ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮೇ-2021

ದಿನಾಂಕ:31-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 121/2021 31.05.2021 ಕಲಂ. 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
 01 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  34/2021 31.05.2021 ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್. IT ACT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 20/2021 31.05.2021 ಕಲಂ-ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ -174 UDR
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 174/2021 31.05.2021 ಕಲಂ 188, 269 ಐಪಿಸಿ VIOLATION
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 175/2021 31.05.2021 ಕಲಂ 5(1) Epedemic Disease Act EPEDEMIC ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 176/2021 31.05.2021 ಕಲಂ 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 139/2021 31.05.2021 ಕಲಂ 306 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ABETMENT OF SUICIDE
7 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 66/2021 31.05.2021 ಕಲಂ-87 ಕೆ ಪಿ ಆಕ್ಟ್     GAMBLING
8 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 64/2021 31.05.2021 ಕಲಂ 87  ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 5(1), 5(4) ಎಪಿಡಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್  GAMBLING WITH EPEDEMIC ACT
9 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 122/2021 31.05.2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಖ/W 187 IMV ACT NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:30-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 95/2021 30/05/2021 ಕಲಂ: 302 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3(2)(5) ದಿ ಎಸ್‍ಸಿ/ಎಸ್‍ಟಿ (ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ) ಅಮೆಂಡ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2015 MURDER
ಬಿಡದಿ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 172/2021 30/05/2021 ಕಲಂ 188, 269 ಐಪಿಸಿ VIOLATION  ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 173/2021 30/05/2021 ಕಲಂ 188, 269 ಐಪಿಸಿ VIOLATION  ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 138/2021   ಕಲಂ 406 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
5 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 188/2021 30/05/2021 354(ಡಿ), 384, 504,506 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 66(ಎ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್  IT ACT
6 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 57/08 30/05/2021 ಕಲಂ- 323, 324, 504 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
7 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 58/2021 30/05/2021 324, 504 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
8 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 71/2021 30/05/2021 87 ಕೆ,ಪಿ ಆಕ್ಟ್   KP ACT

 

 

ದಿನಾಂಕ:29-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 142/2021 29/05/2021 ಕಲಂ 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 143/2021 29/05/2021 ಕಲಂ. 376, 506 ಐಪಿಸಿ CvÁåZÁgÀ
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 56/2021 29/05/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ,  MISSING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 137/2021 29/05/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 120/2021 29/05/2021 ಕಲಂ. 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005 DM ACT-2005
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 69/2021 29/05/2021 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಂ. 5(1) ಎಪಿಡಿಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್   KP ACT & VIOLATION CASE
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 120/2021 29/05/2021 ಕಲಂ-324, 504 IPC ASSAULT
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 121/2021 29/05/2021 ಕಲಂ-324, 504, 506 IPC     ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:28-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 112/2021 28.05.2021 ಕಲಂ 15 (J) Karnataka Exicise Act ಜೊತೆಗೆ 188-269 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗೂ 5 (1) Karnataka Epidemic Diseases Act-2020 EXCISE WITH EPIDEMIC ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 171/2021 28.05.2021 ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 115/2021 28.05.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ WOMEN MISSING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 116/2021 28.05.2021 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 51 (ಬಿ) ಡಿ.ಎಂ.ಎ ಆಕ್ಟ್. 2005 EXCISE CASE WITH NDMA ACT
5. ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 136/2021 28.05.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ  KIDNAPING
6. ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 118/2021 28.05.2021 ಕಲಂ. 323, 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ  
7. ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 119/2021 28.05.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ  KIDNAPING
8. ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 187/2021 28.05.2021 ಕಲಂ 428, 429, 504, 506, 509 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 93 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಂ 11 ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೂಯೆಲ್ಟಿ ಟು ಅನಿಮಲ್ ಆಕ್ಟ್ 1960 Cruelty of animal act
9. ಎಂ.ಕೆ. ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 69/2021 28.05.2021 ಕಲಂ 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3 & 4 Explosive Substances Act 1908 EXPLOSIVE ACT
10. ಎಂ.ಕೆ. ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 70/2021 28.05.2021 ಕಲಂ 143,324, 504,506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT CASE
11. ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/2021  28.05.2021 ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:27-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 19/2021 27/05/2021 174  CRPC UDR
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2021 27/05/2021 32,34 ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 5(1) The Karnataka Epidemic Diseases Act 2020 K E ACT AND Epidemic Diseases Act 2020
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ 46/2021 27/05/2021 323, 354, 427, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 135/2021 27/05/2021 ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ,  MISSING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ 114/2021 27/05/2021 ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 16/2021 27/05/2021  174 CRPC UDR
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 141/2021 27/05/2021 279  337 IPC NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ 186/2021 27/05/2021 188,504,506,509, ಐಪಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 5(1)(2) ಕರ್ನಾಟಕ ಎಪಿಡೆಮಿಕ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 51 ಡಿ.ಎಂ.ಆಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಪಿಡೆಮಿಕ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 51 ಡಿ.ಎಂ.ಆಕ್ಟ್
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 65/2021 27/05/2021 120(ಬಿ), 504, 506, 114 ಜೊತೆಗೆ34  ಐಪಿಸಿ ಹಾಗೂ 3 ಕರ್ನಾಟಕಅವಮಾನೀಯದುಷ್ಟಪದ್ದತಿ ವಾಮಾಚಾರ ಇವುಗಳ ಪ್ರತಬಂಧ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಅಧಿನಿಮಯ 2017 ಆಕ್ಟ್ CRIMINAL CONSPIRACY ACT
10  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 56/2021  27/05/2021 ಕಲಂ  ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.  MISSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:26-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 112/2021 26/05/2021 ಕಲಂ 323,324,354,504,506,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULY
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 55/2021 26/05/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 31/2021 26/05/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 110/2021 26/05/2021 ಕಲಂ: 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ  THEFT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 111/2021 26/05/2021 ಕಲಂ ಕಲಂ 32-34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 5 (1) ಕರ್ನಾಟಕ ಎಪಿಡಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಕ್ಟ್-2020   KE ACT & VIOLATION CASE
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 83/2021 26/05/2021 ಕಲಂ: 323, 324, 504, 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 139/2021 26/05/2021 ಕಲಂ.51 (ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ-2005 DM ACT-2005
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 140/2021 26/05/2021 ಕಲಂ.51 (ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ-2005 DM ACT-2005

 

 

 

ದಿನಾಂಕ:25-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 111/2021 25.05.2021 ಕಲಂ 3(1)(ಡಿ)(s)(2)(va)  The SC & ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act2015 ಜೊತೆಗೆ 323,324,354,504,506,34 ಐಪಿಸಿ ATROCITY
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 169/2021 25.05.2021 ಕಲಂ. ಕಲಂ 32, 34, K.E Act And 51(B) Disaster Management Act And 188 IPC 188 IPC EXCISE  WITH NDMA ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 110/2021 25.05.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
4 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 133/2021 25.05.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ GIRL MISSING
5 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 134/2021 25.05.2021 ಕಲಂ 51(ಬಿ) ಡಿಎಮ್ ಎ ಆಕ್ಟ್  NDMA ACT
6 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 30/2021 25.05.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ  UDR
7 ಎಂ.ಕೆ. ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 68/2021 25.05.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ,ಪಿ ಆಕ್ಟ್   GAMBLING
8 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 119/2021 25.05.2021 ಕಲಂ-32, 34 K E ACT r/w 5(1) Karnataka Epidemic act-2020    EXCISE  WITH EPIDEMIC ACT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 138/2021 24.05.2021 IPC 1860(188,504 506,34) THE DISASTER MENAGEMENT ACT, 2005(u/s-51(b)  

 

 

ದಿನಾಂಕ:24-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 107/2021 25/05/2021 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 108/2021 25/05/2021 324-504 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 109/2021 25/05/2021 87  KP ACT 87 KPACT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   44/2021   5(1) The Karnataka Epidemic Act  -2020       5(1) The Karnataka Epidemic Act  -2020
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 109/2021 25/05/2021 143,323,324,504 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 53/2021 25/05/2021    363 KIDNAP
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 34/2021 25/05/2021 5(1) The Karnataka Epidemic Act  -2020 5(1) The Karnataka Epidemic Act  -2020
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 131/2021 25/05/2021 51(ಬಿ) ಡಿಎಮ್ ಎ ಆಕ್ಟ್  ಡಿಎಮ್ ಎ ಆಕ್ಟ್ 
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 132/2021 25/05/2021 87  KP ACT 87 KPACT
10  ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 167/2021   ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
11  ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 168/2021   188, 269 ಐಪಿಸಿ VI0LATION ACT
12 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 137/2021 25/05/2021 279.337  IPC NON FATAL
13 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 116/2021   15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ .ಆಕ್ಟ್ KE  ACT
14 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 117/2021 25/05/2021 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ 51(ಬಿ) ಡಿ.ಎಂ ಆಕ್ಟ್ 87 KPACT AND DMA ACT
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 42/2021 25/05/2021 323 504, 506 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
16 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 69/2021 25/05/2021 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
17 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 118/2021 25/05/2021 87  KP ACT 87 KPACT
18 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 94/2021   341 324 504 506 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
19 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 64/2021   5 ಕ್ಲಾಸ್ 3(ಎ) ಕೆ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡೀಷಿಷ್ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 269.271 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ    ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡೀಷಿಷ್ ಆಕ್ಟ್

 

 

ದಿನಾಂಕ:23-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 106/2021 23.05.2021 ಕಲಂ 188-269 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 5 (1)  The Karnataka Epidemic Diseases Act 2020 Epidemic CASE
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 108/2021 23.05.2021 ಕಲಂ 87 KP ACT   GAMBLING
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 115/2021 23.05.2021 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 81/2021 23.05.2021 ಕಲಂ: 279 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 82/2021 23.05.2021 ಕಲಂ: 143, 324, 504, ರೆ/ವಿ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. udr 17/2021 23.05.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 117/2021 23.05.2021 ಕಲಂ-87  KP ACT    GAMBLING

 

 

ದಿನಾಂಕ:22-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 107/2021 22.05.2021 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 114/2021 22.05.2021 ಕಲಂ. 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE CASE
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 134/2021 22.05.2021 ಕಲಂ 51(ಬಿ) ಡಿಎಂಎ ಆಕ್ಟ್ NDMA ACT
4 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 38/2021 22.05.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
5 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 62/2021 22.05.2021 ಕಲಂ-279,337 ಐಪಿಸಿ    NON FATAL
6 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 63/2021 22.05.2021 ಕಲಂ-87 ಕೆ ಪಿ ಆಕ್ಟ್     GAMBLING
7 ಎಂ.ಕೆ. ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 66/2021 22.05.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
8 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 62/2021 22.05.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ  WOMAN MISSING
9 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 93/2021 22.05.2021 ಕಲಂ 32 34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್, ಜೊತೆಗೆ 5(1) 5(4) ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2020 EPIDEMIC ACT

 

 

ದಿನಾಂಕ:21-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ 80/2021 21/05/2021 279 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ FATAL
2 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 132/2021 21/05/2021 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ. FATAL
3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 105/2021, 21/05/2021 ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ MISSING
4 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 184/2021 21/05/2021 384 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 51(ಬಿ), 53 ಡಿ.ಎಂ ಅಕ್ಟ್-2005 DISORDER MANGEMENT ACT
5 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 133/21 21/05/2021 25, 27 ಆಮ್ರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 338 ಜೊ 149 ಐಪಿಸಿ ARMS ACT
6 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 113/21 21/05/2021 ಕಲಂ 05 ಕರ್ನಾಟಕ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2020. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2020.
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ . 13/2021 21/05/2021 . 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
8 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 61/2021 21/05/2021 447,506,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
9 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 65/2021 21/05/2021 ಕಲಂ 279 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
10 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 116/21 21/05/2021 87  KP  ACT KP ACT

 

 

ದಿನಾಂಕ:20-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 115/2021 20/05/2021 ಕಲಂ-498(ಂ), 302, 34 IPC r/w 3 & 4 DP Act MURDER & DP ACT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 104/2021 20/05/2021 ಕಲಂ 87  KP act K P ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 106/2021 20/05/2021 ಕಲಂ 384.502.34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 5(1) ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ PANDEMIC ACT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 183/2021 20/05/2021 ಕಲಂ 05 ಕರ್ನಾಟಕ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2020. ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸಿಸ್ ಆಕ್ಟ್
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2021 20/05/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 59/2021 20/05/2021 ಕಲಂ-87 KP act . KP ACT
ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 16/2021 20/05/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ  UDR
ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 90/2021 20/05/2021 ಕಲಂ: 143,147,148,323,324,504,506,149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 60/2021 20/05/2021 ಕಲಂ-32,34 ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್    K E ACT
10  ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 91/2021 20/05/2021 ಕಲಂ 324 504 506 ರೆ/ವು 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:19-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 58/2021 19.05.2021 ಕಲಂ-279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ   FATAL
 2 ಸಿ.ಇ.ಎನ್.  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 33/2021 19.05.2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್  ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 104/2021 19.05.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾ¼ WOMAN MISSING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 105/2021 19.05.2021 ಕಲಂ 87  ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 130/2021 19.05.2021 ಕಲಂ 323,324,504,ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 112/2021 19.05.2021 ಕಲಂ. 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005 NDMA ACT
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 66/2021 19.05.2021 ಕಲಂ 279,337, ಐಪಿಸಿ. ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್    NON - FATAL
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 67/2021 19.05.2021 ಕಲಂ 114,323,327,504,447,ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT CASW
9 ಎಂ.ಕೆ. ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 63/2020 19.05.2021 ಕಲಂ. ಹುಡುಗ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.  BOY MISSING
10 ಎಂ.ಕೆ. ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 64/2020 19.05.2021 ಕಲಂ. ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.  GIRL MISSING
11 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 60/2021 19.05.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ  MAN MISSING
12 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 61/2021 19.05.2021 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.ಈ ಆಕ್ಟ್ EXCISE CASE

 

 

ದಿನಾಂಕ:18-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 103/2021 18/05/21 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 29/2021 18/05/21 174 CRPC UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 182/2021 18/05/21 87 KP ACT KP CACT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 131/2021 18/05/21 323, 324, 504, 506 ಜೊ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 111/2021 18/05/21 143, 147, 323, 447, 504, 506 ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 57/2021 18/05/21 504,323,506, ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
7 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 62/2021 18/05/21 143, 448, 504, 323,354, 324, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
8 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 89/2021 18/05/21 87 KP ACT KP CACT
9 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 59/2021 18/05/21 341, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
10 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 112/2021 18/05/21 87 KP ACT KP CACT
11 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 113/2021 18/05/21 143, 448, 307, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
12 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 114/2021 18/05/21 143, 323, 324, 341, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:17-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 128/2021 17.05.2021 ಕಲಂ 324,347,366,368,376 [2] ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 06 ಪೋಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ POCSO ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 126/2021 17.05.2021 ಕಲಂ 384 ಐಪಿಸಿ EXTORTION
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 125/2021 17.05.2021 ಕಲಂ 447 120[ಬಿ] ಐಪಿಸಿ CRIMINAL TRESPASS
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 127/2021  17.05.2021 ಕಲಂ 354, 504,506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT TO WOMAN
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 129/2021 17.05.2021 ಕಲಂ 51 (ಬಿ) ಡಿಎಮ್‍ಎ ಆಕ್ಟ್  ಜೊತೆಗೆ 188 ಐಪಿಸಿ DMA ACT
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 32/2021 17.05.2021 ಕಲಂ 67, 67(ಎ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ IT ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 166/2021 17.05.2021 ಕಲಂ-ಗಂಡಸುಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MAN MISSING
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 109/2021 17.05.2021 ಕಲಂ. 323, 324, 504, 506, ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 110/2021 17.05.2021 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ 51(ಬಿ) ಡಿ.ಎಂ ಆಕ್ಟ್ KP ACT AND DMA ACT
10 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 60/2021 17.05.2021 ಕಲಂ. ಕಲಂ 143, 341, 323, 324, 327,504, 504 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
11 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 61/2021 17.05.2021 ಕಲಂ. ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
12 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 54/2021  17.05.2021 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ KE ACT
13 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 88/2021 17.05.2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT

 

 

ದಿನಾಂಕ:16-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 58/2021 16/05/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ  THEFT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 181/2021 16/05/2021 ಕಲಂ 79, 80 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ Gambling
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 111/2021 16/05/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ  THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:15-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 130/2021 15.05.2021 ಕಲಂ 302 ಐಪಿಸಿ. MURDER
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 65/2021 15.05.2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 504, 506, ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 03, 04 ಡಿ ಪಿ  ಆಕ್ಟ್   DP ACT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 50/2021 15.05.2021 ಕಲಂ  279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 31/2021 15.05.2021 ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ & 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
 5 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2021 15.05.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
6.        ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 110/2021 15.05.2021 ಕಲಂ-341, 379, 427, 447, 504, 506 ಡಿ/ತಿ 34 IPC CRIMINAL INTIMIDATION

 

 

ದಿನಾಂಕ:14-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 33/2021 14/05/2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 164/2021 14/05/2021 ಕಲಂ 306 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ಆತ್ಯಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 100/2021 14/05/2021 ಕಲಂ 323.341.506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 101/2021 14/05/2021 ಕಲಂ 324.341.506.34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 108/2021 14/05/2021 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ K P ACT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 11/2021 14/05/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ  UDR
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಠಾಣೆ 12/2021 14/05/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ  UDR
ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 57/2021 14/05/2021 ಕಲಂ, 341,324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 58/2021 14/05/2021 ಕಲಂ, 341,323, 504,ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 57/2021 14/05/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ  THEFT
11  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 53/2021  14/05/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆ MISSING
12  ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 59/2021 14/05/2021 ಕಲಂ 15.(ಎ), 32.(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ K E ACT

 

 

 

ದಿನಾಂಕ:13-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 163/2021 13.05.2021 ಕಲಂ 420, 379, 34 ಐಪಿಸಿ THEFT
2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 180/2021 13.05.2021 ಕಲಂ The SC & ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act 2015 (U/s-3(1)(r), 3 (1) (s), 3(2)(va)); IPC 1860 (U/s 498A, 114, 504, 506, 34) ATROCITY CASE
 3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 103/2021 13.05.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 119/2021 13.05.2021 ಕಲಂ 143, 147, 148, 323, 324, ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 120/2021 13.05.2021 ಕಲಂ 323.504.506 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 121/2021 13.05.2021 ಕಲಂ 51 (ಬಿ) ಡಿಎಮ್‍ಎ ಆಕ್ಟ್    NDMA ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 122/2021 13.05.2021 ಕಲಂ 51 (ಬಿ) ಡಿಎಮ್‍ಎ ಆಕ್ಟ್    NDMA ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 123/2021 13.05.2021 ಕಲಂ 51 (ಬಿ) ಡಿಎಮ್‍ಎ ಆಕ್ಟ್    NDMA ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 124/2021 13.05.2021 ಕಲಂ 324, 504 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
10  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 107/2021 13.05.2021 ಕಲಂ. 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005 NDMA ACT
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 56/2021 13.05.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 56/2021 13.05.2021 ಕಲಂ 323, 504, 506,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

ದಿನಾಂಕ:12-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 32/2021 12/05/21 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 101/2021 12/05/21 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 102/2021 12/05/21 87 KP Act KP ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 161/2021 12/05/21 506  IPC ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 162/2021 12/05/21 341,323,504 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 118/2021 12/05/21 324,504,506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 106/2021 12/05/21 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005 ಕರ್ನಾಟಕ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2020
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2021 12/05/21 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 178/2021 12/05/21 ಕಲಂ 05 ಕರ್ನಾಟಕ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2020
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 178/2021 12/05/21 ಕಲಂ 05 ಕರ್ನಾಟಕ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2020
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 55/2021 12/05/21 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 64/2021 12/05/21 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
13 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/21 12/05/21 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
14 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 52/2021  12/05/21 ಕಲಂ 323, 324, 307, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:11-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 41/2021 11/05/2021 ಕಲಂ 323, 342, 498(ಎ), 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3, 4 ಡಿ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ DP ACT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 100/2021 11/05/2021 ಕಲಂ: 143-147-323-324-504-506-149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 28/2021 11/05/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 31/2021  11/05/2021 ಕಲಂ-ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ MISSING
 5 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 14/2021 11/05/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 109/2021 11/05/2021 ಕಲಂ-5(1) Karnataka Epidemic act-2020 VIOLATION CASE
  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 51/2021  11/05/2021 ಕಲಂ 427,506,341,504, 307,323,324,354 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:10-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 99/2021 10.05.2021 ಕಲಂ: 454-380 ಐಪಿಸಿ THEFT
2 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 116/2021  10.05.2021 ಕಲಂ 323.324.504 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ Cheating
3 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 117/2021  10.05.2021 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ  Violation Case
4 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 105/2021 10.05.2021 ಕಲಂ. 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005 Epidemic Act
5 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 79/2021 10.05.2021 ಕಲಂ-51(ಬಿ) ಡಿಎಂ ಆಕ್ಟ್-2005 Epidemic Act
6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 176/2021 10.05.2021 ಕಲಂ 504, 506, 354(ಬಿ), 427, 341 ಐಪಿಸಿ Assault
7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 177/2021 10.05.2021 ಕಲಂ 5 THE KARNATAKA EPIDEMIC DISEASES ACT, 2020 Epidemic Act
8 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR04/2021 10.05.2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
9 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 104/2021 10.05.2021 ಕಲಂ: 323, 324, 504, 506, 354 ಡಿ/ತಿ 34 IPC Assault
10 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 105/2021 10.05.2021 ಕಲಂ: 5(1) Karnataka Epidemic act-2020 Epidemic Act
11 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 106/2021 10.05.2021 ಕಲಂ: 5(1) Karnataka Epidemic act-2020 Epidemic Act
12 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 107/2021 10.05.2021 ಕಲಂ: 5(1) Karnataka Epidemic act-2020 Epidemic Act
13 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 108/2021 10.05.2021 ಕಲಂ: 5(1) Karnataka Epidemic act-2020 Epidemic Act
14 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 49/2021 10.05.2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆ Woman Missing
15 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 50/2021  10.05.2021  ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್  Gambling

 

 

ದಿನಾಂಕ:09-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 104/2021 09/05/2021 ಕಲಂ. 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005 VIOLATION CASE
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 175/2021 09/05/2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ. MISSING
3.        ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 103/2021 09/05/2021 ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
4.        ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 56/2021 09/05/2021 ಕಲಂ, 87 ಕೆ,ಪಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ GAMBLING
5.        ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 87/2021 09/05/2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:08-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 49/2021 08.05.2021 ಕಲಂ  279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 62/2021 08.05.2021 ಕಲಂ 353,504,506 ಐಪಿಸಿ     ASSAULT WITH GOVT SERVENT
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 48/2021  08.05.2021 ಕಲಂ 498(ಎ) 323, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ DOWRY HARASSMENT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 114/2021 08.05.2021 u/s 51[b] DMA Act 2020 VIOLATION CASE
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 115/2021 08.05.2021 u/s 51[b] DMA Act 2020 VIOLATION CASE
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 98/2021 08.05.2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 98/2021 08.05.2021 ಕಲಂ 32,34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್. KE ACT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 102/2021 08.05.2021 ಕಲಂ. 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005 VIOLATION CASE
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 172/2021 08.05.2021 ಕಲಂ 5 THE KARNATAKA EPIDEMIC DISEASES ACT, 2020 VIOLATION CASE
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 173/2021  08.05.2021 ಕಲಂ 5 THE KARNATAKA EPIDEMIC DISEASES ACT, 2020 VIOLATION CASE
11  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 174/2021  08.05.2021 ಕಲಂ 5 THE KARNATAKA EPIDEMIC DISEASES ACT, 2020 VIOLATION CASE
12  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 103/2021 08.05.2021 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
13 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 55/2021 08.05.2021 ಕಲಂ-324,504,ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
14 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 56/2021 08.05.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ  WOMEN MISSING
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 63/2021 08.05.2021 ಕಲಂ 448, 323,324,504,506 ಐಪಿಸಿ     ASSAULT
16 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 47/2021  08.05.2021 ಕಲಂ 323, 324 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
17 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 102/2021 08.05.2021 ಕಲಂ-379 IPC THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:07-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 101/2021 07.05.2021 ಕಲಂ- 376 IPc ಹಾಗೂ  4, 6, 8 POSCO ACT ಜೊತೆಗೆ 9 Chilad Marraige Act Posco Act
2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 39/2021 07.05.2021 ಕಲಂ: 143, 353, 427, 379, 149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ (J) Prevention of destruction and loss of property act ಜೊತೆಗೆ 5(1) The karnataka Epidemic Diseases act 2020. Assault On Govt. Servent
3. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 40/2021 07.05.2021 ಕಲಂ: 143, 308, 353 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ Assault On Govt. Servent
 4 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 50/2021 07.05.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ Woman Missing
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   43/2021 07.05.2021 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ Cheating
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 95/2021 07.05.2021 ಕಲಂ: 143-324-504- 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ Violation Case
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 96/2021 07.05.2021 ಕಲಂ: 323-324-354-504- 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ Assault Case
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 97/2021 07.05.2021 ಕಲಂ 87  KP ACT. Gambling
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 97/2021 07.05.2021 ಕಲಂ 5(1) THE KARNATAKA EPIDEMIC DISEASES ACT, 2020 Epidemic Act
10  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 101/2021 07.05.2021 ಕಲಂ. 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005 Epidemic act
11  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 128/2021 07.05.2021 ಕಲಂ. ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾ¼ Woman Missing
12  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 129/2021 07.05.2021 ಕಲಂ. 51 (ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ-2005 Epidemic act
12 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 54/2021 07.05.2021 ಕಲಂ 51 (B) Disaster  Management Act  And 87 K P Act Gambling
13 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 55/2021 07.05.2021 ಕಲಂ 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಯ್ದೆ-2005 Epidemic act

 

 

ದಿನಾಂಕ:06-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 109/2021 06/05/2021 376(2)(1)(ಎನ್) 506 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 4 &6 ಪೊಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ 2012 RAPE AND POSCO  ACT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 100/2021 06/05/2021 ಕಲಂ. 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ .54/2021 06/05/2021 ಕಲಂ 392 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. CHAIN SNACHING
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2021 06/05/2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT, 2020 THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 27/2021 06/05/2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 28/2021 06/05/2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT
 7 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 29/2021 06/05/2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 30/2021 06/05/2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 93/2021 06/05/2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT
10  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 94/2021 06/05/2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT
11  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 95/2021 06/05/2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT
12  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 96/2021 06/05/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
13  ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 160/2021 06/05/2021 188,269 ಐಪಿಸಿ VIOLATION ACT
14  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 110/2021 06/05/2021 353.504.509. ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSULAT ON GOVERNMENT SERVANT
15  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 111/2021   32.34  ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ K E ACT
16  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 112/2021   32.34  ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ K E ACT
17  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 113/2021   32.15 (ಎ) ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ K E ACT
18  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 99/2021 06/05/2021 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005 THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT
19  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 171/2021   "ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆ missing
20  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ 99/2021 06/05/2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT
21  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ 100/2021 06/05/2021 ಕಲಂ 5 (1) THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT
22  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ-11/2021 06/05/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
23  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 46/2021  06/05/2021 87 KP  ACT KP  ACT
24  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 53/2021 06/05/2021 ಕಲಂ51 (B) Disaster  Management Act  THE KARNATAKA EPIDEMICDISEASES ACT

 

 

ದಿನಾಂಕ:05-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 127/2021 05.05.2021 ಕಲಂ 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 168/2021 05.05.2021 ಕಲಂ 323, 354(ಬಿ), 427, 504, 406, 448, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT WITH WOMEN
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 169/2021 05.05.2021 ಕಲಂ 143, 354 (ಬಿ), 341, 323, 504, 506, 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT WITH WOMEN
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 98/2021 05.05.2021 ಕಲಂ. 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005 VIOLATION CASE
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 170/2021  05.05.2021 ಕಲಂ 5 THE KARNATAKA EPIDEMIC DISEASES ACT, 2020. VIOLATION CASE
6 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 55/2021 05.05.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ  WOMEN MISSING
7 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 97/2021, 05.05.2021 ಕಲಂ-32, 34 K.E ACT r/w 5(1) Karnataka Epidemic act-2020 VIOLATION CASE AND KE ACT
8 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 98/2021 05.05.2021 ಕಲಂ-5(1) Karnataka Epidemic act-2020 VIOLATION CASE
9 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 86/2021 05.05.2021 ಕಲಂ: 5(1),5(4) Karnataka Epidemic act-2020 VIOLATION CASE
10 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2021 05.05.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
11 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 53/2021 05.05.2021 ಕಲಂ. ಕಲಂ 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ -2005 VIOLATION CASE

 

 

ದಿನಾಂಕ:04-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1. ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 93/2021 04.05.2021 ಕಲಂ: 279 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2. ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 158/2021 04.05.2021 ಕಲಂ 302, 120(ಬಿ), ಐಪಿಸಿ      MURDER
 3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 94/2021 04.05.2021 ಕಲಂ: 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 159/2021 04.05.2021 ಕಲಂ 188, 269,  ಐಪಿಸಿ      Violation Case
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 106/2021 04.05.2021 ಕಲಂ: 51(ಬಿ) ಡಿಎಂಎ ಆಕ್ಟ್ ರೆ/ವಿ 188 ಐಪಿಸಿ Epidemic act
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 167/2021 04.05.2021 ಕಲಂ 5  KARNATAKA EPIDEMIC DISEASES ACT, 2020 Epidemic act
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 126/2021 04.05.2021 ಕಲಂ. 51 (ಬಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ-2005 Epidemic act
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 60/2021 04.05.2021 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ MAN MISSING
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 61/2021 04.05.2021 ಕಲಂ: 5(1) Karanataka Epidemic act Epidemic act
10 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 54/2021 04.05.2021 ಕಲಂ: 5(1) Karanataka Epidemic act Epidemic act
11 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 96/2021 04.05.2021 ಕಲಂ: 5(1) Karanataka Epidemic act Epidemic act
12 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 45/2021 04.05.2021 ಕಲಂ: 5(1) Karanataka Epidemic act Epidemic act
13 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 85/2021 04.05.2021 ಕಲಂ: 5(1) 5(4) Karanataka Epidemic act Epidemic act
14 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR10/2021 04.05.2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:03-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ 90/2021   279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ 91/2021   ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 155/2021   279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 156/2021   324, 341, 355, 506 R/W 34 IPC ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 157/2021   188.269  ಐಪಿಸಿ  VIOLATION CASE
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 48/2021   ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ  KIDNAP
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 49/2021   ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 96/2021   51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005  
9.        ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯುಡಿಆರ್.£ÀA  £ÀA  10/2021   ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
10.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 52/2021   ಕಲಂ 87 ಆಕ್ಟ್      KP ACT
11.    ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 59/2021   ಕಲಂ 87 ಆಕ್ಟ್       KP ACT
12.    ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯುಡಿಆರ್.£ÀA  £ÀA  07/2021   ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:02-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 89/2021 02.05.2021 ಕಲಂ 498(ಎ),504,506, 34 ಐಪಿಸಿ DOWRY HARASSMENT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 165/2021  02.05.2021 ಕಲಂ: 393 ಐಪಿಸಿ ATTEMPT TO COMMIT ROBBERY
ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 84/2021 02.05.2021 ಕಲ: 498(ಎ),307 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3,4 ಡಿ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ DP ACT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/2021 02.05.2021 ಕಲಂ-174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ, 154/2021 02.05.2021 ಕಲಂ 143, 147, 148, 323, 324, ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 47/2021 02.05.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. WOMEN AND CHILD MISSING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 90/2021 02.05.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 166/2021  02.05.2021 ಕಲಂ 5 THE KARNATAKA EPIDEMIC DISEASES ACT, 2020 VIOLATION CASE
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 95/2021 02.05.2021 ಕಲಂ 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005 VIOLATION CASE
10  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 15/2021 02.05.2021 ಕಲಂ 174 CRPC UDR
11  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 125/2021 02.05.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 58/2021 02.05.2021 ಕಲಂ. 5(1) ಕರ್ನಾಟಕ ಎಪಿಡಿಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ VIOLATION CASE
13 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 15/2021 02.05.2021 ಕಲಂ-174 CRPC UDR
14 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 83/2021 02.05.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
15 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 44/2021  02.05.2021 ಕಲಂ 87  ಕೆ ಪಿ  ಆಕ್ಟ್ KP ACT

 

 

ದಿನಾಂಕ:01-05-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 88/2021 01/05/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್. NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 92/2021 01/05/2021 ಕಲಂ:323-448-427-504-34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 92/21021 01/05/2021 ಕಲಂ 324, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 93/2021 01/05/2021 ಕಲಂ 323, 324, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 94/2021 01/05/2021 ಕಲಂ 51(ಬಿ) ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005 VIOLATION CASE
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 164/2021 01/05/2021 ಕಲಂ THE KARNATAKA EPIDEMIC DISEASES ACT, 2020 VIOLATION CASE
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 36/2021 01/05/2021 ಕಲಂ 5 (1) The Karnataka Epidemic Diseases Act 2020 VIOLATION CASE
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 37/2021 01/05/2021 ಕಲಂ: 5 (1) The Karnataka Epidemic Diseases Act 2020 VIOLATION CASE
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 38/2021 01/05/2021 ಕಲಂ 5 (1) The Karnataka Epidemic Diseases Act 2020 VIOLATION CASE
10  ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 51/2021 01/05/2021 ಕಲಂ 5(1) The Karnataka Epidemic Diseases Act-2020 VIOLATION CASE
11  ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 52/2021 01/05/2021 ಕಲಂ 5(1) The Karnataka Epidemic Diseases Act-2020 VIOLATION CASE
12  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 54/2021 01/05/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
13  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 42/2021 01/05/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
14  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 43/2021 01/05/2021 ಕಲಂ 341, 323, 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
15  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 57/2021 01/05/2021 ಕಲಂ. 5(1) ಕರ್ನಾಕಟ ಎಪಿಡಿಮಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ VIOLATION CASE
16  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 94/2021 01/05/2021 ಕಲಂ-447,504,506 IPಅ ASSAULT
17  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 95/2021 01/05/2021 ಕಲಂ-141,143,324,504,506,354 R/W 149 IPC ASSAULT
18  ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 82/2021 01/05/2021 ಕಲಂ: 353 ಐಪಿಸಿ, 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 5(1), 5(4) The Karnataka Epidemic Diseases Act 2020 VIOLATION CASE

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-06-2021 11:24 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080