ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನವೆಂಬರ್-2021

ದಿನಾಂಕ:30-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 356/2021 30/11/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 357/2021 30/11/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 358/2021 30/11/2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 359/2021 30/11/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 360/2021 30/11/2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ MISSING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 61/2021 30/11/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 265/2021 30/11/2021 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್  K.E ACT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 263/2021 30/11/2021 ಕಲಂ 323-506(ಬಿ) ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 264/2021 30/11/2021 ಕಲಂ 506(ಬಿ) ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10  ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 265/2021 30/11/2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
11  ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 108/2021 30/11/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 331/2021 30/11/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
13  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 332/2021 30/11/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
14  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 333/2021 30/11/2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
15  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2021 30/11/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
16  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 242/2021 30/11/2021 ಕಲಂ 454, 457, 380 ಐಪಿಸಿ HBT
17  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 243/2021 30/11/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
18  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 134/2021 30/11/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
19  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ. 77/2021 30/11/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
20  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 109/2021 30/11/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:29-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD  
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. ಕಲಂ 261/2021   29/11/2021 279-304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 108/2021 29/11/2021 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL  
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   109/2021 29/11/2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ KP ACT  
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   110/2021 29/11/2021 ಕಲಂ 143, 153, 153(ಎ), 295(ಎ), 504, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT  
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 107/2021 29/11/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON  FATAL  
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   355/2021 29/11/2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON  FATAL  
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 253/2021 29/11/2021 ಕಲಂ 498(ಎ),324,504,506 ಐ.ಪಿ,ಸಿ HARRASMENT  
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 264/2021 29/11/2021 ಕಲಂ 447, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT  
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 60/2021, 29/11/2021 ಕಲಂ, 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR  
10  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 241/2021 29/11/2021 ಕಲಂ: 323, 504 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT  
11  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 39/2021 29/11/2021 ಕಲಂ. 174(ಸಿ), ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR  
12  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 329/2021 29/11/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL  
13  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 330/2021 29/11/2021  ಕಲಂ 324,504,506,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT  
14  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 362/2021 29/11/2021 ಕಲಂ 15(ಎ), 32(3) ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ  K E ACT  
15  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 146/2021 29/11/2021 ಕಲಂ-279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL  
16  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 26/2021 29/11/2021  ಕಲಂ 174 ಐಪಿಸಿ UDR  

 

 

ದಿನಾಂಕ:28-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 354/2021 28.11.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 353/2021 28.11.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 57/2021 28.11.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 58/2021 28.11.2021 ಕಲಂ, 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 59/2021 28.11.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 263/2021 28.11.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
7.        ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 325/2021 28.11.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMEN MISSING
8.        ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 326/2021 28.11.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
9.        ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 327/2021 28.11.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10.    ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 240/2021 28.11.2021 ಕಲಂ: 454, 457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
11.    ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 38/2021 28.11.2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
12.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 185/2021 28.11.2021 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
13.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 186/2021 28.11.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, MAN MISSING

 

ದಿನಾಂಕ:27-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
01 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 82 /2021 27.11.2021 ಕಲಂ 302,307,324 ಜೊತೆಗೆ 34 IPC MURDER
 2 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 260/2021   27.11.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
 3 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 349/2021 27.11.2021 ಕಲಂ 504, 506, ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 350/2021 27.11.2021 ಕಲಂ 323, 504 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 351/2021 27.11.2021 ಕಲಂ 323, 504 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 324/2021 27.11.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
7 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.   27.11.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ   UDR
8 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 159/2021 27.11.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 184/2021 27.11.2021 ಕಲಂ 323.427.447.504.506 ಉ್ವ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 108/2021 27.11.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 210/2021  27.11.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ MISSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:26-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  132/2021 26/11/2021 ಕಲಂ 323, 114, 498(ಎ), 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 03 ಮತ್ತು 04 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ D P ACT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 106/2021 26/11/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್  NON  FATAL
 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 141/2021 26/11/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 345/2021 26/11/2021  ಕಲಂ 307, 506 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 346/2021 26/11/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. NON  FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 347/2021 26/11/2021 ಕಲಂ 323, 504, 506  ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 262/2021 26/11/2021 ಕಲಂ 454, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 322/2021 26/11/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 323/2021 26/11/2021 ಕಲಂ 323,324,504, ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
 10 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.      361/2021 26/11/2021 ಕಲಂ: 143 447 427 506 149 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
11  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  34/2021 26/11/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ   UDR
 12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 183/2021 26/11/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ  THEFT
13  ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ  130/2021 26/11/2021 ಕಲಂ 143,447,427, 504, 323, 506, 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
14  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 133/2021 26/11/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
 15 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 40/2021 26/11/2021  ಕಲಂ 174 ಐಪಿಸಿ UDR

 

ದಿನಾಂಕ:25-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 321/2021 25/11/2021 ಕಲಂ 323,324,498(ಎ),504,506 ಜೊ 34 ಐಪಿಸಿ. ಮತ್ತು 3 & 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್. DP ACT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   107/2021 25/11/2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 105/2021 25/11/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 252/2021 25/11/2021 ಕಲಂ 363 ಐ ಪಿ ಸಿ  KIDNAP
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 261/2021 25/11/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 150/2021 25/11/2021 ಕಲಂ 498(A),323,504, 506, 114 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ HARASSMENT
ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO 39/2021 25/11/2021 US 174 CRPC UDR
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 144/2021  25/11/2021 ಕಲಂ- 279, 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 145/2021  25/11/2021 ಕಲಂ- ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ  MISSING
10  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 208/2021 25/11/2021 ಕಲಂ 143, 147, 148, 323, 324, 307, 504, 506 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 209/2021 25/11/2021 ಕಲಂ.504, 307 ಐಪಿಸಿ ATTEMPT TO MURDER

 

 

ದಿನಾಂಕ:24-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 104/2021 24.11.2021 279, 304-(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
 2 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 259/2021, 24.11.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.  MISSING
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 139/2021 24.11.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   106/2021 24.11.2021 ಕಲಂ 424 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 42 ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ DISHONESTLY
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 344/2021 24.11.2021 ಕಲಂ 324, 506, ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 260/2021 24.11.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ MISSING
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 84/2021 24.11.2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 182/2021 24.11.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 17/2021 24.11.2021 ಕಲಂ. 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ. UDR
10 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 33/2021  24.11.2021 ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
11 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 129/2021 24.11.2021 ಕಲಂ 341, 323, 506, 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
12 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 207/2021 24.11.2021 ಕಲಂ. 341, 323, 324, 504, 506 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

ದಿನಾಂಕ:23-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 250/2021 23/11/2021 ಕಲಂ 302,201 ಐ.ಪಿ,ಸಿ MURDER
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 106/2021 23/11/2021 ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 181/2021 23/11/2021 ಕಲಂ. 279, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ.  FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 46/2021  23/11/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  47/2021  23/11/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 251/2021 23/11/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 107/2021 23/11/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 180/2021 23/11/2021 ಕಲಂ 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 131/2021 23/11/2021  ಕಲಂ 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 206/2021 23/11/2021 ಕಲಂ. 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:22-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 KUDUR PS 318/2021 22/11/2021 ಕಲಂ 376 ಐಪಿಸಿ .4 ಮತ್ತು 5 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್, 9,10,11 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇದ ಕಾಯ್ದೆ POCSO ACT
IJOORU PS 81 /2021  22/11/2021 ಕಲಂ 379 IPC THEFT
RMN RURAL PS 257/2021 22/11/2021 ಕಲಂ  323, 448, 504, 506(ಬಿ) ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
RMN RURAL PS 258/2021 22/11/2021 ಕಲಂ  87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ KP ACT
BIDADI PS 343/2021 22/11/2021 ಕಲಂ 429 ಐಪಿಸಿ. 429 IPC
HAROHALLI PS 249/2021 22/11/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
KAGGALIPURA PS 56/2021 22/11/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
KAGGALIPURA PS 258/2021 22/11/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
KAGGALIPURA PS 259/2021 22/11/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
10  KUDUR PS 319/2021 22/11/2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAP
11  KUDUR PS 320/2021 22/11/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
12  CPT TRAFFIC PS 105/2021 22/11/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
13  CPT RURAL PS 29/2021 22/11/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ  UDR
14  CPT RURAL PS 179/2021 22/11/2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
15  AKKUR PS 149/2021 22/11/2021 ಕಲಂ 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
16  KK PURA TOWN PS 38/2021 22/11/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
17  KK PURA  RURAL PS 238/2021 22/11/2021 ಕಲಂ-Women Missing    MISSING
18  KODIHALLI PS 142/2021 22/11/2021 ಕಲಂ-379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
19  SATNUR PS 205/2021 22/11/2021 ಕಲಂ. 279 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT

 

 

ದಿನಾಂಕ:21-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 141/2021 21.11.2021 ಕಲಂ 504, 506 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 3ಛಿಟ(1) (ಡಿ), (s)  SC/ST Amendment Act 2015 SC/ST ACT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 103/2021 21.11.2021 ಕಲಂ 279, 337 427 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 256/2021 21.11.2021 ಕಲಂ  87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ KP ACT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 80 /2021 21.11.2021 ಕಲಂ 420 IPಅ CHEATING
5 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 340/2021 21.11.2021 ಕಲಂ 379 ಐ ಪಿ ಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 341/2021 21.11.2021 ಕಲಂ-454, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 342/2021 21.11.2021 ಕಲಂ 454, 457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
8.        ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  359/2021 21.11.2021 ಕಲಂ.15(ಎ), & 32(3) ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ KE ACT
9.        ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  360/2021 21.11.2021 ಕಲಂ.15(ಎ), & 32(3) ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ KE ACT
10.    ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 317/2021 21.11.2021 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ THEFT
11.    ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 315/2021 21.11.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12.    ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 316/2021  21.11.2021 ಕಲಂ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMEN MISSING
13.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ 76/2021 21.11.2021 ಕಲಂ.ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MAN MISSING
14.    ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 127/2021 21.11.2021 ಕಲಂ- ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. WOMEN MISSING
15.    ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 128/2021 21.11.2021 ಕಲಂ- 504,323,448,355,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
16.    ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 32/2021  21.11.2021 ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 Iಒಗಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
17.    ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 203/2021 21.11.2021 ಕಲಂ. 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
18.    ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 204/2021 21.11.2021 ಕಲಂ. 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
19.    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 28/2021 21.11.2021 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:20-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 257/2021 20.11.2021 ಕಲಂ 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 314/2021 20.11.2021 ಕಲಂ 498ಎ, 323,506,149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್. DP ACT
ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 255/2021 20.11.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. MAN MISSING
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 339/2021 20.11.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 248/2021 20.11.2021 ಕಲಂ 379 ಐ ಪಿ ಸಿ  THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:19-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 313/2021 19/11/2021 ಕಲಂ 454,457,380 ಐಪಿಸಿ HBT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 102/2021 19/11/2021 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 254/2021 19/11/2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 338/2021 19/11/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 357/2021 19/11/2021 ಕಲಂ.379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 358/2021 19/11/2021 ಕಲಂ.363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 83/2021 19/11/2021 ಕಲಂ: 464, 465, 468, 471, 120(ಬಿ) 420 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSUALT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 104/2021 19/11/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 140/2021  19/11/2021 ಕಲಂ-147, 148, 323, 324, 504, 506 , 447, 448, 420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSUALT

 

 

ದಿನಾಂಕ:18-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 336/2021 18.11.2021 ಕಲಂ 394 ಐಪಿಸಿ ROBBERY
ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 202/2021 18.11.2021 ಕಲಂ. 279, 337, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ. FATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 100/2021  18.11.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 101/2021 18.11.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 337/2021 18.11.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 55/2021, 18.11.2021 ಕಲಂ, 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 312/2021 18.11.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
8       ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಠಾಣೆ 82/2021 18.11.2021 ಕಲಂ: ಹುಡುಗ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. BOY MISSING
9 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ  ಠಾಣೆ 126/2021 18.11.2021 ಕಲಂ 379, 511 ಐ.ಪಿ.ಸಿ HBT
10 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ 130/2021 18.11.2021 ಕಲಂ 323, 504, 506, 494, 498(ಎ), ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

ದಿನಾಂಕ:17-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 135/2021 17/11/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 136/2021 17/11/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 71/2021 17/11/2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ), 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 335/2021 17/11/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 246/2021 17/11/2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 255/2021 17/11/2021 ಕಲಂ 420 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 256/2021 17/11/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 157/2021 17/11/2021 ಕಲಂ 143-147-148-323-427 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ PUNISHMENT FOR RIOTING
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 50/2021 17/11/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
10  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 75/2021 17/11/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
11  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 16/2021 17/11/2021 ಕಲಂ. 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
12  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 178/2021 17/11/2021 ಕಲಂ 323.354(ಬಿ),504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
13  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 27/2021 17/11/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
14  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 148/2021 17/11/2021 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
15  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 129/2021 17/11/2021 ಕಲಂ 419, 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
16  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 237/2021 17/11/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
17  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 21/2021  17/11/2021 ಕಲಂ- 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:16-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 RMN TRAFFIC PS 98/2021 16.11.2021 279, 337, 304-(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL ACCIDENT
KODIHALLI PS 138/2021  16.11.2021 ಕಲಂ.498(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3, 4 ಡಿ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ 1961 DP ACT
KODIHALLI PS 139/2021  16.11.2021 ಕಲಂ. 394 ಐಪಿಸಿ ROBBERY
 IJOOR PS 79/ 2021 16.11.2021 ಕಲಂ 427, 447, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
RMN RURAL PS 252/2021, 16.11.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್  KP ACT
RMN RURAL PS 253/2021, 16.11.2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
BIDADI PS 334/2021PÀ 16.11.2021 ಲಂ 20(ಬಿ) 2(ಬಿ) ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್‍ಆಕ್ಟ್ NDPS ACT
HAROHALLI PS UDR 45/2021 16.11.2021 ಕಲಂ 174 (ಸಿ)ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
9 KAGGALIPURA PS UDR 54/2021 16.11.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ UDR
10 WOMEN PS 134/2021 16.11.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAP
11 KUDUR PS 311/2021 16.11.2021 ಕಲಂ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
12 CPT TOWN PS 81/2021 16.11.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
13 CPT TRAFFIC PS 103/2021 16.11.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
14 CPT RURAL  PS 177/2021 16.11.2021 ಕಲಂ 454.380 ಐಪಿಸಿ  HBT
15 KKPURA TOWN PS 128/2021 16.11.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
16 KKPURA RURAL PS 236/2021 16.11.2021 ಕಲಂ-323, 324, 504, 506 R/W 34  IPC ASSAULT
17 SATNUR PS 201/2021 16.11.2021 ಕಲಂ. 324,323,504 ಜೊತೆಗೆ 34  ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:15-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 176/2021 15/11/2021 ಕಲಂ 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ  FATAL
ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 200/2021 15/11/2021 ಕಲಂ. 279, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ. FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 53/2021 15/11/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 251/2021 15/11/2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
5 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 133/2021 15/11/2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 245/2021 15/11/2021 ಕಲಂ 14(ಎ) ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್ ZÉʯïØ ¯Éçgï DPïÖ
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 356/2021 15/11/2021 ಕಲಂ: 20(ಬಿ) ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಅಕ್ಟ್ NDPS ACT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 355/2021 15/11/2021 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ MISSING
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 310/2021 15/11/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ    MISSING
10  ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 238/2021 15/11/2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, MISSING
11  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 147/2021 15/11/2021 ಕಲಂ 279, 337  ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ  187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
12  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 234/2021 15/11/2021 ಕಲಂ-323, 324, 504 IPC  ASSAULT
13  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 34/2021 15/11/2021 ಕಲಂ 174 Crpc UDR
14  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 235/2021 15/11/2021 ಕಲಂ-324, 323, 324, 504, 506 ಡಿ/ತಿ 34 IPಅ  ASSAULT
15  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 127/2021 15/11/2021 ಕಲಂ 114, 323, 341, 504, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT

 

ದಿನಾಂಕ:14-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   105/2021 14.11.2021 ಕಲಂ 392  ಐಪಿಸಿ CHAIN SNACHING
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 99/2021 14.11.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 333/2021 14.11.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 309/2021 14.11.2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 80/2021 14.11.2021 ಕಲಂ: 420, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 73/2021 14.11.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 74/2021 14.11.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 146/2021 14.11.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ  THEFT
ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 199/2021 14.11.2021 ಕಲಂ.324,504,506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:13-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 250/2021, 13.11.2021 ಕಲಂ 279-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 98/2021 13.11.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 132/2021 13.11.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ. MISSING
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 34/2021 13.11.2021 ಕಲಂ-174 ಸಿಆರ್‌ಪಿಸಿ UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 252/2021 13.11.2021 ಕಲಂ 416, 417, 420, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 253/2021 13.11.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 331/2021 13.11.2021 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 332/2021 13.11.2021 ಕಲಂ 279, ಐಪಿಸಿ NON FATAL
 9 ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 237/2021 13.11.2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
10  ತಾವರೆಕೆರೆ 354/2021 13.11.2021 ಕಲಂ: 363 ಐ.ಪಿ.ಸಿ MISSING
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2021 13.11.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
12 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 126/2021 13.11.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ  THEFT
13 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 232/2021, 13.11.2021 ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
14 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 233/2021, 13.11.2021 ಕಲಂ-ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
15 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 198/2021 13.11.2021 ಕಲಂ-323 324,341 504,506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT

 

ದಿನಾಂಕ:12-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ 102/2021 12.11.2021 ಕಲಂ 454, 380 ಐಪಿಸಿ HBT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ 103/2021 12.11.2021 ಕಲಂ 143, 147, 114, 323, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ 104/2021 12.11.2021 ಕಲಂ 143, 323, 341, 504, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 78/ 2021 12.11.2021 ಕಲಂ 406.417.420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 249/2021, 12.11.2021 ಕಲಂ 323-324-354-504-506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 330/2021 12.11.2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 43/2021 12.11.2021 ಯು ಡಿ ಆರ್ ನಂ.43/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 251/2021, 12.11.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMAN MISSING
ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 235/2021 12.11.2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
10.   ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 102/2021 12.11.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11.   ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 25/2021 12.11.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
12.   ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 31/2021 12.11.2021 UDR NO-31/2021, DEC-174 Crpc UDR
13.   ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 231/2021 12.11.2021 ಕಲಂ-504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:11-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
01 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 328/2021 11/11/2021 ಕಲಂ-392 ಐಪಿಸಿ   CHAIN SNACHING
02 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 131/2021 11/11/2021 ಕಲಂ 376(2)(i)(ಟಿ)  ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4, 05(ಐ). 6 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ POCSO ACT
03 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 308/2021 11/11/2021 ಕಲಂ 392,504,506 ಐಪಿಸಿ CHAIN SNACHING
 04 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 247/2021, 11/11/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
05  ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 248/2021, 11/11/2021 ಕಲಂ 324-427-506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
06  ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 329/2021 11/11/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
07  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 242/2021 11/11/2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
08  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 243/2021 11/11/2021 ಕಲಂ 279,337  ಐ ಪಿ ಸಿ NON FATAL
09  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 244/2021 11/11/2021 ಕಲಂ 279,337  ಐ ಪಿ ಸಿ NON FATAL
10  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 250/2021 11/11/2021 ಕಲಂ 447, 323, 504 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11  ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 69/2021 11/11/2021 ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
12  ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 70/2021 11/11/2021 ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT

 

 

ದಿನಾಂಕ:10-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 130/2021 10/11/2021 ಕಲಂ 354(ಡಿ), 376(2)(i), 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4, 6, 12 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ POCSO ACT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 129/2021 10/11/2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 504, 506, 307, 114 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  3 ಮತ್ತು 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್. ASSAULT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 75/2021 10/11/2021 ಕಲಂ 15(ಚಿ) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 76 /2021 10/11/2021 ಕಲಂ 79 JJ ACT JUVENILE JUSTICE ACT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 77 /2021 10/11/2021 ಕಲಂ 379 IPಅ THEFT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 97/2021 10/11/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 246/2021 10/11/2021 ಕಲಂ 323. 324. 504.506. ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 325/2021 10/11/2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 326/2021 10/11/2021 ಕಲಂ-87ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ K P ACT
10  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 42/2021 10/11/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
11  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 249/2021 10/11/2021 ಕಲಂ 406, 420, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
12  ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 128/2021 10/11/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
13  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 33/2021 10/11/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
14  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 156/2021 10/11/2021 ಕಲಂ:ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
15  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 125/2021 10/11/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
16  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 37/2021 10/11/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
17  ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 197/2021 10/11/2021 ಕಲಂ: 120(ಃ),420,149 IPC R/w 3 The Karnataka Prevention and Eradication of Inhuman Evil Practices and Black Magic Act 2017 PUNISHMENT OF CRIMINAL CONSPIRACY
18  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 20/2021  10/11/2021 ಕಲಂ- 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:09-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 306/2021 09.11.2021 ಕಲಂ 394 ಐಪಿಸಿ   ROBBERY
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 126/2021 09.11.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMEN MISSING
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 127/2021 09.11.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMEN MISSING
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 68/2021 09.11.2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ),66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ  CHEATING
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 96/2021 09.11.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
6.        ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 306/2021 09.11.2021 ಕಲಂ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ  WOMEN MISSING
7.        ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 135/2021  09.11.2021 ಕಲಂ-454, 457, 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
8.        ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 228/2021 09.11.2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ. THEFT
9.        ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 229/2021 09.11.2021 ಕಲಂ-447, 427, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ CRIMINAL TRESPASS
10.    ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 230/2021 09.11.2021 ಕಲಂ-9, 10, 11 Child Marraige Act . CHILD MARRAIGE ACT
11.    ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 145/2021 09.11.2021 ಕಲಂ. 323,324,504, ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
12.    ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2021 09.11.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
13.    ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 123/2021 09.11.2021 ಕಲಂ,379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT
14.    ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 125/2021 09.11.2021 ಕಲಂ.341,504, 324, 323, 354, 506 ಜೊತೆಗೆ 149  ಐಪಿಸಿ.   ASSAULT
15.    ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 124/2021 09.11.2021 ಕಲಂ.504,324. 323, 506 ಜೊತೆಗೆ 34  ಐಪಿಸಿ.   ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:08-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ  ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ 321/2021 08.11.2021 ಕಲಂ-279, 337,304(ಂ) ಐಪಿಸಿ Fatal
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ 323/2021 08.11.2021 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ CHAIN SNATCHING
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 234/2021 08.11.2021 ಕಲಂ: 302 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 8, 12 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್. MURDER
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 67/2021 08.11.2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ), 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ & 420 ಐಪಿಸಿ.   IT ACT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ 100/2021 08.11.2021 ಕಲಂ 148, 323, 324, 506 ರೆ/ವಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ 101/2021 08.11.2021 34 ಐಪಿಸಿ. THEFT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 71/2021 08.11.2021 ಕಲಂ 454, 457 380 ಐಪಿಸಿ. MAN MISSING
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 72/2021 08.11.2021 ಕಲಂ-ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ CHILD LABOUR ACT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 73/2021 08.11.2021 ಕಲಂ-3.3(A), 14(A), CHILD LABOUR (PROHIBITION& REGULATION AMEDMENT ACT 2016 CHILD LABOUR ACT
10  ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 74/2021 08.11.2021 ಕಲಂ-3.3(A), 14(A), CHILD LABOUR (PROHIBITION& REGULATION AMEDMENT ACT 2016 CHILD LABOUR ACT
11  ಬಿಡದಿ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 322/2021 08.11.2021 ಕಲಂ- 3.3(A), 14(A), CHILD LABOUR (PROHIBITION& REGULATION AMEDMENT ACT 2016 NON FATAL
12  ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 353/2021 08.11.2021 ಕಲಂ-279, 337 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
13  ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 305/2021 08.11.2021 ಕಲಂ. 323,324,341,504,506 ಐಪಿಸಿ   K E ACT
14 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 30/2021 08.11.2021 ಕಲಂ 15 ಎ ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ UDR
15 ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 196/2021 08.11.2021 SEC-174 Crpc THEFT

 

ದಿನಾಂಕ:07-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 248/2021 07/11/2021 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ HBT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 232/2021 07/11/2021 ಕಲಂ: 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 245/2021, 07/11/2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 320/2021 07/11/2021 ಕಲಂ-87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 41/2021 07/11/2021 ಮೊ ನಂ ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 233/2021 07/11/2021 ಕಲಂ: 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 304/2021 07/11/2021 ಕಲಂ 420,34 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 194/2021 07/11/2021 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 195/2021 07/11/2021 ಕಲಂ: 20(ಎ) ಎನ್‍ಡಿಪಿಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ NDPS ACT
10  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 10/2021 07/11/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
11  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 29/2021 07/11/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:06-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 154/2021 06/11/2021 ಕಲಂ 304ಎ  ಐಪಿಸಿ FATAL
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 66/2021 06/11/2021 ಕಲಂ 78(1)(ಎ)(vi) ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 109, 420 ಐಪಿಸಿ  K P ACT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   99/2021 06/11/2021 ಕಲಂ 32 (3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ K E ACT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 33/2021 06/11/2021 ಕಲಂ-174 ಸಿಆರ್‌ಪಿಸಿ UDR
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 125/2021 06/11/2021 ಕಲಂ 9, 11 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹನಿಷೇದ ಕಾಯ್ದೆ. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇದ ಕಾಯ್ದೆ.
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 303/2021 06/11/2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 155/2021 06/11/2021 ಕಲಂ 406,420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 24/2021 06/11/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR

 

ದಿನಾಂಕ:05-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 244/2021, 05.11.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 227/2021 05.11.2021 ಕಲಂ-306, 498 A, 506 R/W 34  IPC ABETMENT OF SUICIDE
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 317/2021 05.11.2021 ಕಲಂ 366ಎ  ಐಪಿಸಿ PROCURATION OF MINOR GIRL 
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 318/2021 05.11.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
 5 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 319/2021 05.11.2021 ಕಲಂ 324 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 302/2021 05.11.2021 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ  ಐಪಿಸಿ   MISSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:04-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 124/2021 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149  ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 03 (1) (ಆರ್)(ಎಸ್) ಎಸ್.ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ SC/ST ACT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 124/2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 243/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 153/2021 ಕಲಂ420,465,468 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 352/2021 ಕಲಂ: 279 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಅಕ್ಟ್ NON FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 300/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ   THEFT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 301/2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 15/2021 ಕಲಂ. 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 23/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
10  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 193/2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. NON FATAL
11  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 175/2021 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್. KP ACT

 

ದಿನಾಂಕ:03-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 242/2021 03/11/2021 ಕಲಂ 279-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 239/2021 03/11/2021 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ CHAIN SNACHING
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 65/2021 03/11/2021 ಕಲಂ 78(i)(a)(vi) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್.ಮತ್ತು 109,420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 70/2021 03/11/2021 Women missing MISSING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 316/2021 03/11/2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAP
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 240/2021 03/11/2021 ಕಲಂ 324 ಐಪಿಸಿ HURT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 351/2021 03/11/2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ MISSING
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 299/2021 03/11/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 100/2021 03/11/2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 101/2021 03/11/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 174/2021 03/11/2021 ಕಲಂ. 420, 461, 468, 471 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. CHEATING
12  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 144/2021 03/11/2021 ಕಲಂ 427, 447, ಜೊತೆಗೆ  34 ಐಪಿಸಿ  TRESPASS
13  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 123/2021 03/11/2021 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ  CHEATING
14  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 134/2021 03/11/2021 ಕಲಂ- 418, 419, 420, ಜೋತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ CHEATING

 

 

ದಿನಾಂಕ:02-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 95/2021 02.11.2021 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
2 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 69/2021 02.11.2021 3(l)(g),3(2)va) Sc/St act ಮತ್ತು 468,471 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ Sc St
 3 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   98/2021 02.11.2021 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 247/2021 02.11.2021 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
5 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 231/2021 02.11.2021 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
6 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 297/2021   02.11.2021 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
7 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 298/2021   02.11.2021 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 99/2021 02.11.2021  279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
9 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 122/2021 02.11.2021 114, 323, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 133/2021  02.11.2021 . 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPING

 

 

ದಿನಾಂಕ:01-11-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 246/2021 01.11.2021 ಕಲಂ, 304(ಎ)ಐ,ಪಿ,ಸಿ FATAL
 2 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 240/2021 01.11.2021 ಕಲಂ: 454.380 ಐ,ಪಿಸಿ  THEFT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 241/2021 01.11.2021 ಕಲಂ 457-380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 237/2021 01.11.2021 ಕಲಂ 363  ಐ ಪಿ ಸಿ KIDNAPING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 238/2021 01.11.2021 ಕಲಂ 379  ಐ ಪಿ ಸಿ THEFT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 245/2021 01.11.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
7 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 229/2021 01.11.2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
8 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 230/2021 01.11.2021 ಕಲಂ: 297, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
9 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 349/2021 01.11.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
10 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 350/2021 01.11.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
11 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 296/2021  01.11.2021 ಕಲಂ  ಮಹಿಳೆ ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMAN MISSIN
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 79/2021 01.11.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 173/2021 01.11.2021 ಕಲಂ. 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT
14 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 226/2021, 01.11.2021 ಕಲಂ-498 a. 504. 506, 323, 324, 342 R/W  149 IPC ASSAULT
15 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 28/2021 01.11.2021 . ಕಲಂ-174 CRPC UDR
16 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 31/2021  01.11.2021 ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-12-2021 04:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080