ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್- 2021

ದಿನಾಂಕ:30-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 299/2021 30.09.2021 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 150/2021 30.09.2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 323. 504. 506, 420, 468, 471 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ D.P ACT
 3 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   89/2021 30.09.2021 ಕಲಂ 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE CASE
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 30/2021 30.09.2021 ಕಲಂ-174 ಸಿಆರ್ ಐಪಿಸಿ UDR
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 216/2021 30.09.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 298/2021 30.09.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 216/2021 30.09.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MAN MISSING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 217/2021 30.09.2021 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 220/2021 30.09.2021 ಕಲಂ 324, 427 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 212/2021 30.09.2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 213/2021 30.09.2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  138/2021 30.09.2021 ಕಲಂ-306 ಐಪಿಸಿ SUICIDE
13 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 323/2021 30.09.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ.  THEFT
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 72/2021 30.09.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
15 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 126/2021 30.09.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ     THEFT
16 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 213/2021 30.09.2021 ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ          WOMAN & CHILD MISSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:29-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 107/2021 29.09.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMEN MISSING
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 59/2021 29.09.2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   87/2021 29.09.2021 ಕಲಂ 323, 448, 504, 506 ರೆ/ವಿ34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 214/2021 29.09.2021 ಕಲಂ 457-380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 215/2021 29.09.2021 ಕಲಂ 323-354-504-506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 47/2021 29.09.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 296/2021 29.09.2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
8       ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 136/2021 29.09.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMEN MISSING
9 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 137/2021 29.09.2021 ಕಲಂ 324, 323, 504, 506 ಜೊ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 149/2021 29.09.2021 ಕಲಂ 427.447 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ CRIMINAL TRESPASS
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಠಾಣೆ 11/2021 29.09.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ. 11/2020 29.09.2021 ಕಲಂ. 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
13    ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 116/2021 29.09.2021 ಕಲಂ 457,380. ಐಪಿಸಿ THEFT
14 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 168/2021 29.09.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
15 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 20/2021 29.09.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
16 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 116/2021 29.09.2021 ಕಲಂ. 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:28-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 215/2021 28-09-2021 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   86/2021 28-09-2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 56/2021 28-09-2021 ಕಲಂ-41(ಡಿ) 102 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 57/2021 28-09-2021 ಕಲಂ-323, 353, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 58/2021 28-09-2021 ಕಲಂ-323, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 53/2021 28-09-2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ), 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ & 420 ಐಪಿಸಿ.   IT ACT
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 54/2021 28-09-2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ), 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ & 420 ಐಪಿಸಿ.   IT ACT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 213/2021 28-09-2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ K.P ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 295/2021 28-09-2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
10 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 265/2021 28-09-2021 ಕಲಂ 454, 380 ಐಪಿಸಿ HBT AT DAY
11 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 266/2021 28-09-2021 ಕಲಂ.279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 148/2021 28-09-2021 ಕಲಂ. 457, 380  ಐ.ಪಿ.ಸಿ. HBT
13 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 115/2021 28-09-2021 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ. HBT
14 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 166/2021 28-09-2021 ಕಲಂ 143, 147, 323, 324, 504, 506,  ರೆ/ವು 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
15 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 167/2021 28-09-2021 ಕಲಂ: 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT

 

 

ದಿನಾಂಕ:27-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 110/2021 27.09.2021 ಕಲಂ 323, 376 (i), 498(A), 504, 149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 04, 06 ಪೊಕ್ಸೊ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 3 & 4 ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 09, 10, 11 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ   POCSO ACT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 262/2021 27.09.2021 ಕಲಂ 279, 337 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 293/2021 27.09.2021 ಕಲಂ 448 324 504 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 294/2021 27.09.2021 ಕಲಂ 323, 324, 504 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 212/2021 27.09.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 213/2021 27.09.2021 ಕಲಂ 323,324, ಐ ಪಿ ಸಿ ASSAULT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 214/2021 27.09.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ   84/2021 27.09.2021 ಕಲಂ 323, 324, 325, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 219/2021 27.09.2021 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 321/2021 27.09.2021 ಕಲಂ 454, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
11 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 263/2021 27.09.2021 ಕಲಂ 324,504,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
12 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 264/2021 27.09.2021 ಕಲಂ 323,448,341,504,506, ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 65./2021 À 27.09.2021 Pಲಂ. 4.5.8.12 Of The Karnataka Prevention Of Slaughter & Preservation Of Cattle ordinance  2020   and 97 Of Transportation of Animal Act 1978          Cattle ordinance  2020   and 97 Of Transportation of Animal Act 1978      
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 146/2021 27.09.2021 ಕಲಂ 306 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ SUICIDE
15 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 115/2021  27.09.2021 ಕಲಂ ಕಲಂ: 457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
16 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 165/2021 27.09.2021 ಕಲಂ 143, 504, 323, 324, 354 506, 327 ರೆ/ವು 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
17 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 19/2021 27.09.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
18 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 147/2021 27.09.2021 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್. KP ACT

 

ದಿನಾಂಕ:26-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 106/2021 26.09.2021 ಕಲಂ 376(2)(i)(n) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4 & 6 ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 9, 11 ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ POCSO ACT
2 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 292/2021 26.09.2021 ಕಲಂ 279 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
3 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 261/2021 26.09.2021 ಕಲಂ 353,323,504, ಐಪಿಸಿ ASSAULT ON GOVT. SERVENT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 81/2021 26.09.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 218/2021 26.09.2021 ಕಲಂ 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
6 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 259/2021 26.09.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
7 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 260/2021 26.09.2021 ಕಲಂ 15(ಎ),32 (3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್  EXCISE CASE
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 92/2021 26.09.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
9 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 125/2021 26.09.2021 ಕಲಂ 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
10 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ UDR 18/2021 26.09.2021 ಕಲಂ 174 ಐಪಿಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:25-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 105/2021 25.09.2021 ಕಲಂ 376(N), 313, 420, 506 ಐಪಿಸಿ RAPE
2 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 215/2021 25.09.2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 506 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 & 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ D.P ACT
3 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 211/2021 25.09.2021 ಕಲಂ: 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ DEATHS DUE TO NEGLIGENCE
4 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 88/2021 25.09.2021 ಕಲಂ 279,337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
5 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 145/2021 25.09.2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 143, 323, 504, 506, ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್. D.P ACT
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 52/2021 25.09.2021 ಕಲಂ 67 ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್.  I.T ACT
 7 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 211/2021, 25.09.2021 ಕಲಂ 323 324 341 427,504 506  ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
8 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 216/2021 25.09.2021 ಕಲಂ 324, 506 ಐಪಿಸಿ  ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 217/2021 25.09.2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್  I.T ACT
10 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 31/2021 25.09.2021 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
11 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 134/2021 25.09.2021 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
12 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 135/2021 25.09.2021 ಕಲಂ 447,144,ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 194(ಎ) ಕೆ.ಎಲ್.ಆರ್. ಆಕ್ಟ್ TREESPASS
13 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 319/2021 25.09.2021 ಕಲಂ 287,337 ಐಪಿಸಿ NEGLIGENCE
14 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 320/2021 25.09.2021 ಕಲಂ: 323 326 504 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
15 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 258/2021 25.09.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ   THEFT
16 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 90/2021 25.09.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
17 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 91/2021 25.09.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
18 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 212/2021 25.09.2021 ಕಲಂ-32, 34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್         K.E ACT
19 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 164/2021 25.09.2021 ಕಲಂ 323, 354, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:24-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1. ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ. 291/2021 24.09.2021 ಕಲಂ 376(3) ಐಪಿಸಿ, 5(ಜೆ), 6 Pocso  Act, 9, 10 Child Marriage Act POCSO ACT
2 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 104/2021 24.09.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMEN MISSING
3 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 79/2021 24.09.2021 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
4 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 80/2021 24.09.2021 ಕಲಂ 279,427 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
5 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 29/2021 24.09.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
6 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 257/2021 24.09.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
7 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 114/2021 24.09.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 211/2021 24.09.2021 ಕಲಂ-ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.        MAN MISSING
9 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 109/2021 24.09.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:23-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 212/2021 23.09.2021 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್. FATAL
2 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 55/2021 23.09.2021 ಕಲಂ 324, 307, 427, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ATTEMPTO MURDER
3 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 290/2021 23.09.2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 214/2021 23.09.2021 ಕಲಂ 120(ಬಿ), 417, 419, 420, 464, 465, 468, 471 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ CHEATING
5 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. UDR 29/2021 23.09.2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 314/2021 23.09.2021 ಕಲಂ: ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1955 ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಮತ್ತು 6ಎ, 7, & ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ  ಪದ್ಧತಿ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಆದೇಶ 2016ರ ಕ್ಲಾಸ್ 3,4,12,18,19 & ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗತ್ಯವಸ್ತುಗಳ [ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆ] ಆದೇಶ 1981 ರ ಕ್ಲಾಸ್ 3(2)(1),4,6,8 ಹಾಗೂ 120(ಬಿ), 420, 463, 464, 468, 477 ಐಪಿಸಿ ESSENTIAL COMMODITIES ACT
7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 315/2021 23.09.2021 ಕಲಂ: 341, 323, 324, 504, 427, ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
8 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 316/2021 23.09.2021 ಕಲಂ: 341-323-324-504-506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ.  ASSAULT
9 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 317/2021 23.09.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
10 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 318/2021 23.09.2021 ಕಲಂ: 498ಎ 323 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 144/2021 23.09.2021 ಕಲಂ: 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 108/2021 23.09.2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMAN MISSING
13 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 210/2021 23.09.2021 ಕಲಂ-447, 232, 324, 504, 506, 427 R/W  34 IPC       ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:22-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   82/2021 22-09-2021 ಕಲಂ 380, 457 ಐಪಿಸಿ           HBT AT NIGHT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 253/2021 22-09-2021 ಕಲಂ 279, 304(A) FATAL
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 207/2021, 22-09-2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 208/2021, 22-09-2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 209/2021, 22-09-2021 ಕಲಂ 15 (ಎ) 32 (3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ K.E ACT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 210/2021, 22-09-2021 ಕಲಂ 15 (ಎ) 32 (3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ K.E ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 289/2021   ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 211/21 22-09-2021 ಕಲಂ 370 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ರೆ/ವಿ 14(ಎ) ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 16, 17, 18 ಬಾಂಡೆಡೆ ಲೇಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಬಲಿಷನ್‍ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 75, 79 ಬಾಲ ನ್ಯಾಯಾಕಾಯ್ದೆ. CHILD LABOR PROHIBITION ACT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 213/2021 22-09-2021 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
10  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 209/2021 22-09-2021 ಕಲಂ: 323, 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 210/2021 22-09-2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
12  ತಾವರೆಕೆರೆ 313/2021 22-09-2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ. KIDNAP
13  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 28/2021 22-09-2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
14  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 254/2021 22-09-2021 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ   HBT
15  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 255/2021 22-09-2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 504, 34 ಐಪಿಸಿ WOMEN HARRASMENT
16  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 256/2021 22-09-2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
17 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 124/2021 22-09-2021 ಕಲಂ323, 354, 504, 506 ಐಪಿಸಿ     ASSALUT
18 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 163/2021 22-09-2021 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್  
19 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 107/2021 22-09-2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
20 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. UDR  30/2021 22-09-2021 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:21-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 206/2021, 21.09.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
2 ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 208/2021 21.09.2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
3 ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 30/2021 21.09.2021 ಕಲಂ. 174(ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
4 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 312/2021 21.09.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ. THEFT
5 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 143/2021 21.09.2021 ಕಲಂ 420.468.470.471 ಐಪಿಸಿ CHEATING
6 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 113/2021 21.09.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ MISSING
7 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 106/2021 21.09.2021 ಕಲಂ 448, 323, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
8 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 209/2021 21.09.2021 ಕಲಂ-279, 337 IPC   NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:20-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
01 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 102/2021 20.09.2021 WOMEN AND CHILD MISSING MISSING
02 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 54/2021 20.09.2021 379 IPC VEHICLE THEFT
03 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 208/2021 20.09.2021 323,324,504,506, ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ ಪಿ ಸಿ ASSAULT
04 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 209/2021 20.09.2021 379 IPC VEHICLE THEFT
05 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 210/2021 20.09.2021 87 KP ACT KP ACT
06 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 133/2021 20.09.2021 WOMEN MISSING MISSING
07 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 311/2021 20.09.2021 MAN MISSING MISSING
08 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 63/2021 20.09.2021 323, 341, 324, 504, 506, 114, 34 ಐ ಪಿ ಸಿ ASSAULT
09 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 64/2021 20.09.2021 323, 324, 506, 34 ಐ ಪಿ ಸಿ ASSAULT
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 142/2021 20.09.2021 379 IPC VEHICLE THEFT
11 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 208/2021 20.09.2021 379 IPC THEFT
12 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 114/2021 20.09.2021 379 IPC SAND THEFT

 

 

ದಿನಾಂಕ:19-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 310/2021 19.09.2021 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ)  ಐಪಿಸಿ FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 286/2021 19.09.2021 ಕಲಂ-379  ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 207/2021 19.09.2021 ಕಲಂ87  ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್. K.P ACT
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 251/2021 19.09.2021 ಕಲಂ 323,324,504,149  ಐಪಿಸಿ.  ASSAULT
5       ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 88/2021 19.09.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
      6  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 89/2021 19.09.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
7      ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 141/2021 19.09.2021 ಕಲಂ 324.504.506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
8       ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ನಂ-24/2021, 19.09.2021 ಕಲಂ-174 CRPC    UDR

 

 

ದಿನಾಂಕ:18-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 206/2021 18.09.2021 ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐ ಪಿ ಸಿ FATAL
2 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  132/2021 18.09.2021 ಕಲಂ-302-201 ಐಪಿಸಿ  MURDER
3 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 309/2021  18.09.2021 ಕಲಂ 353, 427 ಐಪಿಸಿ ASSAULT ON GOVERNMENT SERVENT
4 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 140/2021 18.09.2021 ಕಲಂ. 392 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. CHAIN SNACHING
 5 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   81/2021 18.09.2021 ಕಲಂ 406, 420, 467, 468 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   286/2021 18.09.2021 ಕಲಂ-279,429 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್. NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   285/2021 18.09.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 212/2021 18.09.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
9 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 308/2021 18.09.2021 ಕಲಂ 323 327 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 38/2021 18.09.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 87/2021 18.09.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 162/2021 18.09.2021 ಕಲಂ  ಹೆಂಗಸ್ಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:17-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 210/2021 17.09.2021 ಕಲಂ 498(A), 504, 506 34 IPಅ ಜೊತೆಗೆ 3 & 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ D P  ACT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 138/2021 17.09.2021 ಕಲಂ 498(ಎ),504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 & 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ D P  ACT
ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 161/2021 17.09.2021 ಕಲಂ 394 ಐಪಿಸಿ ROBBERY
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 28/2021 17.09.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
 5 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 211/2021 17.09.2021  ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 207/2021 17.09.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMAN MISSING
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. UDR 28/2021 17.09.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 307/2021 17.09.2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 71/2021 17.09.2021 ಕಲಂ: 370 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಂ:79 ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯಿದೆ Human Trafficking
10  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 62/2021 17.09.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ. THEFT
11  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 139/2021 17.09.2021 ಕಲಂ 370 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 3,14(1) ಚೆಲ್ಡ್ ಲೆಬರ್ ಆಕ್ಟ್  ಮತ್ತು 79 ಜೆ.ಜೆ ಆಕ್ಟ್ Human Trafficking
12  ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 123/2021 17.09.2021 ಕಲಂ504, 323, 324  ಐಪಿಸಿ     ASSAULT
13  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 112/2021 17.09.2021 ಕಲಂ. 341, 354, 323, 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ Molestation
14  ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 113/2021 17.09.2021 ಕಲಂ-323, 324, 504, ರೆ/ವಿ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ     ASSAULT
15  ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 160/2021 17.09.2021 ಕಲಂ: 326(ಎ) ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:16-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 306/2021 16.09.2021 ಕಲಂ 498 (ಎ), 420, 506 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 3 & 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್  DP ACT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 137/2021 16.09.2021 ಕಲಂ 504.506 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 12 ಆಫ್ ಪೊಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ 2012 POCSO ACT
3 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   80/2021 16.09.2021 ಕಲಂ 424 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 42 ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್  PRISON ACT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 78/2021 16.09.2021 ಕಲಂ 279, 427 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
 5 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 51/2021 16.09.2021 ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 101/2021, 16.09.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆ MISSING CASE
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 205/2021, 16.09.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 209/2021 16.09.2021 ಕಲಂ 379  IPಅ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 283/2021 16.09.2021 ಕಲಂ 279, 337 ACCIDENT
10  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 206/2021 16.09.2021 ಕಲಂ: 9, 10, 11 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇದ ಕಾಯ್ದೆ-2006 CHILD MARRIAGE PROHIBITION ACT
11  ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 131/2021 16.09.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.   MISSING CASE
12  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 249/2021 16.09.2021 ಕಲಂ. ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING CASE
13  ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 250/2021 16.09.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING CASE
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 86/2021 16.09.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
15 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 111/2021 16.09.2021 ಕಲಂ 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THREAT
16 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 29/2021 16.09.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ                                                          UDR
17 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 29/2021  16.09.2021 ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ ACCIDENT
18 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 207/2021 16.09.2021 ಕಲಂ-20(ಂ) ಓಆPS ಂಅಖಿ      NDPS ACT

 

 

ದಿನಾಂಕ:15-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 248/2021 15.09.2021 ಕಲಂ 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 110/2021 15.09.2021 ಕಲಂ 302 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ MURDER(TRANFER CASE)
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 53/2021 15.09.2021 ಕಲಂ-ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ್ದಾನೆ. MAN MISSING
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ   80/2021 15.09.2021 ಕಲಂ 424 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 42 ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್  PRISON ACT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 77/2021 15.09.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಮ್‍ವಿ ಆಕ್ಟ್  NON FATAL
ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 204/2021 15.09.2021 ಕಲಂ: 279.337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 29/2021 15.09.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ   UDR
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 205/2021 15.09.2021  ಕಲಂ 279,337 ಐ ಪಿ ಸಿ    NON FATAL
ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 304/2021 15.09.2021 ಕಲಂ 143.447.427.504.506 ರೆ/ವಿ149 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 305/2021 15.09.2021 ಕಲಂ: 12 ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರತಿಭಂಧಕ & ಸಂರಕ್ಷಣ ಆಧೇಶ 2020 ಜೊತೆಗೆ 428, 429 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ. COW SLATTER ACT
11  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 204/2021 15.09.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
12    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 135/2021 15.09.2021 ಕಲಂ. 324, 504 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
13    ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 136/2021 15.09.2021 ಕಲಂ. 420, 423, 463, 415 ಐಪಿಸಿ   CHEATING
14    ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ 105/2021 15.09.2021 ಕಲಂ 323, 324 506, 504, ಜೊತೆಗೆ  34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
15    ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 159/2021 15.09.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ WOMEN MISSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:14-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 281/2021 14.09.2021 ಕಲಂ-279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 76/2021  14.09.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 52/2021 14.09.2021  ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 203/2021 14.09.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 282/2021 14.09.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
 6 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 202/2021 14.09.2021 ಕಲಂ 323,504,506, ಜೊತೆಗೆ   34  ಐ ಪಿ ಸಿ  ASSAULT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 203/2021 14.09.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMAN MISSING
8 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 204/2021 14.09.2021 ಕಲಂ147, 148, 323, 324, 504, 506 447, 448, 420 R/W 34  ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
9 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 207/2021 14.09.2021 ಕಲಂ 465, 468, 420  ಐಪಿಸಿ FORGERY
10  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 208/2021 14.09.2021 ಕಲಂ 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
11 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 247/2021 14.09.2021 ಕಲಂ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. WOMAN MISSING
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 133/2021 14.09.2021 ಕಲಂ 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 134/2021 14.09.2021 ಕಲಂ 323.324.504.506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 61/2021 14.09.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMAN MISSING
15 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 104/2021 14.09.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
16 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 206/2021 14.09.2021 ಕಲಂ 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
17 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 111/2021  14.09.2021 ಕಲಂ 341, 504, 323, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:13-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 203/2021 13.09.2021 ಕಲಂ: 143, 147, 148, 302, 324, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ MURDER
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 246/2021 13.09.2021 ಕಲಂ posco 4,6 and 376 Ipc POCSO
ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 157/2021 13.09.2021 ಕಲಂ.279,337,304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್. FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 206/2021 13.09.2021 ಕಲಂ 143, 323, 427, 504, 506, 354,  ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ Women Harrasment
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 280/2021 13.09.2021 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 303/2021 13.09.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ Missing
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 70/2021 13.09.2021 ಕಲಂ:Women Missing Missing
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 132/2021 13.09.2021 ಕಲಂ 457.380  ಐಪಿಸಿ HBT AT NIGHT
9 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 28/2021 13.09.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
10 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 103/2021 13.09.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
11 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 28/2021  13.09.2021 ಕಲಂ- 279, 337, ಐ.ಪಿ.ಸಿ ACCIDENT
12 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 204/2021, 13.09.2021 ಕಲಂ-448, 327, 427, 323, 34 IPC      ASSAULT
13    ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 205/2021, 13.09.2021 ಕಲಂ-323, 324, 327, 506, 354 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ       Women Harrasment
14   ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 158/2021 13.09.2021 ಕಲಂ. 341,323,504,506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:12-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 198/2021 12.09.2021 ಕಲಂ-394 IPC     CHAIN SNATCHING
ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 203/2021 12.09.2021 ಕಲಂ-363, 354(A), 354(D) r/w 34 IPc ಹಾಗೂ 8&12 POSCO ACT POCSO ACT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ 78/2021 12.09.2021 ಕಲಂ 96 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್. 96 KP ACT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ 79/2021 12.09.2021 ಕಲಂ 143, 147, 148, 326, 504 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 75/2021 12.09.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 204/2021 12.09.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 205/2021 12.09.2021 ಕಲಂ 120(ಬಿ), 427, 448, 434, 406, 468, 471, 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 201/2021 12.09.2021 ಕಲಂ 379 ಐ ಪಿ ಸಿ  THEFT
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 130/2021 12.09.2021 ಕಲಂ279, 337,ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10  ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 301/2021 12.09.2021 ಕಲಂ: 454, 457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
11  ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 202/2021 12.09.2021 ಕಲಂ: 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ K E ACT
12  ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 302/2021 12.09.2021 ಕಲಂ 307, 34 ಐಪಿಸಿ ATTEMPT TO MURDER
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 131/2021 12.09.2021 ಕಲಂ 279. 337  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
14 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ 102/2021 12.09.2021 ಕಲಂ 143, 427, 506, 504, 323, 324 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
15 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 199/2021 12.09.2021 ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.      WOMEN MISSING
16 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 200/2021 12.09.2021 ಕಲಂ-341, 324, 504, 506, 354, 327, 114 r/w 34 IPC   ASSAULT
17 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 201/2021 12.09.2021 ಕಲಂ-498A 323, 324, 504, 327 r/w 34 IPC   ASSAULT
18    ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 202/2021 12.09.2021 ಕಲಂ-323, 114, 324, 504 r/w 34 IPC       ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:11-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 202/2021 11.09.2021 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ROBBERY
2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 84/2021 11.09.2021 ಕಲಂ 279,337,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
 3 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 279/2021 11.09.2021 ಕಲಂ-457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 203/2021 11.09.2021 ಕಲಂ 120(ಬಿ), ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ NDPS ACT
5 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 129/2021 11.09.2021 ಕಲಂ379, ಐಪಿಸಿ THEFT
6 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 243/2021 11.09.2021 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
7 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 244/2021 11.09.2021 ಕಲಂ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ    MISSING
8 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 245/2021 11.09.2021 ಕಲಂ 279 337 ಐ ಪಿ ಸಿ NON FATAL
9 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 35/2021 11.09.2021 ಕಲಂ 174 sಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 85/2021 11.09.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 130/2021 11.09.2021 ಕಲಂ. 4 & 21 ಎಂ.ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 379 ಐಪಿಸಿ   MMDR ACT
12 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 101/2021 11.09.2021 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
13 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 16/2021 11.09.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
14 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 17/2021 11.09.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ URD

 

 

ದಿನಾಂಕ:10-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 129/2021 10/09/2021 ಕಲಂ. 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ   FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 199/2021 10/09/2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MISSING
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 300/2021  10/09/2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  128/2021 10/09/2021 ಕಲಂ-279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 201/2021 10/09/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 242/2021 10/09/2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 109/2021 10/09/2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ K.P ACT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 128/2021 10/09/2021 ಕಲಂ 454.457.380 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

 

ದಿನಾಂಕ:09-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
01 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ 98/2021 09/09/2021  ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು  ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ  
02 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ 77/2021 09/09/2021 ಕಲಂ 420 468   ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ   
03 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 51/2021 09/09/2021 ಕಲಂ 420 468   ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ   
04 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ 278/2021 09/09/2021 ಕಲಂ 504 307 ಐಪಿಸಿ  
05 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 198/2021 09/09/2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ  
06 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 28/2021 09/09/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ  
07 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ 199/2021 09/09/2021 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ    
08 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ 200/2021 09/09/2021 ಕಲಂ 279.ಐಪಿಸಿ    
09 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 127/2021 09/09/2021 ಕಲಂ 447 504 506 34  ಐಪಿಸಿ  
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಪೊಒಒಒಒಒಪೊಒಒಪೊಲಪೊಲೀಸ್ ಠ 127/2021 09/09/2021 ಕಲಂ 323 306 406 506  ಐಪಿಸಿ  
11 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 100/2021 09/09/2021 ಕಲಂ 419 468 465 420 ಐ ಪಿಸಿ  
12 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 196/2021 09/09/2021 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ    
13 ಎಂ.ಕೆ ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 107/2021 09/09/2021 ಕಲಂ 324 504 506 448 427   ಐಪಿಸಿ  
14 ಎಂ.ಕೆ ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 108/2021 09/09/2021 ಕಲಂ 324 341 323 504 506 ರೆ/ವಿ 149  ಐಪಿಸಿ  
15 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 156/2021 09/09/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ  

 

 

ದಿನಾಂಕ:08-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 WOMEN PS 97/2021  08/09/2021  U/S   363, 354(ಡಿ) ಐಪಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ 12 POCSO Act POCSO ACT
2 KUDUR PS 240/2021  08/09/2021 U/S  3(1)(t),3(va) SC ST ACT, 447,506,  ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ   SC / ST ACT
3 CEN PS 50/2021  08/09/2021 U/S  66©,66(D) IT ACT & 420 IPC CHEATING
4 KAGGALIPURA PS 201/2021  08/09/2021 U/S  379 ಐಪಿಸಿ THEFT
5 RMN RURAL PS 200/2021  08/09/2021 U/S  504, 354, 506, 427, 448 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 IJOOR PS 50/2021  08/09/2021 U/S  379 ಐಪಿಸಿ THEFT
7 HAROHALLI PS 197/2021  08/09/2021 U/S  279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿರೆ/ವಿ 187  ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್. ACCIDENT
8 HAROHALLI PS 196/2021  08/09/2021 U/S  ಕಲಂ 354(ಡಿ),323,ಜೊತೆಗೆ 34   ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
9 KUDUR PS 241/2021  08/09/2021 U/S  ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MAN MISSING
10 MAGADI PS 197/2021 08/09/2021 U/S  323, 341, 427, 504, 506 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11 MAGADI PS 198/2021 08/09/2021 U/S  379 ಐಪಿಸಿ THEFT
12 CPT RURAL PS 126/2021 08/09/2021 U/S  279.337 ಐಪಿಸಿ   ACCIDENT
13 M K DODDI PS 105/2021  08/09/2021 U/S  143 504 506 323 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
14 M K DODDI PS  106/2021  08/09/2021 U/S  324, 323,504 506 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT
15 KANAKAPURA RURAL PS 195/2021  08/09/2021 U/S   ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMAN MISSING
16 SATHANOORU PS  155/2021  08/09/2021 U/S  323, 447, 448, 504, 506, 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT

 

 ದಿನಾಂಕ:07-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 195/2021   ಕಲಂ. 323, 354(ಬಿ), 355, 504, 506, 149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 3(1)(ಆರ್), 3(1)(ಎಸ್), 3(1)(ಡಬ್ಲೂ)(ಐ)  SC & ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act-2015 SC-ST ACT
ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 49/2021 07.09.2021 ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   76/2021 07.09.2021 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 199/2021 07.09.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
5 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 74/2021 07.09.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
 6 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 198/2021 07.09.2021 ಕಲಂ 447, 427, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ TRESPASS
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 45/2021 07.09.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 199/2021 07.09.2021 ಕಲಂ 143, 323, 324, 447, 427, 504 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 200/2021 07.09.2021 ಕಲಂ 170.171.182.186.419.420 ಐಪಿಸಿ CHEATING CASE
10  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 192/2021 07.09.2021 ಕಲಂ 96 ಬಿ ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್. K.P ACT
11  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 193/2021 07.09.2021 ಕಲಂ 96 ಬಿ ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್. K.P ACT
12  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 194/2021 07.09.2021 ಕಲಂ 96 ಬಿ ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್. K.P ACT
13  ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 195/2021  07.09.2021 ಕಲಂ  279,337 ಐಪಿಸಿ. ACCIDENT
14 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 239/2021 07.09.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. ACCIDENT
15 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 26/2021 07.09.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
16 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 125/2021 07.09.2021 ಕಲಂ 323.324.504.506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
17 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 122/2021 07.09.2021 ಕಲಂ379  ಐಪಿಸಿ     THEFT
18 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 99/2021 07.09.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ                                                         THEFT
19 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 193/2021 07.09.2021 ಕಲಂ-279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
20 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 194/2021 07.09.2021 ಕಲಂ-160 ಐಪಿಸಿ AFFRAY
21 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 110/2021 07.09.2021 ಕಲಂ- 457, 380 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ HBT BY NIGHT

 

 

ದಿನಾಂಕ:06-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 194/2021 06.09.2021 ಕಲಂ. 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
 2 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 49/2021 06.09.2021 ಕಲಂ-323.354.504.506  ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 275/2021 06.09.2021 ಕಲಂ-428, 429 ಐಪಿಸಿ. DOG MISSING
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 276/2021 06.09.2021 ಕಲಂ-428, 429 ಐಪಿಸಿ. DOG MISSING
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 191/2021  06.09.2021 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MAN MISSING
6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 299/2021  06.09.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ GAMBLING
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 124/2021 06.09.2021 ಕಲಂ 279.337 ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್  NON FATAL
8 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 121/2021 06.09.202 ಕಲಂ279, 337   ಐಪಿಸಿ     NON FATAL
9 ಸಾತನೂರು ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ 154/2021 06.09.2021 ಕಲಂ. 279 337 ,ಐ.ಪಿ.ಸಿ. NON FATAL

 

 

ದಿನಾಂಕ:05-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ CR NO. 126/2021   ಕಲಂ: 380-457 ಐಪಿಸಿ HBT BY NIGHT
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ CR NO.  60/2021   ಕಲಂ 376(2) ಸಬ್‍ಕ್ಲಾಸ್(ಐ)(ಎನ್), 506 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 4, 5(ಎಲ್), 6 ಪೋಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ POCSO ACT
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ CR NO. 75/2021   ಕಲಂ 15(ಎ), 32 (3) ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ KE ACT
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ CR NO. 190/2021    ಕಲಂ  ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMEN MISSING
ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO. 27/2021   ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ   UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ CR NO. 298/2021   ಕಲಂ: 279 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ CR NO. 193/2021   ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
 8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ CR NO. 59/2021   ಕಲಂ 323, 341, 504, 506, 114 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
ಎಂ.ಕೆ ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ CR NO.104/2021   ಕಲಂ 15(ಎ) 32(3) ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ KE ACT
 10 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ CR NO. 120/2021   ಕಲಂ41(ಡಿ) 102 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ  379   ಐಪಿಸಿ     THEFT

 

ದಿನಾಂಕ:04-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 153/2021 04.09.2021 ಕಲಂ: 302 ಐಪಿಸಿ MURDER
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 198/2021, 04.09.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 44/2021 04.09.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 297/2021  04.09.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
5 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 83/2021 04.09.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
6 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 58/2021 04.09.2021 ಕಲಂ 341, 323, 504,506, 149 ಐಪಿಸಿ   ASSAULT
7 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 103/2021 04.09.2021 ಕಲಂ 341,447,427,323,354,34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ASSAULT

 

 

 

ದಿನಾಂಕ:03-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 238/2021 03.09.2021 ಕಲಂ: 457, 380 ಐಪಿಸಿ   THEFT
 2 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 95/2021 03.09.2021 ಕಲಂ: 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPING
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 96/2021 03.09.2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMAN MISSING
ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   74/2021 03.09.2021 ಕಲಂ; ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MAN MISSING
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 197/2021 03.09.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
6 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 82/2021 03.09.2021 ಕಲಂ: 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
7 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 119/2021 03.09.2021 ಕಲಂ: 279,337  ಐಪಿಸಿ     NON  FATAL
8 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 98/2021 03.09.2021 ಕಲಂ: 120 (ಬಿ) 420, 465, 468, 474 ಐಪಿಸಿ                                                         CHEATING
9 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 192/2021 03.09.2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMAN MISSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:02-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 237/2021 02/09/2021 ಕಲಂ 3(1)(ಆರ್),(ಎಸ್), 3(2), 5(ಎ), ಎಸ್.ಸಿ, ಎಸ್.ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 109,143, 147, 148, 506, 504, 323, 354, 149 ಐಪಿಸಿ SC/ST ACT
 2 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 196/2021, 02/09/2021 ಕಲಂ 15 (ಎ) 32 (3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
CEN ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 48/2021 02/09/2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ),66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ  CHEATING
4 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 117/2021 02/09/2021 ಕಲಂ 379  ಐಪಿಸಿ     THEFT
5 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 118/2021 02/09/2021 ಕಲಂ:447, 427, 34  ಐಪಿಸಿ     TRESSPASSING

 

 

ದಿನಾಂಕ:01-09-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
 1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   73/2021 01.09.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 195/2021 01.09.2021 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ. 189/2021 01.09.2021 ಕಲಂ 323 ಐಪಿಸಿ. 9,10 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಕಾಯಿದೆ   CHILD MARRIAGE ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆ. 272/2021 01.09.2021 ಕಲಂ 87 ಕೆ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ 87 KP ACT
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆ. 271/2020  01.09.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
ಬಿಡದಿ  ಪೊಲೀಸ್‍ ಠಾಣೆ. 270/2020  01.09.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ. 273/2021 01.09.2021 ಕಲಂ 341, 323, 504, 506, 307 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ATTEMPT TO MURDER
8 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  295/2021  01.09.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMEN MISSING
9 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  296/2021  01.09.2021 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗೂ 8(3) & 11 ಲಿಗಲ್ ಮೆಟ್ರೋಲಾಜಿ ಆಕ್ಟ್-2009 CHEATING
10 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 192/2021 01.09.2021 ಕಲಂ. 323, 324, 504, ಐಪಿಸಿ ASSAULT
11 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 152/2021 01.09.2021 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. MAN MISSING
12 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 96/2021 01.09.2021 ಕಲಂ 381 ಐಪಿಸಿ THEFT
13 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 97/2021 01.09.2021 ಕಲಂ 341, 323, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-10-2021 08:47 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080