON FATAL

8

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

23/2021

22.01.2021

ಕಲಂ, 279.337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ

NON FATAL

  9

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

09/2021

22.01.2021

ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್

GAMBLING

10

ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

07/2021

22.01.2021

ಕಲಂ 14(ಎ) ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯಿದೆ 1986 ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ 2016

CHILD LABOUR ACT

11

ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08/2021

22.01.2021

ಕಲಂ 14(ಎ) ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯಿದೆ 1986 ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ 2016

CHILD LABOUR ACT

12

ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

14/2021

22.01.2021

ಕಲಂ: ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

MAN MISSING

 

ದಿನಾಂಕ:21-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

 1

ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ

12/2021

21.01.2021

ಕಲಂ 380 ಐಪಿಸಿ

Theft

ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

10/2021

21.01.2021

ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎ.ವಿ ಆಕ್ಟ್.

Non Fatal

ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

11/2021

21.01.2021

ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ

Non Fatal

ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ

05/2021

21.01.2021

ಕಲಂ 323,324,341,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ

Assault

ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ

06/2021

21.01.2021

ಕಲಂ 323,448,498(ಎ), 504 ಐಪಿಸಿ

Harassment

ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

06/2021

21.01.2021

ಕಲಂ 92(ಬಿ)ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್

KP Act

7

ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

03/2021

21.01.2021

ಕಲಂ  174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ

UDR

8

ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ

19/2021

21.01.2021

ಕಲಂ: 15 (ಎ) ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್

KE Act

 9

ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ

24/2021 

 

ಕಲಂ  379 ಐಪಿಸಿ 

Theft

 10

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ

22/2021

21.01.2021

ಕಲಂ 353.332,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ

Criminal force to public servant

11 

ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ

08/2021

21.01.2021

ಕಲಂ. 15(ಎ), 32(3) ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ.

KE Act

12 

ಕುದೂರು ಠಾಣೆ

21/2021

21.01.2021

ಕಲಂ 323,324,427,504,506 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ

Assault

13  

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ

06/2021

21.01.2021

ಕಲಂ 323,324,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  

Assualt

14

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ

08/2021

21.01.2021

ಕಲಂ 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ..  

Non Fatal

15

ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಠಾಣೆ

07/2021

21.01.2021

ಕಲಂ.143.504323.324.327.506 ಜೊತೆಗೆ 149.

Riot

16

ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಠಾಣೆ

08/2021

21.01.2021

ಕಲಂ.323.354.327..ಜೋತೆಗೆ 34.

Assualt

17

ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಠಾಣೆ

09/2021

21.01.2021

ಕಲಂ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ

Girl missing

18

ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ

16/2021

21.01.2021

Sಇಅ-39, 44, 09, 51 WಐP ಂಅಖಿ 1972 ಖ/W 379 IPಅ

Theft & WLP Act

19

ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ

17/2021

21.01.2021

ಕಲಂ-ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ

Man missing

20

ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ

03/2021

21.01.2021

ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ

KP Act

21

ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ

11/2021

21.01.2021

ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ

Non Fatal

22

ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ

13/2021

21.01.2021

ಕಲಂ 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ

Assault

 

ದಿನಾಂಕ:20-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

19/2021

20.01.2021

ಕಲಂ 279-337-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ

FATAL

2

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

20/2021

20.01.2021

ಕಲಂ 323, 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 8 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್.

POCSO ACT

3

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

13/2021

20.01.2021

498(ಎ)-304(ಎ).ಐಪಿಸಿ

 

4

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

21/2021

20.01.2021

ಕಲಂ 379 406,417,420,421.506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 66 66[ಸಿ] ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್

CHEATING

5

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

UDR NO 06/2021

20.01.2021

ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ

UDR

6

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

UDR NO 07/2021

20.01.2021

ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ

UDR

7

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ.

14/2021

20.01.2021

ಕಲಂ: 279 337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

8

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ.

15/2021

20.01.2021

ಕಲಂ: 279-337-427 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

9

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ.

16/2021

20.01.2021

ಕಲಂ:143-341-323-324-504 ಜೊತೆಗೆ 149  ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

10

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ.

17 /2021

20.01.2021

ಕಲಂ 87  KP Act

GAMBLING

11

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

11/2021

20.01.2021

ಕಲಂ: ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

MISSING

12

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

12/2021

20.01.2021

ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್

NON FATAL

13

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

01/2021

20.01.2021

ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ

UDR

14

ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ

06/2021

20.01.2021

ಕಲಂ-408,420 ಐಪಿಸಿ

CHEATING

15

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

05/2021

20.01.2021

ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ

MISSING

16

ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

UDR NO 02/2021

20.01.2021

ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ

UDR

17

ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

UDR NO 02/2021

20.01.2021

ಕಲಂ-174 ಸಿಆರ್.ಪಿ.ಸಿ

UDR

 

ದಿನಾಂಕ:19-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08/2021

19.01.2021

ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ

WOMEN MISSING

2

ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

05/2021

19.01.2021

ಕಲಂ -454 380 ಐಪಿಸಿ

THEFT

3

ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

06/2021

19.01.2021

ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

4

ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

07/2021

19.01.2021

ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್.

NON FATAL

5

ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08/2021

19.01.2021

ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್.

NON FATAL

6

ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

09/2021

19.01.2021

ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

7

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

23/2021

19.01.2021

ಕಲಂ 41(ಡಿ), 102 ಸಿಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 379 ಐಪಿಸಿ

THEFT

8

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

19/2021

19.01.2021

ಕಲಂ, 279.337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ

NON FATAL

9

ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

06/2021

19.01.2021

ಕಲಂ. 279, 337, ಐಪಿಸಿ, ಜೊತೆ 187, 134(ಎ&ಬಿ) ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್

NON FATAL

10

ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

07/2021

19.01.2021

ಕಲಂ, 279.337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ

NON FATAL

11

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

18/2021

19.01.2021

ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ.

NON FATAL

12

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

04/2021

19.01.2021

ಕಲಂ: 363 ಐ.ಪಿ.ಸಿ

GIRL MISSING

13

ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

15/2021

19.01.2021

ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.ಇ ಅಕ್ಟ್

EXCISE CASE

 

ದಿನಾಂಕ:18-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ

16/2021

18.01.2021

ಕಲಂ, 279. 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ

Fatal

2

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ

11/2021

18.01.2021

ಕಲಂ 380 ಐಪಿಸಿ

Theft

3

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

07/2021,

18.01.2021

ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

Woman missing

4

ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ

13/2021

18.01.2021

ಕಲಂ: 323-324-504-506 ಜೊತೆಗೆ34  ಐಪಿಸಿ

Assault

5

ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ

22/2021

18.01.2021

ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ

KP Act

6

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ

17/2021

18.01.2021

ಕಲಂ, 379. 511 ಐ.ಪಿ.ಸಿ

Theft

7

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ

18/2021

18.01.2021

ಕಲಂ, 323.447.427.341.506.504. ರೆ/ವಿ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ

Assault

8

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ

10/2021

18.01.2021

ಕಲಂ: 279 ಐಪಿಸಿ

Non Fatal

9

ತಾವರೆಕೆ ಠಾಣೆ

13/2021

18.01.2021

ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

Woman missing

10

ತಾವರೆಕೆ ಠಾಣೆ

14/2021

18.01.2021

ಕಲಂ 420-465-467-468-471-504-506-34 ಐಪಿಸಿ.

Cheating

11

ಕುದೂರು ಠಾಣೆ

17/2021

18.01.2021

ಕಲಂ 143,147,148,324,504,506 ಜೊತೆಗೆ 149  ಐಪಿಸಿ

Assault

12

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

10/2021

18.01.2021

ಕಲಂ 279,337, ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್

Non Fatal

13

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

11/2021

18.01.2021

ಕಲಂ 279,337, ಐಪಿಸಿ

Non Fatal

14

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

12/2021

18.01.2021

ಕಲಂ 279,337, ಐಪಿಸಿ

Non Fatal

15

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ

07/2021

18.01.2021

ಕಲಂ 363 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.

Kidnaping

16

ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

01/2021

18.01.2021

ಕಲಂ 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ

Non Fatal

17

ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ

14/2021,

18.01.2021

ಕಲಂ 417,418,420,464, 645, 466, 467, 468, 470 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ

Cheating

 

ದಿನಾಂಕ:17-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

 1

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

05/2021

17.01.2020

ಕಲಂ 498(ಎ), 324, 504, 506, 341, 114 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್.

DOWRY CASE

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

15/2021

17.01.2020

ಕಲಂ 381, ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ

THEFT

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

UDR NO 05/2021

17.01.2020

ಕಲಂ 174 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ 

UDR

ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

05/2021

17.01.2020

ಕಲಂ  279-338 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

5

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

06/2021

17.01.2020

ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

MISSING

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ.

11/2021

17.01.2020

ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

MISSING

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ.

12/2021

17.01.2020

ಕಲಂ: 41 ಕ್ಲಾಸ್ ( 2)( ಡಿ) 102 ಸಿಅರ್‍ಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 379  ಐಪಿಸಿ

THEFT

ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  

04/2021

17.01.2020

ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್

GAMBLING

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

10/2021

17.01.2020

ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್

GAMBLING

10 

ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ

05/2021

17.01.2020

ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

11 

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

17/2021

17.01.2020

ಕಲಂ 143,147,148,324,504,506 ಜೊತೆಗೆ 149  ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

12 

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

03/2021

17.01.2020

ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ

MISSING

13 

ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

13/2021

17.01.2020

ಕಲಂ-427, 447, 323 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ 

TRESPASS

 

ದಿನಾಂಕ:16-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ.

10/2021

16.01.2021

ಕಲಂ: 379  ಐಪಿಸಿ

THEFT

2

ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

04/2021

16.01.2021

ಕಲಂ. ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

WOMEN MISSING

3

ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

12/2021

16.01.2021

ಕಲಂ "ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ."

MAN MISSING

4

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

09/2021

16.01.2021

ಕಲಂ: 341, 323, 384, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

5

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

16/2020

16.01.2021

ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಳೆ

WOMAN MISSING

6

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

02/2021

16.01.2021

PÀ®A 14(A) Child Labour And (Prohibition &Regulation) Act-1986  R/W  14 Child Labour And (Prohibition &Regulation) Amendment Act-2016

CHILD LABOUR ACT

7

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

06/2021

16.01.2021

ಕಲಂ 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಆಕ್ಟ್.  

NON FATAL

8

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

04/2020

16.01.2021

ಕಲಂ 03, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್( ಪ್ರೋಹಿಬಿಷೆನ್ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯೂಲೆಷನ್) ಆಕ್ಟ್ 1986. 

CHILD LABOUR ACT

9

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

05/2020

16.01.2021

ಕಲಂ 03, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್( ಪ್ರೋಹಿಬಿಷೆನ್ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯೂಲೆಷನ್) ಆಕ್ಟ್ 1986. 

CHILD LABOUR ACT

10

ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

06/2021

16.01.2021

ಕಲಂ 420, 504, 506 ಐಪಿಸಿ

CHEATING

11

ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

12/2021

16.01.2021

ಕಲಂ-32, 34 KE ACT

EXCISE CASE

12

ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

09/2021

16.01.2021

ಕಲಂ: 506,504,324 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

 

ದಿನಾಂಕ:15-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1

ಐಜೂರು ಠಾಣೆ

04/2021

15.01.21

ಕಲಂ 323 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ  3 ಕ್ಲಾಸ್ (1) (ಆರ್) (ಎಸ್) ಎಸ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ ಆಕ್ಟ್

SC/ST Act

2

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ

09/2021

15.01.21

ಕಲಂ 399. 402 ಐಪಿಸಿ

Preparation to commit dacoity

3

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ

04/2021

15.01.21

ಕಲಂ 174 [ಸಿ] ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ

UDR

4

ಕುದೂರು ಠಾಣೆ

13/2021

15.01.21

ಕಲಂ  341, 323, 324,504,506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ

Assault

5

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

08/2021

15.01.21

ಕಲಂ 279,337, ಐಪಿಸಿ

Non Fatal

6

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

09/2021

15.01.21

ಕಲಂ 279,337, ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್

Non Fatal

7

ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ

05/2021

15.01.21

ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ

Non Fatal

8

ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ

02/2021

15.01.21

ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ

UDR

ದಿನಾಂಕ:14-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08/2021

14.01.2021

ಕಲಂ 380 ಐ ಪಿ ಸಿ

THEFT

2

ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08/2021

14.01.2021

ಕಲಂ: 498(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3,4 ಡಿ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್

DOWRY CASE

3

ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

04/2021

14.01.2021

ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

4

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

11/2021

14.01.2021

ಕಲಂ 307 ಐಪಿಸಿ

ATTEMPT TO MURDER

5

ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

11/2021

14.01.2021

ಕಲಂ 279, 337, 427 ಐಪಿಸಿ.

NON FATAL

6

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

08/2021

14.01.2021

ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

7

ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

03/2021

14.01.2021

ಕಲಂ. 109, 143, 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

8

ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

11/2021

14.01.2021

ಕಲಂ-87 KP ACT

GAMBLING

 

ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

21/2021

 

ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಖ್ಟ್

Fatal

2

ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

10/2021

13.01.2021

ಕಲಂ-399, 402 ಐಪಿಸಿ

Preparation For Dacoity

3

ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

02/2021

13.01.2021

ಕಲಂ 66(ಸಿ) 66(ಡಿ)ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್

IT Act

4

ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

03/2021

13.01.2021

ಕಲಂ 66(ಸಿ), 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ & 420 ಐಪಿಸಿ.

IT Act

5

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

07/2021

13.01.2021

ಕಲಂ 67 ಐ.ಟಿ ಆಕ್ಟ್

IT Act

6

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

03/2021

13.01.2021

ಕಲಂ 78(3) ಕೆ ಪಿ ಆಕ್ಟ್

Gambling

7

ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

07/2021

13.01.2021

ಕಲಂ: 447,429 ಐಪಿಸಿ

Mischief By Killing

 

ದಿನಾಂಕ:12-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

 1

ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ

10/2021

12.01.2021

ಕಲಂ 454 380 ಐಪಿಸಿ. 

Theft

ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

03/2021

12.01.2021

ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ

Non Fatal

ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

01/2021

12.01.2021

ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್

IT Act

ಐಜೂರು ಠಾಣೆ

03//2021

12.01.2021

ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ

Theft

ಐಜೂರು ಠಾಣೆ

02/2021

12.01.2021

ಕಲಂ 174 (ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.

UDR

ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ

09/2021

12.01.2021

ಕಲಂ: 457-380 ಐಪಿಸಿ

Theft

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ

02/2021

12.01.2021

ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ

UDR

ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ

20/2021 

12.01.2021

ಕಲಂ  435, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ 

Mischief by fire

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ

11/2021

12.01.2021

ಕಲಂ 341.323.447.504 506[ಬಿ] ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ

Assault

10

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ

12/2021

12.01.2021

ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ

Kidnap

11 

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ

13/2021

12.01.2021

ಕಲಂ 447 427 ಐಪಿಸಿ

Trespass

12 

ತಾವರೆಕೆ ಠಾಣೆ

06/2021

12.01.2021

ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ 

Non Fatal

13 

ತಾವರೆಕೆ ಠಾಣೆ

07/2021

12.01.2021

ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಆಕ್ಟ್

Non Fatal

14 

ತಾವರೆಕೆ ಠಾಣೆ

08/2021

12.01.2021

ಕಲಂ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

Girl missing

15 

ತಾವರೆಕೆ ಠಾಣೆ

09/2021

12.01.2021

ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ. ಆಕ್ಟ್

Non Fatal

16

ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ

04/2021

12.01.2021

ಕಲಂ 363, 114, 34 ಐಪಿಸಿ

Kidnap

17

ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ

09/2021

12.01.2021

ಕಲಂ 67, 67(ಬಿ) ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ 2008

IT Act

18

ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ

02/2021

12.01.2021

ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

Woman missing

 

ದಿನಾಂಕ:11-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

 1

ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  

03/2021

11.01.2021

ಕಲಂ 380,454 ಐಪಿಸಿ.

THEFT

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

18/2021

11.01.2021

ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ

FATAL

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

10/2021

11.01.2021

ಕಲಂ 279,337,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ

FATAL

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

11/2021

11.01.2021

ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ

MISSING

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

04/2021

11.01.2021

ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ

KIDNAPPING

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

07/2021

11.01.2021

ಕಲಂ 279.377 ಐ.ಪಿ.ಸಿ

NON FATAL

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

19/2021

11.01.2021

ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

02/2021

11.01.2021

379 ಐಪಿಸಿ

THEFT

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 

06/2021

11.01.2021

ಕಲಂ 279-337ಐಪಿಸಿ  ರೆ/ವಿ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್.

NON FATAL

10 

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

02/2021

11.01.2021

ಕಲಂ 420  ಐಪಿಸಿ.  

CHEATING

11 

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

UDR NO 01/2021

11.01.2021

ಕಲಂ  174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ     

UDR

12 

 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

06/2021

11.01.2021

ಕಲಂ: 279,337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

 

ದಿನಾಂಕ:10-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

06/2021

10.01.2020

ಕಲಂ 279,337,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ

FATAL

2

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

17/2021

10.01.2020

ಕಲಂ  279,  337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

3

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

06/2021

10.01.2020

ಕಲಂ 279,337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ

NON FATAL

4

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

09/2021

10.01.2020

ಕಲಂ, 324,504, 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ

ASSAULT

5

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08/2021

10.01.2020

ಕಲಂ 323,324,447,354,379,504,506,34 ಐಪಿಸಿ.

ASSAULT

6

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

09/2021

10.01.2020

ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

7

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

05/2021

10.01.2020

ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ

CHEATING

8

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

07/2021

10.01.2020

ಕಲಂ 279,337, ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

9

ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

03/2021

10.01.2020

ಕಲಂ. 447 341 504 506 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

10

ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

04/2021

10.01.2020

ಕಲಂ 15.(ಎ), 32.(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್

KE ACT

11

ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

05/2021

10.01.2020

ಕಲಂ 15.(ಎ), 32.(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್

KE ACT

 

ದಿನಾಂಕ:09-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1

ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

07/2021

09/01/2021

ಕಲಂ-395 ಐಪಿಸಿ

DACOITY

2

ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

02/2021

09/01/2021

ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

3

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ

08/2021

09/01/2021

ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್

KP Act.

4

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

13/2021

09/01/2021

ಕಲಂ 323, 355, 341, 504, 34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

5

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

14/2021

09/01/2021

ಕಲಂ 324, 354, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

6

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

15/2021

09/01/2021

ಕಲಂ 324, 341, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

7

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

16/2021

09/01/2021

ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ

THEFT

8

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

05/2021

09/01/2021

ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ

THEFT

9

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08/2021

09/01/2021

ಕಲಂ 279 290 427 506 504 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ

QUARREL

10

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

UDR NO 03/2021

09/01/2021

ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ

UDR

11

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

05/2021

09/01/2021

ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ

MISSING

12

ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

03/2021

09/01/2021

ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

MISSING

13

ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

05/2021

09/01/2021

ಕಲಂ 420, 120ಃ, 144, 468, 465, 471, 409 ಐಪಿಸಿ

CHEATING

14

ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

UDR NO-01/2021

09/01/2021

ಕಲಂ- 174 ಅಡಿಠಿಛಿ

UDR

15

ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08/2021

09/01/2021

ಕಲಂ-87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್

87 KP Act.

16

ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

UDR NO -01/2021

09/01/2021

ಕಲಂ-174 ಸಿಆರ್.ಪಿ.ಸಿ

UDR

17

ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

04/2021

09/01/2021

ಕಲಂ: 341,506,324,504,34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

18

ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

05/2021

09/01/2021

ಕಲಂ: 504,324,341,506,34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

 

ದಿನಾಂಕ:08-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

06/2021.

08.01.2021

ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ

MISSING

2

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

07/2021

08.01.2021

ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ

MISSING

3

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

11/2021

08.01.2021

ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ

MISSING

4

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ.

07/2021

08.01.2021

ಕಲಂ: 324 ಐಪಿಸಿ

Voluntarily causing hurt

5

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

07/2021

08.01.2021

279, ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

6

ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

01/2021

08.01.2021

ಕಲಂ-504, 323, 324 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

7

ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

UDR NO 01/2020

08.01.2021

ಕಲಂ 174  ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ

UDR

8

ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

03/2021

08.01.2021

ಕಲಂ: 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್

NON FATAL

 

ದಿನಾಂಕ:07-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

04/2021

07.01.2021

ಕಲಂ 454.380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ

THEFT

2

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

05/2021

07.01.2021

ಕಲಂ 279,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ

FATAL

3

ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

01/2021

07.01.2021

ಕಲಂ 307, 323, 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ.

ASSAULT

4

ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

02/2021

07.01.2021

ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ.

ASSAULT

5

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ.

05/2021

07.01.2021

ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ

THEFT

6

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ.

06/2021

07.01.2021

ಕಲಂ: 323-341-504-506-34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

7

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

03/2021

07.01.2021

 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ

MISSING

8

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

10/2021

07.01.2021

ಕಲಂ  420  ಐಪಿಸಿ

CHEATING

9

ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

02/2021

07.01.2021

ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ

THEFT

10

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

04/2021

07.01.2021

ಕಲಂ: 63 ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1957

COPYRIGHT ACT

11

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

06/2021

07.01.2021

ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್

NON FATAL

12

ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ

02/2021

07.01.2021

ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ

THEFT

 

ದಿನಾಂಕ:06-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ

01/2021

06.01.2021

ಕಲಂ 454.380 ಐಪಿಸಿ

Theft

2

ಐಜೂರು ಠಾಣೆ

01/2021

06.01.2021

ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿಸಿ

UDR

3

ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ

04/2021

06.01.2021

ಕಲಂ: ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ

Girl missing

4

ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ

09/2021

06.01.2021

ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ

Theft

5

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ

01/2021

06.01.2021

ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ

UDR

6

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ

02/2021

06.01.2021

ಕಲಂ: 447, 427, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ

Trespass

7

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ

03/2021

06.01.2021

ಕಲಂ: 379 IPC

Theft

8

ಕುದೂರು ಠಾಣೆ

05/2021

06.01.2021

ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್

Non Fatal

9

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

03/2021

06.01.2021

ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ

Non Fatal

10

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

04/2021

06.01.2021

ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ

Non Fatal

11

ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ

01/2021

06.01.2021

ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ

Theft

12

ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ

02/2021

06.01.2021

ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್

KP Act

 

ದಿನಾಂಕ:05-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1

ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

01/2021

05.01.2021

ಕಲಂ  279-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ

FATAL

2

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

05/2021

05.01.2021

ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ

MISSING

3

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08/2021

05.01.2021

ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ

THEFT

4

ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

01/2021

05.01.2021

ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ

THEFT

5

ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

01/2021

05.01.2021

ಕಲಂ. 25 ಆಮ್ರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್

ARMS ACT

6

ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

UDR NO   01/2021

05.01.2021

ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ.

UDR

7

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

02/2021

05.01.2021

ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿ ಸಿ

UDR

8

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

04/2021

05.01.2021

ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

9

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

01/2021

05.01.2021

ಕಲಂ  279,337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

10

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

02/2021

05.01.2021

ಕಲಂ  379 ಐಪಿಸಿ

THEFT

11

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

03/2021

05.01.2021

ಕಲಂ  379 ಐಪಿಸಿ

THEFT

12

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

04/2021

05.01.2021

ಕಲಂ 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಆಕ್ಟ್

NON FATAL

13

ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

06/2021

05.01.2021

ಕಲಂ-363 ಐಪಿಸಿ

KIDNAPPING

14

ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

02/2021

05.01.2021

ಕಲಂ. 279 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್

NON FATAL

 

ದಿನಾಂಕ:04-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

03/2021

04.01.2021

ಕಲಂ 120(B),302,201 R/W 34  ಐಪಿಸಿ

MURDER

2

ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

01/2021

04.01.2021

ಕಲಂ: 302 ಐ.ಪಿ.ಸಿ

MURDER

3

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

01/2021

04.01.2021

ಕಲಂ: 379  ಐಪಿಸಿ

THEFT

4

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ.

03/2021

04.01.2021

ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್

KP ACT

5

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

03/2021

04.01.2021

ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್

NON FATAL

6

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

01/2021

04.01.2021

ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿ ಸಿ

UDR

7

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

02/2021

 

ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

8

ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

05/2020

04.01.2021

ಕಲಂ-32, 34 ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್

KE ACT

 

ದಿನಾಂಕ:03-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

 1

ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ

02/2021

03.01.2021

ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 354, 504, 506, 114 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ ಪಿ ಆಕ್ಟ್. 

DP Act

ಕುದೂರು ಠಾಣೆ

02/2021

03.01.2021

ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ.

Robbery

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ

01/2021

03.01.2021

ಕಲಂ 279, 337, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ

Fatal

ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ

04/2021

03.01.2021

ಕಲಂ-323, 324, 354, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ,3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va)  SC&ST ACT-2015

SC/ST Act

ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ

01/2021,

03.01.2021

ಕಲಂ 354, 354(A)(1)(i)(ii), 345(D)(1), 504, 506, 509 IPC

Criminal force to woman

ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ

02/2021

03.01.2021

ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್

KP Act

ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ

03/2021

03.01.2021

ಕಲಂ 143, 147, 148, 323, 324, 354, 327, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ

Riot

ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ

04/2021

03.01.2021

ಕಲಂ 143, 147, 148, 323, 324, 307, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ

Riot

ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ

05/2021

03.01.2021

ಕಲಂ 143, 147, 148, 324, 307, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ

Riot

 10

ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ

06/2021

03.01.2021

ಕಲಂ 143, 147, 148, 324, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ

Riot

11 

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ

02/2021

03.01.2021

ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್

KP Act

12 

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ

02/2021

03.01.2021

ಕಲಂ 174 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ 

UDR

13 

ಕುದೂರು ಠಾಣೆ

01/2021

03.01.2021

ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ

Woman missing

14

ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ

01/2021

03.01.2021

ಕಲಂ 504, 448, 354, 506, 34 ಐಪಿಸಿ

Criminal forece to woman

15

ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ

03/2021

03.01.2021

ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ

Woman missing

16

ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ

03/2021,

03.01.2021

ಕಲಂ 420, 504, 506 ಐಪಿಸಿ

Assault

 

ದಿನಾಂಕ:02-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

1

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

03/2021

02.01.2021

ಕಲಂ 279.304(ಎ) ಐಪಿಸಿ

FATAL

2

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

257/2020

02.01.2021

ಕಲಂ 279 337 304[ಎ] ಐಪಿಸಿ

FATAL

3

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

04/2021

02.01.2021

ಕಲಂ 324.504. ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

4

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

01/2021

02.01.2021

ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ

ACCIDENT

5

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

01/2021

02.01.2021

ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ

ACCIDENT

6

ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

02/2021

02.01.2021

ಕಲಂ  188, 278, 328  ಐಪಿಸಿ

Making atmosphere noxious to health

7

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

01/2021

02.01.2021

ಕಲಂ 447.504.427.506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ

ASSAULT

8

ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

04/2021

02.01.2021

ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ

ACCIDENT

9

ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

01/2021

02.01.2021

ಕಲಂ-504, 323, 354, 355, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

10

ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

02/2021

02.01.2021

 ಕಲಂ-323, 504, 354, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

11

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

01/2021

02.01.2021

ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ

UDR

12

ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.

02/2021

02.01.2021

ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

MISSING

 

ದಿನಾಂಕ:01-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

 1

ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

2/2021

01.01.2021

ಕಲಂ 287, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ.

FATAL

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

01/2021

01.01.2021

ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ.ಅಕ್ಟ್

NON FATAL

ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

02/2021

01.01.2021

ಕಲಂ 143.147,323,324,504,506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

01/2021

01.01.2021

ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ.

NON FATAL

ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

03/2021

01.01.2021

ಕಲಂ 143, 144, 145, 323, 325, 506 ರೆ/ವಿ 34  ಐಪಿಸಿ.

ASSAULT

ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

01/2021

01.01.2021

ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ

THEFT

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-02-2021 12:34 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080