ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಕ್ಟೋಬರ್-2021

ದಿನಾಂಕ:31-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1. ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 122/2021 31/10/2021  ಕಲಂ : 363 ಐಪಿಸಿ kidnap
2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 172/2021 31/10/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING

 

ದಿನಾಂಕ:30-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1. RMN RURAL PS 238/2021 30/10/2021  ಕಲಂ : 325-354-427-302-327-364 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ MURDER
2. MAGADI PS 227/2021 30/10/2021 ಕಲಂ: 498(ಎ), 323, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3,4 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP ACT
 3 HAROHALLI PS 236/2021 30/10/2021 236/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
MAGADI PS UDR 34/2021 30/10/2021 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
5 CHANNAPATTANA RURAL PS 169/2021 30/10/2021 ಕಲಂ. 323, 341, 504, 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
6 CHANNAPATTANA RURAL PS 170/2021 30/10/2021 ಕಲಂ 160 ಐಪಿಸಿ 160 IPC
7 CHANNAPATTANA RURAL PS 171/2021 30/10/2021 ಕಲಂ. 32(3), 15(ಎ) ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್.  KE ACT
8 MK DODDI PS 122/2021 30/10/2021 ಕಲಂ 307 ಐಪಿಸಿ. ATTEMPT TO MURDER
9 KKPURA TOWN PS 121/2021 30/10/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
10 KKPURA RURAL PS 225/2021 30/10/2021 12(1), (2) THE KARNATAKA PREVENTION OF SLAUGHTER AND PRESERVATION OF CATTLE ORDINANCE-2020 ಜೊತೆಗೆ 11 (1)(A) PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ACT 1960 SLAUGHTER AND PRESERVATION OF CATTLE
11 KODIHALLI PS UDR 19/2021  30/10/2021 ಕಲಂ- 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
12 SATHNUR PS 192/2021 30/10/2021 ಕಲಂ 324, 504, 448,  34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:29-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 315/2021 29.10.2021 ಕಲಂ-397 ಐಪಿಸಿ, DACOITY
 2 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 236/2021, 29.10.2021 ಕಲಂ 323-354-448-504-506  ಐಪಿಸಿ ASSAULT CASE
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 237/2021, 29.10.2021 ಕಲಂ 457-380  ಐಪಿಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 235/2021 29.10.2021 ಕಲಂ 447,427, ಜೊತೆಗೆ 34  ಐ ಪಿ ಸಿ TRESSPASS
5 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 348/2021 29.10.2021 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ MAN MISSING
6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. UDR 48/2021 29.10.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ. UDR
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 166/2021 29.10.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 167/2021 29.10.2021 ಕಲಂ. 32(3), 15(ಎ) ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್. EXCISE
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 168/2021 29.10.2021 ಕಲಂ. 32(3), 15(ಎ) ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್. EXCISE
10 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 142/2021 29.10.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ  KIDNAPING
11 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 143/2021 29.10.2021 ಕಲಂ 323,504 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
12 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 144/2021 29.10.2021 ಕಲಂ 447.427 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  TRESSPASS

 

ದಿನಾಂಕ:28-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 93/2021 28.10.2021 ಕಲಂ  279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 244/2021 28.10.2021 ಕಲಂ 323, 326, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ 3 Cl 1(r) (s), 2(Va) SC/ST (PA) Amendment Act - 2015 SC/ST ACT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 94/2021 28.10.2021 ಕಲಂ 279, 337  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 314/2021 28.10.2021 ಕಲಂ-279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 46/2021 28.10.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ. UDR
ತಾವರೆಕೆರೆಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 347/2021 28.10.2021 ಕಲಂ 447, 420, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 141/2021 28.10.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ  NON FATAL
ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 191/2021 28.10.2021 ಕಲಂ: 120(ಬಿ),406,420,506(ಬಿ),34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

ದಿನಾಂಕ:27-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1. WOMEN PS 121/2021 27/10/2021 498(ಎ), 307, 506, ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ 3 & 4 DP ACT
2. KUDUR PS 295/2021 27/10/2021 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL ACCIDENT
 3 KAGGALIPURA PS 243/2021 27/10/2021 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
TAVAREKERE PS 346/2021 27/10/2021 341 324 504 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
5 CHANNAPATTANA EAST PS 72/2021 27/10/2021 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 CHANNAPATTANA TRF PS 98/2021 27/10/2021 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೋತೆಗೆ  187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
7 CHANNAPATTANA RURAL PS 164/2021 27/10/2021 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 CHANNAPATTANA RURAL PS 165/2021 27/10/2021 324, 114, 447, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
9 AKKUR PS 140/2021 27/10/2021 279-337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ  ACCIDENT
10 SATNUR PS 190/2021 27/10/2021 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ACCIDENT

 

 

ದಿನಾಂಕ:26-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 235/2021 26.10.2021 ಕಲಂ 457-380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 233/2021 26.10.2021 ಕಲಂ 279,337  ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 234/2021 26.10.2021 ಕಲಂ 363 ಐ ಪಿ ಸಿ KIDNAPING
4 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 294/2021 26.10.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ   NON FATAL
5 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 78/2021 26.10.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
6 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. UDR 14/2021 26.10.2021 ಕಲಂ. 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 163/2021 26.10.2021 ಕಲಂ. 317 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. Exposure & Abandonment Of Child
8 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 139/2021 26.10.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ  NON FATAL
9 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 132/2021  26.10.2021 ಕಲಂ - 12(1), 12(2), The Karanatak  Prevention Of Slughter And Preservation Of Cattle Act-2020, And 11(1) (A)  Prevention Of Cruelty To Animals Act, 1960         Cow slughter act

 

 

ದಿನಾಂಕ:25-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 38/2021 25/10/2021  ಕಲಂ 174 ಸಿ ಅರ್  ಪಿ ಸಿ  UDR
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 231/2021 25/10/2021  ಕಲಂ 279,337 ಐ ಪಿ ಸಿ   NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 232/2021 25/10/2021  ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 240/2021 25/10/2021  ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 241/2021 25/10/2021  ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 242/2021 25/10/2021  ಕಲಂ 32, 34 ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್  KE ACT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 32/2021 25/10/2021  ಕಲಂ.174 ಸಿಆರ್.ಪಿಸಿ UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 345/2021 25/10/2021  ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 293/2021 25/10/2021  ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 224/2021 25/10/2021  ಕಲಂ-279, 337, 338 IPಅ NON FATAL
11 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/2021 25/10/2021  ಕಲಂ- 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 13/2021 25/10/2021  ಕಲಂ. 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR

 

ದಿನಾಂಕ:24-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
WOMEN PS 119/2021 24/10/2021 498(ಎ), 504, 506, ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ 498(ಎ), 3 & 4 D P ACT
KUMBALAGODU PS 151/2021 24/10/2021 ಕಲಂ:-498(ಎ),323,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3 & 4 ಡಿ.ಪಿ. ಆಕ್ 498(ಎ), 3 & 4 D P ACT
MK DODDI PS 121/2021 24/10/2021 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ. HBT BY NIGHT
RAMANAGARA TOWN PS 97/2021 24/10/2021 ಕಲಂ 20 (B) (ii) (A) Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act-1985. NDPS ACT
BIDADI PS 312/2021 24/10/2021 ಕಲಂ : ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
BIDADI PS 313/2021 24/10/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
HAROHALLI PS 37/2021 24/10/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
KAGGALIPURA PS 239/2021 24/10/2021 ಕಲಂ 504, 506, 427 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
TAVAREKERE PS 344/2021 24/10/2021 ಕಲಂ- 324, 504, 109 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
10  CHANNAPATANA  RURAL PS 162/2021 24/10/2021 ಕಲಂ. 12 (1) (2) The Karnataka prevention of Slaugter Preservation Of  Cattle Ordinance Act COW SLAUGHTER ACT
11  KAMAKAPURA  TOWN  PS 36/2021 24/10/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
12  KANAKAPURA  RURAL PS 27/2021 24/10/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:23-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 118/2021 23.10.2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 504, 506, 307, 34  ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 & 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP Act.
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 230/2021 23.10.2021 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 76/2021 23.10.2021 ಕಲಂ 302, 201 ಐಪಿಸಿ MURDER
ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 120/2021 23.10.2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 114,504,506,149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 & 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP Act.
5 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 189/2021 23.10.2021 ಕಲಂ.302, 506, 201 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ MURDER
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 67/2021 23.10.2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 233/2021 23.10.2021 ಕಲಂ 160  ಐಪಿಸಿ AFFARY
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 234/2021 23.10.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 311/2021 23.10.2021 ಕಲಂ-279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 238/2021 23.10.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
11  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR no 52/2021 23.10.2021 ಕಲಂ, 174 ಸಿಆರ್,ಪಿ,ಸಿ UDR
12  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 150/2021 23.10.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
13  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 342/2021 23.10.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮಕ್ಕಳು  ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
14  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 343/2021 23.10.2021 ಕಲಂ 420, 504, 506 ಐಪಿಸಿ CHEATING
15  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 77/2021 23.10.2021 ಕಲಂ: 377 ಐಪಿಸಿ  UNNATURAL OFFENCES
16  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 161/2021 23.10.2021 ಕಲಂ 341.323.504.506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
17  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 138/2021 23.10.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಹಾಗೂ 114 ಐಪಿಸಿ  GAMBLING
18  ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR no 35/2021 23.10.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
19  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 223/2021 23.10.2021 ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.   MISSING
20  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 131/2021  23.10.2021 ಕಲಂ-380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ HBT BY DAY
21  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ udr no 22/2021  23.10.2021 ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:22-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 232/2021 22/10/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 117/2021 22/10/2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 504, 506 ಐಪಿಸಿ WOMEN HARASSMENT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 310/2021 22/10/2021 ಕಲಂ 279, 337, ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 235/2021 22/10/2021 ಕಲಂ 323, 324, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSUALT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 236/2021 22/10/2021 ಕಲಂ 323, 324, 354, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSUALT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  31/2021 22/10/2021 ಕಲಂ-174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 340/2021  22/10/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 290/2021 22/10/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 291/2021 22/10/2021 ಕಲಂ 295 ಐಪಿಸಿ INSULT THE RELIGION
10  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 292/2021 22/10/2021 ಕಲಂ 324,427,504 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSUALT
11  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 71/2021 22/10/2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
12  ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 120/2021 22/10/2021 ಕಲಂ 504, 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSUALT
13  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 188/2021 22/10/2021 ಕಲಂ.ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:21-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 231/2021, 21.10.2021 ಕಲಂ 324-504-506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 92/2021 21.10.2021 ಕಲಂ 279  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
3 ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 226/2021 21.10.2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಐಪಿಸಿ MISSING
4 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 45/2021 21.10.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
5 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 160/2021   ಕಲಂ. 143, 323, 341, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.  ASSAULT
6 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 137/2021 21.10.2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ  THEFT
7 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 221/2021, 21.10.2021 ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.   MISSING
8 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 222/2021 21.10.2021 ಕಲಂ-323, 324, 307, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ    ASSAULT
9 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 186/2021 21.10.2021 ಕಲಂ417.420.379. ಐಪಿಸಿ THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:20-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 220/2021 20.10.2021 ಕಲಂ-498(A) IPC ಜೊತೆಗೆ 3 & 4 DP act DP ACT. 
 2 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 229/2021 20.10.2021 ಕಲಂ 341-354—504-506-34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 230/2021 20.10.2021 ಕಲಂ 323-324-354-355-504-506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 309/2021 20.10.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 228/2021 20.10.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. UDR 36/2021 20.10.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 75/2021 20.10.2021 ಕಲಂ: 324, 323, 504, 506 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 159/2021 20.10.2021 ಕಲಂ 20 (ಎ) ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಆಕ್ಟ್ NDPS ACT
9 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 185/2021 20.10.2021 ಕಲಂ.279.337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:19-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 227/2021 19.10.2021 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ. ROBBERY
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 116/2021 19.10.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMEN MISSING
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 228/2021 19.10.2021 ಕಲಂ 15 (ಎ) 32 (3) ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
4.        ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 288/2021 19.10.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ   NON FATAL
5.        ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 289/2021 19.10.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ   NON FATAL
6.        ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ. 118/2021 19.10.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMEN MISSING
7.        ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ. 119/2021 19.10.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
8.        ಕನಕಪುರ ಪು಻ರ ಠಾಣೆ. 34/2021 19.10.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
9.        ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 184/2021 19.10.2021 ಕಲಂ.323.324.504.506.ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10.    ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 136/2021 19.10.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ  KIDNAPPING
11.    ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 129/2021 19.10.2021 ಕಲಂ- 447, 324, 504, 506(ಬಿ)34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:18-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 227/2021, 18.10.2021 ಕಲಂ 324-448-504-506-34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 03 ಕ್ಲಾಸ್ (ಆರ್)(ಎಸ್) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್‍ಟಿ  ಆಕ್ಟ್ SC/ST ACT
 2 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  149/2021 18.10.2021 ಕಲಂ-304(ಎ)  ಐಪಿಸಿ FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 308/2021 18.10.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 51/2021, 18.10.2021 ಕಲಂ, 174 ಸಿಆರ್,ಪಿ,ಸಿ UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 44/2021 18.10.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ. UDR
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 33/2021 18.10.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
7 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 119/2021 18.10.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ. THEFT
8 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 128/2021 18.10.2021 ಕಲಂ 20(A) NDSP act NDPS ACT

 

 

ದಿನಾಂಕ:17-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 307/2021 17/10/2021 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
 2 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 135/2021 17/10/2021 ಕಲಂ 457-380 ಐಪಿಸಿ  HBT
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 127/2021 17/10/2021 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 91/2021 17/10/2021 ಕಲಂ 279, 337  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 225/2021 17/10/2021 ಕಲಂ 379 ಆಕ್ಟ್ THEFT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 226/2021 17/10/2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 50/2021 17/10/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 33/2021 17/10/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 34/2021 17/10/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
10  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2021 17/10/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 158/2021 17/10/2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್  KP ACT
12 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 181/2021 17/10/2021 ಕಲಂ. ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
13 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 182/2021 17/10/2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
14 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 183/2021 17/10/2021 ಕಲಂ. 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:16-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 126/2021  16/10/2021 ಕಲಂ-498(ಎ) 302  ಐ.ಪಿ.ಸಿ MURDER
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 306/2021 16/10/2021 ಕಲಂ 120(ಬಿ),420,406  ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 226/2021 16/10/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 223/2021 16/10/2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 286/2021 16/10/2021 ಕಲಂ, 379 ಐಪಿಸಿ   VEHICLE THEFT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 157/2021 16/10/2021 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-17/2021  16/10/2021 ಕಲಂ-174  ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:15-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ 115/2021 15.10.2021 ಕಲಂ 354(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 8 ಮತ್ತು 12 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್. POCSO ACT
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 285/2021 15.10.2021 ಕಲಂ. 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 224/2021 15.10.2021 ಕಲಂ 341-504-506 -353 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 337/2021  15.10.2021 ಕಲಂ 448, 324, 307, 149 ಐಪಿಸಿ ATTEMPT TO MURDER
5 ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 338/2021 15.10.2021 ಕಲಂ: 323-324-504-506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6        ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 96/2021 15.10.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
7      ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 97/2021 15.10.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:14-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 90/2021   ಕಲಂ  279, 337, 338, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
 2 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 21/2021    ಕಲಂ: 174 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿಸಿ  UDR
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 223/2021,   ಕಲಂ 279-337 ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
 4 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆ 305/2021   ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
5 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆ 222/2021   ಕಲಂ: 279 ಐಪಿಸಿ NON FAYTAL
6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆ 336/2021    ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FAYTAL
7 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 283/2021   ಕಲಂ 295 ಐಪಿಸಿ  ssss  
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 156/2021   ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
9 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆ 134/2021   ಕಲಂ 506 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:13-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 148/2021 13.10.2021 ಕಲಂ: 397 ಐಪಿಸಿ DACOITY
2 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 117/2021 13.10.2021 ಕಲಂ-498(ಎ), 494. 114, 313, 324, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 03 ಮತ್ತು 04 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ D.P ACT
 3 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 49/2021 13.10.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
4 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 133/2021 13.10.2021 ಕಲಂ: 78(1),  (J) (VI) K. P ACT GAMBLING
5 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 125/2021 13.10.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPING

 

 

ದಿನಾಂಕ:12-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 280/2021 12/10/2021 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ  CHAIN SNACHING
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 154/2021 12/10/2021 ಕಲಂ 376 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4 ಮತ್ತು 5 ಪೋಕ್ಸೊ ಆಕ್ಟ್ POCSO Act.
ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 218/2021 12/10/2021 ಕಲಂ-279, 337, 304(A) IPC FATAL
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 66/2021 12/10/2021 ಕಲಂ-406 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ BREACH OF TRUST
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 224/2021 12/10/2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 225/2021 12/10/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐ ಪಿ ಸಿ NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 334/2021 12/10/2021 ಕಲಂ- ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 335/2021 12/10/2021 ಕಲಂ 448, 342, 323, 324, 504, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 32/2021 12/10/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
10  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 279/2021 12/10/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ   NON FATAL
11  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 281/2021 12/10/2021 ಕಲಂ 114,323,324,353,504, ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
12  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 282/2021 12/10/2021 ಕಲಂ 270,278 ಐಪಿಸಿ   PUBLIC SAFETY
13  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 70/2021 12/10/2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
15  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 95/2021 12/10/2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
16  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 155/2021 12/10/2021 ಕಲಂ 323.448.504.506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
17  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 132/2021 12/10/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
 18 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 32/2021 12/10/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
19  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 219/2021 12/10/2021 ಕಲಂ-341, 427, 323, 324, 504, 506 IPC ASSAULT
20  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 124/2021  12/10/2021 ಕಲಂ-498(ಎ) 504, 506   ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:11-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 114/2021 11.10.2021 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   95/2021 11.10.2021 ಕಲಂ 20(ಬಿ) (II)(ಎ) ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ NDPS ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 234/2021 11.10.2021 ಕಲಂ 324.504.506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 303/2021 11.10.2021 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 304/2021 11.10.2021 ಗಂಡಸು  ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 332/2021 11.10.2021 ಕಲಂ: 143 447 427 327 323 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 333/2021 11.10.2021 ಕಲಂ-354(ಂ) ಐಪಿಸಿ SEXUAL HARASSMENT
 8 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 146/2021 11.10.2021 ಕಲಂ: 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 147/2021 11.10.2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
10  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 276/2021 11.10.2021 ಕಲಂ 323,324,354,ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ.  ASSAULT
11  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 277/2021 11.10.2021 ಕಲಂ 447,379,323,384,504,506, ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
12  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 278/2021 11.10.2021 ಕಲಂ 323, 324, 355, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ   
13  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 153/2021 11.10.2021 ಕಲಂ 323.354.504.506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
14  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 12/2021 11.10.2021 ಕಲಂ. 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
15  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 09/2021 11.10.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
16  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 130/2021 11.10.2021 ಕಲಂ-324, 114, 504, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
 17 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 116/2021 11.10.2021 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
18  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 25/2021 11.10.2021 ಕಲಂ -174 Crpc UDR

 

ದಿನಾಂಕ:10-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10.10.2021 113/2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 504 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ D P ACT
ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 222/2021 10.10.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 331/2021 10.10.2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMEN MISSING
4 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 275/2021 10.10.2021 ಕಲಂ 323, 341, 504, 506, 149 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
5        ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 123/2021  10.10.2021 ಕಲಂ 406, 408, 418, 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING

 

ದಿನಾಂಕ:09-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 122/2021   09/10/2021 ಕಲಂ 498(ಎ) ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 3 & 4 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP Act.
 2 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   94/2021 09/10/2021 ಕಲಂ 20(ಬಿ) (II)(ಬಿ) ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ NDPS Act.
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 89/2021 09/10/2021 ಕಲಂ 279, 337  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 112/2021 09/10/2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAP
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 223/2021 09/10/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 232/2021 09/10/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 233/2021 09/10/2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAP
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  144/2021 09/10/2021 ಕಲಂ-20(ಬಿ) ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1985  NDPS Act.
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  145/2021 09/10/2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
10  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 273/2021 09/10/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್  NON FATAL
11  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 274/2021 09/10/2021 ಕಲಂ. 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
12  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 74/2021 09/10/2021 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
13  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR:12/2021 09/10/2021 ಕಲಂ 174 (sಸಿ)ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
14  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 94/2021 09/10/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
15  ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 217/2021 09/10/2021 ಕಲಂ-323.324.504.506 IPC            ASSAULT
16  ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 30/2021  09/10/2021 ಕಲಂ- 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
17  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 178/2021 09/10/2021 ಕಲಂ. ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. MISSING
18  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 179/2021 09/10/2021 ಕಲಂ. 279 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂಒವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
19  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 180/2021 09/10/2021 ಕಲಂ.447,427 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. TRESPASS

 

 

ದಿನಾಂಕ:08-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 88/2021 08.10.2021 ಕಲಂ  279,337,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ Fatal
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಠಾಣೆ 57/2021 08.10.2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ), 66(ಖ) ಐ.ಓ. ಆಠಿï & 420 ಐಪಿಸಿ.   Cheating
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 87/2021 08.10.2021 ಕಲಂ 279,337  ಐಪಿಸಿ Non fatal
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ 111/2021 08.10.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ Girl missing
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 64/2021 08.10.2021 ಕಲಂ-324.504.ಜೊತೆ 34  ಐಪಿಸಿ Assault
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 65/2021 08.10.2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ Theft
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 222/2021 08.10.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ Theft
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 272/2021 08.10.2021 ಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ   Non fatal
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 42/2021 08.10.2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
10  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 221/2021 08.10.2021 ಕಲಂ: 323, 504, 506, 149 ಐಪಿಸಿ Assault
11 ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 175/2021 08.10.2021 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ Theft
12 ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 176/2021 08.10.2021 ಕಲಂ. 408, 419, 420, 34 ಐಪಿಸಿ Cheating
13 ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 177/2021 08.10.2021 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ Non fatal

 

 

ದಿನಾಂಕ:07-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 218/2021 07.10.2021 ಕಲಂ: 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 143/2021 07.10.2021 ಕಲಂ 4-6 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 376 ಐ.ಪಿ.ಸಿ   POCSO ACT
3 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 173/2021 07.10.2021 ಕಲಂ. 457 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
 4 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 229/2021 07.10.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 230/2021 07.10.2021 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE CASE
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 231/2021 07.10.2021 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE CASE
7 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 142/2021 07.10.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ  NON FATAL
8 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 271/2021 07.10.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ   NON FATAL
9 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 31/2021 07.10.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
10 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 129/2021 07.10.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMAN MISSING
11 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 114/2021 07.10.2021 ಕಲಂ 420 379  ಐಪಿಸಿ                                                         CHEATING
12 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 115/2021 07.10.2021 ಕಲಂ 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34  ಐಪಿಸಿ                                                         LIFE THREATNING
13 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 120/2021 07.10.2021 ಕಲಂ 447, 504, 323, 324 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
14 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 121/2021 07.10.2021 ಕಲಂ 448, 323, 354, 324, 143, 504, 427, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
15 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 172/2021 07.10.2021 ಕಲಂ. 447, 341, 323, 324, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
16 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 174/2021 07.10.2021 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING

 

 

ದಿನಾಂಕ:06-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 302/2021 06.10.2021 ಕಲಂ 302 ಐಪಿಸಿ MURDER
2 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 269/2021 06.10.2021 ಕಲಂ 279-337-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
 3 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   93/2021 06.10.2021 ಕಲಂ 454, 457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 85/2021 06.10.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 86/2021 06.10.2021 ಕಲಂ 279,338  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR-31/2021 06.10.2021 ಕಲಂ-174 ಸಿಆರ್ ಐಪಿಸಿ UDR
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 220/2021 06.10.2021 ಕಲಂ 323-324-354-355-448-504-506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 221/2021 06.10.2021 ಕಲಂ 143-323-324-354-504-506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 109/2021 06.10.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
10  ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 110/2021 06.10.2021 ಕಲಂ 354, 324, 504, 506, 114 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ UDR 31/2021 06.10.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
12  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 228/2021 06.10.2021 ಕಲಂ 160 ಐಪಿಸಿ AFFRAY
13  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 139/2021 06.10.2021 ಕಲಂ: 27 (b) NDPS Act-1985 NDPS ACT
14  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 140/2021 06.10.2021 ಕಲಂ: 27 (b) NDPS Act-1985 NDPS ACT
15  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 141/2021 06.10.2021 ಕಲಂ: 27 (b) NDPS Act-1985 NDPS ACT
16  ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 330/2021  06.10.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
17  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 270/2021 06.10.2021 ಕಲಂ 279-337ಐಪಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕಲಂ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
18  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 119/2021 06.10.2021 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:05-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 227/2021 05.10.2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 504, 323 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ HARASSMENT OF WOMEN
ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 113/2021 05.10.2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 313, 201, 504, 307, 114, 149, 506 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 & 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 301/2021 05.10.2021 ಕಲಂ-279, 337 ಐಪಿಸಿಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 220/2021 05.10.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MAN MISSING
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 219/2021, 05.10.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 221/2021 05.10.2021 ಕಲಂ 323,504,506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ   92/2021 05.10.2021 ಕಲಂ 406 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ CRIMINAL BREACH OF TRUST
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 226/2021 05.10.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMEN MISSING
9 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 329/2021  05.10.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, 217/2021 05.10.2021 ಕಲಂ: 454, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
11 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 267/2021 05.10.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 268/2021 05.10.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 151/2021 05.10.2021 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 152/2021 05.10.2021 ಕಲಂ 32.34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್  KE ACT
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ. 69/2021 05.10.2021 ಕಲಂ 63 ಕಾಫಿ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ 420 ಐಪಿಸಿ.  COPY RIGHT ACT
16 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 227/2021 05.10.2021 ಕಲಂ 341, 323, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
17 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 228/2021 05.10.2021 ಕಲಂ 353, 323, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
18 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 216/2021 05.10.2021 ಕಲಂ-15(A), 32(3) K.E ACT          KE ACT
19 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 21/2021 05.10.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
20 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 118/2021 05.10.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:04-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   91/2021 04.10.2021 ಕಲಂ 454, 457 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
 2 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 84/2021  04.10.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 219/2021 04.10.2021 ಕಲಂ 8,20(ಬಿ) ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್. NDPS ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 224/2021 04.10.2021 ಕಲಂ 20(ಬಿ), ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ NDPS ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 225/2021 04.10.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
6 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 215/2021 04.10.2021 ಕಲಂ: 27 ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ NDPS ACT
7 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 216/2021 04.10.2021 ಕಲಂ: 20(ಬಿ)ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ NDPS ACT
8 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 30/2021 04.10.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 68/2021 04.10.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ WOMEN & CHILD MISSING
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 24/2021 04.10.2021 ಕಲಂ 174  ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.  UDR
11 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 112/2021 04.10.2021 ಕಲಂ- 419, 420, 465, 468, 470, 471, 323, 324, 504, 506, ಐಪಿಸಿ CHEATING
12 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. UDR 31/2021 04.10.2021 ಕಲಂ 174  ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.  UDR
13 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 215/2021 04.10.2021  ಕಲಂ-15(ಂ), 32(3) K.E ACT                 EXCISE CASE
14 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 117/2021 04.10.2021 ಕಲಂ. 457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
15 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 118/2021 04.10.2021 ಕಲಂ 32(3) 15(ಎ) ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE CASE

 

 

ದಿನಾಂಕ:03-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 108/2021   ಕಲಂ 376, 506 ಐಪಿಸಿ, 3(1)(ಡಬ್ಲೂ)(I), 3(2)(V) SC/ST Act-1989 SC/ST ACT
ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   . 117/2021   ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ. ROBBERY
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   90/2021   ಕಲಂ 15 (ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್  KE ACT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 83/2021   ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 218/2021   ಕಲಂ 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 223/2021   ಕಲಂ 406, 420  ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 300/2021   ಕಲಂ- 323, 324, 504 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   327/2021    ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 93/2021   ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 67/2020   ಕಲಂ 380 ಐಪಿಸಿ. THEFT
11  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 16/2021   ಕಲಂ- 174 ಸಿಆರ್.ಪಿಸಿ UDR
12  ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 171/2021   ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT

 

ದಿನಾಂಕ:02-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 82/2021 02.10.2021 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 217/2021 02.10.2021 ಕಲಂ 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 48/2021 02.10.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 218/2021 02.10.2021 ಕಲಂ 504,506,324, ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ ಪಿ ಸಿ ASSAULT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 61/2021 02.10.2021 ಕಲಂ- ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMEN MISSING
6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 326/2021 02.10.2021 ಕಲಂ: 341 323 504 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
7 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 111/2021 02.10.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 31/2021 02.10.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
9 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 214/2021 02.10.2021 ಕಲಂ-447, 427, 504, 506, 34 IPC           CRIMINAL TRESPASS
10.    ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 170/2021 02.10.2021 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506,  ಐಪಿಸಿ. ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:01-10-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 30/2021 01/10/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 221/2021 01/10/2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 324, 494, 504, 509, 506 ಐಪಿಸಿ WOMEN HARRASMENT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 222/2021 01/10/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
4 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 324/2021 01/10/2021 ಕಲಂ 324, 341, 504 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ HURT
5 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 73/2021 01/10/2021 ಕಲಂ: 420, 465, 506, 34 ಐಪಿಸಿ CHEATING
6 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 66/2020 01/10/2021 ಕಲಂ 420 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ CHEATING
7 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 08/2021 01/10/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
8 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 169/2021 01/10/2021 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-11-2021 02:25 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080