ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಾರ್ಚ್-2021

ದಿನಾಂಕ:31-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 53/2021  31/03/2021 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 19/2021 31/03/2021 ಕಲಂ, 174 ಸಿಆರ್,ಪಿ,ಸಿ UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR .20/2021 31/03/2021 ಕಲಂ, 174 ಸಿಆರ್,ಪಿ,ಸಿ UDR
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 107/2021 P 31/03/2021 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 66/2021  31/03/2021 20(B) NDPS ACt NDPS ACt
6.         ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  31/2021 31/03/2021  96  KP ACT 96  KP ACT
7.         ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 32/2021 31/03/2021 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಂ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್          NON FATAL
8.         ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 68/2021 31/03/2021 429 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ  MIS CHIEF BY  KILLING
9 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO-11/2021 31/03/2021 ಕಲಂ, 174 ಸಿಆರ್,ಪಿ,ಸಿ UDR
10 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 30/2021 31/03/2021 ಕಲಂ 306   ಐ.ಪಿ.ಸಿ ABETMENT  OF SUICIDE
11 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 35/2021 31/03/2021 279,337, 187 ಐ ಎಂ ವಿ  . ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
12 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2021  31/03/2021  ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
13     ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 30/2021 31/03/2021 ಕಲಂ. 436 427 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ.   MIS CHIEF BY  FIRE

 

 

ದಿನಾಂಕ:30-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 41/2021 30.03.2021 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 78/2021 30.03.2021 ಕಲಂ  420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 52/2021  30.03.2021 ಕಲಂ 364(ಎ),506 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, 106/2021 30.03.2021 ಕಲಂ 354(ಸಿ), 366, 342, 506, ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ KIDNAPPING
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   22/2021 30.03.2021 ಕಲಂ 424 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 42 ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ -1894 PRISION ACT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 94/2021 30.03.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 95/2021 30.03.2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  87/2021 30.03.2021 ಕಲಂ 143 147 148 324 327 149 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  86/2021 30.03.2021 ಕಲಂ 463 464 466 470 468 473 474 34 ಐಪಿಸಿ. FORGERY
10  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 64/2021 30.03.2021 ಕಲಂ. 279, 337, 427 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 65/2021 30.03.2021 ಕಲಂ. 420, 604, 506 ಐಪಿಸಿ CHEATING
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 41/2021 30.03.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ  NON FATAL
13 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 39/2021 30.03.2021 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  MAN MISSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:29-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 40/2021 29.03.2021 ಕಲಂ  279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊ 187 ಐಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 38/2021 29.03.2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 504 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 & 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP ACT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 93/2021 29.03.2021 323,498(ಎ),504,506 ಐಪಿಸಿ.  ಜೊತೆ 3&4  ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP ACT
4 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 16/2021. 29.03.2021 ಕಲಂ– 279 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   21/2021 29.03.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2021 29.03.2021 ಕಲಂ-ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ -174 UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 77/2021 29.03.2021 323.504.506.354. ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ 85/2021 29.03.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ. THEFT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 91/2021 29.03.2021 ಕಲಂ 323,324,504,506, ಜೊತೆ 34  ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
10  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 60/2021 29.03.2021 ಕಲಂ. 27 ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ NDPS ACT
11  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 61/2021 29.03.2021 ಕಲಂ. 27 ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ NDPS ACT
12  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 62/2021 29.03.2021 ಕಲಂ. 27 ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ NDPS ACT
13  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 63/2021 29.03.2021 ಕಲಂ. 27 ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ NDPS ACT
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ 40/2021 29.03.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ  ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
15 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ 15/2021. 29.03.2021 ಕಲಂ– 279 ,337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
16    ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 34/2021 29.03.2021 ಕಲಂ363ಐಪಿಸಿ KIDNAP

 

 

ದಿನಾಂಕ:28-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 29/2021 28.03.2021 ಕಲಂ 302, 324  ಐ.ಪಿ.ಸಿ MURDER
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 38/2021 28.03.2021 ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 76/2021 28.03.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
ಬಿಡದಿ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 103/2021 28.03.2021 ಕಲಂ: 279, 429 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ಬಿಡದಿ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 104/2021 28.03.2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ಬಿಡದಿ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 105/2021 28.03.2021 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 74/2021 28.03.2021 ಕಲಂ: 379-511 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 51/2021  28.03.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 39/2021 28.03.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 38/2021 28.03.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ  KIDNAPPING
11  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 30/2021 28.03.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ        NON FATAL
12  ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2021  28.03.2021 ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
13  ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 57/2021 28.03.2021 ಕಲಂ:  ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
14  ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 58/2021 28.03.2021 ಕಲಂ:  ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:27-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 36/2021 27.03.2021 ಕಲಂ 376(2)(I) ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 4, 6 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ POCSO ACT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 37/2021 27.03.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   20/2021 27.03.2021 ಕಲಂ 160 ಐಪಿಸಿ AFFRAY
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 50/2021  27.03.2021 ಕಲಂ 143,147,341,323,324,504,506,447,427,149 ಐಪಿಸಿ RIOTING
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 60/2021 27.03.2021 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MAN MISSING
6 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 27/2021 27.03.2021 ಕಲಂ 324, 504 ರೆ/ವಿ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
7 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 67/2021 27.03.2021 ಕಲಂ-323, 306 ಐಪಿಸಿ SUICIDE
8 ತಾವರೆಕೆರೆ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 83/2021 27.03.2021 ಕಲಂ341,323,324,504,506,354,427 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:26-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 101/2021 26.03.2021 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 66/2021 26.03.2021 ಕಲಂ-302 ಐಪಿಸಿ MURDER
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2021 26.03.2021 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506, 114 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 100/2021 26.03.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ಧಾಳೆ WOMEN MISSING
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 59/2021 26.03.2021 ಕಲಂ. 279 ಐಪಿಸಿ, 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 82/2021 26.03.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
7 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ 37/2021 26.03.2021 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ   HBT
8 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ 12/2021 26.03.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್.ಪಿಸಿ    174 CRPC

 

 

ದಿನಾಂಕ:25-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 39/2021 25/03/2021 279, 338 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 49/2021  25/03/2021 ಕಲಂ 14(ಎ) ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇದ ಕಾಯ್ದೆ-1986. ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇದ ಕಾಯ್ದೆ-1986.
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 98/2021 25/03/2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, MISSING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 99/2021 25/03/2021 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 75/2021 25/03/2021 ಕಲಂ 447.324.504 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 59/2021 25/03/2021 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 81/2021 25/03/2021 379 THEFT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 58/2021 25/03/2021 341, 323, 324, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 90/2021 25/03/2021 ಕಲಂ 415,463,464,465,468,470 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 24/2021 25/03/2021 114, 406, 409, 420 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  CHEATING
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 29/2021 25/03/2021 323,324,498(J),504,506 ರೆ/ವಿ 34  ಐಪಿಸಿ        HARRESMENT

 

 

ದಿನಾಂಕ:24-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 72/2021 24.03.2021 ಕಲಂ: 302 ಜೋತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ MURDER
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 89/2021 24.03.2021 ಕಲಂ 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 73/2021 24.03.2021 ಕಲಂ: 323 341 504 506  ಜೋತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 97/2021 24.03.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 07/2021 24.03.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ 174 CRPC
6 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 36/2021 24.03.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 37/2021 24.03.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ 26/2021  24.03.2021 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MAN MISSING
9 ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ 33/2021 24.03.2021 ಕಲಂ 143,448, 323, 324, 504, 506, 149ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2021  24.03.2021 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
11 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 27/2021 24.03.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ 87 K P ACT

 

 

ದಿನಾಂಕ:23-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 74/2021 23.03.2021 ಕಲಂ 376(2)(1)(ಎನ್) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 5(ಎಲ್) 6 ಪೋಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ POCSO ACT
2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 80/2021 23.03.2021 ಕಲಂ: 364(ಎ),394 ಐಪಿಸಿ DACOITY
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 16/2021 23.03.2021 ಕಲಂ 204, 409, 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 95/2021 23.03.2021 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ   THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 96/2021 23.03.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ   WOMAN MISSING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 72/201 23.03.2021 ಕಲನ 406,465,467,471,420,506,509,354 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 73/201 23.03.2021 ಕಲಂ 323,324,326,335,337,120[ಬಿ] ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 57/2021 23.03.2021 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 58/2021 23.03.2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATL
10  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 85/2021 23.03.2021 ಕಲಂ 307 ಐಪಿಸಿ ATTEMPTO MURDER
11  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 86/2021 23.03.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
12  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 87/2021 23.03.2021 ಕಲಂ 307, 504, 34 ಐಪಿಸಿ ATTEMPTO MURDER
13  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 88/2021 23.03.2021 ಕಲಂ 143, 323, 324, 427 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2021 23.03.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
15 ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 02/2021 23.03.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
16 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 32/2021 23.03.2021 ಕಲಂ 448, 324, 34ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:22-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 38/2021 22/03/2021 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 78/2021 22/03/2021 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
3 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 57/202 22/03/2021 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
4 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 65/2021 22/03/2021 ಕಲಂ-392 ಐಪಿಸಿ CHAIN SNACHING
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/2021  22/03/2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAP
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 71/2021 22/03/2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ  MISSING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 48/2021  22/03/2021 323,324,504,506,ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 93/2021  22/03/2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ  MISSING
8 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 56/2021 22/03/2021 ಕಲಂ: 363 ಐ.ಪಿ.ಸಿ KIDNAP
9 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 84/2021 P 22/03/2021 ಕಲಂ 324,327,354, 504, 506 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSULT
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 28/2021 22/03/2021 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ KP ACT
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 33/2021 22/03/2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 34/2021 22/03/2021 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
13 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 36/2021 22/03/2021 419, 420, 465, 470, 471, 323, 504, ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ   CHEATING
14 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 31/2021 22/03/2021 ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MISSING
15 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 56/2021 22/03/2021 : 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:21-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 91/2021 21.03.2021 ಕಲಂ 302, 201, 149 ಐಪಿಸಿ  ಜೊತೆಗೆ 3(2)(5ಎ) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ  ಆಕ್ಟ್ MURDER
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 70/2021 21.03.2021 ಕಲಂ 454,380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 76/2021 21.03.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ. THEFT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 32/2021 21.03.2021 ಕಲಂ 279,337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 46/2021  21.03.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ ಪಿ ಆಕ್ಟ್  
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 47/2021  21.03.2021 ಕಲಂ 323,324,354,427,504,506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ ಪಿ ಸಿ ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 92/2021 21.03.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. MISSING
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 83/2021 21.03.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  77/2021 21.03.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆ MISSING
10  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO 04/2021 21.03.2021 ಕಲಂ-174 ಸಿಆರ್.ಪಿ.ಸಿ  UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:20-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 70/2021 20.03.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 71/2021 20.03.2021  ಕಲಂ 87  KP act GAMBLING
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 54/2021 20.03.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 55/2021 20.03.2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
5 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 23/2021 20.03.2021 ಕಲಂ: 355 504 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
6 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 31/2021 20.03.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 06/2021 20.03.2021 ಕಲಂ 174  ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ  ಐಪಿಸಿ        UDR
8  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 30/2021 20.03.2021 ಕಲಂ-448,323,506 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
9 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ UDR 01/2021 20.03.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.  UDR
10 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 63/2021 20.03.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
11 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 64/2021 20.03.2021 ಕಲಂ: 32, 34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE CASE

 

 

ದಿನಾಂಕ:19-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 90/2021 19/03/2021 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 37/2021 19/03/2021 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 19/2021 19/03/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 68/2021 19/03/2021 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 69/2021 19/03/2021 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 20/2021 19/03/2021 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ IT ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 45/2021  19/03/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 74/2021 19/03/2021 420, 406, 468, 471, 120 (ಬಿ) ಐಪಿಸಿ.   CHEATING
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 75/2021 19/03/2021 ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
10  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 53/2021 19/03/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, MISSING
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 30/2021 19/03/2021 279, 337, ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ.ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
12 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 35/2021 19/03/2021 420, 468, 120(ಬಿ), 471, 472 ರೆ/ವಿ 34ಐಪಿಸಿ  CHEATING
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :21/2021 19/03/2021 355 504 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ  ASSULLT
14 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. UDR09/2021 19/03/2021 174 CRPC UDR
15 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ UDR10/2021 19/03/2021 174 CRPC UDR
16      ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 22/2021   , 8, 9, 11,  Karanataka Prevention of cow slaunghter & cattle Prevention act 1964  R/w  11(1),(a)  Preventaion  Of cruelty of animals act 1960  R/w  192 (a),  177 IMV act  R/w 47, 56 Transportation of Animal Act Karanataka Prevention of cow slaunghter & cattle Prevention act

 

 

ದಿನಾಂಕ:18-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 52/2021 18.03.2021 ಕಲಂ 304(ಎ).ಐಪಿಸಿ NEGLEGENCE ACT
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 88/2021 18.03.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 89/2021 18.03.2021 ಕಲಂ 454, 457, 380 ಐಪಿಸಿ HBT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 69/2021 18.03.2021 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 44/2021  18.03.2021 ಕಲಂ 420 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 13/2021 18.03.2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ 174 CRPC
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 82/2021 18.03.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 73/2021 18.03.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ.   NON FATAL
9        ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 20/2021 18.03.2021 ಕಲಂ: 384, ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:17-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 42/2021  17.03.2021 ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಆಕ್ಟ್. FATAL
2 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 66/2021 17.03.2021 ಕಲಂ 279 337 304[ಎ] ಐಪಿಸಿ FATAL
3 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 51/2021 17.03.2021 ಕಲಂ: 498(ಎ)ಐಪಿಸಿ  ಜೊತೆಗೆ 3 & 4 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ DOWRY CASE
4 ಕೊಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2021 17.03.2021 ಕಲಂ-279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 67/2021 17.03.2021 ಕಲಂ 87  ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 43/2021  17.03.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಆಕ್ಟ್. NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 67/2021 17.03.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 68/2021 17.03.2021 ಕಲಂ 424, 464,416,418,419,120[ಬಿ],420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 50/2021 17.03.2021 ಕಲಂ: 279 337,  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 81/2021 17.03.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 29/2021 17.03.2021 ಕಲಂ-279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL’
12 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 08/2021 17.03.2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
13 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 54/2021 17.03.2021 ಕಲಂ:  ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMAN MISSING
14   ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 55/2021 17.03.2021 ಕಲಂ-279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:16-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 35/2021 16/03/2021 279 337 ಐಪಿಸಿ NONFATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 36/2021 16/03/2021 279  ಐಪಿಸಿ NONFATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 66/2021 16/03/2021 279 337 ಐಪಿಸಿ NONFATAL
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2021 16/03/2021 ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ IT ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 83/2021 16/03/2021 279 337 ಐಪಿಸಿ NONFATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 65/2021 16/03/2021 ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
7 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDRNO 18/2021 16/03/2021 174 [ಅ] ಅಖPಅ UDR
8 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 41/2021  16/03/2021 279 337 ಐಪಿಸಿ NONFATAL
9 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDRNO11/2021 16/03/2021 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
10 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDRNO 06/2021 16/03/2021 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 27/2021 16/03/2021 ಕಲಂ 08,ಮತ್ತು 12 ಪೋಕ್ಷೋ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 427, 341, 506 ಐಪಿಸಿ ಪೋಕ್ಷೋ ಆಕ್ಟ್
12 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 61/2021 16/03/2021 ಕಲಂ-323, 354.327.448.504.506.ಡಿ/ತಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSULAT
13 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDRNO07/2021 16/03/2021 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:15-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 25/2021 15.03.2021 ಕಲಂ-279, 304(ಎ) IPC FATAL
ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 29/2021 15.03.2021 ಕಲಂ.201  ಐಪಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕಲಂ 17 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ POCSO ACCT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 40/2021  15.03.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 64/2021 15.03.2021 ಕಲಂ, 279.337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2021 15.03.2021 ಕಲಂ, 174 ಸಿಆರ್,ಪಿ,ಸಿ UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 62/2021 15.03.2021 ಕಲಂ. 66 [ಸಿ] [ಡಿ] ಐ.ಟಿ.ಆಕ್ಟ್ IT ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 63/2021 15.03.2021 ಕಲಂ. 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   19/2021 15.03.2021 ಕಲಂ 323, 324, 341, 427, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 79/2021 15.03.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 80/2021 15.03.2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 49/2021 15.03.2021 ಕಲಂ: 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
12 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 33/2021 15.03.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ  THEFT
13 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 34/2021 15.03.2021 ಕಲಂ 186, 504, 341 ಐಪಿಸಿ  OBSTRUCT PUBLIC SERVENT

 

 

ದಿನಾಂಕ:14-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION SENIOR OFFICERS VISITED & TIME
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 65/2021 14.03.2021 ಕಲಂ 279-304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  48/2021 14.03.2021 ಕಲಂ-279-338-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
3 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 78/2021 14.03.2021 ಕಲಂ 498ಎ, 323, 143 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 3&4 ಡಿ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ D P ACT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯುಡಿಆರ್ -10/2021 14.03.2021 ಕಲಂ-ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ -174 UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 61/2021 14.03.2021 ಕಲಂ. 279,337 ಐಪಿಸಿ NAN FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 81/2021 14.03.2021 ಕಲಂ:ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMEN MISSING
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 24/2021  14.03.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 25/2021  14.03.2021 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MAN MISSING
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 29/2021 14.03.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NAN FATAL
10 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 27/2021 14.03.2021 ಕಲಂ. 143, 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ.   ASSUALT
11 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 28/2021 14.03.2021 ಕಲಂ. 341, 323, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ.   ASSUALT
12 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. UDR 11/2021 14.03.2021 ಕಲಂ 174(ಸಿ) ಸಿಆರ್.ಪಿಸಿ UDR
13 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  24/2021 14.03.2021 ಮೊ.ನಂ. 24/2021 ಕಲಂ-435 IPC  ARSON

 

 

ದಿನಾಂಕ:13-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 75/2021 13/03/2021 323, 354, 504,506 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 3(1)(ಆರ್)(ಎಸ್)(ಡ್ಲ್ಯೂ1) ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ SC/ST ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 78/2021 13/03/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. MISSING
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 48/2021 13/03/2021 279, 338 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 74/2021 13/03/2021 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 76/2021 13/03/2021 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐ ಎಂ ವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 77/2021 13/03/2021 279, 337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO05/2021 13/03/2021  174 CRPC UDR
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. . 23/2021  13/03/2021 4,8,9,11 Of Karnataka Prevention Of CowSlanghter And Cattle Prevection Act 1964 & 11(1) (A) Cruelty to Animals Act 1960 Cow SlanghterAnd Cattle Prevection Act 1964 & 11(1) (A) Cruelty to Animals Act 1960
9 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 26/2021 13/03/2021 ಕಲಂ 323, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSULT
10 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 27/2021 13/03/2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
11 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 28/2021 13/03/2021 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
12 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 53/2021 13/03/2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
13 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 32/2021 P 13/03/2021 ಕಲಂ 309 ಐಪಿಸಿ  ATTEMPT SUICIDE

 

 

ದಿನಾಂಕ:12-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 32/2021  12.03.2021 ಕಲಂ 376, 354, 354(ಎ)(i)(ii), 354(ಬಿ) 506 ಐಪಿಸಿ      RAPE
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 60/2021 12.03.2021 ಕಲಂ-302, 201 ಐಪಿಸಿ MURDER
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 72/2021 12.03.2021 ಕಲಂ 279-304(ಎ)  ಐಪಿಸಿ FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 73/2021 12.03.2021 ಕಲಂ 337-304(ಎ)  ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 64/2021 12.03.2021 ಕಲಂ 87  ಏP ಂಅಖಿ. KP ACT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 33/2021  12.03.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING WOMEN AND CHILD
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 34/2021  12.03.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING WOMEN AND CHILD
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 60/2021 12.03.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 39/2021  12.03.2021 ಕಲಂ 323,324,504,506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 47/2021 12.03.2021 ಕಲಂ: 379,  ಐಪಿಸಿ THEFT
11  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 12/2021 12.03.2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ  UDR
12 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2021 12.03.2021 ಕಲಂ 323, 325 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಠಾಣೆ 19/2021 12.03.2021 ಕಲಂ: 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
14 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 10/2021 12.03.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ  UDR
15 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 23/2021 12.03.2021 ಕಲಂ-323, 324, 504, 506 IPಅ  ASSAULT
16 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 25/2021 12.03.2021 ಕಲಂ-363,114.34 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING

 

 

ದಿನಾಂಕ:11-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 29/2021 11.03.2021 ಕಲಂ: 376 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4 ಮತ್ತು 6 ಪೊಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 9, 11 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ     POSCO ACT
2 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 52/2021 11.03.2021 ಕಲಂ: 498(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3,4 ಡಿ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ DOWRY CASE
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 28/2021 11.03.2021 ಕಲಂ 9, 11 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧಕಾಯ್ದೆ     CHILD MARRIAGE ACT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 30/2021 11.03.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.     WOMAN MISSING
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 31/2021 11.03.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ      GIRL MISSING
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 63/2021 11.03.2021 ಕಲಂ: 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 34/2021 11.03.2021 ಕಲಂ:  279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 78/2021 11.03.2021 ಕಲಂ: 120(ಬಿ),406, 407, 420, 464, 465, 379 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 79/2021 11.03.2021 ಕಲಂ : 279 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
10  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 55/2021 11.03.2021 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
11  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2021 11.03.2021 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
12  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 72/2021 11.03.2021 ಕಲಂ: 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
13  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 71/2021 11.03.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
14   ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  21/2021  11.03.2021 ಕಲಂ ; ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ WOMAN &CHILD MISSING
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  22/2021  11.03.2021 ಕಲಂ:  379 ಐಪಿಸಿ THEFT
16 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2021 11.03.2021 ಕಲಂ: 323,324,504,506 ರೆ/ವಿ  34  ಐಪಿಸಿ.      ASSAULT
17 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 30/2021 11.03.2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ WOMAN &CHILD MISSING
18 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 30/2021 11.03.2021 ಕಲಂ: 363 ಐಪಿಸಿ GIRL MISSING
19 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 56/2021 11.03.2021 ಕಲಂ: 324, 504 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
20 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 57/2021 11.03.2021 ಕಲಂ: 354, 504 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ MOLESTATION
21 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 58/2021 11.03.2021 ಕಲಂ:ಗಂಡಸು  ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MAN MISSING
22 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 59/2021 11.03.2021 ಕಲಂ:  279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATL

 

 

ದಿನಾಂಕ:10-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2021 10/03/2021 ಕಲಂ 454,380 ಐಪಿಸಿ HBT
2 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 70/2021 10/03/2021 ಕಲಂ 376 ಐಪಿಸಿ RAPE
3 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  46/2020 10/03/2021 ಕಲಂ-302 ಐಪಿಸಿ  MURDER
4 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 51/2021 10/03/2021 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
5 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 28/2021 10/03/2021  279, 304(ಎ) ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ.ಆಕ್ಟ್. FATAL
6 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 55/2021 10/03/2021 ಕಲಂ-304(ಏ), 279, 337 ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 33/2021 10/03/2021 279 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್ NON  FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 59/2021 10/03/2021 354[ಎ] 509,511 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ SEXUAL HARRESMENT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯುಡಿಆರ್  16/2021 10/03/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ  UDR
10  ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 77/2021 10/03/2021 279 337 ಐಪಿಸಿ NON  FATAL
11  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 53/2021 10/03/2021 (ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ) ಐಪಿಸಿ MISSING
12  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 54/2021 10/03/2021 323, 504, 506 ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
13  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 71/2021 10/03/2021 ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ  MISSING
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 25/2021 10/03/2021 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ  THEFT
15 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 24/2021 10/03/2021 ಕಲಂ-504,324,354,323,506.34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
16      ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ 25/2021 10/03/2021 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ  THEFT

 

ದಿನಾಂಕ:09-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 61/2021 09.03.2021 ಕಲಂ: 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   18/2021 09.03.2021 ಕಲಂ 353,504,506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT TO PUBLIC SERVENT
3 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ, 74/2021 09.03.2021 ಕಲಂ: 498(ಎ), 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 & 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP ACT
4 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 51/2021 09.03.2021 ಕಲಂ. 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
5 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 50/2021 09.03.2021 ಕಲಂ: 302,201,120(ಬಿ),34 ಐಪಿಸಿ MURDER
6 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 25/2021 09.03.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ    KIDNAPPING
7 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2021 09.03.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ    KIDNAPPING
8 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 27/2021 09.03.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.    WOMEN MISSING
9 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 32/2021 09.03.2021 ಕಲಂ  279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   14/2021 09.03.2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ), 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್. IT ACT
11 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 75/2021 09.03.2021 ಕಲಂ:341, 323, 504  ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
12 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 76/2021 09.03.2021 ಕಲಂ279, 337  ಐಪಿಸಿ  NON FATAL
13 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 58/2021 09.03.2021 ಕಲಂ 341.323.504.506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
14 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  68/2021 09.03.2021 ಕಲಂ 307 ಐಪಿಸಿ. ATTEMPT TO MURDER
15 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  69/2021 09.03.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ  KIDNAPPING
16 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 11/2021 09.03.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
17 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 52/2021 09.03.2021 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
18 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 69/2021 09.03.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
19 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.   20/2021  09.03.2021 ಕಲಂ  324 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
20 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2021 09.03.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
21 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 24/2021 09.03.2021 ಕಲಂ.323.324.504 ಜೊತೆಗೆ  ಐಪಿಸಿ.   ASSAULT
22 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 22/2021 09.03.2021 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
23 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2021 09.03.2021 ಕಲಂ 279 ,337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
24 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 24/2021 09.03.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
25 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 54/2021 09.03.2021 ಕಲಂ-323, 354, 504 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
26 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 70/2021 09.03.2021 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ. CHEATING

 

 

 

ದಿನಾಂಕ:08-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 67/2021 08.03.2021 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2021 08.03.2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ), 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ IT ACT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 60/2021 08.03.2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2021 08.03.2021 ಕಲಂ- 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ PAR 02/2021 08.03.2021 ಕಲಂ- 109 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ SECURITY CASE
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 38/2021  08.03.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 55/2021 08.03.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 56/2021 08.03.2021 ಕಲಂ. 90,383,405,406,420,463,464,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಕಗ್ಗಲೀಪುg ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 57/2021 08.03.2021 ಕಲಂ. 323,324,504,506 506[ಬಿ] ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 45/2021 08.03.2021 ಕಲಂ: 363 ಐ.ಪಿ.ಸಿ GIRL MISSING
11  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 66/2021 08.03.2021 ಕಲಂ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ     GIRL MISSING
12  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 67/2021 08.03.2021 ಕಲಂ 323, 354, 504, 506, 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
13  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 68/2021 08.03.2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 27/2021 08.03.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 23/2021 08.03.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ.      NON FATAL
16 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 22/2021 08.03.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
17    ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 23/2021 08.03.2021 ಕಲಂ-279,337 ಐಪಿಸಿ 187 ಐಎಂವಿ. NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:07-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 59/2021 07/03/2021 . ಕಲಂ: 279-304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಕಗ್ಗಲಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 45/2021 07/03/2021 ಕಲಂ 498[ಎ] 304 [ಬಿ] ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ DOWRY DEATH
3 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 28/2021 07/03/2021 498(ಎ), 354, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 03 ಮತ್ತು 04 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 72/2021 07/03/2021  279 IPC NON FATAL
5 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 73/2021 07/03/2021 279.337 IPC NON FATAL
 6 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 65/2021 07/03/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 66/2021 07/03/2021 143, 323, 354, 149  ಐಪಿಸಿ. ASSULT
ತಾವರೆಕೆರೆ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 65/2021  07/03/2021 ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ MISSING
ತಾವರೆಕೆರೆ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯುಡಿಆರ್ ನಂಬರ್ 11/2021 07/03/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್.ಪಿ.ಸಿ  UDR
10 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 27/2021 07/03/2021 ಕಲಂ  ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
11 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯುಡಿಆರ್ ನಂಬರ್ 09/2021 07/03/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್.ಪಿ.ಸಿ  UDR
12 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 29/2021 07/03/2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ. KIDNAP
13 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 23/2021 07/03/2021 ಕಲಂ.504.323.324 ಐಪಿಸಿ.   ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:06-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 58/2021 06.03.2021 ಕಲಂ: 279-304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 31 /2021 06.03.2021 ಕಲಂ  279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 49/2021 06.03.2021 ಕಲಂ. 323, 504, 506, 355, 354(ಬಿ), 114 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 50/2021 06.03.2021 ಕಲಂ. 323, 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 63/2021 06.03.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MAN MISSING
6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 64/2021 06.03.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಠಾಣೆ 18/2021 06.03.2021 ಕಲಂ: 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 52/2021  06.03.2021 ಕಲಂ-279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
9 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 53/2021 06.03.2021 ಕಲಂ-279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ 18/2021 06.03.2021 ಕಲಂ 3 ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್  CHILD LABOUR ACT
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ 19/2021 06.03.2021 ಕಲಂ 3 ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್  CHILD LABOUR ACT
12 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 11/2021  06.03.2021 ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
13 ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 48/2021 06.03.2021 ಕಲಂ: 324,504,506,506,149, ಐಪಿಸಿ ASSAULT
14 ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 49/2021  06.03.2021 ಕಲಂ 15 (ಎ) 32 (3) ಕೆ. ಇ ಆಕ್ಟ್ K E ACT

 

 

 

ದಿನಾಂಕ:05-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1. ರಾಮನಗರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2021  05.03.2021 ಕಲಂ  279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
2. ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 37/2021  05.03.2021  ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
3. ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 49/2021 05.03.2021 , ಕಲಂ-498ಂ, 323, 327, 504 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗೂ 3, 4 DP ACT DP ACT
4. ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 46/2020 05.03.2021 ಕಲಂ: 323,504,506,34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3(1)(ಆರ್), 3(1)(ಎಸ್) ಎಸ್.ಸಿ (ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ) ಅಮೆಂಡ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2015 ATROCITY
 5 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2021 05.03.2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 35/2021  05.03.2021 ಕಲಂ 96 (ಬಿ) ಕೆ ಪಿ ಕಾಯಿದೆ K P ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 36/2021  05.03.2021 ಕಲ408,420 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ. CHEATING
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 46/2021 05.03.2021 ಕಲಂ. 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 47/2021 05.03.2021 ಕಲಂ. 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE
10  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 48/2021 05.03.2021 ಕಲಂ. 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCCISE
11  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 64/2021 05.03.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 26/2021 05.03.2021 ಕಲಂ 420, 504, 506 ಐಪಿಸಿ CHEATING
13 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 43/2021 05.03.2021 ಕಲಂ:341,324,504,506,34, ಐಪಿಸಿ ASSAULT
14 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 44/2021 05.03.2021 ಕಲಂ: 324,506, ಐಪಿಸಿ ASSAULT
15 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 45/2021 05.03.2021 ಕಲಂ: 143,147,148,307,506,114,34 ಐಪಿಸಿ ATTEMPT TO MURDER
16 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 47/2021 05.03.2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
17 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 50/2021 05.03.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
18 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 51/2021 05.03.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL

 

ದಿನಾಂಕ:04-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 42/2021 04/03/2021 ಕಲ: 392 ಐಪಿಸಿ ROBBERY
2 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 63/2021 04/03/2021 279-337-304(ಎ)  ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 30/2021 04/03/2021 ಕಲಂ  279 ಐಪಿಸಿ NON  FATAL
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 23/2021 04/03/2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAP
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 71/2021 04/03/2021 457.380 IPC THEFT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ .44/2021 04/03/2021 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 62/2021 04/03/2021 ಕಲಂ 341, 323, 504, 506 ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 62/2021 04/03/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ      MISSING
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 22/2021 04/03/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ      MISSING
10 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 47/2021, 04/03/2021 ಕಲಂ-447, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   04/03/2021 447, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
12 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 22/2021 04/03/2021 ಕಲಂ. 323, 324, 504, 506 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
13 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  41/2021 04/03/2021 498(ಎ),34 ಐಪಿಸಿ HARASSMENT
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2021 04/03/2021 ಕಲಂ: 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
15 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2021  04/03/2021 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL

 

ದಿನಾಂಕ:03-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 59/2021 03.03.2021 ಕಲಂ 448-506 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4, 6 The Protection of children from sexual offence Act-2012.  POCSO ACT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 29/2021 03.03.2021 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   17/2021 03.03.2021 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಸಿ.ಇ.ಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.   12/2021 03.03.2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ), 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ IT ACT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 57/2021 03.03.2021 ಕಲಂ: 457-380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 70/2012 03.03.2021 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 42/2021 03.03.2021 ಕಲಂ: 363 ಐ.ಪಿ.ಸಿ KIDNAPPING
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 41/2021 03.03.2021 ಕಲಂ: 341, 324, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 43/2021 03.03.2021 ಕಲಂ: 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 42/2021 03.03.2021 ಕಲಂ. 279 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
11  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 43/2021 03.03.2021 ಕಲಂ. 323, 324, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
12  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 44/2021 03.03.2021 ಕಲಂ. 283 ಐಪಿಸಿ NEGLIGENCE
13  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 45/2021 03.03.2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
14  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  60/2021 03.03.2021 ಕಲಂ 427, 447 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ CRIMINAL TRESPASS
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 21/2021 03.03.2021 ಕಲಂ 406, 420, 465, 474, 477 ಎ CHEATING
16 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 25/2021 03.03.2021 ಕಲಂ 324  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
17 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 39/2020 03.03.2021 ಕಲಂ: 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ KE ACT
18 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 40/2020 03.03.2021 ಕಲಂ: 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ KE ACT
19 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 44/2021, 03.03.2021 ಕಲಂ- 8, 20(A), 20(B) NDPS ACT-1985. r/w 9, 27, 29, 39, 44, 49B, 49C, 51 WLP ACT-1972 r/w 379 IPC NDPS ACT
20 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 45/2021 03.03.2021 ಕಲಂ-323, 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
21  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 46/2021 03.03.2021 ಕಲಂ-323, 324, 354, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:02-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 51/2021 02.03.2021 ಕಲಂ: 279.337.304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 52/2021 02.03.2021 ಕಲಂ: ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MAN MISSING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 53/2021 02.03.2021 ಕಲಂ: 279.337  ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 54/2021 02.03.2021 ಕಲಂ: 279 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂ.ವಿ.ಅಕ್ಟ್ NON FATAL
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2021 02.03.2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08/2021 02.03.2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 60/2021  02.03.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ  THEFT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 61/2021  02.03.2021 ಕಲಂ: 323,504,506,448,34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/2021 02.03.2021 ಕಲಂ: 419, 420, 465 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  CHEATING
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 16/2021 02.03.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ  THEFT
11 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 24/2021 02.03.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMAN MISSING
12    ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 43/2021 02.03.2021 ಕಲಂ: 279.337  ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL

 

ದಿನಾಂಕ:01-03-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ 28/2021 01/03/2021 279-337-304(ಎ)  ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 58/2021 01/03/2021 279-337-304(ಎ)  ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 53/2021 01/03/2021  323-324-504-506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 54/2021 01/03/2021 324, 354 ,504-506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 55/2021 01/03/2021 323-354-427-504-506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 56/2021 01/03/2021 87  KP ACT. KP ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 68/2021 01/03/2021 ಕಲಂ 457, 380, 511  ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 69/2021 01/03/2021 324, 504,  506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2021   66(ಸಿ), 66(ಡಿ) ಅ & 420 ಐಪಿಸಿ.   L.n. DPïÖ
10  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 49/21 01/03/2021 ಕಲಂ 285 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 3 ಮತ್ತು 7 ಇಸಿ ಆಕ್ಟ್     
11  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 50/21 01/03/2021 341.323.324.354.504.506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ      ASSAULT
12  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 40/2021 01/03/2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
13  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 58/2021 01/03/2021 ಕಲಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ 1965,  15 (ಎ), 32(3) KE ACT
14  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 58/2021 01/03/2021 ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MISSING
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2021 01/03/2021 ಕಲಂ: 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
16 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 42/2021, 01/03/2021 ಕಲಂ-87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
17 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 08/2021 01/03/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
18 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 23/2021 01/03/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
19 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 20/2021 01/03/2021 ಕಲಂ 504, 324, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
20 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 38/2021 01/03/2021 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
21 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2021 01/03/2021 363 ಐಪಿಸಿ. KINDPING

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-04-2021 04:58 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080