ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜುಲೈ-2021

ದಿನಾಂಕ:31-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 79/2021 31.07.2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 324,  , 506,  504, 494 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್  DP ACT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  100/2021 31.07.2021 ಕಲಂ-279-304(ಎ)ಐ.ಪಿ.ಸಿ  FATAL
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 168/2021 31.07.2021 ಕಲಂ-457, 380 ಐಪಿಸಿ     THEFT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 168/2021, 31.07.2021 ಕಲಂ 323-504-447-354-506-34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 169/2021 31.07.2021 ಕಲಂ 420, 379 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 170/2021 31.07.2021 ಕಲಂ 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 171/2021 31.07.2021 ಕಲಂ 457.380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 80/2021 31.07.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ.    
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 235/2021 31.07.2021 ಕಲಂ-363 ಐಪಿಸಿ MISSING
10  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 162/2021 31.07.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
11  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 163/2021 31.07.2021 U/S  279, 337 IPC NON FATAL
12  ತಾವರೆಕೆರೆ 248 /2021 31.07.2021 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
13  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 197/2021 31.07.2021 ಕಲಂ 323, 324, 354(ಬಿ), 504, 506 ಜೊ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
14 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 198/2021 31.07.2021 ಕಲಂ 324 ಜೊ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
15 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 199/2021 31.07.2021 ಕಲಂ. 447, 323, 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
16  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 91/2021  31.07.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ   THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:30-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 78/2021 30.07.2021 ಕಲಂ 323, 307, 506,  504, 324 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 12 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ POCSO ACT
ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 130/2021 30.07.2021 ಕಲಂ: 498(ಎ),504,506 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3,4 ಡಿ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ DOWRY HARASSMENT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 196/2021 30.07.2021 ಕಲಂ-279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 233/2021 30.07.2021 ಕಲಂ 420, 465, 468  ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 234/2021 30.07.2021 ಕಲಂ 324, 504, ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 168/2021 30.07.2021 ಕಲಂ 379ಐಪಿಸಿ THEFT
7.        ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 247/2021 30.07.2021 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ.  CHEATING
8.        ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 194/2021 30.07.2021 ಕಲಂ-323,324,354,504,506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
9.        ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 28/2021 30.07.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.  UDR
10.    ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 162/2021 30.07.2021 ಕಲಂ. 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
11.    ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 99/2021 30.07.2021 ಕಲಂ:379 ಐಪಿಸಿ THEFT
12.    ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 195/2021 30.07.2021 ಕಲಂ 323,341,504,506, ಐಪಿಸಿ    ASSAULT
13.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 99/2021 30.07.2021 ಕಲಂ   324, 498(ಎ) 504, 506,  ಐಪಿಸಿ   HARASSMENT OF WOMAN
14.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 72/2021 30.07.2021 ಕಲಂ 279,337, ಐಪಿಸಿ NON FATAL
15.    ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 95/2021 30.07.2021 ಕಲಂ 457.380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
16.    ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 167/2021 30.07.2021 ಕಲಂ-143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 354, 384, 379, 307 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ    RIOTING
17.    ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 131/2021 30.07.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT

 

 

 

ದಿನಾಂಕ:29-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 161/2021 29.07.2021 ಕಲಂ 307 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ Attempt To Murder
ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 129/2021 29.07.2021 ಕಲಂ 392 34 ಐಪಿಸಿ Robbery
ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 166/2021 29.07.2021 ಕಲಂ 20 (ಎ) ಎನ್‍ಡಿಪಿಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ NDPS Act
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 229/2021 29.07.2021 ಕಲಂ-279,337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 230/2021 29.07.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
 6 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 167/2021 29.07.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಐಪಿಸಿ Man Missing
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 161/2021 29.07.2021 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ K P Act
ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 244/2021 29.07.2021 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ Cheating
ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 245/2021 29.07.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ  Man Missing
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 246/2021 29.07.2021 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.  Theft
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 71/2021 29.07.2021 ಕಲಂ 279,337, ಐಪಿಸಿ Non Fatal
12 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 165/2021 29.07.2021 ಕಲಂ-32, 34 KE ACT        K E Act
13 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 166/2021 29.07.2021 ಕಲಂ-32, 34 KE ACT      K E Act

 

 

ದಿನಾಂಕ:28-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 77/2021 28.07.2021 ಕಲಂ 323, 307, 354(ಸಿ),498(ಎ), 504, 506 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್. DP ACT
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 164/2021 28.07.2021 ಕಲಂ- ಕಲಂ-399, 402 IPಅ   DACOITY
ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 85/2021 28.07.2021 U/S 498(A), 34 IPC R/W  3 & 4 DP ACT  DP ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 160/2021 28.07.2021 ಕಲಂ 323, 354(ಎ), (ಡಿ), 504, 506 ಐಪಿಸಿ SEXUAL HARASSMENT 
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 164/2021 28.07.2021 ಕಲಂ 427.447.506. ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 165/2021 28.07.2021 ಕಲಂ 143.447.427.504.506. ಜೊತೆಗೆ 149 ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 166/2021 28.07.2021 ಕಲಂ 354 (ಎ) ಐಪಿಸಿ SEXUAL HARASSMENT 
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 228/2021 28.07.2021 ಕಲಂ-279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 193/2021. 28.07.2021 ಕಲಂ-323,324,504,506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 97/2021 28.07.2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
11  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 98/2021 28.07.2021 ಕಲಂ. 454, 457, 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT
12  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 90/2021  28.07.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:27-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 227/2021 27.07.2021 ಕಲಂ-279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್. FATAL
2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 243/2021 27.07.2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 504 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3&4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP ACT
3 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 191/2021. 27.07.2021 ಕಲಂ-392 ಐಪಿಸಿ CHAIN SNACHING
 4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 165/2021 27.07.2021 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING CASE
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ 40/2021 27.07.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 98/2021 27.07.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 190/2021 27.07.2021 ಕಲಂ-323,324,354,504,506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 192/2021. 27.07.2021 ಕಲಂ-447,323,354,114,504,506, ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 160/2021 27.07.2021 ಕಲಂ. 409, 468, 471, 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING CASE
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ- 18/2021  27.07.2021 ಕಲಂ. 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ- 17/2021  27.07.2021 ಕಲಂ. 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
12 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 101/2021 27.07.2021 ಕಲಂ-504.323.34 ಐಪಿಸಿ.   ASSAULT
13 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 83/2021 27.07.2021 ಕಲಂ-4, 7 of the karnataka  Prevention of slaughter & Preseravation of cattle ordinance-2020 R/W 4 and 5 the karnarataka  Prevention of cow Slaughter and Cattale Preservation  Act 1964 R/w 429 IPC  cow Slaughter and Cattale Preservation  Act
14 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 84/2021 27.07.2021 ಕಲಂ -420, 379  IPC  THEFT
15 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 163/2021 27.07.2021 ಕಲಂ-12(1), (2) THE  KARNATAKA PREVENTION OF SLAUGHTER AND PRESERVATION OF CATTLE ORDINANCE-2020 ಜೊತೆಗೆ 11 (1)(A) PREVENTION OF CRUELTY  TO ANIMALS ACT 1960  cow Slaughter and Cattale Preservation  Act
16    ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 89/2021  27.07.2021 ಕಲಂ 143,147,323,324,354,504,506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ MOLESTRATION

 

 

ದಿನಾಂಕ:26-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 96/2021 26.07.2021 ಕಲಂ 3,4 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ 3(2)(ವಿ) ಎಸ್.ಎಸ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 304(ಬಿ), 498(ಎ) ಐಪಿಸಿ DOWRY DEATH WITH SC/ST ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 225/2021 26.07.2021 ಕಲಂ-279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 226/2021 26.07.2021 ಕಲಂ-87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್. K P ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 159/2021 26.07.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 22/2021 26.07.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 159/2021 26.07.2021 ಕಲಂ. 41(ಡಿ), 102 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 189/2021 26.07.2021 ಕಲಂ 380, 457 ಐಪಿಸಿ HBT
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ 50./2021 26.07.2021 ಕಲಂ.379 ಐಪಿಸಿ THEFT
9 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ 82/2021 26.07.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ   THEFT
10 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ 26/2021 26.07.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
11 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 162/2021 26.07.2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ    THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:25-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 163/2021 25.07.2021 ಕಲಂ: 15(ಎ) 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 164/2021 25.07.2021 ಕಲಂ: 15(ಎ) 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 223/2021 25.07.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 224/2021 25.07.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 240/2021  25.07.2021 ಕಲಂ:379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ                  241/2021 25.07.2021 ಕಲಂ: 323.354,427.448 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 242/2021 25.07.2021 ಕಲಂ: 323.324,427.504.506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
8       ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 99/2021 25.07.2021 ಕಲಂ-457,380 ಐಪಿಸಿ.   THEFT
9.        ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 100/2021 25.07.2021 ಕಲಂ 324, 504, 506 34 ಐಪಿಸಿ.    
10.    ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 81/2021  25.07.2021 ಕಲಂ   4, 5, 11 The Karnataka prevention of cow slaughter and cattle preservation Act, 1964  CATTLE ACT

 

 

 

ದಿನಾಂಕ:24-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   62/2021 24/07/2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING CASE
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 162/2021 24/07/2021 ಕಲಂ 15 (ಎ) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ K.E ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 222/2021 24/07/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 97/2021 24/07/2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING CASE
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 158/2021 24/07/2021 ಕಲಂ. 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ K.E ACT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 239/2021 24/07/2021 ಕಲಂ "ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ" MISSING CASE
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 188/2021 24/07/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಮ್‍ವಿ NON FATAL
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 98/2021 24/07/2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ. MISSING CASE
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 160/2021 24/07/2021 ಕಲಂ-323, 324, 504, 506, 427 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ    ASSAULT
10  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 161/2021 24/07/2021 ಕಲಂ-323, 324, 447, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ    ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:23-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 76/2021 23/07/2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 504, 506 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್. HARASSMENT
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 97/2021 23/07/2021 ಕಲಂ-380 ಐಪಿಸಿ.   THEFT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 92/2021 23/07/2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 504, 506 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್. HARASSMENT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   61/2021 23/07/2021 ಕಲಂ 4, 5 ಮತ್ತು 12 ಖಿhe ಏಚಿಡಿಟಿಚಿಣಚಿಞಚಿ  Pಡಿeveಟಿಣioಟಿ oಜಿ sಟಚಿughಣeಡಿ ಚಿಟಿಜ Pಡಿeseಡಿvಚಿಣioಟಿ oಜಿ ಛಿಚಿಣಣಟe ಂಛಿಣ-2020.                               PRESERVATION OF CATTLE ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 221/2021 23/07/2021 ಕಲಂ 323, 504 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 158/2021 23/07/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 162/2021 23/07/2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ   NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 163/2021 23/07/2021 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 156/2021 23/07/2021 ಕಲಂ. 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 157/2021 23/07/2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 96/2021 23/07/2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MISSING
12  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 22/2021 23/07/2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
13  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 238/2021 23/07/2021 ಕ¯ಂ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
14  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 187/2021 23/07/2021 ಕಲಂ 323, 324, 354, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
15  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 93/2021 23/07/2021 ಕಲಂ   279,337 ಐಪಿಸಿ. ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ .ಆಕ್ಟ್  NON FATAL
16  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 94/2021 23/07/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
17  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 95/2021 23/07/2021 ಕಲಂ. 370 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 81 ಜೆ.ಜೆ. ಆಕ್ಟ್ JJ ACT
18  ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 25/2021 23/07/2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
19  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 159/2021 23/07/2021 ಕಲಂ-323, 324, 354, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ    ASSAULT
20  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 88/2021  23/07/2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ KP ACT
21  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 128/2021  23/07/2021 ಕಲಂ-323.324.504.506.ರೆ/ವಿ 149 ಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:22-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 161/2021, 22.07.2021 ಕಲಂ 323-324-504-506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 218/2021 22.07.2021 ಕಲಂ-457,380 ಐಪಿಸಿ THEFT
3        ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 219/2021 22.07.2021 ಕಲಂ-ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 220/2021 22.07.2021 ಕಲಂ 324, ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 39/2021 22.07.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR  19/2021 22.07.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 20/2021 22.07.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:21-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 155/2021 21/07/2021 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
 2 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 60/2021 21/07/2021 ಕಲಂ 4, 5 ಮತ್ತು 12 The Karnataka  Prevention of slaughter and Preservation of cattle Act-2020. Cattle Slaughtering Act
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 161/2021 21/07/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ Missing Case
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 21/2021 21/07/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 157/2021 21/07/2021 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್. KP ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 217/2021 21/07/2021 ಕಲಂ 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ Assault
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 237/2021 21/07/2021 ಕಲಂ "ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ" Missing Case
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 186/2021 21/07/2021 ಕಲಂ 279. 337 ಐಪಿಸಿ Accident
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 64/2021 21/07/2021 ಕಲಂ: 420, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ Cheating Case
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 49/2021 21/07/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ Missing Case
11 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 127/2021 21/07/2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT

 

 

ದಿನಾಂಕ:20-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 216/2021 20.07.2021 ಕಲಂ 498(ಎ) 504, 506, 354, 323, ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ Harassement against women
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 63/2021 20.07.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 155/2021 20.07.2021 ಕಲಂ 143, 147 323, 324 504, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ Assault
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 156/2021 20.07.2021 ಕಲಂ 323, 324 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ Assault
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 154/2021   ಕಲಂ. 323, 504, ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ Assault
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 21/2021   ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. 174 Crpc
ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 236/2021 20.07.2021 ಕಲಂ: 12 ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರತಿಭಂಧಕ & ಸಂರಕ್ಷಣ ಆಧೇಶ 2020 ಜೊತೆಗೆ 428, 429 ಐಪಿಸಿ. Cattle Slaughtering Act
8.        ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 158/2021 20.07.2021 ಕಲಂ-420, 468, 465, 471 IPC .   Cheating
9.        ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 87/2021  20.07.2021 ಕಲಂ 457, 380, 511 ಐಪಿಸಿ HBT

 

 

ದಿನಾಂಕ:19-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 157/2021 19.07.2021 ಕಲಂ-399, 402 IPc DACOITY
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 158/2021 19.07.2021 ಕಲಂ  379 ಐಪಿಸಿ THEFT
 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 159/2021, 19.07.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 160/2021 19.07.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ K P ACT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 62/2021 19.07.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 215/2021 19.07.2021 ಕಲಂ- ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MISSING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 38/2021 19.07.2021 ಕಲಂ 174 CRPC UDR
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 153/2021 19.07.2021 ಕಲಂ. 323, 504, 506 ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 235/2021 19.07.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
10  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 185/2021 19.07.2021 ಕಲಂ 341, 324, 327 ಜೊ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 61/2021 19.07.2021 ಕಲಂ: 323, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
12.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 62/2021 19.07.2021 ಕಲಂ: 323, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
13.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 63/2021 19.07.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
14.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 90/2021  19.07.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
15.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 91/2021  19.07.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
16.    ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 96/2021 19.07.2021 ಕಲಂ-504,506,323,34 ಐಪಿಸಿ.    
17.    ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 24/2021  19.07.2021 ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
18.    ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 80/2021 19.07.2021 ಕಲಂ 143, 147, 341, 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
19.    ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 22/2021 19.07.2021 ಕಲಂ174 CRPC UDR
20.    ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2021  19.07.2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:18-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 233/2021 18/07/2021 ಕಲಂ 302 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ MURDER
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 70/2021 18/07/2021 ಕಲಂ 279,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.24/2021 18/07/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.25/2021 18/07/2021 ಕಲಂ 174 sಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 154/2021 18/07/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್. ACCIDENT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/2021 18/07/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 183/2021 18/07/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING CASE
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 184/2021 18/07/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಪಿ.ಎ.ಆರ್ ನಂ.01/2021 18/07/2021 ಕಲಂ: 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE
10 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಪಿ.ಎ.ಆರ್ ನಂ.02/2021 18/07/2021 ಕಲಂ: 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE
11  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಪಿ.ಎ.ಆರ್ ನಂ.03/2021 18/07/2021 ಕಲಂ: 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE
12  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 95/2021 18/07/2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ. THEFT
13  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 79/2021 18/07/2021 ಕಲಂ 420, 354, 504 ಐಪಿಸಿ CHEATING CASE
14  ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ  ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 93/2021 18/07/2021 ಕಲಂ 15(ಂ) 32(3) ಏಚಿಡಿಟಿಚಿಣಚಿಞಚಿ ಇxಛಿise ಂಛಿಣ KE ACT
15  ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ  ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 94/2021 18/07/2021 ಕಲಂ 341,323,324,504,506 ಜೊತೆಗೆ 34 ASSALUT

 

 

ದಿನಾಂಕ:17-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 157/2021 17/07/2021 ಕಲಂ 279-304(ಎ)ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 61/2021 17/07/2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 156/2021 17/07/2021 ಕಲಂ: U/s 4, 5 ರೆ/ವಿ The Karnataka Prevention  Slaughter and Prevention of cattle Act-2020 and U/s 177,192(A) IMV Act. PREVENTION OF COW SLANGHTER AND CATTLE PREVENTION ACT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 39/2021 17/07/2021 ಕಲಂ 4,8,9,11 Karnataka prevention of cow slanghter and Cattle prevention Act 1964,  11(1) (a) Prevention of cruelty animals Act 1690, 177-192 (a) IMV Act, 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56 Transportation of Animal Act 1978, 428-429 IPC PREVENTION OF COW SLANGHTER AND CATTLE PREVENTION ACT 1964
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2021 17/07/2021 ಕಲಂ- ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ-107 SECURITY CASES
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 214/2021 17/07/2021 ಕಲಂ 427, 447, 448, ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ TRESPASS
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 151/2021 17/07/2021 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 152/2021 17/07/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 153/2021 17/07/2021 ಕಲಂ 120(ಬಿ),427,447,34 ಐಪಿಸಿ TRESPASS
10  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 95/2020  17/07/2021 ಕಲಂ-279.ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 182/2021 17/07/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ.  THEFT
12  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2021 17/07/2021 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASES
13  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2021 17/07/2021 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASES
14  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2021 17/07/2021 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASES
15  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 94/2021 17/07/2021 ಕಲಂ-12(1)(2) ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೆÉವೆಂಸನ್ ಆಪ್ ಸ್ಲಾಚುಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆವೆಂಸನ್ ಕಾಟಲ್ ಹಾರ್ಡೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟ್ 2020   PREVENTION OF COW SLANGHTER AND CATTLE PREVENTION ACT
16  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 85/2021  17/07/2021 ಕಲಂ: 323, 324, 504, 506, 114, ಜೋತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
17  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 86/2021    17/07/2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
18  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 126/2021  17/07/2021 ಕಲಂ 323, 324, 289, 504, 506, ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:16-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   59/2021 16.07.2021 ಕಲಂ 41 (ಡಿ) ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 155/2021 16.07.2021 ಕಲಂ: 279-337  ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON  FATAL
3.        ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   213/2021 16.07.2021 ಕಲಂ-279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 159/2021 16.07.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 234/2021 16.07.2021 ಕಲಂ 324, 504 ಜೊ 34  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 181/2021 16.07.2021 .ಕಲಂ-143,324. ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
7. ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 92/2021 16.07.2021 ಕಲಂ-96(ಬಿ) ಕೆ ಪಿ.  K.P. ACT
8. ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 93/2021 16.07.2021 ಕಲಂ-457,380 ಐಪಿಸಿ.  THEFT
9. ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 156/2021 16.07.2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಐಪಿಸಿ. WOMAN MISSING
10. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 12/2021  16.07.2021 ಕಲಂ- 174(ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
11 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 125/2021 16.07.2021 ಕಲ: 419,420,468,471,34 ಐಪಿಸಿ CHEATING CASE

 

 

ದಿನಾಂಕ:15-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1. ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. ಮೊನಂ: 153/2021 15.07.2021 ಕಲಂ: 279-304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ FATAL
2. ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. ಮೊನಂ: 154/2021 15.07.2021 ಕಲಂ: 279-304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ FATAL
3 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ಸಂ 123/2021 15.07.2021 ಕಲಂ 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
4 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ .ನಂ: 23/2021 15.07.2021 ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ FATAL
5 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ಸಂ 84/2021 15.07.2021 ಕಲಂ-279, 304(ಎ)  ಐ.ಪಿ.ಸಿ FATAL
 6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ನಂ 233/2021 15.07.2021 ಕಲಂ 307 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ATTEMPT TO MURDER
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ನಂ 152/2021 15.07.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ ನಂ:60/2021 15.07.2021 ಕಲಂ: 5 (1), 5 (4) The Karnataka Epidemic Diseases Act 2020 VIOLATION CASE
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಮೊ ನಂ.59/2021 15.07.2021 ಕಲಂ:379 ಐಪಿಸಿ VEHICLE THEFT
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಮೊ.ನಂ.48/2021 15.07.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ. VEHICLE THEFT
11 ಕನಕಪುರ  ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ಸಂ-155/2021 15.07.2021 ಕಲಂ-279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
12 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ಸಂ 124/2021 15.07.2021 ಕಲಂ 341, 323, 324, 504, 506 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:14-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 75/2021   363, 376(2)(ಎನ್) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4, 5(ಎಲ್), 6 ಪೊಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ POCSO ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 211/2021   ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
3      ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 210/2021   KARNTAKA PREVENTION OF COW SLAUGHTER & CATTLE PREVENTION ACT-1964 (U/s-4,5,12); PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ACT, 1960 (U/s-11(1) (A)); Transportation of Animal Act 1978  (U/s-97).      KARNTAKA PREVENTION OF COW SLAUGHTER & CATTLE PREVENTION ACT-1964 (U/s-4,5,12); PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ACT, 1960
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 149/2021   12(1),(2) ಗೋವಧೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ THE KARNATAKA PREVENTION OF SLAUGHTER AND PRESERVATION OF CATTLE ORDINANCE-2020
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 150/2021   279.337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 151/2021   4,5,7,12 ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧ್ಯಾದೇಶ-2020, ಜೊತೆಗೆ 428, 429, 34 ಐಪಿಸಿ  THE KARNATAKA PREVENTION OF SLAUGHTER AND PRESERVATION OF CATTLE ORDINANCE-2020
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 232/2021   341, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
3 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ 89/2021   379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:13-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 148/2021 13.07.2021 ಕಲಂ  394 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ROBBERY
2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 47/2021 13.07.2021 ಕಲಂ 341, 353, 379 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗೂ 12(1)(2)The Karnataka Prevention of Slaughter prevention of cattle Ordinance act    COW SLAUGHTER ACT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   58/2021 13.07.2021 ಕಲಂ 4, 5 ಮತ್ತು 12 Karnataka Prevention of Slaughter and Preservation of  Cattle Act-2020 COW SLAUGHTER ACT
4         ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   209/2021 13.07.2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 150/2021 13.07.2021 ಕಲಂ. ಗಂಡಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MAN & CHILD  MISSING
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 180/2021 13.07.2021 ಕಲಂ: 9, 10   ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ CHILD MARRIAGE ACT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. UDR 17/2021 13.07.2021  ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 88/2021  13.07.2021 ಕಲಂ 447,506 ಐಪಿಸಿ TRESSPASS
9 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 122/2021 13.07.2021 ಕಲಂ 324, 504, 506 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:12-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 150/2021 12.07.2021 ಕಲಂ  323-324-447-427-504-506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 151/2021 12.07.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
3     ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 152/2021, 12.07.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 42/2021 12.07.2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್  ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 157//2021  12.07.2021 ಕಲಂ 441,354(ಡಿ) 503,ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 158/2021 12.07.2021 ಕಲಂ,ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 207/2021 12.07.2021 ಕಲಂ-87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 208/2021 12.07.2021 ಕಲಂ  279, ಐಪಿಸಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್       ACCIDENT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/2021 12.07.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
10  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 16/2021 12.07.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
11  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 231/2021 12.07.2021 ಕಲಂ: 20(ಎ) ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಅಕ್ಟ್  NDPS ACT
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 69/2021 12.07.2021 ಕಲಂ 279, ಐಪಿಸಿ ACCIDENT

 

 

ದಿನಾಂಕ:11-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 179/2021 11/07/2021 ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ.  FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 68/2021 11/07/2021 ಕಲಂ 279,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 206/2021 11/07/2021 ಕಲಂ-341,504,447,506,354, ಐಪಿಸಿ MOLESTATION
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 148/2021 11/07/2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 149/2021 11/07/2021 ಕಲಂ: 4,8,9,11 Karnataka prevention of cow slanghter and Cattle prevention Act 1964,  11(1) (a) Prevention of cruelty animals Act 1960, 177-192 (a) IMV Act, 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56 Transportation of Animal Act 1978 KARNATAKA PREVENTION OF COW SLANGHTER AND CATTLE PREVENTION ACT 1964
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 156/2021 11/07/2021 ಕಲಂ: 143,147,324,341 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2021 11/07/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 230/2021 11/07/2021 ಕಲಂ : ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರತಿಬಮಧಕ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಆದೇಶ 2020 ಕಲಂ 12 ಜೊತೆಗೆ 428, 429 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ KARNATAKA PREVENTION OF COW SLANGHTER AND CATTLE PREVENTION ACT 1964
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 87/2021 11/07/2021 ಕಲಂ. 12 (1) (The Karnataka prevention of  Slighter  Preservation Of  Cattle Ordinance Act. KARNATAKA PREVENTION OF COW SLANGHTER AND CATTLE PREVENTION ACT 1964
10  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 16/2021 11/07/2021 ಕಲಂ. 174 CRPC UDR
11  ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 92/2021 11/07/2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
12  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 77/2021 11/07/2021 ಕಲಂ 15(ಎ) 32(3) ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್   KE ACT
13  ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2021 11/07/2021 ಕಲಂ. 279,337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
14  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 154/2021 11/07/2021 ಕಲಂ-87 ಕೆ,ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING

 

 

ದಿನಾಂಕ:10-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 145/2021   ಕಲಂ  457.380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
2 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 121/2021   ಕಲಂ  498(ಎ),506 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3,4 ಡಿ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ DP ACT
3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 145/2021   ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 146/2021   ಕಲಂ  379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 147/2021   ಕಲಂ  279.337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 73/2021   ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ MISSING
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 149/2021   ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 21/2021   ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ  UDR
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2021   ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2021   ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2021   ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08/2021   ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2021   ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2021   ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ 85/2021   ಕಲಂ. 324, 341, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
16 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 86/2021   ಕಲಂ. 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT
17 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ .91/2021   ಕಲಂ 12 (1) (2) ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರತಿಬಂದಕ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಆದ್ಯಾದೇಶ-2020 CATTLE ACT
18 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 18/2021   sec-174 CRPC UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:09-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 90/2021 09/07/2021 ಕಲಂ-504, ಐಪಿಸಿ.ರೆ/ವಿ 3(1)(ಎಸ್) ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಕ್ಟ್  SC/ST ACT
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 91/2021 09/07/2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ.  THEFT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 148/2021 09/07/2021 ಕಲಂ. 302, 201, 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3(2)(ಗಿ) ಎಸ್.ಸಿ-ಎಸ್.ಟಿ ಆಕ್ಟ್ MURDER
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 73/2021 09/07/2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAP
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 23/2021 09/07/2021 ಕಲಂ-ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ -174 UDR
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆ 205/2021 09/07/2021 ಕಲಂ-ಗಂಡಸುಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MAN MISSING
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 94/2021 09/07/2021 ಕಲಂ: 4, 8, 9, 11 ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ 1964, ಮತ್ತು ಕಲಂ:11(1)(ಎ) ಪಿ.ಸಿ.ಎ ಆಕ್ಟ್ 1960 ಜೊತೆಗೆ ಕಲಂ: 192(ಎ) ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ 1988 KARNATAKA PREVENTION OF COW SLANGHTER AND CATTLE PREVENTION ACT 1964
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 229/2021 09/07/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 84/2021  09/07/2021 ಕಲಂ.  143,147, 148, 323,324, 427, 448, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 66/2021 09/07/2021 ಕಲಂ 279,337, ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 67/2021 09/07/2021 ಕಲಂ 279,337, ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR. 21/2021 09/07/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
13  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 83/2021  09/07/2021 ಕಲಂ-406, 416, 418, 420   ಐ.ಪಿ.ಸಿ CHEATING

 

 

ದಿನಾಂಕ:08-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 143/2021 08/07/21 392 ಐ.ಪಿ.ಸಿ MOBILE  SNACHING
2 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 177/2021 08/07/21 379 ಐಪಿಸಿ   THEFT
3 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 228/2021 08/07/21 353, 504 ಐಪಿಸಿ ASSULT ON GOVERNMENT SERVANT
4 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 64/2021 08/07/21 279,337,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   56/2021 08/07/21 307, 323, 504 ಐಪಿಸಿ ATTEMPT MURDER
6      ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   57/2021 08/07/21 323,324,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   41/2021 08/07/21 67,67 (ಬಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 142/2021 08/07/21 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 144/2021 08/07/21 4,8,9,11 Karnataka prevention of cow slanghter and Cattle prevention Act 1964,  11(1) (a) Prevention of cruelty animals Act 1690, 177-192 (a) IMV Act, 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56 Transportation of Animal Act 1978, 428-429 IPC Karnataka prevention of cow slanghter and Cattle prevention Act 1964
10  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 155/2021 08/07/21 465, 468, 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
11  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 20/2021 08/07/21  174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
12  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 144/2021 08/07/21 318 ಐ.ಪಿ.ಸಿ CONCEALMENT OF BIRTH BY SECREAT DISPOSAL OF DEAD BODY
13  ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 204/2021 08/07/21 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
14  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 147/2021 08/07/21 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
15  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2021 08/07/21 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
16  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 227/2021 08/07/21 447-427 ಐಪಿಸಿ.  TRESPASS
17 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 57/2021 08/07/21 ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
18 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2021 08/07/21 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE
19 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2021 08/07/21 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE
20 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 83/21 08/07/21 ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
21 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 89/2021 08/07/21 ಕಲಂ-504,324,506 34, ಐಪಿ ASSAULT
22 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ 76/2021 08/07/21 419, 420, 465, 474 ಐಪಿಸಿ  CHEATING
23 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀ¸ 03/2021 08/07/21 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE
24 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 153/2021 08/07/21 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
25 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 119/2021 08/07/21 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
26 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 120/21 08/07/21 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
27 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 13/21 08/07/21 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
28 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 82/21 08/07/21 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
29 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 64/2021 08/07/21 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್  NON FATAL
30 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 58/2021 08/07/21 324,504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:07-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 60/2021 07.07.2021 ಕಲಂ  279-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 145/2021   07.07.2021 U/S  279, 337, 304(A) IPC  R/W 187 IMV Act FATAL
3 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 146/2021 07.07.2021 U/S   279, 304(A) IPC FATAL
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 37/2021 07.07.2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT, 2020  KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT
5     ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 38/2021 07.07.2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT, 2020 KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/2021 07.07.2021 ಕಲಂ  174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 19/2021 07.07.2021 ಕಲಂ  174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 93/2021 07.07.2021 ಕಲಂ: 379   ಐಪಿಸಿ THEFT
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 02/2021 07.07.2021 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ CRPC
10 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 88/2021 07.07.2021 ಕಲಂ-323,354 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
11 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 152/2021, 07.07.2021 ಕಲಂ-457, 380 IPC   THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:06-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD  
 1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 81/2021   ಕಲಂ. 377 ಐಪಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ 4, ಮತ್ತು 6 ಪೋಕ್ಷೋ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 77  ಜೆ.ಜೆ.ಆಕ್ಟ್ POSCO ACT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 140/2021 06.07.2021  ಕಲಂ 25 (ಎ) (ಹೆಚ್) ಆರ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ARM  ACT
 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   200/2021 06.07.2021 ಕಲಂ-279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   201/2021 06.07.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 142/2021 06.07.2021 ಕಲಂ  143.147.148.323.324.3410504.506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 143/2021 06.07.2021 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 36/2021 06.07.2021 ಕಲಂ, 174 ಸಿಆರ್,ಪಿ,ಸಿ UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 37/2021 06.07.2021 ಕಲಂ, 174 ಸಿಆರ್,ಪಿ,ಸಿ UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 154/2021 06.07.2021 ಕಲಂ, 279 ಐಪಿಸಿ  NON  FATAL
10  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 144/2021 06.07.2021 ಕಲಂ. ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಐಪಿಸಿ. WOMAN MISSING
11.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಠಾಣೆ 56/2021 06.07.2021 ಕಲಂ: 323, 355, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
12.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 44/2021 06.07.2021 ಕಲಂ. 279 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
13.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 82/2021 06.07.2021 ಕಲಂ 498(ಎ) ಐಪಿಸಿ. DOMOSTIC VIOLANCE
14.    ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 87/2021 06.07.2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾ¼ WOMAN MISSING
15.    ಎಂ.ಕೆ. ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 90/2021 06.07.2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMAN & CHILD MISSING
16.    ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 150/2021 06.07.2021 ಕಲಂ: 323, 324, 354, 427,504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
17.    ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 151/2021 06.07.2021 ಕಲಂ: 323, 324, 354, 427 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
18.    ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 118/2021 06.07.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:05-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 153/2021   ಕಲಂ 25, 26 Arms Act Arms Act
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 139/2021   457-380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ  THEFT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 71/2021   ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MISSING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 138/2021   41(ಡಿ), 102 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 379 ಐಪಿಸಿ. THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 17/2021   174 ಸಿ ಅರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 139/2021   379 ಐಪಿಸಿ. THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 140/2021   323,354,504,506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 141/2021   87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 51(ಬಿ) ಡಿ.ಎಂ ಎ ಆಕ್ಟ್ KPACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 197/2021   454,457,380 ಐಪಿಸಿ THEFT
10  ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 198/2021   188, 278, 328, ಐಪಿಸಿ MAKING ATMOSHERE NOXIOUS
11  ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 199/2021   379 ಐಪಿಸಿ THEFT
12  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 142/2021   279, 337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
13  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 143/2021   87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
14  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 176/2021   279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್.   NON FATAL
15  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 205/2021   323 354 504  149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
16  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 20/2021   174 ಸಿ ಅರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
17  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 81/2021    448, 427 ಐಪಿಸಿ HOUSE TRESPASS
18  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ 146/2021   ಕಲಂ-457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
19  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ 147/2021   379 ಐಪಿಸಿ THEFT
20  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ 148/2021   279, 337 IPC R/W 187 IMV act NON FATAL
21  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ 149/2021   323, 324, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
22  ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 88/2021    363 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. KIDNAP
23  ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 89/2021    457,380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT
24  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 74/2021   ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ  MISSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:04-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 140/2021 04.07.2021 ಕಲಂ. 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ. FATAL
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 86/2021 04.07.2021 ಕಲಂ-498(ಎ) 34 ಐಪಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 3 & 4 ಡಿ ಪಿ ಅಕ್ಟ್ DP ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 152/2021 04.07.2021 ಕಲಂ,32.15(ಎ) ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 141/2021 04.07.2021 ಕಲಂ. 324, 504, 506, ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ .225/2021  04.07.2021 ಕಲಂ 324-354(ಬಿ)-504-506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 80/2021  04.07.2021 ಕಲಂ  324,341,427,447,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ .87/2021  04.07.2021 ಕಲಂ 504 323 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 73/2021 04.07.2021 ಕಲಂ 454, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:03-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 139/2021 03/07/2021 ಕಲಂ. 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ. FATAL
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 70/2021 03/07/2021 ಕಲಂ  498ಎ, 324,504 ಐಪಿಸಿ HARASSMENT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 136/2021 03/07/2021 ಕಲಂ 447,323,324,504,506,34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 92/2021 03/07/2021 ಕಲಂ: ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MISSING
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 223/2021 03/07/2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ. KIDNAP
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 55/2021 03/07/2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ VEHICLE THEFT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 43/2021 03/07/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ VEHICLE THEFT
ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 21/2021 03/07/2021 ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 143/2021 03/07/2021 ಕಲಂ- 32, 34  KE ACT KE ACT
10  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 144/2021 03/07/2021 ಕಲಂ- 32, 34 KE ACT KE ACT
11  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 145/2021 03/07/2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
12  ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 117/2021 03/07/2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING

 

 

ದಿನಾಂಕ:02-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 86/2021 02/07/21 ಕಲಂ 302 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. MURDER
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 136/2021 02/07/21 279-337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 137/2021 02/07/21 379-511 ಐ.ಪಿ.ಸಿ  THEFT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 150/2021 02/07/21 279.337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 151/2021 02/07/21 279.337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 16/2021 02/07/21 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 138/2021 02/07/21 9,10,11 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇದ ಕಾಯ್ದೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇದ 
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 221/2021 02/07/21 379 ಐಪಿಸಿ. THEFT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 222/2021 02/07/21 269, 270 ಐಪಿಸಿ. SPREADING THE DISEASE  NEGLIGENCE ACT
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 54/2021 02/07/21 : 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
11  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 72/2021 02/07/21 15(ಎ) 32(3) ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್   KE ACT
12  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 80/2021  02/07/21 4,8,9,11  KARNATAKA PREVENTION OF COW SLANGHTER & CATTLE PREVENTION ACT-1964, 11(1) (A) PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ACT, 1960 R/w 192(A) INDIAN MOTOR VEHICLES ACT-1988     PREVENTION OF COW SLANGHTER & CATTLE PREVENTION ACT
13  ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ .85/2021 02/07/21 ಕಲಂ,.323. 324 506 504  ಜೊತೆ 34ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
14  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 85/2021 02/07/21 ಕಲಂ-4,21, ಎಂಎಂ ಆರ್ ಡಿ ರೆ/ವಿ 379  ಐಪಿಸಿ MMRD ACT

 

 

ದಿನಾಂಕ:01-07-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
  ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 69/2021 01.07.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMAN MISSING
  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 173/2021 01.07.2021 ಕಲಂ 143, 147, 148, 323, 341, 324, 114, 504, 506, 149 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT CASE
  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 174/2021 01.07.2021 ಕಲಂ 363, 114, 506, 34 ಐಪಿಸಿ   KIDNAPING CASE
  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 175/2021 01.07.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON  FATAL
5. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 42/2021 01.07.2021 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. NON FATAL
6. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 08/2021 01.07.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
7. ಎಂ.ಕೆ. ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 83/2021 01.07.2021 ಕಲಂ: 457,380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT
8. ಎಂ.ಕೆ. ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 84/2021 01.07.2021 ಕಲಂ 279,337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ,ಎಂ,ವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
9. ಕನಕಪುರ ಪುರ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 70/2021 01.07.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ  WOMAN MISSING
10. ಕನಕಪುರ ಪುರ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 71/2021 01.07.2021 ಕಲಂ 408, 420 ಐಪಿಸಿ   CHEATING
11. ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 20/2021  01.07.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 79/2021  01.07.2021 ಕಲಂ 44, 8, 9, 11, Karnataka prevention of cow Slaghter and Cattele Prevention Act-1964 , Prevention of Cruelty to animals Act 11(1), 9(A)  R/w Indian Motora Vehicle Act 192(A) COW SLAGHTER ACT

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-08-2021 10:29 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080