ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನವೆಂಬರ್-2020

 

ದಿನಾಂಕ:30-11-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 109/2020 30.11.2020 457,380 ಐಪಿಸಿ  
2 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆ 158/2020 30.11.2020 ಕಲಂ 66(ಸಿ), 66(ಡಿ)ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ IT ACT
3 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 122/2020 30.11.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
4 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 295/2020 30.11.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
5 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 48/2020 30.11.2020 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
6 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 301/2020 30.11.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 244/2020 30.11.2020 ಕಲಂ. 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 245/2020 30.11.2020 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT
9 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 165/2020 30.11.2020 ಕಲಂ 341, 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSUALT
10 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 169/2020 30.11.2020 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSUALT
11 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 170/2020, 30.11.2020 ಕಲಂ-323, 354, 355, 504, 507, 114 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSUALT

ದಿನಾಂಕ:29-11-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 140/2020 29.11.2020 ಕಲಂ  279 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
2 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 300/2020 29.11.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
3 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 408/2020 29.11.2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
4 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 409/2020 29.11.2020 ಕಲಂ 338, 427, ಐಪಿಸಿ  
5 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 243/2020 29.11.2020 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT
6 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR No 19/2020 29.11.2020 ಕಲಂ-174(ಸಿ) crpc UDR
7 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 210/2020 29.11.2020 ಕಲಂ323, 324, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
8 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 168/2020 29.11.2020 ಕಲಂ-143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

ದಿನಾಂಕ:28-11-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 293/2020 28/11/2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
2 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 294/2020 28/11/2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
3 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 363/2020 28/11/2020 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ MISSING
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 364/2020 28/11/2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್. NON FATAL
5 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 240/2020 28/11/2020 ಕಲಂ 279. ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಮ್ ವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 404/2020 28/11/2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ. THEFT
7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 405/2020 28/11/2020 ಕಲಂ.427,288, 338 ಐಪಿಸಿ. NEGLIGENT
8 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 406/2020 28/11/2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
9 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 407/2020 28/11/2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ. THEFT
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 112/2020 28/11/2020 ಕಲಂ: 323, 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/2020 28/11/2020 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASES
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 16/2020 28/11/2020 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASES
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2020 28/11/2020 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASES
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 108/2020 28/11/2020 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
15 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 164/2020 28/11/2020 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
16 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 165/2020 28/11/2020 ಕಲಂ-ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೇಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
17 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 165/2020 28/11/2020 ಕಲಂ-447, 427, 34 ಐಪಿಸಿ TRESPASS
18 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 165/2020 28/11/2020 ಕಲಂ-323, 447, 427, 506, 34 ಐಪಿಸಿ TRESPASS
19 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 110/2020 28/11/2020 ಕಲಂ-ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದಾನೆ MISSING
20 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 111/2020 28/11/2020 ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING

 

ದಿನಾಂಕ:27-11-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ ರಾಮನಗರಜಿಲ್ಲೆ 156/2020 27.11.2020 ಕಲಂ 66(ಸಿ), 84(ಸಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ I T ACT
2 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 157/2020   ಕಲಂ 66(ಸಿ), 66(ಡಿ)ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
3 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 78/2020, 27.11.2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
4 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 79/2020 27.11.2020 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
5 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 80/2020 27.11.2020 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPP
6 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 365/2020 27.11.2020 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ K P ACT
7 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 237/2020 27.11.2020 ಕಲಂ 457.380 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 238/2020 27.11.2020 ಕಲಂ 457.380 ಐಪಿಸಿ THEFT
9 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 239/2020 27.11.2020 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 277/2020 27.11.2020 ಕಲಂ: 363 ಐ.ಪಿ.ಸಿ KIDNAPP
11 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 278/2020 27.11.2020 ಕಲಂ: 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/2020 27.11.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2020 27.11.2020 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2020 27.11.2020 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ SECURITY CASE
15 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 163/2020 27.11.2020 SEC-9, 11 Childe Marraige Act CHILDE MARRAIGE ACT

 

ದಿನಾಂಕ:26-11-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 77/2020 26.11.2020 ಕಲಂ 498(ಎ), 504, 506, 341, 307 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 & 4 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ DOWRY CASE
2 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 275/2020 26.11.2020 ಕಲಂ-380 ಐಪಿಸಿ THEFT
3 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 161/2020 26.11.2020 ಕಲಂ-302 ಐಪಿಸಿ MURDER
4 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 290/2020 26.11.2020 ಕಲಂ  457, 380   ಐಪಿಸಿ THEFT
5 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 291/2020 26.11.2020 ಕಲಂ  323, 324,  504, 506, 34   ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 364/2020 26.11.2020 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
7 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 362/2020 26.11.2020 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ  ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
8 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 403/2020 26.11.2020 ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
9 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 276/2020 26.11.2020 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
10 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 237/2020 26.11.2020 ಕಲಂ. 324, 427, 504, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 209/2020. 26.11.2020 ಕಲಂ-457,380 IPc THEFT
12 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 162/2020 26.11.2020 ಕಲಂ -4, 8, 9, 11 KARNATAKA PREVENTION OF COW SLANGHTER & CATTALE  PREVENTION ACT 1964. R/W ಕಲಂ. 11 (1)(A) PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ACT 1960 COW SLANGHTER
13 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 168/2020 26.11.2020 ಕಲಂ 448, 323, 504, 506 ರೆ/ವು 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
14 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 169/2020 26.11.2020 ಕಲಂ 341 323 504 506  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
15 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 142/2020 26.11.2020 ಕಲಂ- 324, 448 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

ದಿನಾಂಕ:25-11-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

 

SL  NO

POLICE STATION

FIR NO

FIR DATE

UNDER SECTION

MAJOR HEAD

 1

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

242/2020

25.11.2020

ಕಲಂ.448 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 9,10  ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ 2012

POSCO ACT

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ.

363/2020

25.11.2020

ಕಲಂ: 324-354-504-506 ಐಪಿಸಿ

ASSAULT

ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

139/2020

25.11.2020

ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

236/2020

25.11.2020

ಕಲಂ. 363 ಐಪಿಸಿ

KIDNAPPING

ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

30/2020

25.11.2020

ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ

UDR

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

14/2020

25.11.2020

ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ

UDR

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

25/2020

25.11.2020

ಕಲಂ  174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ   

UDR

ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

167/2020

25.11.2020

ಕಲಂ: 279,337 ಐಪಿಸಿ

NON FATAL

ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

162/2020

25.11.2020

SEC-379 IPC

THEFT

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-12-2020 04:53 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080